• پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه 9 دی
  تهران ، منطقه 2
  1,851
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آریا
  تهران ، منطقه 2
  830
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 2
  834
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آفرينش
  تهران ، منطقه 2
  978
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آفرینش
  تهران ، منطقه 2
  732
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  762
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آل طه
  تهران ، منطقه 2
  668
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت الله طالقانی 1
  تهران ، منطقه 2
  761
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آینده ساز
  تهران ، منطقه 2
  693
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 2
  758
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ابو علی سینا
  تهران ، منطقه 2
  1,012
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابوريحان1
  تهران ، منطقه 2
  721
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سينا
  تهران ، منطقه 2
  722
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوعلی سینا
  تهران ، منطقه 2
  756
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اردیبهشت
  تهران ، منطقه 2
  822
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اروند
  تهران ، منطقه 2
  822
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه استاد شهریار
  تهران ، منطقه 2
  1,185
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  671
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  624
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  669
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق
  تهران ، منطقه 2
  605
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 2
  927
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انديشه علامه طباطبايی
  تهران ، منطقه 2
  704
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انديشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  680
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 2
  701
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه و قلم
  تهران ، منطقه 2
  880
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک مائده
  تهران ، منطقه 2
  579
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انفورماتیک هنرجو
  تهران ، منطقه 2
  709
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 2
  589
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم2
  تهران ، منطقه 2
  586
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  666
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه برهان
  تهران ، منطقه 2
  815
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بشرا
  تهران ، منطقه 2
  1,075
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بشری
  تهران ، منطقه 2
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بينش معراج
  تهران ، منطقه 2
  619
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تربيت
  تهران ، منطقه 2
  608
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربيت نسوان
  تهران ، منطقه 2
  765
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 2
  655
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزكيه
  تهران ، منطقه 2
  696
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تزكيه1
  تهران ، منطقه 2
  613
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 2
  702
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  712
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  810
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تلاش
  تهران ، منطقه 2
  843
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه تهذیب
  تهران ، منطقه 2
  683
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جامی
  تهران ، منطقه 2
  613
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جاوید
  تهران ، منطقه 2
  1,357
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جلایی پور
  تهران ، منطقه 2
  1,512
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان دانش
  تهران ، منطقه 2
  824
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 2
  675
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حسنیه
  تهران ، منطقه 2
  810
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حكمت ميزان
  تهران ، منطقه 2
  593
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حكيمه
  تهران ، منطقه 2
  752
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 2
  663
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکیمه
  تهران ، منطقه 2
  604
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم النبين
  تهران ، منطقه 2
  710
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خيام حكيم
  تهران ، منطقه 2
  690
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش فر
  تهران ، منطقه 2
  618
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  747
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان
  تهران ، منطقه 2
  666
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشفر
  تهران ، منطقه 2
  588
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  646
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 2
  700
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشور
  تهران ، منطقه 2
  848
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشگاه صنعتی شريف
  تهران ، منطقه 2
  607
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دكتر شريعتی1
  تهران ، منطقه 2
  638
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر معين
  تهران ، منطقه 2
  646
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  584
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دنیای علوم
  تهران ، منطقه 2
  1,011
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر هشترودی
  تهران ، منطقه 2
  1,322
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  576
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  621
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راه رشد
  تهران ، منطقه 2
  608
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 2
  616
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راهيان فضيلت1
  تهران ، منطقه 2
  588
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه رايان كاشيها
  تهران ، منطقه 2
  683
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  729
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ربانی
  تهران ، منطقه 2
  1,372
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  676
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهنما
  تهران ، منطقه 2
  564
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  630
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 2
  818
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سجاد
  تهران ، منطقه 2
  556
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سحر
  تهران ، منطقه 2
  638
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 2
  687
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 2
  621
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  695
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت آباد
  تهران ، منطقه 2
  599
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سعادت1
  تهران ، منطقه 2
  591
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 2
  597
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  639
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 3
  تهران ، منطقه 2
  691
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 2
  561
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  1,560
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سوده
  تهران ، منطقه 2
  990
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سید الشهدا
  تهران ، منطقه 2
  658
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای دانش
  تهران ، منطقه 2
  773
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای 7 تیر 1
  تهران ، منطقه 2
  600
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهدای بدر
  تهران ، منطقه 2
  965
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صادقیه
  تهران ، منطقه 2
  1,403
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهدای هسته ای
  تهران ، منطقه 2
  665
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  775
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد باهنر1
  تهران ، منطقه 2
  619
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بهشتی1
  تهران ، منطقه 2
  627
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رامشه
  تهران ، منطقه 2
  685
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد شهرام امامی
  تهران ، منطقه 2
  598
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد منتظری
  تهران ، منطقه 2
  609
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد يحيوی
  تهران ، منطقه 2
  729
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 2
  659
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید جهانی نسب
  تهران ، منطقه 2
  1,080
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس آندی 1
  تهران ، منطقه 2
  1,817
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عباس راصد
  تهران ، منطقه 2
  1,720
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لالی
  تهران ، منطقه 2
  723
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدنی 1
  تهران ، منطقه 2
  590
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صادقين
  تهران ، منطقه 2
  621
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صادقین
  تهران ، منطقه 2
  586
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صبای نور
  تهران ، منطقه 2
  675
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوين
  تهران ، منطقه 2
  1,056
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا نوین
  تهران ، منطقه 2
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طاهره
  تهران ، منطقه 2
  619
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طباطبائی
  تهران ، منطقه 2
  702
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عطيه
  تهران ، منطقه 2
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 2
  895
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه علامه امينی
  تهران ، منطقه 2
  615
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 6
  تهران ، منطقه 2
  2,296
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  754
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه شعرانی
  تهران ، منطقه 2
  608
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم و معارف اسلامی
  تهران ، منطقه 2
  745
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علی بن موسی الرضا
  تهران ، منطقه 2
  572
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عماد
  تهران ، منطقه 2
  637
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه غفاری
  تهران ، منطقه 2
  670
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فائزون
  تهران ، منطقه 2
  816
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه فاطمه الزهرا
  تهران ، منطقه 2
  633
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  700
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر دانش
  تهران ، منطقه 2
  630
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  760
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فجر صادق
  تهران ، منطقه 2
  1,427
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 2
  663
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 7
  تهران ، منطقه 2
  989
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان5
  تهران ، منطقه 2
  660
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 2
  639
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ رضوان
  تهران ، منطقه 2
  1,221
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ سعادت
  تهران ، منطقه 2
  896
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرید
  تهران ، منطقه 2
  1,117
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فیاض بخش
  تهران ، منطقه 2
  1,197
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قدس 2
  تهران ، منطقه 2
  603
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه كريمه اهل بيت
  تهران ، منطقه 2
  781
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  611
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ماهور
  تهران ، منطقه 2
  582
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مبينا
  تهران ، منطقه 2
  779
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  561
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی
  تهران ، منطقه 2
  570
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبيقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  1,048
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مجتمع تطبیقی دختران
  تهران ، منطقه 2
  662
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مدبران
  تهران ، منطقه 2
  809
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشكوه
  تهران ، منطقه 2
  578
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  606
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مشکوه
  تهران ، منطقه 2
  706
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  709
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مطهر
  تهران ، منطقه 2
  570
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومه
  تهران ، منطقه 2
  596
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  627
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  626
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 2
  675
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 2
  828
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مكتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  642
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  734
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدیه
  تهران ، منطقه 2
  2,028
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 2
  673
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  732
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  683
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر هشتم
  تهران ، منطقه 2
  735
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  719
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهربان
  تهران ، منطقه 2
  881
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  640
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرورز
  تهران ، منطقه 2
  799
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرگان
  تهران ، منطقه 2
  650
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه موعود
  تهران ، منطقه 2
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ميزان
  تهران ، منطقه 2
  667
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ميلاد نور
  تهران ، منطقه 2
  672
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مکتب الجواد
  تهران ، منطقه 2
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میزان
  تهران ، منطقه 2
  714
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه نخبگان
  تهران ، منطقه 2
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 2
  632
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نو
  تهران ، منطقه 2
  636
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نرجس نوین
  تهران ، منطقه 2
  639
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نو آوران
  تهران ، منطقه 2
  572
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور
  تهران ، منطقه 2
  683
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور دانش
  تهران ، منطقه 2
  567
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 2
  683
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 2
  790
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هدی 1
  تهران ، منطقه 2
  622
 • نامعلوم/
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  1,110
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه واله
  تهران ، منطقه 2
  602
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ولايت فقيه1
  تهران ، منطقه 2
  573
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه يارا
  تهران ، منطقه 2
  806
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پارس خودرو
  تهران ، منطقه 2
  1,082
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه پارسيان
  تهران ، منطقه 2
  610
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پارسیان
  تهران ، منطقه 2
  702
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پردیس دانش
  تهران ، منطقه 2
  666
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيام معلم
  تهران ، منطقه 2
  708
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيشگام
  تهران ، منطقه 2
  568
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پژوهش
  تهران ، منطقه 2
  1,025
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پژوهشگران
  تهران ، منطقه 2
  654
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام جاوید
  تهران ، منطقه 2
  710
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیشگام
  تهران ، منطقه 2
  1,200
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه کارو دانش مطهره
  تهران ، منطقه 2
  1,838
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کریمه اهل بیت
  تهران ، منطقه 2
  1,494
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه کیهان
  تهران ، منطقه 2
  727
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  582
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گلبانگ
  تهران ، منطقه 2
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلها
  تهران ، منطقه 2
  651
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه یاران فاطمه
  تهران ، منطقه 2
  759
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مفيد
  تهران ، منطقه 2
  690
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  کتاب‌فروشی علامه حلی4
  تهران ، منطقه 2
  645
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir