• دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آئین روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,005
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزاده
  تهران ، منطقه 1
  912
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزاده ميگون
  تهران ، منطقه 1
  996
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  819
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  796
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 1
  694
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن
  تهران ، منطقه 1
  811
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آيين روشن نور
  تهران ، منطقه 1
  1,784
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله مدنی1
  تهران ، منطقه 1
  739
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ابوريحان
  تهران ، منطقه 1
  829
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ابوریحان
  تهران ، منطقه 1
  847
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه احمديه
  تهران ، منطقه 1
  742
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اديب فرزانه
  تهران ، منطقه 1
  1,035
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسلام
  تهران ، منطقه 1
  978
 • دخترانه
  متوسطه دوم/ایثارگران
  مدرسه الزهرا
  تهران ، منطقه 1
  730
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه الغدير
  تهران ، منطقه 1
  833
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق
  تهران ، منطقه 1
  807
 • پسرانه
  متوسطه اول/
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  788
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام جواد
  تهران ، منطقه 1
  721
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 1
  654
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 1
  663
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام موسی صدر
  تهران ، منطقه 1
  1,508
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی
  تهران ، منطقه 1
  1,822
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام هادی(ع)
  تهران ، منطقه 1
  678
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  798
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه انصار
  تهران ، منطقه 1
  905
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم
  تهران ، منطقه 1
  724
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه انصار القائم(عج)
  تهران ، منطقه 1
  795
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  685
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ايران
  تهران ، منطقه 1
  699
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران
  تهران ، منطقه 1
  693
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایرانیان
  تهران ، منطقه 1
  824
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 1
  684
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 1
  741
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهجتيه
  تهران ، منطقه 1
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بهجيه
  تهران ، منطقه 1
  598
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بوعلی سينا
  تهران ، منطقه 1
  699
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  950
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه تقوا
  تهران ، منطقه 1
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  635
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی نيا
  تهران ، منطقه 1
  874
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه توحيد
  تهران ، منطقه 1
  638
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  699
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جام جم
  تهران ، منطقه 1
  698
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه جلال آل احمد
  تهران ، منطقه 1
  1,093
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه جهان آرا
  تهران ، منطقه 1
  726
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حاج علی زرگرکاشانی
  تهران ، منطقه 1
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حسامی
  تهران ، منطقه 1
  701
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 1
  786
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حکمت
  تهران ، منطقه 1
  639
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  675
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 1
  688
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه خانسفيد
  تهران ، منطقه 1
  672
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خاورمنش
  تهران ، منطقه 1
  1,274
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه خديجه كبری
  تهران ، منطقه 1
  1,653
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  1,746
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خرد
  تهران ، منطقه 1
  948
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه خواجه نصيرالدين طوسی
  تهران ، منطقه 1
  647
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  742
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانا
  تهران ، منطقه 1
  634
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خيام
  تهران ، منطقه 1
  660
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش پژوهان خیام
  تهران ، منطقه 1
  941
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دكتر حسابی
  تهران ، منطقه 1
  646
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دكتر هشترودی
  تهران ، منطقه 1
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دهخدا
  تهران ، منطقه 1
  700
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  1,878
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دین و دانش
  تهران ، منطقه 1
  674
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 1
  683
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رسول اكرم
  تهران ، منطقه 1
  645
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 1
  711
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  550
 • نامعلوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  667
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشد نو
  تهران ، منطقه 1
  574
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رشد1
  تهران ، منطقه 1
  731
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رضويه
  تهران ، منطقه 1
  1,360
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رضویه
  تهران ، منطقه 1
  645
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  846
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روزبهان
  تهران ، منطقه 1
  686
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  1,649
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگر
  تهران ، منطقه 1
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره هادی خان تهرانی
  تهران ، منطقه 1
  1,547
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زينب
  تهران ، منطقه 1
  622
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سخت کوشان
  تهران ، منطقه 1
  869
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  722
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام
  تهران ، منطقه 1
  633
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما
  تهران ، منطقه 1
  918
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 1
  1,202
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  660
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سميه
  تهران ، منطقه 1
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سميه لواسان
  تهران ، منطقه 1
  681
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سهيل
  تهران ، منطقه 1
  679
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سهیل
  تهران ، منطقه 1
  653
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  661
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  1,322
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  630
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سپهر
  تهران ، منطقه 1
  675
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شكوفه
  تهران ، منطقه 1
  679
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای هفتم تیر
  تهران ، منطقه 1
  650
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  1,468
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد بسمی
  تهران ، منطقه 1
  794
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد دكتر بهشتي
  تهران ، منطقه 1
  2,347
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد ديالمه
  تهران ، منطقه 1
  797
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد رحمانی
  تهران ، منطقه 1
  644
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  612
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهيد صادقی
  تهران ، منطقه 1
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  1,566
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهيد مهدوی
  تهران ، منطقه 1
  726
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهيد گندمی لواسان
  تهران ، منطقه 1
  648
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید آبشاری
  تهران ، منطقه 1
  780
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شهید آبشناسان
  تهران ، منطقه 1
  631
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضا زمانی
  تهران ، منطقه 1
  641
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 1
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسپور
  تهران ، منطقه 1
  686
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید عسگریان
  تهران ، منطقه 1
  886
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید لطیفی
  تهران ، منطقه 1
  659
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری1
  تهران ، منطقه 1
  663
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوق پرواز
  تهران ، منطقه 1
  1,181
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شوكا
  تهران ، منطقه 1
  672
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوکا
  تهران ، منطقه 1
  736
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شکوفه
  تهران ، منطقه 1
  619
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه صابرين
  تهران ، منطقه 1
  623
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه صابرین
  تهران ، منطقه 1
  717
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صاحب كوثر
  تهران ، منطقه 1
  633
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صاحب کوثر
  تهران ، منطقه 1
  673
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صراط
  تهران ، منطقه 1
  698
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صهبای صفا
  تهران ، منطقه 1
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  1,313
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ضحی
  تهران ، منطقه 1
  752
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طلوع اميد
  تهران ، منطقه 1
  718
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 1
  827
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  1,248
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  591
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 1
  683
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  845
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 3
  تهران ، منطقه 1
  755
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 1
  658
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علم و ادب
  تهران ، منطقه 1
  1,050
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم وادب
  تهران ، منطقه 1
  625
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوبن
  تهران ، منطقه 1
  590
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوين
  تهران ، منطقه 1
  1,124
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علی اصغر حكمت
  تهران ، منطقه 1
  765
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عمار ياسر
  تهران ، منطقه 1
  981
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  738
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فارابی
  تهران ، منطقه 1
  724
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه فاطمه بنت اسد
  تهران ، منطقه 1
  893
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمه زهرا
  تهران ، منطقه 1
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فدك
  تهران ، منطقه 1
  747
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فراز دانش
  تهران ، منطقه 1
  836
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فراست
  تهران ، منطقه 1
  704
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 2
  تهران ، منطقه 1
  1,187
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان2
  تهران ، منطقه 1
  782
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  796
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 1
  630
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فضيلت
  تهران ، منطقه 1
  1,523
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 1
  749
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه كاشفی
  تهران ، منطقه 1
  637
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه كمال الملك
  تهران ، منطقه 1
  816
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه كوشش
  تهران ، منطقه 1
  1,165
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه لواسانی دانا
  تهران ، منطقه 1
  904
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محبان الرضا
  تهران ، منطقه 1
  609
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محرمعلی گندمی
  تهران ، منطقه 1
  616
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محمد بن زكريای رازی
  تهران ، منطقه 1
  726
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه محمد چیذری
  تهران ، منطقه 1
  892
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مسعودیان
  تهران ، منطقه 1
  789
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مشاهير علوم
  تهران ، منطقه 1
  602
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  626
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مصباح
  تهران ، منطقه 1
  818
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مصباح الهدای
  تهران ، منطقه 1
  579
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  699
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 1
  711
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مقداديان
  تهران ، منطقه 1
  633
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ملك
  تهران ، منطقه 1
  614
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  735
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر آئين
  تهران ، منطقه 1
  717
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهرآئین
  تهران ، منطقه 1
  864
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرآيين
  تهران ، منطقه 1
  716
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهران دخت
  تهران ، منطقه 1
  823
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهراندخت
  تهران ، منطقه 1
  722
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مولی الموحدين
  تهران ، منطقه 1
  762
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نادره حق شناس
  تهران ، منطقه 1
  695
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحيد
  تهران ، منطقه 1
  646
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ندای توحید
  تهران ، منطقه 1
  705
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 1
  630
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  767
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نسيم سحر
  تهران ، منطقه 1
  687
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نظر
  تهران ، منطقه 1
  701
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  682
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نور قائم
  تهران ، منطقه 1
  643
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نيك انديشان نوين
  تهران ، منطقه 1
  661
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نیكان
  تهران ، منطقه 1
  853
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 1
  897
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 1
  831
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدف
  تهران ، منطقه 1
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه همای دين و دانش
  تهران ، منطقه 1
  683
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه همت
  تهران ، منطقه 1
  733
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 1
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ياس1
  تهران ، منطقه 1
  607
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ياس2
  تهران ، منطقه 1
  618
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ياسين
  تهران ، منطقه 1
  615
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پروين اعتصامی
  تهران ، منطقه 1
  640
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پيوند
  تهران ، منطقه 1
  611
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام
  تهران ، منطقه 1
  758
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پیام شهید
  تهران ، منطقه 1
  711
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام هدایت
  تهران ، منطقه 1
  1,046
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیوند
  تهران ، منطقه 1
  641
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کار و اندیشه
  تهران ، منطقه 1
  655
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه گلستان كبير
  تهران ، منطقه 1
  690
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه گلهای انقلاب
  تهران ، منطقه 1
  670
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه یاسر
  تهران ، منطقه 1
  949
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir