• دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آئین روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,062
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزاده
  تهران ، منطقه 1
  965
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزاده ميگون
  تهران ، منطقه 1
  1,033
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  860
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  833
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  728
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن
  تهران ، منطقه 1
  845
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,882
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله مدنی1
  تهران ، منطقه 1
  801
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوريحان
  تهران ، منطقه 1
  868
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوریحان
  تهران ، منطقه 1
  927
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه احمديه
  تهران ، منطقه 1
  773
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اديب فرزانه
  تهران ، منطقه 1
  1,079
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسلام
  تهران ، منطقه 1
  1,017
 • دخترانه
  متوسطه دوم/ایثارگران
  مدرسه الزهرا
  تهران ، منطقه 1
  761
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه الغدير
  تهران ، منطقه 1
  882
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق
  تهران ، منطقه 1
  870
 • پسرانه
  متوسطه اول/
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  839
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  757
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 1
  684
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 1
  705
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام موسی صدر
  تهران ، منطقه 1
  1,671
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی
  تهران ، منطقه 1
  1,912
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی(ع)
  تهران ، منطقه 1
  712
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  833
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه انصار
  تهران ، منطقه 1
  942
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم
  تهران ، منطقه 1
  760
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم(عج)
  تهران ، منطقه 1
  835
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  716
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ايران
  تهران ، منطقه 1
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 1
  721
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایرانیان
  تهران ، منطقه 1
  853
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 1
  718
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 1
  786
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهجتيه
  تهران ، منطقه 1
  712
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بهجيه
  تهران ، منطقه 1
  626
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بوعلی سينا
  تهران ، منطقه 1
  736
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  999
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  711
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  670
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  914
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه توحيد
  تهران ، منطقه 1
  663
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  745
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  725
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه جلال آل احمد
  تهران ، منطقه 1
  1,145
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان آرا
  تهران ، منطقه 1
  775
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حاج علی زرگرکاشانی
  تهران ، منطقه 1
  673
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حسامی
  تهران ، منطقه 1
  737
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 1
  838
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 1
  668
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  712
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  713
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه خانسفيد
  تهران ، منطقه 1
  705
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خاورمنش
  تهران ، منطقه 1
  1,311
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه خديجه كبری
  تهران ، منطقه 1
  1,745
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  1,856
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  1,002
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خواجه نصيرالدين طوسی
  تهران ، منطقه 1
  677
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  773
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  661
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خيام
  تهران ، منطقه 1
  695
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خیام
  تهران ، منطقه 1
  982
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دكتر حسابی
  تهران ، منطقه 1
  674
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 1
  688
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دهخدا
  تهران ، منطقه 1
  737
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  2,008
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دین و دانش
  تهران ، منطقه 1
  703
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 1
  718
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رسول اكرم
  تهران ، منطقه 1
  677
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 1
  744
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  619
 • نامعلوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  716
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  629
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد1
  تهران ، منطقه 1
  771
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رضويه
  تهران ، منطقه 1
  1,425
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رضویه
  تهران ، منطقه 1
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  881
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  723
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  1,699
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  710
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره هادی خان تهرانی
  تهران ، منطقه 1
  1,593
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زينب
  تهران ، منطقه 1
  649
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سخت کوشان
  تهران ، منطقه 1
  918
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  752
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  664
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما
  تهران ، منطقه 1
  983
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 1
  1,307
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  654
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه لواسان
  تهران ، منطقه 1
  716
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سهيل
  تهران ، منطقه 1
  705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سهیل
  تهران ، منطقه 1
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  695
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  1,391
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  664
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  706
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شكوفه
  تهران ، منطقه 1
  712
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم تیر
  تهران ، منطقه 1
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  1,534
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بسمی
  تهران ، منطقه 1
  821
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد دكتر بهشتي
  تهران ، منطقه 1
  2,564
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد ديالمه
  تهران ، منطقه 1
  840
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رحمانی
  تهران ، منطقه 1
  674
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  638
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  747
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  1,720
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  772
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد گندمی لواسان
  تهران ، منطقه 1
  677
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید آبشاری
  تهران ، منطقه 1
  814
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  665
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضا زمانی
  تهران ، منطقه 1
  674
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 1
  764
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 1
  719
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عسگریان
  تهران ، منطقه 1
  924
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لطیفی
  تهران ، منطقه 1
  687
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری1
  تهران ، منطقه 1
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوق پرواز
  تهران ، منطقه 1
  1,229
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوكا
  تهران ، منطقه 1
  705
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوکا
  تهران ، منطقه 1
  773
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شکوفه
  تهران ، منطقه 1
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه صابرين
  تهران ، منطقه 1
  652
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه صابرین
  تهران ، منطقه 1
  755
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صاحب كوثر
  تهران ، منطقه 1
  657
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صاحب کوثر
  تهران ، منطقه 1
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صراط
  تهران ، منطقه 1
  726
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صهبای صفا
  تهران ، منطقه 1
  933
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  1,383
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  785
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طلوع اميد
  تهران ، منطقه 1
  754
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 1
  863
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  1,314
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  621
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  721
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  892
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  799
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 1
  691
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ادب
  تهران ، منطقه 1
  1,184
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم وادب
  تهران ، منطقه 1
  651
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوبن
  تهران ، منطقه 1
  617
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوين
  تهران ، منطقه 1
  1,168
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علی اصغر حكمت
  تهران ، منطقه 1
  808
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عمار ياسر
  تهران ، منطقه 1
  1,025
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  776
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  760
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه فاطمه بنت اسد
  تهران ، منطقه 1
  934
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمه زهرا
  تهران ، منطقه 1
  689
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فدك
  تهران ، منطقه 1
  776
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فراز دانش
  تهران ، منطقه 1
  873
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فراست
  تهران ، منطقه 1
  735
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 2
  تهران ، منطقه 1
  1,258
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان2
  تهران ، منطقه 1
  821
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  841
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  670
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فضيلت
  تهران ، منطقه 1
  1,602
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 1
  790
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه كاشفی
  تهران ، منطقه 1
  665
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه كمال الملك
  تهران ، منطقه 1
  859
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه كوشش
  تهران ، منطقه 1
  1,247
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه لواسانی دانا
  تهران ، منطقه 1
  941
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محبان الرضا
  تهران ، منطقه 1
  650
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محرمعلی گندمی
  تهران ، منطقه 1
  642
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محمد بن زكريای رازی
  تهران ، منطقه 1
  766
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمد چیذری
  تهران ، منطقه 1
  959
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مسعودیان
  تهران ، منطقه 1
  826
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشاهير علوم
  تهران ، منطقه 1
  628
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  853
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح الهدای
  تهران ، منطقه 1
  606
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  729
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  749
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مقداديان
  تهران ، منطقه 1
  664
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ملك
  تهران ، منطقه 1
  643
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  769
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  749
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرآئین
  تهران ، منطقه 1
  895
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرآيين
  تهران ، منطقه 1
  753
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهران دخت
  تهران ، منطقه 1
  872
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهراندخت
  تهران ، منطقه 1
  751
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مولی الموحدين
  تهران ، منطقه 1
  797
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نادره حق شناس
  تهران ، منطقه 1
  715
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحيد
  تهران ، منطقه 1
  676
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحید
  تهران ، منطقه 1
  730
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  715
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  659
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  813
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  735
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نظر
  تهران ، منطقه 1
  744
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  708
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  676
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نيك انديشان نوين
  تهران ، منطقه 1
  693
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نیكان
  تهران ، منطقه 1
  895
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 1
  939
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 1
  862
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدف
  تهران ، منطقه 1
  672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه همای دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  718
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه همت
  تهران ، منطقه 1
  768
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 1
  659
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ياس1
  تهران ، منطقه 1
  637
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ياس2
  تهران ، منطقه 1
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ياسين
  تهران ، منطقه 1
  643
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پروين اعتصامی
  تهران ، منطقه 1
  670
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيوند
  تهران ، منطقه 1
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام
  تهران ، منطقه 1
  789
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیام شهید
  تهران ، منطقه 1
  746
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام هدایت
  تهران ، منطقه 1
  1,095
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیوند
  تهران ، منطقه 1
  669
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کار و اندیشه
  تهران ، منطقه 1
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلستان كبير
  تهران ، منطقه 1
  727
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گلهای انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  707
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه یاسر
  تهران ، منطقه 1
  1,004
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir