• دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آئین روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,120
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزاده
  تهران ، منطقه 1
  1,003
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزاده ميگون
  تهران ، منطقه 1
  1,073
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  901
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  866
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  773
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن
  تهران ، منطقه 1
  876
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,963
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله مدنی1
  تهران ، منطقه 1
  830
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوريحان
  تهران ، منطقه 1
  906
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوریحان
  تهران ، منطقه 1
  976
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه احمديه
  تهران ، منطقه 1
  806
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اديب فرزانه
  تهران ، منطقه 1
  1,125
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسلام
  تهران ، منطقه 1
  1,059
 • دخترانه
  متوسطه دوم/ایثارگران
  مدرسه الزهرا
  تهران ، منطقه 1
  793
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه الغدير
  تهران ، منطقه 1
  913
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق
  تهران ، منطقه 1
  904
 • پسرانه
  متوسطه اول/
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  874
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  798
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 1
  710
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 1
  736
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام موسی صدر
  تهران ، منطقه 1
  1,813
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی
  تهران ، منطقه 1
  1,984
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی(ع)
  تهران ، منطقه 1
  748
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  871
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه انصار
  تهران ، منطقه 1
  974
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم
  تهران ، منطقه 1
  797
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم(عج)
  تهران ، منطقه 1
  867
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ايران
  تهران ، منطقه 1
  759
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 1
  751
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایرانیان
  تهران ، منطقه 1
  884
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 1
  758
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 1
  816
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهجتيه
  تهران ، منطقه 1
  739
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بهجيه
  تهران ، منطقه 1
  654
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بوعلی سينا
  تهران ، منطقه 1
  771
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  1,071
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  737
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  694
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  945
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه توحيد
  تهران ، منطقه 1
  686
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  778
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  752
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه جلال آل احمد
  تهران ، منطقه 1
  1,179
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان آرا
  تهران ، منطقه 1
  820
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حاج علی زرگرکاشانی
  تهران ، منطقه 1
  705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حسامی
  تهران ، منطقه 1
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 1
  881
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 1
  690
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  743
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  741
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه خانسفيد
  تهران ، منطقه 1
  741
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خاورمنش
  تهران ، منطقه 1
  1,361
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه خديجه كبری
  تهران ، منطقه 1
  1,818
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  1,941
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  1,048
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خواجه نصيرالدين طوسی
  تهران ، منطقه 1
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  802
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  691
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خيام
  تهران ، منطقه 1
  733
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خیام
  تهران ، منطقه 1
  1,015
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دكتر حسابی
  تهران ، منطقه 1
  703
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 1
  722
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دهخدا
  تهران ، منطقه 1
  772
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  2,113
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دین و دانش
  تهران ، منطقه 1
  730
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 1
  750
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رسول اكرم
  تهران ، منطقه 1
  705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 1
  783
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  666
 • نامعلوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  754
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  669
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد1
  تهران ، منطقه 1
  804
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رضويه
  تهران ، منطقه 1
  1,478
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رضویه
  تهران ، منطقه 1
  716
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  916
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  759
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  1,753
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  742
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره هادی خان تهرانی
  تهران ، منطقه 1
  1,637
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زينب
  تهران ، منطقه 1
  679
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سخت کوشان
  تهران ، منطقه 1
  964
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  791
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  695
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما
  تهران ، منطقه 1
  1,035
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 1
  1,366
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  715
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  678
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه لواسان
  تهران ، منطقه 1
  748
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سهيل
  تهران ، منطقه 1
  742
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سهیل
  تهران ، منطقه 1
  717
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  728
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  1,441
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  692
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  734
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شكوفه
  تهران ، منطقه 1
  745
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم تیر
  تهران ، منطقه 1
  732
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  1,589
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بسمی
  تهران ، منطقه 1
  852
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد دكتر بهشتي
  تهران ، منطقه 1
  2,720
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد ديالمه
  تهران ، منطقه 1
  869
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رحمانی
  تهران ، منطقه 1
  702
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  665
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  776
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  1,803
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  809
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد گندمی لواسان
  تهران ، منطقه 1
  703
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید آبشاری
  تهران ، منطقه 1
  844
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  699
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضا زمانی
  تهران ، منطقه 1
  703
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 1
  805
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 1
  746
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عسگریان
  تهران ، منطقه 1
  952
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لطیفی
  تهران ، منطقه 1
  710
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری1
  تهران ، منطقه 1
  727
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوق پرواز
  تهران ، منطقه 1
  1,278
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوكا
  تهران ، منطقه 1
  733
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوکا
  تهران ، منطقه 1
  806
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شکوفه
  تهران ، منطقه 1
  688
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه صابرين
  تهران ، منطقه 1
  683
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه صابرین
  تهران ، منطقه 1
  792
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صاحب كوثر
  تهران ، منطقه 1
  683
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صاحب کوثر
  تهران ، منطقه 1
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صراط
  تهران ، منطقه 1
  756
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صهبای صفا
  تهران ، منطقه 1
  965
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  1,435
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  813
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طلوع اميد
  تهران ، منطقه 1
  796
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 1
  894
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  1,379
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  647
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  755
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  919
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  833
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 1
  719
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ادب
  تهران ، منطقه 1
  1,220
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم وادب
  تهران ، منطقه 1
  677
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوبن
  تهران ، منطقه 1
  642
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوين
  تهران ، منطقه 1
  1,207
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علی اصغر حكمت
  تهران ، منطقه 1
  853
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عمار ياسر
  تهران ، منطقه 1
  1,067
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  811
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  792
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه فاطمه بنت اسد
  تهران ، منطقه 1
  968
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمه زهرا
  تهران ، منطقه 1
  715
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فدك
  تهران ، منطقه 1
  806
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فراز دانش
  تهران ، منطقه 1
  908
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فراست
  تهران ، منطقه 1
  756
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 2
  تهران ، منطقه 1
  1,320
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان2
  تهران ، منطقه 1
  852
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  871
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  700
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فضيلت
  تهران ، منطقه 1
  1,679
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 1
  826
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه كاشفی
  تهران ، منطقه 1
  691
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه كمال الملك
  تهران ، منطقه 1
  885
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه كوشش
  تهران ، منطقه 1
  1,292
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه لواسانی دانا
  تهران ، منطقه 1
  977
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محبان الرضا
  تهران ، منطقه 1
  680
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محرمعلی گندمی
  تهران ، منطقه 1
  667
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محمد بن زكريای رازی
  تهران ، منطقه 1
  797
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمد چیذری
  تهران ، منطقه 1
  993
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مسعودیان
  تهران ، منطقه 1
  862
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشاهير علوم
  تهران ، منطقه 1
  653
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  673
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  885
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح الهدای
  تهران ، منطقه 1
  631
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  758
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  782
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مقداديان
  تهران ، منطقه 1
  692
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ملك
  تهران ، منطقه 1
  674
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  796
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  782
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرآئین
  تهران ، منطقه 1
  942
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرآيين
  تهران ، منطقه 1
  788
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهران دخت
  تهران ، منطقه 1
  910
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهراندخت
  تهران ، منطقه 1
  778
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مولی الموحدين
  تهران ، منطقه 1
  831
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نادره حق شناس
  تهران ، منطقه 1
  742
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحيد
  تهران ، منطقه 1
  704
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحید
  تهران ، منطقه 1
  752
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  749
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  687
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  855
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  769
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نظر
  تهران ، منطقه 1
  772
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  737
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  705
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نيك انديشان نوين
  تهران ، منطقه 1
  717
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نیكان
  تهران ، منطقه 1
  925
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 1
  975
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 1
  895
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدف
  تهران ، منطقه 1
  704
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه همای دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  751
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه همت
  تهران ، منطقه 1
  796
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 1
  689
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ياس1
  تهران ، منطقه 1
  665
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ياس2
  تهران ، منطقه 1
  676
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ياسين
  تهران ، منطقه 1
  669
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پروين اعتصامی
  تهران ، منطقه 1
  701
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيوند
  تهران ، منطقه 1
  676
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام
  تهران ، منطقه 1
  814
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیام شهید
  تهران ، منطقه 1
  791
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام هدایت
  تهران ، منطقه 1
  1,150
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیوند
  تهران ، منطقه 1
  688
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کار و اندیشه
  تهران ، منطقه 1
  746
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلستان كبير
  تهران ، منطقه 1
  762
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گلهای انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  752
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه یاسر
  تهران ، منطقه 1
  1,047
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir