• دخترانه
  دبستان/شاهد
  دبستان حمزه
  تهران ، منطقه 16
  818
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی 3
  تهران ، منطقه 16
  677
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پردیس شریف
  تهران ، منطقه 16
  3,450
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  1,531
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلال آل احمد
  تهران ، منطقه 16
  1,282
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاج جواد موفقیان
  تهران ، منطقه 16
  692
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه حاج حسین مکتبی و اولاده
  تهران ، منطقه 16
  1,679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حاجیه ساعد
  تهران ، منطقه 16
  1,509
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حر 1
  تهران ، منطقه 16
  676
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 16
  1,833
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دختران مهر
  تهران ، منطقه 16
  834
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دوازده محرم
  تهران ، منطقه 16
  1,047
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  656
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه دکتر جعفر شهیدی
  تهران ، منطقه 16
  1,649
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 16
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 16
  750
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زکریای رازی
  تهران ، منطقه 16
  690
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  541
 • دخترانه
  هنرستان/نمونه دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  786
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 16
  567
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه سروش شاهد
  تهران ، منطقه 16
  1,543
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 16
  647
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 16
  674
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 16
  683
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سپاه اسلام
  تهران ، منطقه 16
  650
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سپاه اسلام
  تهران ، منطقه 16
  602
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیزده آبان
  تهران ، منطقه 16
  626
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 16
  708
 • دخترانه
  دبستان/نمونه دولتی
  مدرسه شایستگان
  تهران ، منطقه 16
  579
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی
  تهران ، منطقه 16
  655
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شریعتی
  تهران ، منطقه 16
  652
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شمس فرد (یداله شاهسوند)
  تهران ، منطقه 16
  764
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شمس فرد (یداله شاهسوند)
  تهران ، منطقه 16
  702
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهبد سلامت‌بخش
  تهران ، منطقه 16
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنف گردبافان
  تهران ، منطقه 16
  1,121
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای محراب
  تهران ، منطقه 16
  628
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهدای مکه
  تهران ، منطقه 16
  802
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هویزه
  تهران ، منطقه 16
  893
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید اول
  تهران ، منطقه 16
  900
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ایوب حسن‌زاده
  تهران ، منطقه 16
  606
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  670
 • پسرانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 16
  593
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی 1
  تهران ، منطقه 16
  588
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داود مجیدی
  تهران ، منطقه 16
  647
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داوود مجیدی
  تهران ، منطقه 16
  1,261
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستواره
  تهران ، منطقه 16
  556
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید دستواره
  تهران ، منطقه 16
  754
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 16
  657
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 16
  591
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 16
  594
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 16
  675
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس صفوی
  تهران ، منطقه 16
  738
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فولادوند
  تهران ، منطقه 16
  668
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید نواب صفوی
  تهران ، منطقه 16
  700
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 16
  595
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید گمنام
  تهران ، منطقه 16
  660
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید گمنام 1
  تهران ، منطقه 16
  721
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهیدان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  604
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهیدان اسلام
  تهران ، منطقه 16
  587
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهیده حاجیه ساعد
  تهران ، منطقه 16
  939
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صادق نوبخت
  تهران ، منطقه 16
  634
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صادق نوبخت
  تهران ، منطقه 16
  732
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین 1
  تهران ، منطقه 16
  662
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صادقین 1
  تهران ، منطقه 16
  619
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین 2
  تهران ، منطقه 16
  629
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صادقین 2
  تهران ، منطقه 16
  634
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  946
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  669
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صبح دانش
  تهران ، منطقه 16
  614
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 16
  658
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 16
  601
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 16
  612
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 2
  تهران ، منطقه 16
  888
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 7
  تهران ، منطقه 16
  1,007
 • پسرانه
  کار و دانش/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه علم و تزکیه
  تهران ، منطقه 16
  860
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه غنچه‌های انقلاب
  تهران ، منطقه 16
  1,079
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 16
  605
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فجر
  تهران ، منطقه 16
  581
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  571
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  610
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  592
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 16
  694
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فردوس
  تهران ، منطقه 16
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 16
  650
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 10
  تهران ، منطقه 16
  712
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ شهید شریفی
  تهران ، منطقه 16
  1,346
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 16
  591
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 16
  590
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مالک اشتر
  تهران ، منطقه 16
  657
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمدحسن شمس فرد
  تهران ، منطقه 16
  591
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  664
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  602
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مرضیه یزدی
  تهران ، منطقه 16
  634
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه مطهره شاهد
  تهران ، منطقه 16
  1,047
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 16
  609
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه معرفت
  تهران ، منطقه 16
  1,149
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 16
  608
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 16
  622
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 16
  591
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 16
  655
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 16
  647
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه معلم شهید سید مرتضی آوینی
  تهران ، منطقه 16
  592
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مفرح
  تهران ، منطقه 16
  615
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر رضا
  تهران ، منطقه 16
  700
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر رضا
  تهران ، منطقه 16
  585
 • متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نوآوران اندیشه
  تهران ، منطقه 16
  547
 • پسرانه
  کار و دانش/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه نوآوران اندیشه
  تهران ، منطقه 16
  656
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 16
  603
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نورالرضا
  تهران ، منطقه 16
  618
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نیمه شعبان
  تهران ، منطقه 16
  615
 • نامعلوم/
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 16
  622
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هابیل
  تهران ، منطقه 16
  589
 • پسرانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هابیل
  تهران ، منطقه 16
  561
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 16
  644
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 16
  570
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 16
  634
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 16
  633
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه والعصر
  تهران ، منطقه 16
  607
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ولی عصر
  -- ، منطقه 16
  589
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولی‌عصر
  تهران ، منطقه 16
  562
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه چنگیزپور
  تهران ، منطقه 16
  632
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمیل
  تهران ، منطقه 16
  776
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 16
  698
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه گل یاس
  تهران ، منطقه 16
  626
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس بهشت
  تهران ، منطقه 16
  664
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس بهشت
  تهران ، منطقه 16
  614
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir