• پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه 9 دی
  تهران ، منطقه 2
  1,893
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آریا
  تهران ، منطقه 2
  908
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 2
  874
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آفرينش
  تهران ، منطقه 2
  1,055
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آفرینش
  تهران ، منطقه 2
  766
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  798
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  698
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت الله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 2
  810
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آینده ساز
  تهران ، منطقه 2
  735
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 2
  827
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ابو علی سینا
  تهران ، منطقه 2
  1,089
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوريحان1
  تهران ، منطقه 2
  768
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سينا
  تهران ، منطقه 2
  758
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سینا
  تهران ، منطقه 2
  794
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اردیبهشت
  تهران ، منطقه 2
  866
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اروند
  تهران ، منطقه 2
  913
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد شهریار
  تهران ، منطقه 2
  1,249
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  656
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  701
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  633
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 2
  981
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انديشه علامه طباطبايی
  تهران ، منطقه 2
  736
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انديشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 2
  733
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  927
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک مائده
  تهران ، منطقه 2
  604
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک هنرجو
  تهران ، منطقه 2
  736
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 2
  618
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم2
  تهران ، منطقه 2
  614
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  697
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  852
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بشرا
  تهران ، منطقه 2
  1,130
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بشری
  تهران ، منطقه 2
  668
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بينش معراج
  تهران ، منطقه 2
  646
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تربيت
  تهران ، منطقه 2
  644
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربيت نسوان
  تهران ، منطقه 2
  790
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 2
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزكيه
  تهران ، منطقه 2
  728
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تزكيه1
  تهران ، منطقه 2
  641
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 2
  728
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  798
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  842
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  894
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه تهذیب
  تهران ، منطقه 2
  712
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جامی
  تهران ، منطقه 2
  645
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جاوید
  تهران ، منطقه 2
  1,513
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلایی پور
  تهران ، منطقه 2
  1,583
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان دانش
  تهران ، منطقه 2
  868
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 2
  731
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حسنیه
  تهران ، منطقه 2
  845
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حكمت ميزان
  تهران ، منطقه 2
  628
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حكيمه
  تهران ، منطقه 2
  779
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 2
  698
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکیمه
  تهران ، منطقه 2
  636
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم النبين
  تهران ، منطقه 2
  756
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خيام حكيم
  تهران ، منطقه 2
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش فر
  تهران ، منطقه 2
  653
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  783
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  689
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشفر
  تهران ، منطقه 2
  614
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  672
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشور
  تهران ، منطقه 2
  901
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشگاه صنعتی شريف
  تهران ، منطقه 2
  637
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دكتر شريعتی1
  تهران ، منطقه 2
  665
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر معين
  تهران ، منطقه 2
  678
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  615
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دنیای علوم
  تهران ، منطقه 2
  1,039
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  1,375
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  601
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  647
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  633
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 2
  643
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راهيان فضيلت1
  تهران ، منطقه 2
  615
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه رايان كاشيها
  تهران ، منطقه 2
  709
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  762
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  1,443
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  704
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  588
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  656
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  858
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سجاد
  تهران ، منطقه 2
  584
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سحر
  تهران ، منطقه 2
  664
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 2
  719
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 2
  641
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  725
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  644
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت1
  تهران ، منطقه 2
  614
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 2
  623
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  666
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  728
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 2
  588
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  1,656
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  1,031
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سید الشهدا
  تهران ، منطقه 2
  687
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای دانش
  تهران ، منطقه 2
  800
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای 7 تیر 1
  تهران ، منطقه 2
  628
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهدای بدر
  تهران ، منطقه 2
  1,006
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صادقیه
  تهران ، منطقه 2
  1,495
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهدای هسته ای
  تهران ، منطقه 2
  692
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  813
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد باهنر1
  تهران ، منطقه 2
  644
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بهشتی1
  تهران ، منطقه 2
  654
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رامشه
  تهران ، منطقه 2
  715
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد شهرام امامی
  تهران ، منطقه 2
  624
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد منتظری
  تهران ، منطقه 2
  633
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد يحيوی
  تهران ، منطقه 2
  755
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 2
  729
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید جهانی نسب
  تهران ، منطقه 2
  1,122
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس آندی 1
  تهران ، منطقه 2
  1,872
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عباس راصد
  تهران ، منطقه 2
  1,763
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لالی
  تهران ، منطقه 2
  752
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدنی 1
  تهران ، منطقه 2
  616
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صادقين
  تهران ، منطقه 2
  641
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صادقین
  تهران ، منطقه 2
  635
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبای نور
  تهران ، منطقه 2
  715
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوين
  تهران ، منطقه 2
  1,080
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوین
  تهران ، منطقه 2
  748
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طاهره
  تهران ، منطقه 2
  645
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طباطبائی
  تهران ، منطقه 2
  730
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عطيه
  تهران ، منطقه 2
  718
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 2
  953
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علامه امينی
  تهران ، منطقه 2
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 6
  تهران ، منطقه 2
  2,414
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  782
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  634
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم و معارف اسلامی
  تهران ، منطقه 2
  775
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علی بن موسی الرضا
  تهران ، منطقه 2
  598
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عماد
  تهران ، منطقه 2
  669
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه غفاری
  تهران ، منطقه 2
  698
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فائزون
  تهران ، منطقه 2
  848
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 2
  657
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  728
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  659
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  783
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  1,501
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 2
  697
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 7
  تهران ، منطقه 2
  1,032
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان5
  تهران ، منطقه 2
  686
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 2
  667
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ رضوان
  تهران ، منطقه 2
  1,259
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ سعادت
  تهران ، منطقه 2
  938
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرید
  تهران ، منطقه 2
  1,174
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فیاض بخش
  تهران ، منطقه 2
  1,295
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قدس 2
  تهران ، منطقه 2
  629
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه كريمه اهل بيت
  تهران ، منطقه 2
  805
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  644
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  604
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مبينا
  تهران ، منطقه 2
  804
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  587
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  595
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  1,128
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبیقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مدبران
  تهران ، منطقه 2
  837
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشكوه
  تهران ، منطقه 2
  614
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  750
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  596
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 2
  617
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  654
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  653
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  700
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 2
  876
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مكتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  667
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  773
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  2,156
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 2
  718
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  779
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  705
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  747
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  973
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  663
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  838
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرگان
  تهران ، منطقه 2
  679
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه موعود
  تهران ، منطقه 2
  666
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ميزان
  تهران ، منطقه 2
  695
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ميلاد نور
  تهران ، منطقه 2
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  672
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میزان
  تهران ، منطقه 2
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه نخبگان
  تهران ، منطقه 2
  689
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 2
  659
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نو
  تهران ، منطقه 2
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نوین
  تهران ، منطقه 2
  677
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نو آوران
  تهران ، منطقه 2
  596
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 2
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور دانش
  تهران ، منطقه 2
  589
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 2
  708
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 2
  828
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدی 1
  تهران ، منطقه 2
  648
 • نامعلوم/
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  1,152
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  626
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ولايت فقيه1
  تهران ، منطقه 2
  595
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه يارا
  تهران ، منطقه 2
  832
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  1,134
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه پارسيان
  تهران ، منطقه 2
  636
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پارسیان
  تهران ، منطقه 2
  729
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پردیس دانش
  تهران ، منطقه 2
  707
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيام معلم
  تهران ، منطقه 2
  737
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيشگام
  تهران ، منطقه 2
  596
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پژوهش
  تهران ، منطقه 2
  1,082
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پژوهشگران
  تهران ، منطقه 2
  677
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام جاوید
  تهران ، منطقه 2
  738
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیشگام
  تهران ، منطقه 2
  1,265
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه کارو دانش مطهره
  تهران ، منطقه 2
  1,935
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کریمه اهل بیت
  تهران ، منطقه 2
  1,551
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه کیهان
  تهران ، منطقه 2
  762
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  606
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  688
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلها
  تهران ، منطقه 2
  675
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه یاران فاطمه
  تهران ، منطقه 2
  792
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مفيد
  تهران ، منطقه 2
  719
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  کتاب‌فروشی علامه حلی4
  تهران ، منطقه 2
  669
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir