• پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه 9 دی
  تهران ، منطقه 2
  1,940
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آریا
  تهران ، منطقه 2
  970
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 2
  913
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آفرينش
  تهران ، منطقه 2
  1,099
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آفرینش
  تهران ، منطقه 2
  807
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  838
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  731
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت الله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 2
  860
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آینده ساز
  تهران ، منطقه 2
  776
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 2
  872
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ابو علی سینا
  تهران ، منطقه 2
  1,149
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوريحان1
  تهران ، منطقه 2
  812
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سينا
  تهران ، منطقه 2
  793
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سینا
  تهران ، منطقه 2
  832
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اردیبهشت
  تهران ، منطقه 2
  914
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اروند
  تهران ، منطقه 2
  967
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد شهریار
  تهران ، منطقه 2
  1,306
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  743
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  686
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  737
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  664
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 2
  1,026
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انديشه علامه طباطبايی
  تهران ، منطقه 2
  763
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انديشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  742
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 2
  765
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  972
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک مائده
  تهران ، منطقه 2
  635
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک هنرجو
  تهران ، منطقه 2
  770
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 2
  646
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم2
  تهران ، منطقه 2
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  735
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  889
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بشرا
  تهران ، منطقه 2
  1,200
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بشری
  تهران ، منطقه 2
  699
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بينش معراج
  تهران ، منطقه 2
  675
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تربيت
  تهران ، منطقه 2
  670
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربيت نسوان
  تهران ، منطقه 2
  828
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 2
  703
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزكيه
  تهران ، منطقه 2
  757
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تزكيه1
  تهران ، منطقه 2
  669
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 2
  753
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  854
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  877
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  930
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه تهذیب
  تهران ، منطقه 2
  741
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جامی
  تهران ، منطقه 2
  674
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جاوید
  تهران ، منطقه 2
  1,605
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلایی پور
  تهران ، منطقه 2
  1,657
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان دانش
  تهران ، منطقه 2
  894
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 2
  766
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حسنیه
  تهران ، منطقه 2
  882
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حكمت ميزان
  تهران ، منطقه 2
  663
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حكيمه
  تهران ، منطقه 2
  809
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 2
  734
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکیمه
  تهران ، منطقه 2
  670
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم النبين
  تهران ، منطقه 2
  789
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خيام حكيم
  تهران ، منطقه 2
  747
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش فر
  تهران ، منطقه 2
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  816
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  712
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشفر
  تهران ، منطقه 2
  644
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  695
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  752
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشور
  تهران ، منطقه 2
  962
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشگاه صنعتی شريف
  تهران ، منطقه 2
  665
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دكتر شريعتی1
  تهران ، منطقه 2
  692
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر معين
  تهران ، منطقه 2
  713
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  646
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دنیای علوم
  تهران ، منطقه 2
  1,070
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  1,422
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  637
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  676
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  661
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 2
  673
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راهيان فضيلت1
  تهران ، منطقه 2
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه رايان كاشيها
  تهران ، منطقه 2
  736
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  798
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  1,516
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  734
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  611
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  680
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سجاد
  تهران ، منطقه 2
  617
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سحر
  تهران ، منطقه 2
  691
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 2
  751
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 2
  665
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  754
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  679
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت1
  تهران ، منطقه 2
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 2
  651
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  693
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  768
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 2
  617
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  1,743
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  1,065
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سید الشهدا
  تهران ، منطقه 2
  717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای دانش
  تهران ، منطقه 2
  834
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای 7 تیر 1
  تهران ، منطقه 2
  655
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهدای بدر
  تهران ، منطقه 2
  1,043
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صادقیه
  تهران ، منطقه 2
  1,586
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهدای هسته ای
  تهران ، منطقه 2
  741
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  850
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد باهنر1
  تهران ، منطقه 2
  672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بهشتی1
  تهران ، منطقه 2
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رامشه
  تهران ، منطقه 2
  744
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد شهرام امامی
  تهران ، منطقه 2
  650
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد منتظری
  تهران ، منطقه 2
  658
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد يحيوی
  تهران ، منطقه 2
  784
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 2
  790
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید جهانی نسب
  تهران ، منطقه 2
  1,169
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس آندی 1
  تهران ، منطقه 2
  1,914
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عباس راصد
  تهران ، منطقه 2
  1,816
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لالی
  تهران ، منطقه 2
  778
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدنی 1
  تهران ، منطقه 2
  642
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صادقين
  تهران ، منطقه 2
  668
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صادقین
  تهران ، منطقه 2
  665
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبای نور
  تهران ، منطقه 2
  760
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوين
  تهران ، منطقه 2
  1,107
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوین
  تهران ، منطقه 2
  777
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طاهره
  تهران ، منطقه 2
  678
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طباطبائی
  تهران ، منطقه 2
  759
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عطيه
  تهران ، منطقه 2
  753
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 2
  992
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علامه امينی
  تهران ، منطقه 2
  669
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 6
  تهران ، منطقه 2
  2,491
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  813
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  660
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم و معارف اسلامی
  تهران ، منطقه 2
  806
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علی بن موسی الرضا
  تهران ، منطقه 2
  628
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عماد
  تهران ، منطقه 2
  701
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه غفاری
  تهران ، منطقه 2
  724
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فائزون
  تهران ، منطقه 2
  882
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 2
  687
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  759
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  691
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  809
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  1,559
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 2
  731
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 7
  تهران ، منطقه 2
  1,071
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان5
  تهران ، منطقه 2
  713
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 2
  695
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ رضوان
  تهران ، منطقه 2
  1,302
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ سعادت
  تهران ، منطقه 2
  973
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرید
  تهران ، منطقه 2
  1,233
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فیاض بخش
  تهران ، منطقه 2
  1,387
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قدس 2
  تهران ، منطقه 2
  655
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه كريمه اهل بيت
  تهران ، منطقه 2
  839
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  673
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  631
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مبينا
  تهران ، منطقه 2
  836
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  616
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  622
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  1,181
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبیقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مدبران
  تهران ، منطقه 2
  866
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشكوه
  تهران ، منطقه 2
  642
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  663
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  795
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  781
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  622
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 2
  640
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  684
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  729
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 2
  918
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مكتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  694
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  806
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  2,305
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 2
  748
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  819
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  733
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  796
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  777
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  1,028
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  688
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  872
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرگان
  تهران ، منطقه 2
  714
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه موعود
  تهران ، منطقه 2
  694
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ميزان
  تهران ، منطقه 2
  724
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ميلاد نور
  تهران ، منطقه 2
  737
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  703
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میزان
  تهران ، منطقه 2
  777
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه نخبگان
  تهران ، منطقه 2
  714
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 2
  686
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نو
  تهران ، منطقه 2
  686
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نوین
  تهران ، منطقه 2
  715
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نو آوران
  تهران ، منطقه 2
  621
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 2
  777
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور دانش
  تهران ، منطقه 2
  617
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 2
  741
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 2
  884
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدی 1
  تهران ، منطقه 2
  672
 • نامعلوم/
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  1,193
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  655
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ولايت فقيه1
  تهران ، منطقه 2
  622
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه يارا
  تهران ، منطقه 2
  864
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  1,177
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه پارسيان
  تهران ، منطقه 2
  665
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پارسیان
  تهران ، منطقه 2
  757
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پردیس دانش
  تهران ، منطقه 2
  743
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيام معلم
  تهران ، منطقه 2
  764
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيشگام
  تهران ، منطقه 2
  621
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پژوهش
  تهران ، منطقه 2
  1,141
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پژوهشگران
  تهران ، منطقه 2
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام جاوید
  تهران ، منطقه 2
  783
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیشگام
  تهران ، منطقه 2
  1,314
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه کارو دانش مطهره
  تهران ، منطقه 2
  2,022
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کریمه اهل بیت
  تهران ، منطقه 2
  1,624
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه کیهان
  تهران ، منطقه 2
  793
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  721
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلها
  تهران ، منطقه 2
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه یاران فاطمه
  تهران ، منطقه 2
  822
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مفيد
  تهران ، منطقه 2
  747
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  کتاب‌فروشی علامه حلی4
  تهران ، منطقه 2
  695
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir