• پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین امجد
  تهران ، منطقه 13
  1,511
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر
  تهران ، منطقه 13
  851
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادیب
  تهران ، منطقه 13
  1,607
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسوه
  تهران ، منطقه 13
  735
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 13
  1,054
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه افق روشن
  تهران ، منطقه 13
  1,928
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 13
  956
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  928
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه 1
  تهران ، منطقه 13
  975
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه انقلاب اسلامی 1
  تهران ، منطقه 13
  981
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 13
  832
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  789
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  777
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  778
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 13
  772
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهاران
  تهران ، منطقه 13
  778
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بوستان دین و دانش
  تهران ، منطقه 13
  673
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جعفریه
  تهران ، منطقه 13
  893
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 13
  829
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حر بن ریاحی
  تهران ، منطقه 13
  1,081
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حرا
  تهران ، منطقه 13
  684
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حزب الله
  تهران ، منطقه 13
  838
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا (س)
  تهران ، منطقه 13
  847
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت
  تهران ، منطقه 13
  902
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه دارالفنون
  تهران ، منطقه 13
  869
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 13
  716
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه دانشخواه
  تهران ، منطقه 13
  987
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دنیای حنانه
  تهران ، منطقه 13
  771
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 13
  856
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 13
  676
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زراعتکار
  تهران ، منطقه 13
  845
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهرای اطهر
  تهران ، منطقه 13
  952
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  600
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  609
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  642
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  689
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهدای 7 تیر
  تهران ، منطقه 13
  2,693
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید احمد معینی
  تهران ، منطقه 13
  851
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو
  تهران ، منطقه 13
  719
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 13
  910
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 13
  739
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید دکتر چمران
  تهران ، منطقه 13
  907
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 13
  1,105
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سرلشکر بابایی
  تهران ، منطقه 13
  877
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 13
  630
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 13
  1,033
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد منتظری
  تهران ، منطقه 13
  850
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 13
  902
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 13
  775
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید میر امین محمدی
  تهران ، منطقه 13
  2,487
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک
  تهران ، منطقه 13
  890
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهیده معصومه قزوینی
  تهران ، منطقه 13
  1,212
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شکوفه های انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  870
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شیخ فضل االله نوری
  تهران ، منطقه 13
  626
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شیخ مرتضی انصاری
  تهران ، منطقه 13
  708
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالح المهدی
  تهران ، منطقه 13
  1,249
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 13
  683
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا شیرازی
  تهران ، منطقه 13
  952
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  931
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  704
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع دانش
  تهران ، منطقه 13
  652
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه طلیعه
  تهران ، منطقه 13
  845
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ظفر
  تهران ، منطقه 13
  623
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  642
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  711
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عرفان
  تهران ، منطقه 13
  681
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه علامه حلی
  تهران ، منطقه 13
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 13
  1,202
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 7
  تهران ، منطقه 13
  2,003
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  803
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,135
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,163
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 13
  732
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,263
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,664
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار
  تهران ، منطقه 13
  656
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 13
  668
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فجر اسلام
  تهران ، منطقه 13
  963
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 13
  663
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,484
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,727
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  830
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  667
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ 1
  تهران ، منطقه 13
  584
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 13
  712
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فروغ دانش
  تهران ، منطقه 13
  733
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 13
  1,128
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فیروزه
  تهران ، منطقه 13
  947
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  697
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  658
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 13
  777
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 13
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 13
  872
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  1,246
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  1,822
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  635
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر پارسا
  تهران ، منطقه 13
  712
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه میر مطهری
  تهران ، منطقه 13
  949
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میرزا کوچک خان
  تهران ، منطقه 13
  741
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 13
  654
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 13
  636
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیایش
  تهران ، منطقه 13
  729
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 13
  649
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 13
  652
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هدایت رضوی
  تهران ، منطقه 13
  714
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف برتر
  تهران ، منطقه 13
  620
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 13
  563
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه والعصر
  تهران ، منطقه 13
  887
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 13
  606
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولی عصر
  تهران ، منطقه 13
  567
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 13
  751
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 13
  676
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیروزی
  تهران ، منطقه 13
  654
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمال
  تهران ، منطقه 13
  624
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای ایمان
  تهران ، منطقه 13
  653
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران خمینی
  تهران ، منطقه 13
  831
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس مطهر
  تهران ، منطقه 13
  893
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir