علوم قرآن و حدیث

6,295
  علوم قرآن و حدیث
  قرآن کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند علوم ادبی و نیز علوم قرآنی، تاریخ قرآن و منبع بسیاری از علوم ادبی و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است. همچنانکه قرآن و سنت دو رکن وحدت امت اسلامی و مایه اولیه علم فقه و کلام و عرفانند، مایه اولیه علم تاریخ اسلام نیز می باشند.
  همانطور که گفته شد قرآن و سنت دو اصل اصیل مورد اتفاق و مایه علوم اسلامی و وحدت و همبستگی مسلمانان است و یکی از اهداف تدریس این رشته تقریب بین مذاهب اسلامی است.
  مسلماً همه این علوم در فهم و درک صحیح کتاب و سنت و در تشخیص صحیح و سقیم احادیث و اطلاع از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه گرامی و ائمه به ما کمک کرده و نیاز مبرمی به فراگیری آنها احساس می شود.
  ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 1 برای درس ریاضی، ضریب 1 برای درس اقتصاد، ضریب 3 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 3 برای زبان عربی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
  چون دروس این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می شود، دانشجویان این دوره باید به حد کافی با این دو زبان آشنا باشند. علاقه به تحقیق و مطالعه مستمر بخصوص پیرامون مسائل اسلامی و قرآنی و همچنین داشتن قدرت بیان و حافظه خوب از عوامل موفقیت در این رشته است.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- تهران      
  2 مذاهب اسلامی      

  رديف نام درس
  1 آشنايي با اديان
  3 آشنايي با اصول فقهة
  4 آشنايي با علم رجال
  5 آشنايي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)
  6 آشنايي با علوم حديث
  7 آشنايي با علوم قرآن
  8 آشنايي با فرق اسلامي
  9 آشنايي با فرق اسلامي 2
  10 آشنايي با فقه مقدماتي
  11 آشنايي با کتب رجال اهل سيت
  12 آشنايي با کتب رجال شيعه
  13 آشنايي با کليات علوم عقلي
  14 آشنايي به علوم رجال ترجمه، فهرست، انساب و طبقات
  15 ائمه اهل بيت (ع) و انتقال حديث
  16 ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حديث
  17 اجازات رويات حديث
  18 احاديث مشترک اماميه و اهل سنت 1
  19 احاديث مشترک اماميه و اهل سنت 2
  20 احاديث موضوعه 1
  21 احاديث موضوعه 2
  22 اخلاق
  23 اصحاب اجماع
  24 اصحاب اجماع نزد اماميه
  25 اعراب قرآن
  26 اقسام کتب حديثي و کتابهاي اربعين حديث
  27 الدوعوة الاسلامية (روش تبليغ)
  28 انشاءسخنراني و محاضره
  29 باستانشناسي در قرآن
  30 باستانشناسي قصص قرآن
  31 بررسي شخصيت رجالي محدثان تابعين و تابع تابعين
  32 بررسي مشترکات و مشتبهات رجال حديث
  33 تاثير حديث در ادبيات فارسي
  34 تاريخ اسلام
  35 تاريخ اسلام 1
  36 تاريخ اسلام 2
  37 تاريخ اسلام اختصاصي 1
  38 تاريخ اسلام اختصاصي 2
  39 تاريخ اسلام اختصاصي 3
  40 تاريخ اسلام اختصاصي 4
  41 تاريخ اسلام اختصاصي 5
  42 تاريخ پيامبران 1
  43 تاريخ پيامبران 2
  44 تاريخ تمدن و علوم اسلامي 1
  45 تاريخ تمدن و علوم اسلامي 2
  46 تاريخ حديث اختصاصي 1
  47 تاريخ حديث اختصاصي 2
  48 تاريخ حديث اختصاصي 3
  49 تاريخ حديث اختصاصي 4
  50 تاريخ حديث اختصاصي 5
  51 تاريخ حديث اختصاصي 6
  52 تاريخ حديث اختصاصي 7
  53 تاريخ حديث تخصصي
  54 تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام 1
  55 تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام 2
  56 تاريخ عثماني و خاورميانه
  57 تاريخ فرق اسلامي 1
  58 تاريخ فرق و مذاهب اسلامي 1
  59 تاريخ فرق و مذاهب اسلامي 2
  60 تاريخ فرهنگ و ادب به زبان عربي
  61 تاريخ قرآن
  62 تاريخ قرآن تخصصي
  63 تاريخ نگاري در اسلام
  64 تربيت بدني 2
  65 ترجمه عربي به فارسي
  66 ترجمه فارسي به عربي
  67 ترجمه متون اسلامي
  68 تعليم و تربيت در اسلام
  69 تفسير ترتيبي 1
  70 تفسير ترتيبي 2ة
  71 تفسير ترتيبي 3
  72 تفسير عمومي 1
  73 تفسير عمومي 2
  74 تفسير مقدماتي 1
  75 تفسير مقدماتي 2
  76 تفسير موضوعي 1
  77 تفسير موضوعي 2
  78 تفسير موضوعي 3
  79 توئيقات عام و خاص
  80 جغرافياي کشورهاي اسلامي 1
  81 جغرافياي کشورهاي اسلامي 2
  82 جهان اسلام در عصر حاضر 1
  83 جهان اسلام در عصر حاضر 2
  84 جوامع حديثي متقدم و متاخر اهل سنت
  85 جوامع حديثي متقدم و متاخر شيعه
  86 خاندانهاي معروف محدثان فريقين
  87 راويان ضعيف
  88 راويان عادل و موثق
  89 روش تحقيق
  90 روش تحقيق در تاريخ
  91 روش نقد در علوم حديث
  92 زبان تخصصي 1
  93 زبان تخصصي 2
  94 زبان خارجي
  95 زبان و ادبيات فارسي 1
  96 زبان و ادبيات فارسي 2
  97 زبان و ادبيات فارسي 3
  98 سلسله حاکمان امراي اسلامي
  99 سنن النبي (ص)
  100 سنن تاريخي در قرآن
  101 سهم حديث در ادبيات فارسي و عربي
  102 سهم حديث در تاريخ و قصص قرآني
  103 سهم حديث در تفسير قرآن
  104 سهم زبان در نشر احاديث
  105 سيره پيشوايان ديني
  106 سيري در نهج البلاعه و شروح آن
  107 شرح و تفسير گزيده‌هايي از نهج البلاغه
  108 شناخت صحابه
  109 شناخت محدثان
  110 صرف و نحو 1
  111 صرف و نحو 2
  112 صرف و نحو 3
  113 صرف و نحو کاربردي 1
  114 صرف و نحو کاربردي 2
  115 صرف و نحو کاربردي 3
  116 ضوابط توثيقات عام و خاص
  117 ضوابط و ملاکهاي نقد متون حديثي
  118 طبقات محدثين اماميه و ديگر مکتبهاي شيعه
  119 طريق تحمل حديث
  120 علم جرح و تعديل و تاريخجه و کتب آن
  121 علم رجال از ديدگاه اصولي‌ها و اخباري‌ها
  122 علم مصطلح الحديث (درايه) 1
  123 علم مصطلح الحديث (درايه) 2
  124 علوم بلاغت 1 و 2
  125 علوم بلاغي (معاني و بيان)
  126 علوم بلاغي 1
  127 علوم بلاغي 2
  128 علوم قرآني 1 و 2 و3
  129 غريب الحديث
  130 فارسي 1 و 2
  131 فرهنگ تقريب 1
  132 فرهنگ تقريب 2
  133 فقه الحديث 1
  134 فقه الحديث 2
  135 فقه الحديث 3
  136 فقه الحديث 4
  137 قرائت متون معاصر و جرايد و مطبوعات
  138 قرائت مطبوعات و استفاده از راديو 1
  139 قرائت مطبوعات و استفاده از راديو 2
  140 قرائت و تجويد 1
  141 قرائت و تجويد 2
  142 قرائت و تجويد 3
  143 قرائت و تجويد قرآن کريم
  144 قرائت و درک مفاهيم از متون تفسيري
  145 قرائت و درک مفاهيم از متون حديثي
  146 قرائت و درک مفاهيم از متون فقهي
  147 مبادي فقه و اصول
  148 متون اسلامي
  149 متون تاريخي به انگليسي 1
  150 متون تاريخي به انگليسي 2
  151 متون تاريخي به عربي 1
  152 متون تاريخي به عربي 2
  153 متون تاريخي به فارسي 1
  154 متون تاريخي به فارسي 2
  155 مستشرقان و حديث
  156 مشايخ اجازه و سلسلۀ اجازات
  157 مصادر و اسناد نهج‌البلاغه
  158 مصطلحات حديث
  159 مطالعات جغرافيايي درباره رجال حديث
  160 معارف اسلامي 2
  161 مفردات قرآن
  162 ملاکهاي نقد حديث
  163 منبع شناسي مصطلح الحديث
  164 منطق
  165 منطق 1
  166 منطق 2
  167 مکاتب و روشهاي تفسيري 1
  168 مکاتب و روشهاي تفسيري 2
  169 مکاتب و روشهاي تفسيري 3
  170 مکالمه و محاضره (سمعي و بصري) 1
  171 مکالمه و محاضره (سمعي و بصري) 2
  172 مکالمه و محاضره (سمعي و بصري) 3
  173 مکالمه و محاضره (سمعي و بصري) 4
  174 مکالمۀ عربي 1
  175 مکالمۀ عربي 2
  176 مکالمۀ عربي 3
  177 مکالمۀ عربي 4
  178 کتابت و تدوين حديث 1
  179 کتابت و تدوين حديث 2
  180 کتابشناسي تفصيلي رجال و تراجم اماميه
  181 کتابشناسي رجال و تراجم اهل سنت
  182 کلام 1 و 2
  183 کلام و عقايد اسلامي 1
  184 کلام و عقايد اسلامي 2
  185 کلام و عقايد اسلامي 3

  دانشجويان طي دوره کارشناسي برحسب استعداد و علاقه در يکي از رشته هاي اصلي توانائيهاي ذيل را بدست خواهند آورد:
  بدست آوردن معلومات بنيادي به منظور ادامه تحصيل در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري.
  توانايي تدريس و تحقيق در مدارس و موسسات آموزشي، دانشگاهها، مراکز ديني، فرهنگي و تحقيقاتي.
  کارشناسي در امور مذهبي، تبليغي و فرهنگي براي داخل و خارج از کشور.
  کارشناس امور تبليغي و فرهنگي براي سفارتخانه ها، خانه هاي فرهنگ و رايزنهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور نشر تفکر تقريب مذاهب اسلامي و گسترش فرهنگ و معارف اسلامي.
  امکان تحصیل دانشجو تا مقطع دکترا در ایران وجود دارد . آموزش و پرورش و رادیو و تلویزیون و مراکز تحقیقاتی و .... می‌تواند بازار کاری برای دانشجوی این رشته باشد .

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های واقعا جامع انسانی
همراه من
کنکوریوم
کتاب های لقمه

دسته بندی مطالب

کتاب های موضوعی
کتاب های پاور تست

آخرین نظرات ارسالی

ببخشید کتاب که الان در دسترس هست برای کنکور 1404 مناسبه؟
سلام وقت بخیر این چاپ کتاب مخصوص کنکور 1404 هست؟
سلام ببخشید کتاب برای چاپ 1403 کس موجود میشه؟
سلام روزتون بخیر کتاب رو موجود نمی کنید ؟
سلام خسته نباشید ایا این چاپ اخرین چاپ مخصوص کنکور 1404 عه یا

آمار سایت

با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir