• پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین امجد
  تهران ، منطقه 13
  1,345
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر
  تهران ، منطقه 13
  760
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادیب
  تهران ، منطقه 13
  1,436
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسوه
  تهران ، منطقه 13
  682
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 13
  1,000
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه افق روشن
  تهران ، منطقه 13
  1,782
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 13
  843
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  883
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه 1
  تهران ، منطقه 13
  879
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه انقلاب اسلامی 1
  تهران ، منطقه 13
  908
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 13
  756
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  725
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  696
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  709
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 13
  713
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهاران
  تهران ، منطقه 13
  708
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بوستان دین و دانش
  تهران ، منطقه 13
  628
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جعفریه
  تهران ، منطقه 13
  836
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 13
  780
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حر بن ریاحی
  تهران ، منطقه 13
  1,005
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حرا
  تهران ، منطقه 13
  641
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حزب الله
  تهران ، منطقه 13
  781
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا (س)
  تهران ، منطقه 13
  795
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت
  تهران ، منطقه 13
  837
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه دارالفنون
  تهران ، منطقه 13
  808
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 13
  658
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه دانشخواه
  تهران ، منطقه 13
  919
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دنیای حنانه
  تهران ، منطقه 13
  716
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 13
  778
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 13
  632
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زراعتکار
  تهران ، منطقه 13
  794
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهرای اطهر
  تهران ، منطقه 13
  902
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  552
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  559
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  597
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  638
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهدای 7 تیر
  تهران ، منطقه 13
  2,468
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید احمد معینی
  تهران ، منطقه 13
  786
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو
  تهران ، منطقه 13
  659
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 13
  825
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 13
  691
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید دکتر چمران
  تهران ، منطقه 13
  854
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 13
  1,051
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سرلشکر بابایی
  تهران ، منطقه 13
  802
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 13
  582
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 13
  873
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد منتظری
  تهران ، منطقه 13
  789
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 13
  797
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 13
  720
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید میر امین محمدی
  تهران ، منطقه 13
  2,278
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک
  تهران ، منطقه 13
  835
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهیده معصومه قزوینی
  تهران ، منطقه 13
  1,149
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شکوفه های انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  783
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شیخ فضل االله نوری
  تهران ، منطقه 13
  578
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شیخ مرتضی انصاری
  تهران ، منطقه 13
  657
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالح المهدی
  تهران ، منطقه 13
  1,163
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 13
  620
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا شیرازی
  تهران ، منطقه 13
  888
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  854
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  628
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع دانش
  تهران ، منطقه 13
  607
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه طلیعه
  تهران ، منطقه 13
  791
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ظفر
  تهران ، منطقه 13
  572
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  597
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عرفان
  تهران ، منطقه 13
  639
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه علامه حلی
  تهران ، منطقه 13
  638
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 13
  1,092
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 7
  تهران ، منطقه 13
  1,788
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,016
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,044
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 13
  667
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,135
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,491
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار
  تهران ، منطقه 13
  612
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 13
  621
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فجر اسلام
  تهران ، منطقه 13
  887
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 13
  610
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,335
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,560
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  764
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  618
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ 1
  تهران ، منطقه 13
  540
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 13
  655
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فروغ دانش
  تهران ، منطقه 13
  669
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 13
  863
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فیروزه
  تهران ، منطقه 13
  873
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  646
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  611
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 13
  705
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 13
  600
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 13
  807
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  1,165
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  592
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  1,678
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  591
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر پارسا
  تهران ، منطقه 13
  649
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه میر مطهری
  تهران ، منطقه 13
  893
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میرزا کوچک خان
  تهران ، منطقه 13
  678
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 13
  604
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 13
  582
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیایش
  تهران ، منطقه 13
  673
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 13
  602
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 13
  595
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هدایت رضوی
  تهران ، منطقه 13
  655
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف برتر
  تهران ، منطقه 13
  575
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 13
  521
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه والعصر
  تهران ، منطقه 13
  790
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 13
  561
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولی عصر
  تهران ، منطقه 13
  518
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 13
  696
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 13
  626
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیروزی
  تهران ، منطقه 13
  598
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمال
  تهران ، منطقه 13
  569
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای ایمان
  تهران ، منطقه 13
  598
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران خمینی
  تهران ، منطقه 13
  786
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس مطهر
  تهران ، منطقه 13
  841
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir