• دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه 15 خرداد
  تهران ، منطقه 4
  1,022
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آبسال
  تهران ، منطقه 4
  2,157
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین علم
  تهران ، منطقه 4
  1,220
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,187
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,198
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 4
  2,569
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  834
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  851
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  952
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  828
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 4
  762
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,643
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  986
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر غفاری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,127
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه احسان 1
  تهران ، منطقه 4
  1,987
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احسان 2
  تهزان ، منطقه 4
  1,349
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان 3
  تهزان ، منطقه 4
  908
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان نوین
  تهران ، منطقه 4
  844
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  1,361
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  916
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  894
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد خدابخش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,452
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه استاد پورداود
  تهران ، منطقه 4
  1,490
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادخدابخش 1
  تهران ، منطقه 4
  713
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  870
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  764
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسرا
  تهران ، منطقه 4
  790
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  1,216
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  939
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  798
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 4
  770
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  1,123
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  792
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی 1
  تهران ، منطقه 4
  948
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  780
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  691
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد 1
  تهران ، منطقه 4
  746
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 4
  709
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام محمد باقر
  تهران ، منطقه 4
  2,687
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم
  تهران ، منطقه 4
  977
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 4
  926
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امت
  تهران ، منطقه 4
  1,035
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه امت 1
  تهران ، منطقه 4
  804
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امت 2
  تهران ، منطقه 4
  672
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امیدان
  تهران ، منطقه 4
  878
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  789
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  788
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر کبیر
  تهران ، منطقه 4
  865
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرالمومنین 1
  تهران ، منطقه 4
  808
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه اولیا
  تهران ، منطقه 4
  1,048
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اولیا 1
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه ایثارگران امام حسین 1
  تهران ، منطقه 4
  754
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 4
  928
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایرانمهر
  تهران ، منطقه 4
  1,332
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه باران
  تهران ، منطقه 4
  705
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 4
  711
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 4
  921
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهار 1
  تهران ، منطقه 4
  668
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه بوعلی سینا
  تهران ، منطقه 4
  834
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بیستون 2
  تهران ، منطقه 4
  752
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه تجلی شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,142
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 4
  738
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه 1
  تهران ، منطقه 4
  1,341
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  762
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  711
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  752
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تهرانپارس
  تهران ، منطقه 4
  822
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  766
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  703
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید 1
  تهران ، منطقه 4
  721
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 4
  838
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  781
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  675
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثقلین
  تهران ، منطقه 4
  736
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 1
  تهران ، منطقه 4
  866
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,407
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  661
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  708
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه جوانه های علم و فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  1,397
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جویای دانش
  تهران ، منطقه 4
  791
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حاج رجب حاتمی
  تهران ، منطقه 4
  1,148
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 4
  778
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  726
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  1,136
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی الهی
  تهران ، منطقه 4
  1,669
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 1
  تهران ، منطقه 4
  873
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 2
  تهران ، منطقه 4
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  701
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  759
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب 1
  تهران ، منطقه 4
  713
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 4
  703
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت 1
  تهران ، منطقه 4
  658
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  1,829
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  682
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 4
  721
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکیم
  تهران ، منطقه 4
  677
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خالق 1
  تهران ، منطقه 4
  845
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  905
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  1,097
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  2,667
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری
  تهران ، منطقه 4
  941
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری 1
  تهران ، منطقه 4
  755
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خوارزمی
  تهران ، منطقه 4
  857
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  696
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  731
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش شفیع
  تهران ، منطقه 4
  2,424
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  777
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  914
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  631
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  646
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور
  تهران ، منطقه 4
  2,177
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور 1
  تهران ، منطقه 4
  914
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 1
  تهران ، منطقه 4
  764
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 2
  تهران ، منطقه 4
  898
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر پرتواعظم 1
  تهران ، منطقه 4
  764
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه دکتر چوبینه
  تهران ، منطقه 4
  1,922
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه دانش
  تهران ، منطقه 4
  872
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  909
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  1,977
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه رضوان
  تهران ، منطقه 4
  731
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه روشنایی قلم
  تهران ، منطقه 4
  863
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 4
  734
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگران
  تهران ، منطقه 4
  852
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  706
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  929
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زهرای مطهر
  تهران ، منطقه 4
  720
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  863
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  686
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  1,404
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  873
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  737
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,003
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای علم
  تهران ، منطقه 4
  868
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سردار جنگل
  تهران ، منطقه 4
  898
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرواندیشان آفتاب
  تهران ، منطقه 4
  1,068
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  692
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  897
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  712
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروناز
  تهران ، منطقه 4
  853
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 4
  684
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 4
  3,225
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعدی 1
  تهران ، منطقه 4
  689
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  927
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  938
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلیمه
  تهران ، منطقه 4
  739
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 4
  1,323
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سما 2
  تهران ، منطقه 4
  1,055
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 6
  تهران ، منطقه 4
  1,121
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 4
  1,009
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  609
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  673
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سودمند 1
  تهران ، منطقه 4
  667
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سینا
  تهران ، منطقه 4
  667
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,291
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  938
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,290
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهاب دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,472
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای آزادی 1
  تهران ، منطقه 4
  2,455
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  672
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  759
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهدای پاسداران
  تهران ، منطقه 4
  3,563
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهروز بهزادی
  تهران ، منطقه 4
  3,386
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید آبشناسان 1
  تهران ، منطقه 4
  707
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید احدزاده 1
  تهران ، منطقه 4
  1,189
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید امیرزادگان 1
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 4
  942
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 4
  678
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جاجرودی 2
  تهران ، منطقه 4
  906
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید خداقلی 1
  تهران ، منطقه 4
  947
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید دهقان شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,202
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجائی 1
  تهران ، منطقه 4
  692
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  809
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  2,494
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحمانی
  تهران ، منطقه 4
  813
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحیمی 1
  تهران ، منطقه 4
  961
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 4
  845
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  781
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  665
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهسواری
  تهران ، منطقه 4
  1,086
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید صادقی 1
  تهران ، منطقه 4
  796
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید صالحی شفا 1
  تهران ، منطقه 4
  1,350
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 4
  1,123
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی 1
  تهران ، منطقه 4
  663
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 4
  677
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  718
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  718
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  653
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 1
  تهران ، منطقه 4
  1,039
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 2
  تهران ، منطقه 4
  832
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 4
  1,335
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  789
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  747
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید علیپور 1
  تهران ، منطقه 4
  939
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیاثوند
  تهران ، منطقه 4
  1,336
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیبی
  تهران ، منطقه 4
  1,006
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید فلاحی
  تهران ، منطقه 4
  1,397
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد باقر صدر 2
  تهران ، منطقه 4
  809
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  707
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  842
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 4
  764
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  676
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  653
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 4
  706
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری
  تهران ، منطقه 4
  807
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,016
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو
  تهران ، منطقه 4
  970
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو 1
  تهران ، منطقه 4
  684
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  685
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  1,089
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید نورعلی
  تهران ، منطقه 4
  1,147
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید همت
  تهران ، منطقه 4
  656
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک 1
  تهران ، منطقه 4
  839
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران 1
  تهران ، منطقه 4
  1,025
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چگینی
  تهران ، منطقه 4
  1,272
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  990
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهیده صدیقه رودباری
  تهران ، منطقه 4
  1,572
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  632
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  660
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 4
  1,538
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,222
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  954
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,210
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صدیقه کبری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,089
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  925
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  2,240
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  1,011
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه طلایه داران
  تهران ، منطقه 4
  1,149
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع نور
  تهران ، منطقه 4
  927
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عباس وزان 1
  تهران ، منطقه 4
  1,153
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  2,412
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  631
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 4
  3,756
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علامه طباطبائی 1
  تهران ، منطقه 4
  659
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  983
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  856
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  1,179
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  2,468
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 4
  661
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 4
  692
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار 1
  تهران ، منطقه 4
  927
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 1
  تهران ، منطقه 4
  738
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 2
  تهران ، منطقه 4
  850
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاتح
  تهران ، منطقه 4
  1,107
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 4
  698
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاضل
  تهران ، منطقه 4
  787
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فجرایران
  تهران ، منطقه 4
  756
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فردوس 1
  تهران ، منطقه 4
  833
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فردوسی
  تهران ، منطقه 4
  976
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان 1
  تهران ، منطقه 4
  670
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  736
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  810
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ آل یاسین
  تهران ، منطقه 4
  1,241
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ ایران
  تهران ، منطقه 4
  692
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 4
  1,017
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیخته
  تهران ، منطقه 4
  693
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  735
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  713
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  771
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  705
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فروتن 2
  تهران ، منطقه 4
  1,309
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 4
  648
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فیض
  تهران ، منطقه 4
  617
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه قاسم زاده
  تهران ، منطقه 4
  1,212
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 4
  767
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ماه و مهتاب
  تهران ، منطقه 4
  1,163
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محسن
  تهران ، منطقه 4
  677
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,093
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 2
  تهران ، منطقه 4
  922
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  790
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  651
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  1,337
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معاد 2
  تهران ، منطقه 4
  636
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 4
  738
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفاخر علوم ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,242
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 4
  695
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 4
  722
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا 1
  تهران ، منطقه 4
  690
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  797
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  651
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 4
  879
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  853
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصور نفر 2
  تهران ، منطقه 4
  683
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصورنفر 1
  تهران ، منطقه 4
  666
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه مولوی 1
  تهران ، منطقه 4
  737
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مینو
  تهران ، منطقه 4
  1,381
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نامی
  تهران ، منطقه 4
  1,654
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 4
  672
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,289
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,088
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم
  تهران ، منطقه 4
  705
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 1
  تهران ، منطقه 4
  668
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 2
  تهران ، منطقه 4
  3,107
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,492
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,224
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,192
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,519
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,146
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زینب
  تهران ، منطقه 4
  1,226
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  631
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای سید الشهدا
  تهران ، منطقه 4
  3,158
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای کوثر
  تهران ، منطقه 4
  954
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نشاط
  تهران ، منطقه 4
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نصیر
  تهران ، منطقه 4
  687
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نقابت 1
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نهال دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,376
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نوبری آشتیانی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,357
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نوجوانان انقلاب
  تهران ، منطقه 4
  959
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,440
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  894
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,359
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  3,023
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  1,343
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه نوید آینده 1
  تهران ، منطقه 4
  988
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیایش 1
  تهران ، منطقه 4
  597
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکی
  تهران ، منطقه 4
  762
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت 1
  تهران ، منطقه 4
  589
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت 1
  تهران ، منطقه 4
  923
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدف 1
  تهران ، منطقه 4
  661
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هرمز آرش
  تهران ، منطقه 4
  1,131
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه همای رحمت
  تهران ، منطقه 4
  964
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه همیشه بهار
  تهران ، منطقه 4
  1,270
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه وزرا
  تهران ، منطقه 4
  1,033
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ولایت 1
  تهران ، منطقه 4
  678
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس
  تهران ، منطقه 4
  753
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد 1
  تهران ، منطقه 4
  698
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پاکدامن
  تهران ، منطقه 4
  702
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی 1
  تهران ، منطقه 4
  800
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پندار نو
  تهران ، منطقه 4
  1,104
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پگاه
  تهران ، منطقه 4
  841
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتاز
  تهران ، منطقه 4
  666
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان ایران
  تهران ، منطقه 4
  650
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,823
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  783
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,883
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  719
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  879
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه چهارده معصوم 1
  تهران ، منطقه 4
  1,566
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  765
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  659
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کنی اسلامی 1
  تهران ، منطقه 4
  955
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  627
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  594
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کیوان
  تهران ، منطقه 4
  838
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گسترش
  تهران ، منطقه 4
  679
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  930
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,168
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گوهرشاد
  تهران ، منطقه 4
  990
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  649
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  687
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir