• پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی ملت
  تهران ، منطقه 12
  938
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آصف
  تهران ، منطقه 12
  999
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه آل یاسین
  تهران ، منطقه 12
  881
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابدطلب
  تهران ، منطقه 12
  728
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  734
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابرار نو
  تهران ، منطقه 12
  1,235
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا
  تهران ، منطقه 12
  670
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه اتحاد
  تهران ، منطقه 12
  712
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اثنی عشری
  تهران ، منطقه 12
  674
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اثنی عشری 2
  تهران ، منطقه 12
  624
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه ارشاد
  تهران ، منطقه 12
  764
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه استاد مطهری
  تهران ، منطقه 12
  690
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اشراق
  تهران ، منطقه 12
  770
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه الغدیر
  تهران ، منطقه 12
  786
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه الغدیر
  تهران ، منطقه 12
  686
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ام ابیها (س)
  تهران ، منطقه 12
  733
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق (ع)
  تهران ، منطقه 12
  586
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 12
  571
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 12
  574
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع) 2
  تهران ، منطقه 12
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 12
  633
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام عصر (عج)
  تهران ، منطقه 12
  775
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی (ع)
  تهران ، منطقه 12
  698
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امامیه
  تهران ، منطقه 12
  774
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید امام
  تهران ، منطقه 12
  654
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 12
  580
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 12
  1,103
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار
  تهران ، منطقه 12
  588
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 12
  570
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 12
  637
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بدر
  تهران ، منطقه 12
  676
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه برهان مجرد
  تهران ، منطقه 12
  832
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بقیة الله
  تهران ، منطقه 12
  597
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنی آدم
  تهران ، منطقه 12
  628
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهبهانی
  تهران ، منطقه 12
  745
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بیست و یکم بهمن
  تهران ، منطقه 12
  666
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 12
  632
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الائمه
  تهران ، منطقه 12
  621
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج
  تهران ، منطقه 12
  738
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجج 2
  تهران ، منطقه 12
  592
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ثامن الحجه
  تهران ، منطقه 12
  569
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه جعفری اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  697
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جمشید جم
  تهران ، منطقه 12
  934
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حاج آقا رضا جعفری تهرانی
  تهران ، منطقه 12
  535
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج آقا رضا جعفری تهرانی
  تهران ، منطقه 12
  745
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج مرتضی جهان
  تهران ، منطقه 12
  647
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 12
  605
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حر
  تهران ، منطقه 12
  617
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا (س)
  تهران ، منطقه 12
  558
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب (س)
  تهران ، منطقه 12
  818
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 12
  580
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت قائم (عج)
  تهران ، منطقه 12
  738
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت
  تهران ، منطقه 12
  626
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حکیمه
  تهران ، منطقه 12
  598
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رافعه
  تهران ، منطقه 12
  690
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رافعه
  تهران ، منطقه 12
  648
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه راه حق
  تهران ، منطقه 12
  591
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رایان بصیر
  تهران ، منطقه 12
  1,126
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رجا
  تهران ، منطقه 12
  739
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رستم آبادیان
  تهران ، منطقه 12
  776
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه رضوی
  تهران ، منطقه 12
  636
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  823
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  941
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  670
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  690
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رفاه
  تهران ، منطقه 12
  732
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهپویان هدایت
  تهران ، منطقه 12
  876
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه روحی شاد
  تهران ، منطقه 12
  859
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه روحی شاد
  تهران ، منطقه 12
  674
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  571
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  599
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 12
  623
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  687
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سادات
  تهران ، منطقه 12
  1,261
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش حافظ
  تهران ، منطقه 12
  731
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش حافظ
  تهران ، منطقه 12
  627
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 12
  577
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعدی
  تهران ، منطقه 12
  666
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام نجم الثاقب
  تهران ، منطقه 12
  915
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه سلمان
  تهران ، منطقه 12
  582
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان
  تهران ، منطقه 12
  557
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه سوده همدانی
  تهران ، منطقه 12
  1,053
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 12
  647
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای آزادی
  تهران ، منطقه 12
  748
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای مرصاد
  تهران ، منطقه 12
  696
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,137
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,491
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,241
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  652
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  890
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  732
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هسته ای
  تهران ، منطقه 12
  596
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید استاد عظیم
  تهران ، منطقه 12
  828
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو
  تهران ، منطقه 12
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 12
  1,626
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 12
  660
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جهان آرا
  تهران ، منطقه 12
  645
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 12
  667
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سعید جعفری
  تهران ، منطقه 12
  696
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهسواری
  تهران ، منطقه 12
  645
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید صدر
  تهران ، منطقه 12
  727
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عامری
  تهران ، منطقه 12
  648
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عبدالحسین حاتمی
  تهران ، منطقه 12
  714
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید علی کریمی
  تهران ، منطقه 12
  852
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فهمیده
  تهران ، منطقه 12
  598
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فومنی
  تهران ، منطقه 12
  778
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مجتبی کاظمی
  تهران ، منطقه 12
  587
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 12
  690
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد امیری کیا
  تهران ، منطقه 12
  826
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محمد منتظری
  تهران ، منطقه 12
  593
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 12
  625
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 12
  616
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید مصطفی ارشاد
  تهران ، منطقه 12
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 12
  569
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید نواب صفوی
  تهران ، منطقه 12
  806
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید هرندی
  تهران ، منطقه 12
  602
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحه
  تهران ، منطقه 12
  564
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 12
  1,448
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحین تهران
  تهران ، منطقه 12
  936
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه صدر
  تهران ، منطقه 12
  610
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 12
  563
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 12
  625
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  751
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  1,153
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  731
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 12
  541
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 12
  575
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علمیه
  تهران ، منطقه 12
  692
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 12
  601
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علوی 1
  تهران ، منطقه 12
  573
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علوی 2
  تهران ، منطقه 12
  562
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  2,355
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  1,002
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  662
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  541
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فاطمیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  678
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیون
  تهران ، منطقه 12
  992
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فتحیه
  تهران ، منطقه 12
  672
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فخر دانش
  تهران ، منطقه 12
  761
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 7
  تهران ، منطقه 12
  2,238
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فیروزبهرام
  تهران ، منطقه 12
  765
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه قائمیه
  تهران ، منطقه 12
  581
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قائمیه
  تهران ، منطقه 12
  605
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه قدوسی
  تهران ، منطقه 12
  617
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه قیام پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 12
  570
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه لقمان
  تهران ، منطقه 12
  620
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 12
  637
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  512
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  562
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  529
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه متقین
  تهران ، منطقه 12
  578
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مجد دانش
  تهران ، منطقه 12
  650
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه محبان الحسین
  تهران ، منطقه 12
  1,395
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محبان الحسین
  تهران ، منطقه 12
  1,305
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه محبان الرضا
  تهران ، منطقه 12
  874
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمدرضا کارگری
  تهران ، منطقه 12
  619
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمدیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  822
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرآت
  تهران ، منطقه 12
  705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مروی
  تهران ، منطقه 12
  535
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 12
  636
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معرفت
  تهران ، منطقه 12
  567
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت 1
  تهران ، منطقه 12
  560
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت 2
  تهران ، منطقه 12
  623
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  829
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه اسلامی
  تهران ، منطقه 12
  593
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملک پور
  تهران ، منطقه 12
  595
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهدویه
  تهران ، منطقه 12
  690
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مهر مریم
  تهران ، منطقه 12
  654
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه موسوی
  تهران ، منطقه 12
  651
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مکتب اسلام
  تهران ، منطقه 12
  537
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الزهرا
  تهران ، منطقه 12
  609
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مکتب علی
  تهران ، منطقه 12
  692
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میعاد نور
  تهران ، منطقه 12
  976
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  732
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  1,224
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میلاد طه
  تهران ، منطقه 12
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان دانش
  تهران ، منطقه 12
  710
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه ندای اسلام
  تهران ، منطقه 12
  781
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای صالحین
  تهران ، منطقه 12
  836
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نیک انجام
  تهران ، منطقه 12
  720
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نیک پرور
  تهران ، منطقه 12
  822
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 12
  553
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 12
  567
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هشتم شهریور
  تهران ، منطقه 12
  714
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه وثوق
  تهران ، منطقه 12
  631
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولایت فقیه
  تهران ، منطقه 12
  611
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پاسداران
  تهران ، منطقه 12
  583
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 12
  552
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 12
  615
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پیام انقلاب
  تهران ، منطقه 12
  559
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  633
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  588
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام رستگاران
  تهران ، منطقه 12
  837
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام غدیر
  تهران ، منطقه 12
  596
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام ولایت
  تهران ، منطقه 12
  677
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 12
  557
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 12
  570
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه چیت چیان
  تهران ، منطقه 12
  744
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  834
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  619
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 12
  611
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گل زهرا
  تهران ، منطقه 12
  593
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir