• دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 13 آبان 2
  تهران ، منطقه 5
  928
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن 1
  تهران ، منطقه 5
  814
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آئین تربیت
  تهران ، منطقه 5
  809
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آرهاشم
  تهران ، منطقه 5
  1,125
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان پوئینک 1
  تهران ، منطقه 5
  800
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آوای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  1,458
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آینده برتر
  تهران ، منطقه 5
  1,876
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان ایران
  تهران ، منطقه 5
  838
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آیینه
  تهران ، منطقه 5
  961
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابرار
  تهران ، منطقه 5
  1,038
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابرار 2
  تهران ، منطقه 5
  757
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه ابوذر غفاری
  تهران ، منطقه 5
  1,458
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوعلی سینا
  تهران ، منطقه 5
  900
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه اخلاص
  تهران ، منطقه 5
  880
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 5
  795
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ادب دختران
  تهران ، منطقه 5
  737
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اسوه
  تهران ، منطقه 5
  742
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 5
  714
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اصغر حصارکی 2
  تهران ، منطقه 5
  663
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه البرز
  تهران ، منطقه 5
  1,123
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق 2
  تهران ، منطقه 5
  739
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفرصادق 1
  تهران ، منطقه 5
  753
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفرصادق 1
  تهران ، منطقه 5
  629
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسکری 1
  تهران ، منطقه 5
  902
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسکری 2
  تهران ، منطقه 5
  660
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 5
  781
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 5
  700
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 5
  721
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 5
  1,006
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 5
  920
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 5
  789
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام محمد باقر
  تهران ، منطقه 5
  863
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام مهدی
  تهران ، منطقه 5
  2,126
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم 1
  تهران ، منطقه 5
  708
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی 1
  تهران ، منطقه 5
  774
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امید آینده
  تهران ، منطقه 5
  812
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امید ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,132
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امین
  تهران ، منطقه 5
  997
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امین
  تهران ، منطقه 5
  827
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه جاوید
  تهران ، منطقه 5
  1,320
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه خلاق
  تهران ، منطقه 5
  1,356
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه فکور
  تهران ، منطقه 5
  1,167
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انرژی هسته ای
  تهران ، منطقه 5
  782
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار 1
  تهران ، منطقه 5
  602
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایران زمین
  تهران ، منطقه 5
  776
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 5
  597
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایمان 2
  تهران ، منطقه 5
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باب السلام
  تهران ، منطقه 5
  623
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  1,202
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  780
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  892
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بنت الهدی
  تهران ، منطقه 5
  1,204
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 5
  666
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر 2
  تهران ، منطقه 5
  657
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهاران معرفت
  تهران ، منطقه 5
  665
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهاردانش
  تهران ، منطقه 5
  714
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  1,010
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  1,298
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  684
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهشت فردوس
  تهران ، منطقه 5
  788
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  1,201
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  624
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  705
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه توانا
  تهران ، منطقه 5
  626
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه توانا
  تهران ، منطقه 5
  654
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 5
  860
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جابر ابن حیان
  تهران ، منطقه 5
  1,573
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه جامی
  تهران ، منطقه 5
  643
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جهاد
  تهران ، منطقه 5
  2,567
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه
  تهران ، منطقه 5
  1,011
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حدیث
  تهران ، منطقه 5
  1,314
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت ابراهیم 2
  تهران ، منطقه 5
  932
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا 1
  تهران ، منطقه 5
  636
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا 2
  تهران ، منطقه 5
  616
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 5
  1,225
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 5
  634
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 5
  610
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم (اقلیت) 1
  تهران ، منطقه 5
  634
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم (اقلیت) 2
  تهران ، منطقه 5
  914
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکیم سنایی
  تهران ، منطقه 5
  715
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکیم سنایی
  تهران ، منطقه 5
  820
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 5
  669
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 5
  745
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  1,426
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  752
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  690
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
  تهران ، منطقه 5
  1,303
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
  تهران ، منطقه 5
  677
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خیام
  تهران ، منطقه 5
  678
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خیام
  تهران ، منطقه 5
  1,166
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دارالعلم
  تهران ، منطقه 5
  1,901
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش مفید
  تهران ، منطقه 5
  637
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش مفید
  تهران ، منطقه 5
  856
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشجو
  تهران ، منطقه 5
  743
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشجو
  تهران ، منطقه 5
  924
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه دکتر ایوب آزاد حسینی
  تهران ، منطقه 5
  2,694
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه دکتر غلامحسین مصاحب
  تهران ، منطقه 5
  2,797
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه رازی 1
  تهران ، منطقه 5
  866
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 5
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 5
  619
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشاد
  تهران ، منطقه 5
  668
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رضوان تهران
  تهران ، منطقه 5
  1,613
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رضوان تهران
  تهران ، منطقه 5
  1,108
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رنگین کمان
  تهران ، منطقه 5
  1,160
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه رهروان امام
  تهران ، منطقه 5
  1,377
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهروان معرفت
  تهران ، منطقه 5
  704
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهروان معرفت
  تهران ، منطقه 5
  616
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهپویان عطیه (س)
  تهران ، منطقه 5
  1,189
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  595
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  619
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  603
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهیار 2
  تهران ، منطقه 5
  753
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه روش نوین
  تهران ، منطقه 5
  560
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگران
  تهران ، منطقه 5
  1,613
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 5
  581
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 5
  586
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زنده یاد یحیی زاده 1
  تهران ، منطقه 5
  792
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه ستایش
  تهران ، منطقه 5
  890
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سردار شهید احمد کاظمی
  تهران ، منطقه 5
  791
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سرداران شهید
  تهران ، منطقه 5
  866
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 5
  557
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام سبز
  تهران ، منطقه 5
  935
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام صادقیه
  تهران ، منطقه 5
  1,264
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سلام همت (گلستان همت)
  تهران ، منطقه 5
  1,223
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 5
  766
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 5
  1,002
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 2
  تهران ، منطقه 5
  750
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 4
  تهران ، منطقه 5
  824
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 5
  تهران ، منطقه 5
  1,000
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 5
  697
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سوره
  تهران ، منطقه 5
  576
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 5
  764
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیاوش وصال 1
  تهران ، منطقه 5
  614
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیاوش وصال 2
  تهران ، منطقه 5
  604
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه سید الشهدا 1
  تهران ، منطقه 5
  721
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سیمای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  1,040
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سیمای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  894
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سینا
  تهران ، منطقه 5
  1,287
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شمیم یاس
  تهران ، منطقه 5
  1,226
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهادت 1
  تهران ، منطقه 5
  606
 • نامعلوم/
  مدرسه شهدای اکباتان
  تهران ، منطقه 5
  1,314
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای باغ فیض
  تهران ، منطقه 5
  1,092
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنایع هواپیمابی 2
  تهران ، منطقه 5
  677
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنایع هواپیمایی 1
  تهران ، منطقه 5
  908
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای طلائیه
  تهران ، منطقه 5
  637
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهدای معلم
  تهران ، منطقه 5
  1,384
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای منطقه 5
  تهران ، منطقه 5
  722
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای کن
  تهران ، منطقه 5
  629
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهرزاد نواندیش
  تهران ، منطقه 5
  1,456
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید آقایان 2
  تهران ، منطقه 5
  678
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید آوینی 1
  تهران ، منطقه 5
  1,113
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید باکری
  تهران ، منطقه 5
  915
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حافظ آبروشن 1
  تهران ، منطقه 5
  1,012
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دکتر لواسانی 2
  تهران ، منطقه 5
  598
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید رجائی 1
  تهران ، منطقه 5
  644
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سعید کهن
  تهران ، منطقه 5
  907
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شاملو
  تهران ، منطقه 5
  647
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صمدائی 1
  تهران ، منطقه 5
  570
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 5
  583
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید طاهریان
  تهران ، منطقه 5
  992
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس حصارکی 1
  تهران ، منطقه 5
  655
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس حصارکی 2
  تهران ، منطقه 5
  597
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 5
  587
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی عسگری 1
  تهران ، منطقه 5
  651
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید عموئیان
  تهران ، منطقه 5
  2,672
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فکوری 1
  تهران ، منطقه 5
  755
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید قاضی طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  1,284
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مجید عباسی 2
  تهران ، منطقه 5
  878
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 5
  788
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح 1
  تهران ، منطقه 5
  567
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح 2
  تهران ، منطقه 5
  699
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مهدیزاده 2
  تهران ، منطقه 5
  1,015
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نادعلی 1
  تهران ، منطقه 5
  1,028
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید ناظم
  تهران ، منطقه 5
  1,987
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید هاشمی نژاد 1
  تهران ، منطقه 5
  757
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چراغی
  تهران ، منطقه 5
  984
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 5
  614
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کاظم موسوی 1
  تهران ، منطقه 5
  713
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کاظم موسوی 2
  تهران ، منطقه 5
  594
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهیدان حاجعلی و لادنبخش
  تهران ، منطقه 5
  699
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شکوفه های انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 5
  1,193
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین
  تهران ، منطقه 5
  642
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صدرا
  تهران ، منطقه 5
  1,165
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طلوع سبز
  تهران ، منطقه 5
  1,938
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طلوع سبز
  تهران ، منطقه 5
  1,149
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 5
  625
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عدالت
  تهران ، منطقه 5
  660
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عدالت 2
  تهران ، منطقه 5
  642
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 5
  1,072
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 5
  2,302
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 5
  1,797
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 5
  تهران ، منطقه 5
  1,228
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علامه سید محمد حسین طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  627
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  983
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  921
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی تهران
  تهران ، منطقه 5
  936
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فراز دانش
  تهران ، منطقه 5
  755
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فردوس
  تهران ، منطقه 5
  683
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فردوسی حکیم
  تهران ، منطقه 5
  1,280
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  992
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  862
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,209
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان ایران
  تهران ، منطقه 5
  806
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  697
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  609
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 5
  724
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 5
  1,198
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  810
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضه
  تهران ، منطقه 5
  1,333
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 5
  634
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  615
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  682
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  645
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه لاله های انقلاب اسلامی 1
  تهران ، منطقه 5
  678
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه لاله های انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 5
  541
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر
  تهران ، منطقه 5
  642
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر اندیشمند
  تهران ، منطقه 5
  1,384
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر نوین
  تهران ، منطقه 5
  785
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مبعث
  تهران ، منطقه 5
  659
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مبعث 1
  تهران ، منطقه 5
  654
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبینا
  تهران ، منطقه 5
  1,678
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محقق
  تهران ، منطقه 5
  578
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محمد
  تهران ، منطقه 5
  619
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محیا
  تهران ، منطقه 5
  695
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه محیا
  تهران ، منطقه 5
  640
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 5
  560
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرحوم سرفراز
  تهران ، منطقه 5
  1,144
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مرحوم ضیایی
  تهران ، منطقه 5
  953
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه مرحوم علی اکبر بادامچی
  تهران ، منطقه 5
  3,055
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 5
  682
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت هستی
  تهران ، منطقه 5
  651
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه معلم شهید
  تهران ، منطقه 5
  810
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معین
  تهران ، منطقه 5
  681
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 5
  682
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ممتاز ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,054
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ممتاز ایران 2
  تهران ، منطقه 5
  700
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهد اسلام
  تهران ، منطقه 5
  687
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدویه کن 1
  تهران ، منطقه 5
  715
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه مهدی پور
  تهران ، منطقه 5
  2,792
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 5
  589
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر 2
  تهران ، منطقه 5
  582
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهران پویان
  تهران ، منطقه 5
  1,889
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهرورزان
  تهران ، منطقه 5
  689
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرگان
  تهران ، منطقه 5
  685
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه موحد
  تهران ، منطقه 5
  828
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میثاق اندیشه
  تهران ، منطقه 5
  563
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  964
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  619
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  561
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان پورسینا
  تهران ، منطقه 5
  1,308
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان پورسینا
  تهران ، منطقه 5
  783
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نمونه فردوس
  تهران ، منطقه 5
  621
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور المهدی
  تهران ، منطقه 5
  895
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور ایمان
  تهران ، منطقه 5
  848
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور ایمان
  تهران ، منطقه 5
  797
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور نرگس
  تهران ، منطقه 5
  1,731
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور نرگس
  تهران ، منطقه 5
  708
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  787
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  644
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیایش
  تهران ، منطقه 5
  592
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیلوفر
  تهران ، منطقه 5
  682
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف جو
  تهران ، منطقه 5
  690
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  862
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  784
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  644
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  1,070
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  702
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  690
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  866
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  1,242
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هوشمند
  تهران ، منطقه 5
  571
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هوشمند
  تهران ، منطقه 5
  572
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هیربد
  تهران ، منطقه 5
  1,293
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه والفجر 1
  تهران ، منطقه 5
  598
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه وحدت اسلامی
  تهران ، منطقه 5
  967
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ولایت
  تهران ، منطقه 5
  696
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پرفوسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  697
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  1,375
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی 1
  تهران ، منطقه 5
  685
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پویندگان
  تهران ، منطقه 5
  618
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پویندگان
  تهران ، منطقه 5
  678
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام جاوید 2
  تهران ، منطقه 5
  778
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  1,226
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  720
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  741
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیوند
  تهران ، منطقه 5
  1,266
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کارآموز
  تهران ، منطقه 5
  550
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 5
  621
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوشیار گیلانی
  تهران ، منطقه 5
  701
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوشیار گیلانی 2
  تهران ، منطقه 5
  844
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گام آفتاب
  تهران ، منطقه 5
  1,760
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir