• دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  شهیدسیدحسن موسوی دوم
  تهران ، منطقه 19
  767
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدارس علامه
  تهران ، منطقه 19
  817
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صادقی 1
  تهران ، منطقه 19
  758
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید علی محمدی
  تهران ، منطقه 19
  1,053
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آئین مهر
  تهران ، منطقه 19
  833
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان اسلام 2
  تهران ، منطقه 19
  880
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 19
  728
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا 1
  تهران ، منطقه 19
  692
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد شهریاری 1
  تهران ، منطقه 19
  700
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استقلال 1
  تهران ، منطقه 19
  662
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه الزهرا
  تهران ، منطقه 19
  887
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه الغدیر 2
  تهران ، منطقه 19
  809
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه الغدیر اول
  تهران ، منطقه 19
  704
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام خامنه ای1
  تهران ، منطقه 19
  720
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 19
  682
 • مختلط
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید کمایی مقدم
  تهران ، منطقه 19
  796
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه ایساکو
  تهران ، منطقه 19
  791
 • مختلط
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 19
  633
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بابا طاهر
  تهران ، منطقه 19
  687
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه باقرالعلوم اول
  تهران ، منطقه 19
  693
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه بشری 1
  تهران ، منطقه 19
  836
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 19
  807
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی اول
  تهران ، منطقه 19
  707
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه 1
  تهران ، منطقه 19
  785
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه 2
  تهران ، منطقه 19
  707
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تشیع
  تهران ، منطقه 19
  734
 • نامعلوم/
  مدرسه جمهوری اسلامی
  تهران ، منطقه 19
  641
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جهاد 2
  تهران ، منطقه 19
  732
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جهاد اول
  تهران ، منطقه 19
  708
 • نامعلوم/
  مدرسه جواد موفقیان
  تهران ، منطقه 19
  715
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 19
  736
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جوکار
  تهران ، منطقه 19
  696
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جوکار 1
  تهران ، منطقه 19
  863
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه حاج محمد تقی کرباسی
  تهران ، منطقه 19
  767
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 19
  803
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حداد 1
  تهران ، منطقه 19
  604
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خیر آبادی 1
  تهران ، منطقه 19
  675
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ذوالفقاری
  تهران ، منطقه 19
  835
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد شکوفه
  تهران ، منطقه 19
  675
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه روزبهانی 1
  تهران ، منطقه 19
  726
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه ریحانه الرسول
  تهران ، منطقه 19
  1,136
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زندی نیا
  تهران ، منطقه 19
  668
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه زینب کبری
  تهران ، منطقه 19
  829
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سعیدی 1
  تهران ، منطقه 19
  720
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سمانه
  تهران ، منطقه 19
  651
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
  تهران ، منطقه 19
  1,145
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شرافتی
  تهران ، منطقه 19
  675
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شریعت
  تهران ، منطقه 19
  678
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  تهران ، منطقه 19
  784
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  تهران ، منطقه 19
  693
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای جعفر آباد
  تهران ، منطقه 19
  624
 • مختلط
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای جعفر آباد
  تهران ، منطقه 19
  656
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید احمدی روشن
  تهران ، منطقه 19
  1,101
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی (حمایتی)
  مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 19
  798
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید اعتماد فر
  تهران ، منطقه 19
  721
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه شهید افشار نادری
  تهران ، منطقه 19
  931
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید امامی 1
  تهران ، منطقه 19
  766
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید امامی 1
  تهران ، منطقه 19
  674
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید اناری
  تهران ، منطقه 19
  702
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو1
  تهران ، منطقه 19
  624
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 19
  757
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی 1
  تهران ، منطقه 19
  683
 • پسرانه
  کار و دانش/مشارکت مردمی
  مدرسه شهید حق نجات
  تهران ، منطقه 19
  846
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید داوود رنجبر
  تهران ، منطقه 19
  991
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب 1
  تهران ، منطقه 19
  645
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رابعی 1
  تهران ، منطقه 19
  656
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رابعی 1
  تهران ، منطقه 19
  755
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجبی
  تهران ، منطقه 19
  701
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجبی 1
  تهران ، منطقه 19
  695
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحمانی 1
  تهران ، منطقه 19
  869
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رحمانی 2
  تهران ، منطقه 19
  693
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید سالاری 1
  تهران ، منطقه 19
  873
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید سالاری 2
  تهران ، منطقه 19
  688
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافتی
  تهران ، منطقه 19
  682
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید شهریاری
  تهران ، منطقه 19
  913
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صادقی 1
  تهران ، منطقه 19
  689
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاری 1
  تهران ، منطقه 19
  998
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 19
  732
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 19
  655
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 19
  656
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح 2
  تهران ، منطقه 19
  830
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید میرزایی
  تهران ، منطقه 19
  750
 • دخترانه
  هنرستان/نمونه دولتی
  مدرسه شهید نصیر زاده
  تهران ، منطقه 19
  730
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نواب صفوی 1
  تهران ، منطقه 19
  735
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید همت 1
  تهران ، منطقه 19
  666
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید هیدخ 1
  تهران ، منطقه 19
  804
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 19
  656
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کرکچی
  تهران ، منطقه 19
  795
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کرکچی 1
  تهران ، منطقه 19
  636
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کریمی 1
  تهران ، منطقه 19
  878
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کریمی 2
  تهران ، منطقه 19
  648
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید کشوری
  تهران ، منطقه 19
  1,256
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلهر
  تهران ، منطقه 19
  780
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید یارجانی 1
  تهران ، منطقه 19
  749
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه عبدالحسین زمانی
  تهران ، منطقه 19
  786
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عدالت
  تهران ، منطقه 19
  731
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه
  تهران ، منطقه 19
  729
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه 2
  تهران ، منطقه 19
  662
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی11
  تهران ، منطقه 19
  634
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار یاسر 1
  تهران ، منطقه 19
  676
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 19
  738
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فردوسی
  تهران ، منطقه 19
  605
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 9
  تهران ، منطقه 19
  812
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 19
  650
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فکر آذین
  تهران ، منطقه 19
  672
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه محمد کیهانی1
  تهران ، منطقه 19
  641
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 19
  746
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مقداد 1
  تهران ، منطقه 19
  711
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه موسوی
  تهران ، منطقه 19
  671
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الرضا 2
  تهران ، منطقه 19
  700
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه میرمیران
  تهران ، منطقه 19
  857
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه نرجس 1
  تهران ، منطقه 19
  746
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نوتاش
  تهران ، منطقه 19
  653
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور فرهنگ
  تهران ، منطقه 19
  650
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور فرهنگ
  تهران ، منطقه 19
  804
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 19
  639
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه هاشمی نژاد
  تهران ، منطقه 19
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 19
  663
 • مختلط
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ولی عصر
  تهران ، منطقه 19
  642
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه پاسداران انقلاب اسلامی
  تهران ، منطقه 19
  734
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام امام جواد
  تهران ، منطقه 19
  756
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیام امام جواد
  تهران ، منطقه 19
  692
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه ژان پال اوحدی
  تهران ، منطقه 19
  999
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 19
  622
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کیهانی 1
  تهران ، منطقه 19
  680
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران مهدی
  تهران ، منطقه 19
  764
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه یاران مهدی
  تهران ، منطقه 19
  710
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir