نام رشتـه / دانشگـاه
 • دانشگاه علم وصنعت

  + +57 -
 • دانشگاه تهران

  + +197 -
 • دانشگاه صنعتی شریف

  + +110 -
 • دانشگاه شهید بهشتی

  + +101 -
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  + +48 -
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  + +23 -
 • دانشگاه علامه طباطبائی

  + +12 -
 • دانشگاه شیراز

  + +63 -
 • دانشگاه تبریز

  + +49 -
 • دانشگاه فردوسی مشهد

  + +52 -
 • دانشگاه اصفهان

  + +21 -
 • دانشگاه خوارزمی

  + +15 -
 • دانشگاه تربیت مدرس

  + +10 -
 • دانشگاه گیلان

  + +32 -
 • دانشگاه مازندران

  + +11 -
 • دانشگاه ارومیه

  + +23 -
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان

  + +14 -
 • دانشگاه رازی کرمانشاه

  + +27 -
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

  + +15 -
 • دانشگاه یزد

  + +14 -
 • دانشگاه سمنان

  + +14 -
 • دانشگاه زنجان

  + +13 -
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی

  + +7 -
 • دانشگاه شهید چمران اهواز

  + +17 -
 • دانشگاه محقق اردبیلی

  + +8 -
 • دانشگاه کردستان

  + +7 -
 • دانشگاه شهرکرد

  + +5 -
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان

  + +6 -
 • دانشگاه هرمزگان

  + +5 -
 • دانشگاه قم

  + +4 -
 • دانشگاه خلیج فارس

  + +5 -
 • دانشگاه بیرجند

  + +8 -
 • دانشگاه بجنورد

  + +2 -
 • دانشگاه اراک

  + +5 -
 • دانشگاه ایلام

  + +6 -
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

  + +101 -
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  + +71 -
 • پزشکی

  + +143 -
 • دندانپزشکی

  + +136 -
 • داروسازی

  + +132 -
 • دامپزشکی

  + +31 -
 • فیزیوتراپی

  + +37 -
 • بینایی سنجی

  + +30 -
 • شنوایی سنجی

  + +10 -
 • علوم تغذیه

  + +16 -
 • علوم آزمایشگاهی

  + +22 -
 • پرستاری

  + +43 -
 • کاردرمانی

  + +6 -
 • صنایع غذایی

  + +2 -
 • رادیولوژی

  + +20 -
 • تکنولوژی پرتودرمانی

  + +1 -
 • تکنولوژی پرتوشناسی

  + +6 -
 • مامایی

  + +11 -
 • هوشبری

  + +26 -
 • بهداشت محیط

  + -3 -
 • شیمی

  + +7 -
 • اعضای مصنوعی

  + +5 -
 • گفتار درمانی

  + +6 -
 • فوریت پزشکی

  + +3 -
 • اتاق عمل

  + +13 -
 • مهندسی پزشکی

  + +13 -
 • حقوق

  + +27 -
 • حسابداری

  + +8 -
 • علوم اقتصادی

  + +12 -
 • مدیریت

  + +3 -
 • مدیریت بازرگانی

  + +2 -
 • مدیریت دولتی

  + +2 -
 • مدیریت صنعتی

  + 0 -
 • فقه و حقوق اسلامی

  + +8 -
 • علوم اجتماعی

  + +1 -
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

  + -6 -
 • تاریخ

  + +4 -
 • زمین شناسی

  + +3 -
 • فلسفه

  + +3 -
 • شیلات

  + +2 -
 • کشاورزی

  + +3 -
 • جغرافی

  + +3 -
 • کاردانی بیمه

  + -3 -
 • کتابداری

  + +2 -
 • علوم قضایی

  + +2 -
 • گیاه پزشکی

  + +1 -
 • مددکاری اجتماعی

  + 0 -
 • مطالعات خانواده

  + 0 -
 • کودکان استثنایی

  + +3 -
 • راهنمایی و مشاوره

  + +2 -
 • علوم قرآن و حدیث

  + 0 -
 • جنگلداری

  + +1 -
 • روانشناسی

  + +16 -
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

  + +4 -
 • علوم انتظامی

  + +10 -
 • مدیریت جهانگردی و هتلداری

  + +1 -
 • مددکاری اجتماعی

  + 0 -
 • اقتصاد حمل و نقل

  + 0 -
 • مدیریت خاص

  + -1 -
 • علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی

  + +1 -
 • امور دفتری و منشیگری

  + 0 -
 • مدیریت امور بانکی

  + +3 -
 • باستان شناسی

  + +1 -
 • زبان و ادبیات فارسی

  + +4 -
 • مدارک پزشکی

  + -5 -
 • مهندسی منابع طبیعی

  + 0 -
 • فقه و اصول اسلامی

  + +2 -
 • حقوقی کنسولی

  + +2 -
 • زبان و ادبیات عربی

  + -5 -
 • علوم سیاسی

  + +4 -
 • علوم تربیتی

  + +1 -
 • تربیت معلم قرآن مجید

  + +1 -
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی

  + +1 -
 • حسابداری مالیاتی

  + +1 -
 • دامپروری

  + +2 -
 • جغرافیای انسانی

  + +2 -
 • کاردان فنی عمران - عمران روستایی

  + +1 -
 • روابط سیاسی

  + -1 -
 • کارشناسی معارف اسلامی

  + +3 -
 • حسابداری حسابرسی

  + 0 -
 • کاردانی مدیریت صنعتی

  + 0 -
 • الهیات و معارف اسلامی

  + +4 -
 • کاردانی حسابداری

  + +2 -
 • مهندسی اپتیک و لیزر

  + +3 -
 • مهندسی پزشکی

  + +24 -
 • کاردانی مدیریت بازرگانی

  + -1 -
 • علوم و ارتباط اجتماعی

  + +2 -
 • دبیر جغرافیا

  + -7 -
 • خاک شناسی

  + +1 -
 • بهداشت حرفه ای

  + +1 -
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  + +37 -
 • پرورش طیور

  + +1 -
 • اقتصاد کشاورزی

  + +1 -
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای

  + +2 -
 • باغبانی

  + -2 -
 • فضای سبز

  + -1 -
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  + +9 -
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  + +18 -
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  + +36 -
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان

  + +16 -
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  + +2 -
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  + +21 -
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  + +8 -
 • مهندسی پلیمر

  + +6 -
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل

  + +8 -
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  + +2 -
 • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  + +4 -
 • دانشگاه علوم پزشکی قم

  + +3 -
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  + +1 -
 • دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  + +3 -
 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  + +6 -
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد

  + +7 -
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  + -4 -
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  + 0 -
 • دانشگاه علوم پزشکی دزفول

  + +1 -
 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  + +3 -
 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  + +7 -
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  + +11 -
 • معرفی گرایش نرم‌افزار کامپیوتر

  + +4 -
 • آشنایی با دانشگاه صنعتی شریف

  + +3 -
 • مهندسی برق

  + +42 -
 • مهندسی مکانیک

  + +51 -
 • مهندسی کامپیوتر

  + +32 -
 • مهندسی مواد

  + +10 -
 • مهندسی نفت

  + +31 -
 • مهندسی فن آوری اطلاعات

  + +13 -
 • مهندسی معماری

  + +25 -
 • مهندسی صنایع

  + +18 -
 • آمار

  + +4 -
 • مهندسی هوافضا

  + +28 -
 • دبیر فنی برق قدرت

  + +4 -
 • آبادانی روستاها

  + +2 -
 • مهندسی عمران

  + +33 -
 • کاردان فنی شیمی عملیات پالایش

  + 0 -
 • تاسیسات آبرسانی

  + +2 -
 • مهندسی راه آهن

  + 0 -
 • مهندسی معدن

  + +6 -
 • مهندسی کنترل

  + +1 -
 • عمران کارتوگرافی

  + +4 -
 • عملیات پتروشیمی

  + +3 -
 • مهندسی دریا

  + +5 -
 • مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی

  + +2 -
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی

  + +1 -
 • مهندسی مکانیک - حرارتی و برودتی

  + +4 -
 • کاردان الکترونیک هواپیما

  + +2 -
 • مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

  + +1 -
 • زیست شناسی عمومی

  + +13 -
 • زیست شناسی سلولی مولکولی

  + +7 -
 • مهندسی آبیاری

  + -4 -
 • ایمنی و حفاظت مترو

  + -1 -
 • کاربرد کامپیوتر

  + +5 -
 • کاردانی الکترونیک

  + +3 -
 • کاردانی معماری

  + +2 -
 • برق قدرت کاردانی

  + +4 -
 • مهندسی کشاورزی

  + +3 -
 • مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

  + +1 -
 • ماشین ابزار

  + +3 -
 • جریه راه آهن

  + +1 -
 • علوم کامپیوتر

  + +9 -
 • کاردان مخابرات هواپیمایی

  + +3 -
 • کاردانی مراقبت پرواز

  + +4 -
 • مهندسی مراقبت پرواز

  + +6 -
 • نقشه برداری

  + +5 -
 • کاردان فنی نساجی

  + 0 -
 • مهندسی نساجی

  + +3 -
 • کاردان فنی عمران - پل سازی و ابنیه سازی

  + 0 -
 • فیزیک

  + +15 -
 • کاردان فنی عمران فتوگرامتری

  + +1 -
 • آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  بله
  خیر

    
  کل مطالب: 4832
  کل نظرات: 10192
  کل اعضا: 32153
  جدیدترین عضو: Noooshin
  بازدید امروز: 25359
  بازدید دیروز: 61498 [+15.48 %]
  بازدید کل: 39710631
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 0 نفر
  افراد مهمان : 90 نفر
  ربات ها : 1 مورد
  در کل: 91 نفر [اطلاعات بیشتر]

  mehromah.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای انتشارات مهروماه محفوظ می باشد.