• پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی ملت
  تهران ، منطقه 12
  988
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آصف
  تهران ، منطقه 12
  1,047
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه آل یاسین
  تهران ، منطقه 12
  922
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابدطلب
  تهران ، منطقه 12
  769
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  782
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  764
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  1,286
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا
  تهران ، منطقه 12
  711
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه اتحاد
  تهران ، منطقه 12
  748
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اثنی عشری
  تهران ، منطقه 12
  711
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اثنی عشری 2
  تهران ، منطقه 12
  658
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه ارشاد
  تهران ، منطقه 12
  793
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه استاد مطهری
  تهران ، منطقه 12
  726
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اشراق
  تهران ، منطقه 12
  804
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه الغدیر
  تهران ، منطقه 12
  828
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه الغدیر
  تهران ، منطقه 12
  743
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ام ابیها (س)
  تهران ، منطقه 12
  766
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق (ع)
  تهران ، منطقه 12
  615
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 12
  603
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 12
  602
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع) 2
  تهران ، منطقه 12
  715
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 12
  659
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام عصر (عج)
  تهران ، منطقه 12
  814
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی (ع)
  تهران ، منطقه 12
  736
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امامیه
  تهران ، منطقه 12
  810
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید امام
  تهران ، منطقه 12
  689
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 12
  607
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 12
  1,150
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار
  تهران ، منطقه 12
  616
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 12
  603
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 12
  667
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بدر
  تهران ، منطقه 12
  709
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه برهان مجرد
  تهران ، منطقه 12
  864
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بقیة الله
  تهران ، منطقه 12
  633
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنی آدم
  تهران ، منطقه 12
  660
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهبهانی
  تهران ، منطقه 12
  791
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بیست و یکم بهمن
  تهران ، منطقه 12
  707
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 12
  667
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 12
  648
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 12
  768
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج 2
  تهران ، منطقه 12
  622
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجه
  تهران ، منطقه 12
  604
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه جعفری اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  731
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جمشید جم
  تهران ، منطقه 12
  978
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حاج آقا رضا جعفری تهرانی
  تهران ، منطقه 12
  560
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج آقا رضا جعفری تهرانی
  تهران ، منطقه 12
  771
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج مرتضی جهان
  تهران ، منطقه 12
  679
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 12
  635
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حر
  تهران ، منطقه 12
  650
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا (س)
  تهران ، منطقه 12
  612
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب (س)
  تهران ، منطقه 12
  861
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 12
  608
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت قائم (عج)
  تهران ، منطقه 12
  783
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت
  تهران ، منطقه 12
  658
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حکیمه
  تهران ، منطقه 12
  628
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رافعه
  تهران ، منطقه 12
  718
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رافعه
  تهران ، منطقه 12
  666
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه راه حق
  تهران ، منطقه 12
  621
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رایان بصیر
  تهران ، منطقه 12
  1,169
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رجا
  تهران ، منطقه 12
  768
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رستم آبادیان
  تهران ، منطقه 12
  818
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه رضوی
  تهران ، منطقه 12
  666
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  873
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  977
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  700
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  717
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  793
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهپویان هدایت
  تهران ، منطقه 12
  916
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه روحی شاد
  تهران ، منطقه 12
  913
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه روحی شاد
  تهران ، منطقه 12
  740
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  599
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  629
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  656
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  717
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سادات
  تهران ، منطقه 12
  1,339
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش حافظ
  تهران ، منطقه 12
  769
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش حافظ
  تهران ، منطقه 12
  657
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 12
  611
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 12
  697
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام نجم الثاقب
  تهران ، منطقه 12
  958
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه سلمان
  تهران ، منطقه 12
  612
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان
  تهران ، منطقه 12
  587
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه سوده همدانی
  تهران ، منطقه 12
  1,098
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 12
  676
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای آزادی
  تهران ، منطقه 12
  783
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای مرصاد
  تهران ، منطقه 12
  726
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,184
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,554
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,284
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  690
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  931
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  774
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هسته ای
  تهران ، منطقه 12
  633
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید استاد عظیم
  تهران ، منطقه 12
  872
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو
  تهران ، منطقه 12
  688
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 12
  1,724
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 12
  684
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جهان آرا
  تهران ، منطقه 12
  671
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 12
  743
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سعید جعفری
  تهران ، منطقه 12
  727
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهسواری
  تهران ، منطقه 12
  672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید صدر
  تهران ، منطقه 12
  769
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عامری
  تهران ، منطقه 12
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عبدالحسین حاتمی
  تهران ، منطقه 12
  747
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید علی کریمی
  تهران ، منطقه 12
  882
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فهمیده
  تهران ، منطقه 12
  627
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فومنی
  تهران ، منطقه 12
  818
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مجتبی کاظمی
  تهران ، منطقه 12
  621
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 12
  722
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد امیری کیا
  تهران ، منطقه 12
  854
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد منتظری
  تهران ، منطقه 12
  642
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 12
  672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 12
  644
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید مصطفی ارشاد
  تهران ، منطقه 12
  710
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 12
  595
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید نواب صفوی
  تهران ، منطقه 12
  858
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید هرندی
  تهران ، منطقه 12
  632
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  710
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  732
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  607
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 12
  1,527
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحین تهران
  تهران ، منطقه 12
  992
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه صدر
  تهران ، منطقه 12
  638
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 12
  597
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 12
  658
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  787
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  1,240
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  797
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  578
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 12
  600
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علمیه
  تهران ، منطقه 12
  720
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 12
  629
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علوی 1
  تهران ، منطقه 12
  603
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علوی 2
  تهران ، منطقه 12
  604
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  2,550
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,062
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  691
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  571
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فاطمیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  707
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیون
  تهران ، منطقه 12
  1,033
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فتحیه
  تهران ، منطقه 12
  703
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فخر دانش
  تهران ، منطقه 12
  800
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 7
  تهران ، منطقه 12
  2,452
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فیروزبهرام
  تهران ، منطقه 12
  818
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه قائمیه
  تهران ، منطقه 12
  614
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قائمیه
  تهران ، منطقه 12
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه قدوسی
  تهران ، منطقه 12
  653
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه قیام پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 12
  596
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه لقمان
  تهران ، منطقه 12
  649
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 12
  668
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  540
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  590
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  557
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  610
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مجد دانش
  تهران ، منطقه 12
  688
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه محبان الحسین
  تهران ، منطقه 12
  1,474
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محبان الحسین
  تهران ، منطقه 12
  1,368
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه محبان الرضا
  تهران ، منطقه 12
  910
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا کارگری
  تهران ، منطقه 12
  658
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  863
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرآت
  تهران ، منطقه 12
  749
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مروی
  تهران ، منطقه 12
  578
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 12
  678
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معرفت
  تهران ، منطقه 12
  605
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت 1
  تهران ، منطقه 12
  591
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت 2
  تهران ، منطقه 12
  653
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  905
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  628
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملک پور
  تهران ، منطقه 12
  632
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهدویه
  تهران ، منطقه 12
  723
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مهر مریم
  تهران ، منطقه 12
  686
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه موسوی
  تهران ، منطقه 12
  684
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مکتب اسلام
  تهران ، منطقه 12
  577
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الزهرا
  تهران ، منطقه 12
  653
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مکتب علی
  تهران ، منطقه 12
  729
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میعاد نور
  تهران ، منطقه 12
  1,023
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  783
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  1,258
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  685
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان دانش
  تهران ، منطقه 12
  745
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه ندای اسلام
  تهران ، منطقه 12
  826
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای صالحین
  تهران ، منطقه 12
  876
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نیک انجام
  تهران ، منطقه 12
  758
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نیک پرور
  تهران ، منطقه 12
  864
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 12
  586
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 12
  602
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هشتم شهریور
  تهران ، منطقه 12
  750
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه وثوق
  تهران ، منطقه 12
  662
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولایت فقیه
  تهران ، منطقه 12
  643
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پاسداران
  تهران ، منطقه 12
  623
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 12
  582
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 12
  656
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پیام انقلاب
  تهران ، منطقه 12
  592
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  683
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  625
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  871
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام غدیر
  تهران ، منطقه 12
  631
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام ولایت
  تهران ، منطقه 12
  710
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 12
  591
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 12
  603
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه چیت چیان
  تهران ، منطقه 12
  794
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  886
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  652
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  653
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گل زهرا
  تهران ، منطقه 12
  625
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir