• دخترانه
  دبستان/شاهد
  دبستان حمزه
  تهران ، منطقه 16
  868
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی 3
  تهران ، منطقه 16
  720
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پردیس شریف
  تهران ، منطقه 16
  3,597
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  1,608
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلال آل احمد
  تهران ، منطقه 16
  1,338
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج جواد موفقیان
  تهران ، منطقه 16
  725
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه حاج حسین مکتبی و اولاده
  تهران ، منطقه 16
  1,774
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حاجیه ساعد
  تهران ، منطقه 16
  1,569
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حر 1
  تهران ، منطقه 16
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 16
  1,939
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دختران مهر
  تهران ، منطقه 16
  872
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دوازده محرم
  تهران ، منطقه 16
  1,101
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  695
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه دکتر جعفر شهیدی
  تهران ، منطقه 16
  1,740
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 16
  949
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 16
  796
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زکریای رازی
  تهران ، منطقه 16
  720
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  572
 • دخترانه
  هنرستان/نمونه دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  826
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  594
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه سروش شاهد
  تهران ، منطقه 16
  1,621
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 16
  678
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 16
  710
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 16
  719
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سپاه اسلام
  تهران ، منطقه 16
  683
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سپاه اسلام
  تهران ، منطقه 16
  629
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیزده آبان
  تهران ، منطقه 16
  663
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 16
  744
 • دخترانه
  دبستان/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 16
  608
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی
  تهران ، منطقه 16
  688
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی
  تهران ، منطقه 16
  689
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شمس فرد (یداله شاهسوند)
  تهران ، منطقه 16
  805
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شمس فرد (یداله شاهسوند)
  تهران ، منطقه 16
  738
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهبد سلامت‌بخش
  تهران ، منطقه 16
  751
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنف گردبافان
  تهران ، منطقه 16
  1,170
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای محراب
  تهران ، منطقه 16
  657
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهدای مکه
  تهران ، منطقه 16
  839
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هویزه
  تهران ، منطقه 16
  934
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید اول
  تهران ، منطقه 16
  944
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ایوب حسن‌زاده
  تهران ، منطقه 16
  644
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  701
 • پسرانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  625
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی 1
  تهران ، منطقه 16
  619
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داود مجیدی
  تهران ، منطقه 16
  678
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داوود مجیدی
  تهران ، منطقه 16
  1,302
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستواره
  تهران ، منطقه 16
  585
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید دستواره
  تهران ، منطقه 16
  789
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 16
  693
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 16
  621
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 16
  624
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 16
  703
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس صفوی
  تهران ، منطقه 16
  772
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فولادوند
  تهران ، منطقه 16
  699
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید نواب صفوی
  تهران ، منطقه 16
  731
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 16
  623
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید گمنام
  تهران ، منطقه 16
  695
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گمنام 1
  تهران ، منطقه 16
  750
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهیدان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  638
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهیدان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  615
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهیده حاجیه ساعد
  تهران ، منطقه 16
  983
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صادق نوبخت
  تهران ، منطقه 16
  664
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صادق نوبخت
  تهران ، منطقه 16
  761
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین 1
  تهران ، منطقه 16
  692
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صادقین 1
  تهران ، منطقه 16
  651
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین 2
  تهران ، منطقه 16
  659
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صادقین 2
  تهران ، منطقه 16
  665
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  984
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  702
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  642
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 16
  693
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 16
  632
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 16
  648
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 2
  تهران ، منطقه 16
  940
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 7
  تهران ، منطقه 16
  1,081
 • پسرانه
  کار و دانش/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه علم و تزکیه
  تهران ، منطقه 16
  896
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه غنچه‌های انقلاب
  تهران ، منطقه 16
  1,161
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 16
  633
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فجر
  تهران ، منطقه 16
  613
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  600
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  649
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  623
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  728
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فردوس
  تهران ، منطقه 16
  657
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 16
  680
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 10
  تهران ، منطقه 16
  755
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ شهید شریفی
  تهران ، منطقه 16
  1,405
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 16
  620
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 16
  623
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 16
  698
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمدحسن شمس فرد
  تهران ، منطقه 16
  628
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  698
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  632
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  667
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه مطهره شاهد
  تهران ، منطقه 16
  1,095
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 16
  640
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه معرفت
  تهران ، منطقه 16
  1,213
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 16
  639
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 16
  650
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 16
  621
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 16
  696
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 16
  686
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه معلم شهید سید مرتضی آوینی
  تهران ، منطقه 16
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مفرح
  تهران ، منطقه 16
  650
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر رضا
  تهران ، منطقه 16
  739
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر رضا
  تهران ، منطقه 16
  618
 • متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نوآوران اندیشه
  تهران ، منطقه 16
  576
 • پسرانه
  کار و دانش/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه نوآوران اندیشه
  تهران ، منطقه 16
  688
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 16
  633
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نورالرضا
  تهران ، منطقه 16
  650
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نیمه شعبان
  تهران ، منطقه 16
  645
 • نامعلوم/
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 16
  655
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هابیل
  تهران ، منطقه 16
  623
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هابیل
  تهران ، منطقه 16
  592
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 16
  682
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 16
  598
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 16
  664
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 16
  665
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه والعصر
  تهران ، منطقه 16
  637
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ولی عصر
  -- ، منطقه 16
  620
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولی‌عصر
  تهران ، منطقه 16
  594
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه چنگیزپور
  تهران ، منطقه 16
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 16
  814
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 16
  738
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه گل یاس
  تهران ، منطقه 16
  653
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس بهشت
  تهران ، منطقه 16
  691
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس بهشت
  تهران ، منطقه 16
  644
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir