• دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه 15 خرداد
  تهران ، منطقه 4
  1,057
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آبسال
  تهران ، منطقه 4
  2,205
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین علم
  تهران ، منطقه 4
  1,263
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,224
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,243
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 4
  2,639
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  870
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  876
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  984
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  859
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 4
  796
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,028
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر غفاری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,159
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه احسان 1
  تهران ، منطقه 4
  2,062
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احسان 2
  تهزان ، منطقه 4
  1,397
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان 3
  تهزان ، منطقه 4
  945
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان نوین
  تهران ، منطقه 4
  880
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  1,406
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  956
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  943
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد خدابخش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,484
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه استاد پورداود
  تهران ، منطقه 4
  1,524
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادخدابخش 1
  تهران ، منطقه 4
  736
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  911
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  785
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسرا
  تهران ، منطقه 4
  815
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  1,242
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  971
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  826
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 4
  794
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  1,156
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  817
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی 1
  تهران ، منطقه 4
  975
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  807
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  719
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد 1
  تهران ، منطقه 4
  769
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 4
  737
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام محمد باقر
  تهران ، منطقه 4
  2,759
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم
  تهران ، منطقه 4
  1,007
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 4
  956
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امت
  تهران ، منطقه 4
  1,055
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه امت 1
  تهران ، منطقه 4
  826
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امت 2
  تهران ، منطقه 4
  698
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امیدان
  تهران ، منطقه 4
  923
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  810
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  813
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر کبیر
  تهران ، منطقه 4
  888
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرالمومنین 1
  تهران ، منطقه 4
  831
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه اولیا
  تهران ، منطقه 4
  1,080
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اولیا 1
  تهران ، منطقه 4
  717
 • پسرانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه ایثارگران امام حسین 1
  تهران ، منطقه 4
  792
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 4
  960
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایرانمهر
  تهران ، منطقه 4
  1,417
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه باران
  تهران ، منطقه 4
  728
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 4
  734
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 4
  945
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهار 1
  تهران ، منطقه 4
  691
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه بوعلی سینا
  تهران ، منطقه 4
  864
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بیستون 2
  تهران ، منطقه 4
  774
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه تجلی شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,177
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 4
  766
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه 1
  تهران ، منطقه 4
  1,379
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  802
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  735
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  776
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تهرانپارس
  تهران ، منطقه 4
  855
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  794
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  729
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید 1
  تهران ، منطقه 4
  752
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 4
  866
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  806
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  704
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثقلین
  تهران ، منطقه 4
  772
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 1
  تهران ، منطقه 4
  901
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,433
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  683
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  731
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه جوانه های علم و فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  1,430
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جویای دانش
  تهران ، منطقه 4
  829
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حاج رجب حاتمی
  تهران ، منطقه 4
  1,179
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 4
  802
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  754
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  1,188
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی الهی
  تهران ، منطقه 4
  1,725
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 1
  تهران ، منطقه 4
  900
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 2
  تهران ، منطقه 4
  708
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  727
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  792
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب 1
  تهران ، منطقه 4
  739
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 4
  727
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت 1
  تهران ، منطقه 4
  681
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  1,876
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  706
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 4
  751
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکیم
  تهران ، منطقه 4
  700
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خالق 1
  تهران ، منطقه 4
  870
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  929
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  1,126
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  2,745
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری
  تهران ، منطقه 4
  973
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری 1
  تهران ، منطقه 4
  781
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خوارزمی
  تهران ، منطقه 4
  891
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  718
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  760
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش شفیع
  تهران ، منطقه 4
  2,550
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  805
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  961
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  661
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  674
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور
  تهران ، منطقه 4
  2,254
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور 1
  تهران ، منطقه 4
  940
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 1
  تهران ، منطقه 4
  788
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 2
  تهران ، منطقه 4
  935
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر پرتواعظم 1
  تهران ، منطقه 4
  794
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه دکتر چوبینه
  تهران ، منطقه 4
  1,981
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه دانش
  تهران ، منطقه 4
  907
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  933
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  2,033
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه رضوان
  تهران ، منطقه 4
  754
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه روشنایی قلم
  تهران ، منطقه 4
  895
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 4
  754
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگران
  تهران ، منطقه 4
  878
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  732
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  973
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زهرای مطهر
  تهران ، منطقه 4
  744
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  900
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  711
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  1,468
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  914
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  760
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,034
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای علم
  تهران ، منطقه 4
  894
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سردار جنگل
  تهران ، منطقه 4
  927
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرواندیشان آفتاب
  تهران ، منطقه 4
  1,121
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  715
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  924
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  740
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروناز
  تهران ، منطقه 4
  878
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 4
  705
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 4
  3,314
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعدی 1
  تهران ، منطقه 4
  708
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  956
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  974
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلیمه
  تهران ، منطقه 4
  771
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 4
  1,374
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سما 2
  تهران ، منطقه 4
  1,090
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 6
  تهران ، منطقه 4
  1,168
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 4
  1,038
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  634
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  695
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سودمند 1
  تهران ، منطقه 4
  699
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سینا
  تهران ، منطقه 4
  691
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,325
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  966
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,339
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهاب دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,526
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای آزادی 1
  تهران ، منطقه 4
  2,579
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  701
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  785
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهدای پاسداران
  تهران ، منطقه 4
  3,690
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهروز بهزادی
  تهران ، منطقه 4
  3,466
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید آبشناسان 1
  تهران ، منطقه 4
  737
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید احدزاده 1
  تهران ، منطقه 4
  1,224
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید امیرزادگان 1
  تهران ، منطقه 4
  720
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 4
  981
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 4
  704
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جاجرودی 2
  تهران ، منطقه 4
  934
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید خداقلی 1
  تهران ، منطقه 4
  970
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید دهقان شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,229
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجائی 1
  تهران ، منطقه 4
  719
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  833
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  2,615
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحمانی
  تهران ، منطقه 4
  839
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحیمی 1
  تهران ، منطقه 4
  990
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 4
  865
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  802
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  690
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهسواری
  تهران ، منطقه 4
  1,112
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید صادقی 1
  تهران ، منطقه 4
  828
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید صالحی شفا 1
  تهران ، منطقه 4
  1,382
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 4
  1,154
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی 1
  تهران ، منطقه 4
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 4
  700
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  744
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  749
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  678
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 1
  تهران ، منطقه 4
  1,098
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 2
  تهران ، منطقه 4
  859
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 4
  1,360
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  815
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  777
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید علیپور 1
  تهران ، منطقه 4
  983
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیاثوند
  تهران ، منطقه 4
  1,377
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیبی
  تهران ، منطقه 4
  1,034
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید فلاحی
  تهران ، منطقه 4
  1,422
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد باقر صدر 2
  تهران ، منطقه 4
  832
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  729
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  869
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 4
  785
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  703
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  674
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 4
  732
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری
  تهران ، منطقه 4
  837
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,055
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو
  تهران ، منطقه 4
  992
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو 1
  تهران ، منطقه 4
  703
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  708
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  1,115
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید نورعلی
  تهران ، منطقه 4
  1,174
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید همت
  تهران ، منطقه 4
  688
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک 1
  تهران ، منطقه 4
  875
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران 1
  تهران ، منطقه 4
  1,059
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چگینی
  تهران ، منطقه 4
  1,297
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,015
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  743
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهیده صدیقه رودباری
  تهران ، منطقه 4
  1,602
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  657
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  687
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 4
  1,596
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,255
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  979
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,259
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صدیقه کبری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,119
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  965
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  2,330
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  1,064
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه طلایه داران
  تهران ، منطقه 4
  1,186
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع نور
  تهران ، منطقه 4
  970
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عباس وزان 1
  تهران ، منطقه 4
  1,185
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  2,513
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  656
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  673
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 4
  3,848
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علامه طباطبائی 1
  تهران ، منطقه 4
  684
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  1,022
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  892
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  1,214
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  2,554
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 4
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 4
  720
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار 1
  تهران ، منطقه 4
  958
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 1
  تهران ، منطقه 4
  759
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 2
  تهران ، منطقه 4
  881
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاتح
  تهران ، منطقه 4
  1,143
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 4
  724
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاضل
  تهران ، منطقه 4
  810
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فجرایران
  تهران ، منطقه 4
  781
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فردوس 1
  تهران ، منطقه 4
  854
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فردوسی
  تهران ، منطقه 4
  1,019
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان 1
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  762
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  831
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ آل یاسین
  تهران ، منطقه 4
  1,276
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ ایران
  تهران ، منطقه 4
  719
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 4
  1,063
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیخته
  تهران ، منطقه 4
  726
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  764
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  740
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  799
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  734
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فروتن 2
  تهران ، منطقه 4
  1,353
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 4
  671
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فیض
  تهران ، منطقه 4
  639
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه قاسم زاده
  تهران ، منطقه 4
  1,241
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 4
  796
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ماه و مهتاب
  تهران ، منطقه 4
  1,216
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محسن
  تهران ، منطقه 4
  700
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,125
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 2
  تهران ، منطقه 4
  955
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  814
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  675
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  1,404
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معاد 2
  تهران ، منطقه 4
  658
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 4
  765
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفاخر علوم ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,267
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 4
  729
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 4
  754
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا 1
  تهران ، منطقه 4
  715
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  824
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  677
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 4
  906
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  879
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصور نفر 2
  تهران ، منطقه 4
  706
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصورنفر 1
  تهران ، منطقه 4
  693
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه مولوی 1
  تهران ، منطقه 4
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مینو
  تهران ، منطقه 4
  1,414
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نامی
  تهران ، منطقه 4
  1,699
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 4
  696
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,335
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,139
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم
  تهران ، منطقه 4
  730
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 1
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 2
  تهران ، منطقه 4
  3,266
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,529
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,267
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,225
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,588
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,174
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زینب
  تهران ، منطقه 4
  1,260
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  651
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  924
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای سید الشهدا
  تهران ، منطقه 4
  3,237
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای کوثر
  تهران ، منطقه 4
  978
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نشاط
  تهران ، منطقه 4
  776
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نصیر
  تهران ، منطقه 4
  713
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نقابت 1
  تهران ، منطقه 4
  720
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نهال دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,428
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نوبری آشتیانی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,394
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نوجوانان انقلاب
  تهران ، منطقه 4
  986
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,498
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  936
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,402
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  3,120
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  1,414
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه نوید آینده 1
  تهران ، منطقه 4
  1,024
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیایش 1
  تهران ، منطقه 4
  624
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکی
  تهران ، منطقه 4
  791
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت 1
  تهران ، منطقه 4
  616
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت 1
  تهران ، منطقه 4
  953
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدف 1
  تهران ، منطقه 4
  682
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هرمز آرش
  تهران ، منطقه 4
  1,162
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه همای رحمت
  تهران ، منطقه 4
  993
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه همیشه بهار
  تهران ، منطقه 4
  1,306
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه وزرا
  تهران ، منطقه 4
  1,100
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ولایت 1
  تهران ، منطقه 4
  706
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس
  تهران ، منطقه 4
  777
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد 1
  تهران ، منطقه 4
  724
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پاکدامن
  تهران ، منطقه 4
  725
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی 1
  تهران ، منطقه 4
  824
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پندار نو
  تهران ، منطقه 4
  1,152
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پگاه
  تهران ، منطقه 4
  866
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتاز
  تهران ، منطقه 4
  687
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان ایران
  تهران ، منطقه 4
  678
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,939
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  815
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,945
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  742
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  911
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه چهارده معصوم 1
  تهران ، منطقه 4
  1,598
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  788
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  684
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کنی اسلامی 1
  تهران ، منطقه 4
  977
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  650
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  617
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کیوان
  تهران ، منطقه 4
  864
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گسترش
  تهران ، منطقه 4
  703
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  975
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,208
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گوهرشاد
  تهران ، منطقه 4
  1,016
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  675
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  713
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir