• دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 14
  912
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آزادی
  تهران ، منطقه 14
  769
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر غفاری
  تهران ، منطقه 14
  935
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
  تهران ، منطقه 14
  1,089
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه امام حسین (ع)
  تهران ، منطقه 14
  758
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا (ع)
  تهران ، منطقه 14
  1,068
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 14
  843
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 14
  804
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم (ع)
  تهران ، منطقه 14
  936
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 14
  914
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 14
  911
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بیت الزهرا
  تهران ، منطقه 14
  1,240
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تربیت
  تهران ، منطقه 14
  849
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جانبازان
  تهران ، منطقه 14
  1,143
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت ام البنین
  تهران ، منطقه 14
  1,300
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت امام علی (ع)
  تهران ، منطقه 14
  891
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت باقرالعلوم (ع)
  تهران ، منطقه 14
  992
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه حضرت زینب (س)
  تهران ، منطقه 14
  828
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه الزهرا (س)
  تهران ، منطقه 14
  669
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س)
  تهران ، منطقه 14
  809
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دهخدا
  تهران ، منطقه 14
  786
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 14
  1,070
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سادات موسوی
  تهران ، منطقه 14
  2,084
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سادات موسوی
  تهران ، منطقه 14
  1,029
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سادات موسوی
  تهران ، منطقه 14
  918
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 14
  666
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه سیدین
  تهران ، منطقه 14
  1,072
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شریف
  تهران ، منطقه 14
  728
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهدای هفتم تیر
  تهران ، منطقه 14
  981
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید آوینی
  تهران ، منطقه 14
  1,065
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید آیت
  تهران ، منطقه 14
  1,140
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید احمد کاظمی
  تهران ، منطقه 14
  884
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید افتخاری
  تهران ، منطقه 14
  1,183
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ایزدپناه
  تهران ، منطقه 14
  1,376
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید بشارت
  تهران ، منطقه 14
  900
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 14
  753
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید تندگویان
  تهران ، منطقه 14
  938
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید توپچی
  تهران ، منطقه 14
  1,003
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید حاج محمد آتوت
  تهران ، منطقه 14
  1,018
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 14
  731
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شاملو
  تهران ، منطقه 14
  1,078
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 14
  1,328
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه شهید عاشوری
  تهران ، منطقه 14
  1,380
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید فهمیده
  تهران ، منطقه 14
  983
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید فیاض بخش
  تهران ، منطقه 14
  1,154
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مصطفی خمینی
  تهران ، منطقه 14
  912
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مصطفی خمینی
  تهران ، منطقه 14
  663
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید نوری
  تهران ، منطقه 14
  987
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نوری
  تهران ، منطقه 14
  908
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید هاشمی نژاد
  تهران ، منطقه 14
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید هاشمی نژاد
  تهران ، منطقه 14
  949
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 14
  660
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 14
  715
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 14
  634
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 14
  731
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 14
  743
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید گمنام
  تهران ، منطقه 14
  963
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شکوفه های قرآن
  تهران ، منطقه 14
  812
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شیخ انصاری
  تهران ، منطقه 14
  814
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شیخ مفید
  تهران ، منطقه 14
  889
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 14
  934
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صیانت
  تهران ، منطقه 14
  2,147
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صیانت
  تهران ، منطقه 14
  1,520
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه طوبی
  تهران ، منطقه 14
  1,151
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 14
  757
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 4
  تهران ، منطقه 14
  2,011
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 9
  تهران ، منطقه 14
  891
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه علامه مجلسی
  تهران ، منطقه 14
  733
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علامه مجلسی
  تهران ، منطقه 14
  910
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فاطمه زهرا (س)
  تهران ، منطقه 14
  781
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ قیام
  تهران ، منطقه 14
  1,591
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه فروغ شهادت
  تهران ، منطقه 14
  1,440
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فلسفی
  تهران ، منطقه 14
  770
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه محراب
  تهران ، منطقه 14
  1,586
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محراب
  تهران ، منطقه 14
  613
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محراب شعبه 1
  تهران ، منطقه 14
  782
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محراب شعبه 2
  تهران ، منطقه 14
  906
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محراب شعبه 3
  تهران ، منطقه 14
  1,130
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محراب شعبه 4
  تهران ، منطقه 14
  785
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه محسنین
  تهران ، منطقه 14
  845
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 14
  767
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 14
  706
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه مطهره
  تهران ، منطقه 14
  1,220
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 14
  776
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ملا محسن فیض کاشانی
  تهران ، منطقه 14
  1,013
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ملاصدرا 1
  تهران ، منطقه 14
  735
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه ملاصدرا 2
  تهران ، منطقه 14
  730
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر ماندگار
  تهران ، منطقه 14
  842
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر ولایت
  تهران ، منطقه 14
  679
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر ولایت 2
  تهران ، منطقه 14
  1,305
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر ولایت 3
  تهران ، منطقه 14
  1,806
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه مکتب الزهرا
  تهران ، منطقه 14
  1,346
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مکتبی
  تهران ، منطقه 14
  685
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 14
  1,049
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور کوثر
  تهران ، منطقه 14
  903
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 14
  836
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 14
  725
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ولی عصر
  تهران ، منطقه 14
  715
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پرواز
  تهران ، منطقه 14
  730
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پیام غدیر
  تهران ، منطقه 14
  772
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir