• دانشگاه علم وصنعت
  5,429 2
  فرستنده : admin
  +
  +60
  -
 • دانشگاه تهران
  11,159 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +208
  -
 • +
  +123
  -
 • +
  +108
  -
 • دانشگاه شیراز
  5,459 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +65
  -
 • دانشگاه تبریز
  4,386 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +53
  -
 • +
  +58
  -
 • دانشگاه اصفهان
  3,994 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +25
  -
 • دانشگاه خوارزمی
  3,994 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +17
  -
 • +
  +13
  -
 • دانشگاه گیلان
  4,110 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +33
  -
 • دانشگاه مازندران
  4,489 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +11
  -
 • دانشگاه ارومیه
  4,069 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +24
  -
 • دانشگاه یزد
  3,070 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +15
  -
 • دانشگاه سمنان
  3,358 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +14
  -
 • دانشگاه زنجان
  3,146 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +14
  -
 • دانشگاه کردستان
  3,485 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +7
  -
 • دانشگاه شهرکرد
  3,074 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه هرمزگان
  2,586 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه قم
  2,753 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه خلیج فارس
  3,160 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +6
  -
 • دانشگاه بیرجند
  3,939 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +8
  -
 • دانشگاه بجنورد
  2,470 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +2
  -
 • دانشگاه اراک
  3,506 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +5
  -
 • دانشگاه ایلام
  2,661 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +6
  -
 • پزشکی
  13,682 5
  فرستنده : reza amiri
  +
  +353
  -
 • دندانپزشکی
  9,416 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +266
  -
 • داروسازی
  9,460 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +236
  -
 • دامپزشکی
  5,125 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +35
  -
 • فیزیوتراپی
  6,949 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +112
  -
 • بینایی سنجی
  6,275 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +64
  -
 • شنوایی سنجی
  4,558 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +25
  -
 • علوم تغذیه
  5,799 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +38
  -
 • علوم آزمایشگاهی
  4,864 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +65
  -
 • پرستاری
  7,021 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +107
  -
 • کاردرمانی
  2,824 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +11
  -
 • صنایع غذایی
  4,386 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  -1
  -
 • رادیولوژی
  4,800 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +53
  -
 • +
  +15
  -
 • +
  +13
  -
 • مامایی
  5,041 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +38
  -
 • هوشبری
  6,415 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +54
  -
 • بهداشت محیط
  4,372 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  -18
  -
 • شیمی
  5,570 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +23
  -
 • اعضای مصنوعی
  3,025 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +15
  -
 • گفتار درمانی
  3,429 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +15
  -
 • فوریت پزشکی
  2,931 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +6
  -
 • اتاق عمل
  5,673 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +61
  -
 • مهندسی پزشکی
  5,338 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +39
  -
 • حقوق
  5,503 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +71
  -
 • حسابداری
  4,925 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +17
  -
 • علوم اقتصادی
  3,997 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +20
  -
 • مدیریت
  4,579 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +17
  -
 • مدیریت بازرگانی
  4,241 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +14
  -
 • مدیریت دولتی
  3,855 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +10
  -
 • مدیریت صنعتی
  4,046 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +8
  -
 • فقه و حقوق اسلامی
  4,215 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +10
  -
 • علوم اجتماعی
  4,173 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +7
  -
 • تاریخ
  2,511 0
  فرستنده : pardis
  +
  +7
  -
 • زمین شناسی
  2,238 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -10
  -
 • فلسفه
  2,611 0
  فرستنده : pardis
  +
  +6
  -
 • شیلات
  4,371 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -14
  -
 • کشاورزی
  4,160 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -5
  -
 • جغرافی
  2,225 0
  فرستنده : pardis
  +
  +6
  -
 • کاردانی بیمه
  2,365 0
  فرستنده : pardis
  +
  +2
  -
 • کتابداری
  4,500 0
  فرستنده : pardis
  +
  +2
  -
 • علوم قضایی
  3,065 0
  فرستنده : pardis
  +
  +12
  -
 • گیاه پزشکی
  2,448 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -6
  -
 • مددکاری اجتماعی
  2,191 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -11
  -
 • مطالعات خانواده
  2,297 0
  فرستنده : pardis
  +
  +4
  -
 • کودکان استثنایی
  2,253 0
  فرستنده : pardis
  +
  +3
  -
 • راهنمایی و مشاوره
  2,262 0
  فرستنده : pardis
  +
  +8
  -
 • علوم قرآن و حدیث
  2,067 0
  فرستنده : pardis
  +
  +4
  -
 • جنگلداری
  2,311 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -5
  -
 • روانشناسی
  3,374 0
  فرستنده : pardis
  +
  +43
  -
 • +
  +10
  -
 • علوم انتظامی
  3,190 0
  فرستنده : pardis
  +
  +26
  -
 • مددکاری اجتماعی
  2,185 0
  فرستنده : pardis
  +
  +2
  -
 • اقتصاد حمل و نقل
  2,099 0
  فرستنده : pardis
  +
  +3
  -
 • مدیریت خاص
  2,052 0
  فرستنده : pardis
  +
  -4
  -
 • +
  +3
  -
 • مدیریت امور بانکی
  2,379 0
  فرستنده : pardis
  +
  +12
  -
 • باستان شناسی
  2,108 0
  فرستنده : pardis
  +
  +10
  -
 • زبان و ادبیات فارسی
  2,082 0
  فرستنده : pardis
  +
  +9
  -
 • مدارک پزشکی
  3,013 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -15
  -
 • مهندسی منابع طبیعی
  3,793 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -8
  -
 • فقه و اصول اسلامی
  2,923 0
  فرستنده : pardis
  +
  +2
  -
 • حقوقی کنسولی
  3,366 0
  فرستنده : pardis
  +
  +4
  -
 • زبان و ادبیات عربی
  3,318 0
  فرستنده : pardis
  +
  -23
  -
 • علوم سیاسی
  3,828 0
  فرستنده : pardis
  +
  +14
  -
 • علوم تربیتی
  3,358 0
  فرستنده : pardis
  +
  +6
  -
 • +
  0
  -
 • حسابداری مالیاتی
  2,864 0
  فرستنده : pardis
  +
  +3
  -
 • دامپروری
  3,025 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -5
  -
 • جغرافیای انسانی
  2,756 0
  فرستنده : pardis
  +
  0
  -
 • روابط سیاسی
  2,773 0
  فرستنده : pardis
  +
  -2
  -
 • +
  -2
  -
 • حسابداری حسابرسی
  3,017 0
  فرستنده : pardis
  +
  +2
  -
 • +
  +2
  -
 • +
  +6
  -
 • کاردانی حسابداری
  2,923 0
  فرستنده : pardis
  +
  0
  -
 • مهندسی اپتیک و لیزر
  9,707 1
  فرستنده : arash
  +
  +71
  -
 • مهندسی پزشکی
  16,505 3
  فرستنده : arash
  +
  +325
  -
 • +
  +4
  -
 • دبیر جغرافیا
  2,925 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -31
  -
 • خاک شناسی
  2,972 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -18
  -
 • بهداشت حرفه ای
  3,041 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -4
  -
 • پرورش طیور
  3,069 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -17
  -
 • اقتصاد کشاورزی
  2,853 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -10
  -
 • +
  +32
  -
 • باغبانی
  3,230 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -17
  -
 • فضای سبز
  3,964 0
  فرستنده : Soltani
  +
  -19
  -
 • +
  +25
  -
 • مهندسی پلیمر
  7,964 0
  فرستنده : arash
  +
  +72
  -
 • +
  +13
  -
 • +
  0
  -
 • +
  +8
  -
 • مهندسی برق
  9,459 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +159
  -
 • مهندسی مکانیک
  10,788 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +147
  -
 • مهندسی کامپیوتر
  12,772 3
  فرستنده : reza amiri
  +
  +219
  -
 • مهندسی مواد
  9,151 0
  فرستنده : reza amiri
  +
  +38
  -
 • مهندسی نفت
  11,035 2
  فرستنده : reza amiri
  +
  +150
  -
 • مهندسی معماری
  10,143 4
  فرستنده : reza amiri
  +
  +158
  -
 • مهندسی صنایع
  9,871 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +57
  -
 • آمار
  3,611 0
  فرستنده : arash
  +
  +6
  -
 • مهندسی هوافضا
  14,446 13
  فرستنده : reza amiri
  +
  +323
  -
 • دبیر فنی برق قدرت
  3,496 0
  فرستنده : arash
  +
  -12
  -
 • آبادانی روستاها
  3,972 0
  فرستنده : arash
  +
  -41
  -
 • مهندسی عمران
  9,025 1
  فرستنده : reza amiri
  +
  +119
  -
 • تاسیسات آبرسانی
  2,741 0
  فرستنده : arash
  +
  -12
  -
 • مهندسی راه آهن
  5,040 1
  فرستنده : arash
  +
  +14
  -
 • مهندسی معدن
  5,221 0
  فرستنده : arash
  +
  +6
  -
 • مهندسی کنترل
  6,206 0
  فرستنده : arash
  +
  +2
  -
 • عمران کارتوگرافی
  5,350 0
  فرستنده : arash
  +
  +15
  -
 • عملیات پتروشیمی
  4,092 0
  فرستنده : arash
  +
  +23
  -
 • مهندسی دریا
  6,578 1
  فرستنده : arash
  +
  +36
  -
 • زیست شناسی عمومی
  3,667 0
  فرستنده : Soltani
  +
  +26
  -
 • مهندسی آبیاری
  3,877 0
  فرستنده : arash
  +
  -41
  -
 • ایمنی و حفاظت مترو
  2,896 0
  فرستنده : arash
  +
  -11
  -
 • کاربرد کامپیوتر
  5,576 0
  فرستنده : arash
  +
  +22
  -
 • کاردانی الکترونیک
  4,846 0
  فرستنده : arash
  +
  +11
  -
 • کاردانی معماری
  4,437 0
  فرستنده : arash
  +
  +9
  -
 • برق قدرت کاردانی
  5,201 0
  فرستنده : arash
  +
  +1
  -
 • مهندسی کشاورزی
  4,709 0
  فرستنده : arash
  +
  +6
  -
 • ماشین ابزار
  4,640 0
  فرستنده : arash
  +
  +3
  -
 • جریه راه آهن
  4,303 0
  فرستنده : arash
  +
  +5
  -
 • علوم کامپیوتر
  4,815 0
  فرستنده : Soltani
  +
  +45
  -
 • +
  +21
  -
 • مهندسی مراقبت پرواز
  8,387 6
  فرستنده : arash
  +
  +70
  -
 • نقشه برداری
  6,622 0
  فرستنده : arash
  +
  +17
  -
 • کاردان فنی نساجی
  4,041 0
  فرستنده : arash
  +
  -18
  -
 • مهندسی نساجی
  4,819 1
  فرستنده : arash
  +
  -14
  -
 • فیزیک
  10,530 2
  فرستنده : arash
  +
  +132
  -
 • دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی


  موضوعی تجزیه، ترکی ...
  1397 آذر 25

  جدول اعداد
  1397 آذر 25
  مهمان zahra
  لقمه طلایی قواعد عر ...
  1397 آذر 24

  لقمه طلایی حفظیات ش ...
  1397 آذر 24

  لقمه طلایی زیست ترک ...
  1397 آذر 24

  لقمه طلایی حفظیات ش ...
  1397 آذر 24

  لقمه واژگان تصویری ...
  1397 آذر 24

  آموزش و تست زیست شن ...
  1397 آذر 24

  لقمه طلایی آرایه‌ه ...
  1397 آذر 24

  لقمه طلایی واژگان ت ...
  1397 آذر 24

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 9227
  کل نظرات: 15853
  کل اعضا: 38435
  جدیدترین عضو: imanamiri69
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir