• پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آذین امجد
  تهران ، منطقه 13
  1,450
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوذر
  تهران ، منطقه 13
  821
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ادیب
  تهران ، منطقه 13
  1,544
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسوه
  تهران ، منطقه 13
  713
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 13
  1,032
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه افق روشن
  تهران ، منطقه 13
  1,880
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 13
  921
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امید انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  909
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه 1
  تهران ، منطقه 13
  928
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه انقلاب اسلامی 1
  تهران ، منطقه 13
  949
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 13
  801
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  762
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  749
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ایران سنجش
  تهران ، منطقه 13
  747
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 13
  745
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهاران
  تهران ، منطقه 13
  749
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بوستان دین و دانش
  تهران ، منطقه 13
  655
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه جعفریه
  تهران ، منطقه 13
  867
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 13
  806
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه حر بن ریاحی
  تهران ، منطقه 13
  1,050
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حرا
  تهران ، منطقه 13
  666
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حزب الله
  تهران ، منطقه 13
  813
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا (س)
  تهران ، منطقه 13
  825
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حقیقت
  تهران ، منطقه 13
  875
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه دارالفنون
  تهران ، منطقه 13
  844
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 13
  694
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه دانشخواه
  تهران ، منطقه 13
  958
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دنیای حنانه
  تهران ، منطقه 13
  749
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه راه زینب
  تهران ، منطقه 13
  819
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 13
  658
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زراعتکار
  تهران ، منطقه 13
  822
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهرای اطهر
  تهران ، منطقه 13
  929
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  580
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه زینبیه
  تهران ، منطقه 13
  586
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  624
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدا
  تهران ، منطقه 13
  670
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهدای 7 تیر
  تهران ، منطقه 13
  2,611
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید احمد معینی
  تهران ، منطقه 13
  823
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید اندرزگو
  تهران ، منطقه 13
  693
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 13
  882
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 13
  718
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید دکتر چمران
  تهران ، منطقه 13
  882
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 13
  1,082
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سرلشکر بابایی
  تهران ، منطقه 13
  847
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شرافت
  تهران ، منطقه 13
  609
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید محلاتی
  تهران ، منطقه 13
  942
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد منتظری
  تهران ، منطقه 13
  825
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 13
  862
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح
  تهران ، منطقه 13
  748
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه شهید میر امین محمدی
  تهران ، منطقه 13
  2,396
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید پیچک
  تهران ، منطقه 13
  865
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهیده معصومه قزوینی
  تهران ، منطقه 13
  1,186
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شکوفه های انقلاب
  تهران ، منطقه 13
  829
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شیخ فضل االله نوری
  تهران ، منطقه 13
  605
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شیخ مرتضی انصاری
  تهران ، منطقه 13
  685
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صالح المهدی
  تهران ، منطقه 13
  1,211
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالحین
  تهران ، منطقه 13
  656
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدرا شیرازی
  تهران ، منطقه 13
  925
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  901
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طلوع
  تهران ، منطقه 13
  666
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه طلوع دانش
  تهران ، منطقه 13
  633
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه طلیعه
  تهران ، منطقه 13
  821
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ظفر
  تهران ، منطقه 13
  604
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  623
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 13
  690
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عرفان
  تهران ، منطقه 13
  665
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه علامه حلی
  تهران ، منطقه 13
  673
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 10
  تهران ، منطقه 13
  1,164
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 7
  تهران ، منطقه 13
  1,921
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  774
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,091
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی
  تهران ، منطقه 13
  1,123
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه علویه
  تهران ، منطقه 13
  704
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,217
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه عماد تهران
  تهران ، منطقه 13
  1,587
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه عمار
  تهران ، منطقه 13
  638
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 13
  648
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فجر اسلام
  تهران ، منطقه 13
  930
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 13
  640
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,419
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 4
  تهران ، منطقه 13
  1,641
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  802
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 13
  645
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ 1
  تهران ، منطقه 13
  566
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهیختگان
  تهران ، منطقه 13
  688
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فروغ دانش
  تهران ، منطقه 13
  708
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 13
  1,000
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فیروزه
  تهران ، منطقه 13
  921
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  674
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 13
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معصومی لاری
  تهران ، منطقه 13
  748
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 13
  622
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه مقداد
  تهران ، منطقه 13
  847
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  1,215
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 13
  620
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  1,777
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مهدیون
  تهران ، منطقه 13
  615
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهر پارسا
  تهران ، منطقه 13
  685
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه میر مطهری
  تهران ، منطقه 13
  925
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میرزا کوچک خان
  تهران ، منطقه 13
  716
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 13
  632
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه نرجس
  تهران ، منطقه 13
  611
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیایش
  تهران ، منطقه 13
  701
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هجرت
  تهران ، منطقه 13
  631
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 13
  627
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هدایت رضوی
  تهران ، منطقه 13
  689
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف برتر
  تهران ، منطقه 13
  603
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 13
  544
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه والعصر
  تهران ، منطقه 13
  855
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 13
  589
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ولی عصر
  تهران ، منطقه 13
  545
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پانزده خرداد
  تهران ، منطقه 13
  726
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 13
  654
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیروزی
  تهران ، منطقه 13
  633
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه کمال
  تهران ، منطقه 13
  598
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گلهای ایمان
  تهران ، منطقه 13
  627
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران خمینی
  تهران ، منطقه 13
  810
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه یاس مطهر
  تهران ، منطقه 13
  870
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir