• دانشگاه علم وصنعت
  8,276 3
  فرستنده : admin
  +
  +84
  -
 • دانشگاه تهران
  15,256 5
  فرستنده : reza amiri
  +
  +252
  -
 • +
  +181
  -
 • +
  +133
  -
 • دانشگاه شیراز
  7,722 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +79
  -
 • دانشگاه تبریز
  6,763 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +65
  -
 • +
  +73
  -
 • دانشگاه اصفهان
  5,766 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +35
  -
 • دانشگاه خوارزمی
  6,464 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +22
  -
 • +
  +17
  -
 • دانشگاه گیلان
  6,397 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +41
  -
 • دانشگاه مازندران
  8,286 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +15
  -
 • دانشگاه ارومیه
  5,875 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +25
  -
 • دانشگاه یزد
  4,854 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +19
  -
 • دانشگاه سمنان
  6,255 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +12
  -
 • دانشگاه زنجان
  4,777 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +17
  -
 • +
  +10
  -
 • دانشگاه کردستان
  6,566 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +9
  -
 • دانشگاه شهرکرد
  5,412 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه هرمزگان
  4,286 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه قم
  4,596 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +3
  -
 • دانشگاه خلیج فارس
  5,877 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +8
  -
 • دانشگاه بیرجند
  6,882 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +9
  -
 • دانشگاه بجنورد
  4,342 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +2
  -
 • دانشگاه اراک
  5,512 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +9
  -
 • دانشگاه ایلام
  5,023 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +8
  -
 • پزشکی
  38,490 37
  فرستنده : reza amiri
  +
  +2238
  -
 • دندانپزشکی
  24,676 20
  فرستنده : reza amiri
  +
  +1467
  -
 • داروسازی
  24,897 6
  فرستنده : reza amiri
  +
  +1104
  -
 • دامپزشکی
  12,645 4
  فرستنده : reza amiri
  +
  +325
  -
 • فیزیوتراپی
  18,640 5
  فرستنده : reza amiri
  +
  +551
  -
 • بینایی سنجی
  14,550 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +344
  -
 • شنوایی سنجی
  9,424 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +153
  -
 • علوم تغذیه
  12,564 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +153
  -
 • علوم آزمایشگاهی
  14,158 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +351
  -
 • پرستاری
  16,480 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +552
  -
 • کاردرمانی
  7,744 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +30
  -
 • صنایع غذایی
  8,868 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  -22
  -
 • رادیولوژی
  14,689 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +299
  -
 • +
  +87
  -
 • +
  +71
  -
 • مامایی
  12,004 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +259
  -
 • هوشبری
  14,656 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +291
  -
 • بهداشت محیط
  7,361 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  -114
  -
 • شیمی
  12,305 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +232
  -
 • اعضای مصنوعی
  7,878 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +97
  -
 • گفتار درمانی
  7,061 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +45
  -
 • فوریت پزشکی
  7,064 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +70
  -
 • اتاق عمل
  14,473 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +361
  -
 • مهندسی پزشکی
  16,176 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +271
  -
 • حقوق
  31,036 7
  فرستنده : reza amiri
  +
  +1596
  -
 • حسابداری
  18,443 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +560
  -
 • علوم اقتصادی
  17,022 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +321
  -
 • مدیریت
  22,867 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +486
  -
 • مدیریت بازرگانی
  16,074 6
  فرستنده : reza amiri
  +
  +277
  -
 • مدیریت دولتی
  11,747 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +125
  -
 • مدیریت صنعتی
  10,357 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +91
  -
 • فقه و حقوق اسلامی
  11,073 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +64
  -
 • علوم اجتماعی
  13,267 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +177
  -
 • تاریخ
  8,802 4
  فرستنده : pardis
  +
  +203
  -
 • زمین شناسی
  4,748 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -1
  -
 • فلسفه
  10,201 2
  فرستنده : pardis
  +
  +342
  -
 • شیلات
  7,022 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -105
  -
 • کشاورزی
  6,723 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -37
  -
 • جغرافی
  6,946 1
  فرستنده : pardis
  +
  +113
  -
 • کاردانی بیمه
  7,388 0
  فرستنده : pardis
  +
  -30
  -
 • کتابداری
  10,887 1
  فرستنده : pardis
  +
  +20
  -
 • علوم قضایی
  12,921 1
  فرستنده : pardis
  +
  +366
  -
 • گیاه پزشکی
  5,759 0
  فرستنده : Soltani
  +
  +19
  -
 • مددکاری اجتماعی
  4,547 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -39
  -
 • مطالعات خانواده
  7,415 2
  فرستنده : pardis
  +
  +59
  -
 • کودکان استثنایی
  6,625 0
  فرستنده : pardis
  +
  +56
  -
 • راهنمایی و مشاوره
  9,833 1
  فرستنده : pardis
  +
  +237
  -
 • علوم قرآن و حدیث
  5,456 0
  فرستنده : pardis
  +
  +49
  -
 • جنگلداری
  4,224 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -55
  -
 • روانشناسی
  21,674 5
  فرستنده : pardis
  +
  +1176
  -
 • +
  +325
  -
 • علوم انتظامی
  16,525 16
  فرستنده : pardis
  +
  +509
  -
 • مددکاری اجتماعی
  7,536 0
  فرستنده : pardis
  +
  +91
  -
 • اقتصاد حمل و نقل
  5,205 0
  فرستنده : pardis
  +
  -59
  -
 • مدیریت خاص
  7,015 0
  فرستنده : pardis
  +
  -88
  -
 • +
  +20
  -
 • مدیریت امور بانکی
  10,943 0
  فرستنده : pardis
  +
  +250
  -
 • باستان شناسی
  7,076 0
  فرستنده : pardis
  +
  +197
  -
 • زبان و ادبیات فارسی
  8,417 4
  فرستنده : pardis
  +
  +351
  -
 • مدارک پزشکی
  6,626 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -90
  -
 • مهندسی منابع طبیعی
  5,849 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -56
  -
 • فقه و اصول اسلامی
  6,342 0
  فرستنده : pardis
  +
  -30
  -
 • حقوقی کنسولی
  10,067 1
  فرستنده : pardis
  +
  +85
  -
 • زبان و ادبیات عربی
  7,845 0
  فرستنده : pardis
  +
  -255
  -
 • علوم سیاسی
  12,693 1
  فرستنده : pardis
  +
  +289
  -
 • علوم تربیتی
  13,765 1
  فرستنده : pardis
  +
  +247
  -
 • +
  +12
  -
 • حسابداری مالیاتی
  6,655 0
  فرستنده : pardis
  +
  +81
  -
 • دامپروری
  5,288 2
  فرستنده : Soltani
  +
  -33
  -
 • جغرافیای انسانی
  6,686 0
  فرستنده : pardis
  +
  +26
  -
 • روابط سیاسی
  7,993 1
  فرستنده : pardis
  +
  +80
  -
 • +
  -111
  -
 • حسابداری حسابرسی
  6,417 0
  فرستنده : pardis
  +
  +43
  -
 • +
  +1
  -
 • +
  +10
  -
 • کاردانی حسابداری
  5,922 0
  فرستنده : pardis
  +
  -35
  -
 • مهندسی اپتیک و لیزر
  34,449 4
  فرستنده : arash
  +
  +342
  -
 • مهندسی پزشکی
  62,404 12
  فرستنده : arash
  +
  +1638
  -
 • +
  +37
  -
 • دبیر جغرافیا
  6,694 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -73
  -
 • خاک شناسی
  5,352 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -70
  -
 • بهداشت حرفه ای
  5,600 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -25
  -
 • پرورش طیور
  5,088 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -49
  -
 • اقتصاد کشاورزی
  4,623 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -70
  -
 • +
  +190
  -
 • باغبانی
  5,244 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -95
  -
 • فضای سبز
  6,096 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -80
  -
 • +
  +38
  -
 • مهندسی پلیمر
  26,757 2
  فرستنده : arash
  +
  +357
  -
 • +
  +18
  -
 • +
  +5
  -
 • +
  +12
  -
 • مهندسی برق
  29,781 9
  فرستنده : reza amiri
  +
  +850
  -
 • مهندسی مکانیک
  37,508 21
  فرستنده : reza amiri
  +
  +1051
  -
 • مهندسی کامپیوتر
  50,525 34
  فرستنده : reza amiri
  +
  +1755
  -
 • مهندسی مواد
  25,013 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +245
  -
 • مهندسی نفت
  28,563 7
  فرستنده : reza amiri
  +
  +686
  -
 • +
  +450
  -
 • مهندسی معماری
  34,584 13
  فرستنده : reza amiri
  +
  +936
  -
 • مهندسی صنایع
  28,313 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +158
  -
 • آمار
  10,477 2
  فرستنده : arash
  +
  -217
  -
 • مهندسی هوافضا
  54,657 54
  فرستنده : reza amiri
  +
  +2436
  -
 • دبیر فنی برق قدرت
  9,419 1
  فرستنده : arash
  +
  -93
  -
 • آبادانی روستاها
  9,018 1
  فرستنده : arash
  +
  -307
  -
 • مهندسی عمران
  24,127 7
  فرستنده : reza amiri
  +
  +541
  -
 • تاسیسات آبرسانی
  6,365 0
  فرستنده : arash
  +
  -78
  -
 • مهندسی راه آهن
  10,319 2
  فرستنده : arash
  +
  +13
  -
 • مهندسی معدن
  10,724 1
  فرستنده : arash
  +
  +41
  -
 • مهندسی کنترل
  16,716 0
  فرستنده : arash
  +
  +17
  -
 • عمران کارتوگرافی
  12,935 0
  فرستنده : arash
  +
  +9
  -
 • عملیات پتروشیمی
  9,941 1
  فرستنده : arash
  +
  +130
  -
 • مهندسی دریا
  16,136 3
  فرستنده : arash
  +
  +166
  -
 • +
  +223
  -
 • زیست شناسی عمومی
  7,958 0
  فرستنده : Soltani
  +
  +82
  -
 • +
  +172
  -
 • مهندسی آبیاری
  7,525 0
  فرستنده : arash
  +
  -184
  -
 • ایمنی و حفاظت مترو
  6,178 1
  فرستنده : arash
  +
  -70
  -
 • کاربرد کامپیوتر
  14,505 1
  فرستنده : arash
  +
  +137
  -
 • کاردانی الکترونیک
  10,878 0
  فرستنده : arash
  +
  +69
  -
 • کاردانی معماری
  9,479 0
  فرستنده : arash
  +
  +63
  -
 • برق قدرت کاردانی
  9,374 0
  فرستنده : arash
  +
  -15
  -
 • مهندسی کشاورزی
  9,645 1
  فرستنده : arash
  +
  +71
  -
 • ماشین ابزار
  10,798 0
  فرستنده : arash
  +
  +31
  -
 • جریه راه آهن
  7,786 0
  فرستنده : arash
  +
  -81
  -
 • علوم کامپیوتر
  16,851 1
  فرستنده : Soltani
  +
  +257
  -
 • +
  +109
  -
 • کاردانی مراقبت پرواز
  10,453 2
  فرستنده : arash
  +
  +86
  -
 • مهندسی مراقبت پرواز
  23,040 13
  فرستنده : arash
  +
  +389
  -
 • نقشه برداری
  14,345 1
  فرستنده : arash
  +
  +96
  -
 • کاردان فنی نساجی
  6,817 0
  فرستنده : arash
  +
  -94
  -
 • مهندسی نساجی
  10,331 1
  فرستنده : arash
  +
  -75
  -
 • فیزیک
  31,237 12
  فرستنده : arash
  +
  +742
  -
 • دانشگاه الزهرا
  1,311 0
  فرستنده : s.zolfaghari
  +
  +2
  -
 • +
  +5
  -
 • علوم تغذیه
  2,549 1
  فرستنده : mahini
  +
  +42
  -
 • دانشگاه بناب
  954 0
  فرستنده : s.zolfaghari
  +
  +1
  -
 • رشته زمین شناسی
  1,521 0
  فرستنده : mahini
  +
  +11
  -
 • رشته رفاه اجتماعی
  1,464 0
  فرستنده : mahini
  +
  -56
  -
 • رشته خاک شناسی
  1,429 0
  فرستنده : mahini
  +
  -42
  -
 • دانشگاه گلستان
  1,748 0
  فرستنده : s.zolfaghari
  +
  +2
  -
 • شیمی
  2,783 1
  فرستنده : mahini
  +
  +99
  -
 • رشته بهداشت حرفه ای
  1,619 0
  فرستنده : mahini
  +
  -14
  -
 • رشته زیست شناسی
  3,305 0
  فرستنده : mahini
  +
  +110
  -
 • رشته میکروبیولوژی
  5,887 0
  فرستنده : mahini
  +
  +129
  -
 • رشته باغبانی
  1,367 0
  فرستنده : mahini
  +
  -27
  -
 • +
  +2
  -
 • رشته شیلات
  1,279 0
  فرستنده : mahini
  +
  -31
  -
 • +
  0
  -
 • رشته زراعت
  1,071 0
  فرستنده : mahini
  +
  -32
  -
 • رشته دامپروری
  1,271 0
  فرستنده : mahini
  +
  +2
  -
 • رشته جنگلداری
  1,232 0
  فرستنده : mahini
  +
  -17
  -
 • +
  -4
  -
 • رشته بهداشت محیط
  1,379 0
  فرستنده : mahini
  +
  -5
  -
 • دانشگاه آزاد اهر
  1,414 0
  فرستنده : s.zolfaghari
  +
  -2
  -
 • +
  0
  -
 • رشته پرورش طیور
  1,208 0
  فرستنده : mahini
  +
  -5
  -
 • رشته گیاه دارویی
  2,161 0
  فرستنده : mahini
  +
  +39
  -
 • رشته گیاه پزشکی
  2,019 0
  فرستنده : mahini
  +
  +18
  -
 • +
  -12
  -
 • +
  0
  -
 • +
  +10
  -
 • +
  +1
  -
 • +
  0
  -
 • +
  0
  -
 • +
  0
  -
 • +
  0
  -
 • +
  -1
  -
 • +
  +1
  -
 • +
  +37
  -
 • مهندسی سیستم
  5,190 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +13
  -
 • مهندسی کشتی
  2,875 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +40
  -
 • مهندسی انرژی
  5,518 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +80
  -
 • مهندسی شهرسازی
  4,177 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +79
  -
 • +
  +98
  -
 • مهندسی شیمی
  7,285 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +199
  -
 • مهندسی رباتیک
  7,780 2
  فرستنده : e.timsari
  +
  +229
  -
 • علوم مهندسی
  4,896 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +33
  -
 • مهندسی پروژه
  3,907 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +20
  -
 • کاردان فنی برق
  1,504 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +5
  -
 • کاردان فنی معدن
  1,222 1
  فرستنده : e.timsari
  +
  +13
  -
 • کاردان فنی مکانیک
  1,756 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +15
  -
 • ریاضی
  9,143 1
  فرستنده : e.timsari
  +
  +235
  -
 • شیمی
  5,133 3
  فرستنده : e.timsari
  +
  +119
  -
 • آمار
  2,219 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  -51
  -
 • هوانبردی و خلبانی
  10,130 10
  فرستنده : e.timsari
  +
  +457
  -
 • مهندسی بازرسی فنی
  2,004 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  -27
  -
 • حسابداری
  7,515 3
  فرستنده : e.timsari
  +
  +260
  -
 • +
  +64
  -
 • بهداشت مواد غذایی
  1,084 1
  فرستنده : e.timsari
  +
  0
  -
 • کتابداری پزشکی
  1,446 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  -23
  -
 • ارگونومی
  2,562 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  -8
  -
 • تولیدات گیاهی
  1,049 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  -4
  -
 • فوریت های پزشکی
  1,936 0
  فرستنده : e.timsari
  +
  +42
  -
 • دبیری شیمی
  2,141 1
  فرستنده : e.timsari
  +
  +72
  -
 • +
  -15
  -
 • 1 2

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  لطفا برای کنکور ۱۴۰۳ رو منتشر کنید🙏🏻
  سلام انشالله حتما به هدفتون میرسید
  خیلی عالی و جالب بود
  با سلام پیشنهاد می کنم با کتاب های زوج نویسنده ی ایرانی(دکتر
  واقعا دوره عالی بود واقعا دوره عالی بود
  نه تنها مناسبه زیادم هست

  آمار سایت

  کل مطالب: 19936
  کل نظرات: 30097
  کل اعضا: 286188
  جدیدترین عضو: u-336268
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir