• دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه 15 خرداد
  تهران ، منطقه 4
  955
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آبسال
  تهران ، منطقه 4
  2,079
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین علم
  تهران ، منطقه 4
  1,173
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,130
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آرمان
  تهران ، منطقه 4
  1,119
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 4
  2,479
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  796
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آلا
  تهران ، منطقه 4
  824
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  896
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 4
  786
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 4
  724
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,574
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آیندگان دانش
  تهران ، منطقه 4
  937
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر غفاری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,089
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه احسان 1
  تهران ، منطقه 4
  1,870
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احسان 2
  تهزان ، منطقه 4
  1,273
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان 3
  تهزان ، منطقه 4
  868
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احسان نوین
  تهران ، منطقه 4
  804
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  1,295
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  867
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 4
  846
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد خدابخش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,413
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه استاد پورداود
  تهران ، منطقه 4
  1,442
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادخدابخش 1
  تهران ، منطقه 4
  685
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  829
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استادشهریار 1
  تهران ، منطقه 4
  732
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسرا
  تهران ، منطقه 4
  762
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  1,157
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  881
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه المهدی
  تهران ، منطقه 4
  766
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 4
  736
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  1,057
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 4
  760
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی 1
  تهران ، منطقه 4
  920
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  747
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 4
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد 1
  تهران ، منطقه 4
  714
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 4
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام محمد باقر
  تهران ، منطقه 4
  2,549
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم
  تهران ، منطقه 4
  930
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 4
  876
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امت
  تهران ، منطقه 4
  1,007
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه امت 1
  تهران ، منطقه 4
  769
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امت 2
  تهران ، منطقه 4
  646
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امیدان
  تهران ، منطقه 4
  836
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  764
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امیدان فردا
  تهران ، منطقه 4
  751
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر کبیر
  تهران ، منطقه 4
  831
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرالمومنین 1
  تهران ، منطقه 4
  777
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه اولیا
  تهران ، منطقه 4
  1,016
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اولیا 1
  تهران ، منطقه 4
  668
 • پسرانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه ایثارگران امام حسین 1
  تهران ، منطقه 4
  717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 4
  855
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایرانمهر
  تهران ، منطقه 4
  1,272
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه باران
  تهران ، منطقه 4
  678
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 4
  684
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 4
  890
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهار 1
  تهران ، منطقه 4
  641
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه بوعلی سینا
  تهران ، منطقه 4
  793
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بیستون 2
  تهران ، منطقه 4
  726
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه تجلی شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,106
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 4
  706
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه 1
  تهران ، منطقه 4
  1,279
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  726
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  684
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 4
  722
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تهرانپارس
  تهران ، منطقه 4
  785
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  735
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 4
  673
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه توحید 1
  تهران ، منطقه 4
  688
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 4
  796
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  745
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 4
  643
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثقلین
  تهران ، منطقه 4
  704
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 1
  تهران ، منطقه 4
  833
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلوه دانش 2
  تهران ، منطقه 4
  1,377
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  635
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه 1
  تهران ، منطقه 4
  682
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه جوانه های علم و فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  1,346
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جویای دانش
  تهران ، منطقه 4
  748
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حاج رجب حاتمی
  تهران ، منطقه 4
  1,118
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 4
  743
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  691
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی
  تهران ، منطقه 4
  1,087
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حافظان وحی الهی
  تهران ، منطقه 4
  1,607
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 1
  تهران ، منطقه 4
  841
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حر 2
  تهران ، منطقه 4
  662
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  658
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 4
  720
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب 1
  تهران ، منطقه 4
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 4
  671
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت 1
  تهران ، منطقه 4
  632
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  1,772
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حورا
  تهران ، منطقه 4
  653
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 4
  691
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکیم
  تهران ، منطقه 4
  650
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خالق 1
  تهران ، منطقه 4
  813
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  872
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  1,051
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خدیجه کبری
  تهران ، منطقه 4
  2,502
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری
  تهران ، منطقه 4
  899
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه خواجه عبداله انصاری 1
  تهران ، منطقه 4
  724
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خوارزمی
  تهران ، منطقه 4
  802
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  664
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 4
  700
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش شفیع
  تهران ، منطقه 4
  2,315
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  735
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه درخت دانش
  تهران ، منطقه 4
  856
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  602
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه درخشان
  تهران ، منطقه 4
  611
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور
  تهران ، منطقه 4
  2,001
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر دانشپور 1
  تهران ، منطقه 4
  880
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 1
  تهران ، منطقه 4
  737
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دکتر شریعتی 2
  تهران ، منطقه 4
  855
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر پرتواعظم 1
  تهران ، منطقه 4
  730
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه دکتر چوبینه
  تهران ، منطقه 4
  1,852
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه دانش
  تهران ، منطقه 4
  830
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  872
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رحمانعلی شعبانی
  تهران ، منطقه 4
  1,904
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه رضوان
  تهران ، منطقه 4
  700
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه روشنایی قلم
  تهران ، منطقه 4
  825
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 4
  702
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگران
  تهران ، منطقه 4
  810
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  678
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  870
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زهرای مطهر
  تهران ، منطقه 4
  698
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  830
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  654
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 4
  1,329
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  832
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  708
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 4
  969
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای علم
  تهران ، منطقه 4
  836
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سردار جنگل
  تهران ، منطقه 4
  868
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرواندیشان آفتاب
  تهران ، منطقه 4
  971
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  661
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  859
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سروش نوین
  تهران ، منطقه 4
  682
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سروناز
  تهران ، منطقه 4
  818
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 4
  653
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 4
  3,099
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعدی 1
  تهران ، منطقه 4
  666
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  901
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 4
  899
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلیمه
  تهران ، منطقه 4
  708
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 4
  1,245
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سما 2
  تهران ، منطقه 4
  1,005
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 6
  تهران ، منطقه 4
  1,056
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 4
  966
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  582
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه 1
  تهران ، منطقه 4
  641
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سودمند 1
  تهران ، منطقه 4
  628
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سینا
  تهران ، منطقه 4
  638
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,238
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  890
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 4
  1,213
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهاب دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,410
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای آزادی 1
  تهران ، منطقه 4
  2,255
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  635
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم آذر
  تهران ، منطقه 4
  731
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهدای پاسداران
  تهران ، منطقه 4
  3,385
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهروز بهزادی
  تهران ، منطقه 4
  3,307
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید آبشناسان 1
  تهران ، منطقه 4
  672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید احدزاده 1
  تهران ، منطقه 4
  1,133
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید امیرزادگان 1
  تهران ، منطقه 4
  668
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 4
  875
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 4
  634
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جاجرودی 2
  تهران ، منطقه 4
  869
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید خداقلی 1
  تهران ، منطقه 4
  913
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید دهقان شاهد
  تهران ، منطقه 4
  1,172
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجائی 1
  تهران ، منطقه 4
  666
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  779
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 4
  2,330
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحمانی
  تهران ، منطقه 4
  778
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحیمی 1
  تهران ، منطقه 4
  935
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 4
  814
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  749
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت 1
  تهران ، منطقه 4
  638
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهسواری
  تهران ، منطقه 4
  1,042
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید صادقی 1
  تهران ، منطقه 4
  760
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید صالحی شفا 1
  تهران ، منطقه 4
  1,291
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 4
  1,088
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی 1
  تهران ، منطقه 4
  631
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 4
  646
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  683
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  693
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهید صیادشیرازی
  تهران ، منطقه 4
  626
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 1
  تهران ، منطقه 4
  989
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عارف نسب 2
  تهران ، منطقه 4
  798
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 4
  1,302
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  757
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی ابراهیمی
  تهران ، منطقه 4
  710
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید علیپور 1
  تهران ، منطقه 4
  889
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیاثوند
  تهران ، منطقه 4
  1,278
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیبی
  تهران ، منطقه 4
  969
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید فلاحی
  تهران ، منطقه 4
  1,365
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد باقر صدر 2
  تهران ، منطقه 4
  783
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  677
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمدباقر صدر
  تهران ، منطقه 4
  804
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 4
  734
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  646
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری 1
  تهران ، منطقه 4
  627
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 4
  676
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری
  تهران ، منطقه 4
  772
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید منتظری 1
  تهران ، منطقه 4
  968
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو
  تهران ، منطقه 4
  929
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو 1
  تهران ، منطقه 4
  654
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  650
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناهیدی
  تهران ، منطقه 4
  1,064
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید نورعلی
  تهران ، منطقه 4
  1,111
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید همت
  تهران ، منطقه 4
  623
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک 1
  تهران ، منطقه 4
  803
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران 1
  تهران ، منطقه 4
  979
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چگینی
  تهران ، منطقه 4
  1,239
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  959
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گرامی 1
  تهران ، منطقه 4
  688
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهیده صدیقه رودباری
  تهران ، منطقه 4
  1,517
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  604
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحات
  تهران ، منطقه 4
  629
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 4
  1,453
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,141
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  925
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صبا
  تهران ، منطقه 4
  1,137
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صدیقه کبری 1
  تهران ، منطقه 4
  1,031
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  870
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  2,101
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صلحا
  تهران ، منطقه 4
  950
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه طلایه داران
  تهران ، منطقه 4
  1,109
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع نور
  تهران ، منطقه 4
  876
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عباس وزان 1
  تهران ، منطقه 4
  1,109
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  2,267
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  600
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 4
  616
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 4
  3,604
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علامه طباطبائی 1
  تهران ، منطقه 4
  626
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  925
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  803
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  1,135
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ایمان
  تهران ، منطقه 4
  2,309
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 4
  629
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 4
  666
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار 1
  تهران ، منطقه 4
  892
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 1
  تهران ، منطقه 4
  710
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه غدیر 2
  تهران ، منطقه 4
  815
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاتح
  تهران ، منطقه 4
  1,063
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 4
  668
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فاضل
  تهران ، منطقه 4
  754
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فجرایران
  تهران ، منطقه 4
  723
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فردوس 1
  تهران ، منطقه 4
  794
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فردوسی
  تهران ، منطقه 4
  920
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان 1
  تهران ، منطقه 4
  641
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  707
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 4
  780
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ آل یاسین
  تهران ، منطقه 4
  1,207
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ ایران
  تهران ، منطقه 4
  665
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 4
  938
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیخته
  تهران ، منطقه 4
  654
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  703
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  677
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 4
  663
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فروتن 2
  تهران ، منطقه 4
  1,241
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 4
  617
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فیض
  تهران ، منطقه 4
  592
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه قاسم زاده
  تهران ، منطقه 4
  1,176
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 4
  733
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ماه و مهتاب
  تهران ، منطقه 4
  1,103
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محسن
  تهران ، منطقه 4
  649
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,052
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا هوایی 2
  تهران ، منطقه 4
  880
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  760
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  622
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه
  تهران ، منطقه 4
  1,280
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معاد 2
  تهران ، منطقه 4
  609
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 4
  709
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفاخر علوم ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,206
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 4
  660
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 4
  694
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا 1
  تهران ، منطقه 4
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ملت
  تهران ، منطقه 4
  623
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 4
  849
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر ریحانه
  تهران ، منطقه 4
  811
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصور نفر 2
  تهران ، منطقه 4
  639
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه مهندس منصورنفر 1
  تهران ، منطقه 4
  632
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه مولوی 1
  تهران ، منطقه 4
  705
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مینو
  تهران ، منطقه 4
  1,333
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نامی
  تهران ، منطقه 4
  1,580
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 4
  645
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,233
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نبی اکرم
  تهران ، منطقه 4
  1,031
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم
  تهران ، منطقه 4
  672
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 1
  تهران ، منطقه 4
  638
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان علم و ادب 2
  تهران ، منطقه 4
  2,920
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,447
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,171
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 4
  1,147
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,452
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,117
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای زینب
  تهران ، منطقه 4
  1,156
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  606
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای سلام
  تهران ، منطقه 4
  873
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای سید الشهدا
  تهران ، منطقه 4
  3,047
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای کوثر
  تهران ، منطقه 4
  920
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نشاط
  تهران ، منطقه 4
  727
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نصیر
  تهران ، منطقه 4
  659
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نقابت 1
  تهران ، منطقه 4
  670
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نهال دانش
  تهران ، منطقه 4
  1,297
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نوبری آشتیانی 1
  تهران ، منطقه 4
  1,310
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نوجوانان انقلاب
  تهران ، منطقه 4
  934
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,355
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  832
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 4
  1,267
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  2,835
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور علوی
  تهران ، منطقه 4
  1,235
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه نوید آینده 1
  تهران ، منطقه 4
  959
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیایش 1
  تهران ، منطقه 4
  572
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکی
  تهران ، منطقه 4
  737
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت 1
  تهران ، منطقه 4
  561
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت 1
  تهران ، منطقه 4
  885
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدف 1
  تهران ، منطقه 4
  635
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هرمز آرش
  تهران ، منطقه 4
  1,096
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه همای رحمت
  تهران ، منطقه 4
  933
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه همیشه بهار
  تهران ، منطقه 4
  1,225
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه وزرا
  تهران ، منطقه 4
  969
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ولایت 1
  تهران ، منطقه 4
  649
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس
  تهران ، منطقه 4
  718
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد 1
  تهران ، منطقه 4
  665
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پاکدامن
  تهران ، منطقه 4
  679
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی 1
  تهران ، منطقه 4
  775
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پندار نو
  تهران ، منطقه 4
  1,044
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پگاه
  تهران ، منطقه 4
  813
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتاز
  تهران ، منطقه 4
  641
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان ایران
  تهران ، منطقه 4
  616
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,741
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  751
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران
  تهران ، منطقه 4
  1,785
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  688
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشرو
  تهران ، منطقه 4
  849
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه چهارده معصوم 1
  تهران ، منطقه 4
  1,484
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  738
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 4
  627
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کنی اسلامی 1
  تهران ، منطقه 4
  931
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  606
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کوثر 1
  تهران ، منطقه 4
  571
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کیوان
  تهران ، منطقه 4
  811
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گسترش
  تهران ، منطقه 4
  655
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  878
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلهای زهرا
  تهران ، منطقه 4
  1,121
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گوهرشاد
  تهران ، منطقه 4
  967
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  625
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه یاس
  تهران ، منطقه 4
  644
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir