• دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 13 آبان 2
  تهران ، منطقه 5
  974
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن 1
  تهران ، منطقه 5
  854
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آئین تربیت
  تهران ، منطقه 5
  860
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آرهاشم
  تهران ، منطقه 5
  1,179
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان پوئینک 1
  تهران ، منطقه 5
  847
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آوای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  1,554
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه آینده برتر
  تهران ، منطقه 5
  1,953
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان ایران
  تهران ، منطقه 5
  882
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه آیینه
  تهران ، منطقه 5
  1,019
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابرار
  تهران ، منطقه 5
  1,085
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابرار 2
  تهران ، منطقه 5
  790
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه ابوذر غفاری
  تهران ، منطقه 5
  1,512
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ابوعلی سینا
  تهران ، منطقه 5
  937
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه اخلاص
  تهران ، منطقه 5
  933
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ادب
  تهران ، منطقه 5
  838
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ادب دختران
  تهران ، منطقه 5
  783
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اسوه
  تهران ، منطقه 5
  777
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه اشرفی اصفهانی
  تهران ، منطقه 5
  747
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اصغر حصارکی 2
  تهران ، منطقه 5
  687
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه البرز
  تهران ، منطقه 5
  1,187
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفر صادق 2
  تهران ، منطقه 5
  780
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفرصادق 1
  تهران ، منطقه 5
  781
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام جعفرصادق 1
  تهران ، منطقه 5
  657
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسکری 1
  تهران ، منطقه 5
  939
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسکری 2
  تهران ، منطقه 5
  693
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام حسین
  تهران ، منطقه 5
  825
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 5
  740
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام رضا
  تهران ، منطقه 5
  758
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 5
  1,069
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 5
  969
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 5
  820
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام محمد باقر
  تهران ، منطقه 5
  905
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه امام مهدی
  تهران ، منطقه 5
  2,240
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام موسی کاظم 1
  تهران ، منطقه 5
  744
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی 1
  تهران ، منطقه 5
  814
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امید آینده
  تهران ، منطقه 5
  858
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امید ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,212
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امین
  تهران ، منطقه 5
  1,030
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امین
  تهران ، منطقه 5
  878
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه جاوید
  تهران ، منطقه 5
  1,407
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه خلاق
  تهران ، منطقه 5
  1,437
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه فکور
  تهران ، منطقه 5
  1,236
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه انرژی هسته ای
  تهران ، منطقه 5
  810
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار 1
  تهران ، منطقه 5
  633
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایران زمین
  تهران ، منطقه 5
  813
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 5
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ایمان 2
  تهران ، منطقه 5
  704
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باب السلام
  تهران ، منطقه 5
  664
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  1,273
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  834
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 5
  953
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بنت الهدی
  تهران ، منطقه 5
  1,276
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 5
  706
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر 2
  تهران ، منطقه 5
  678
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهاران معرفت
  تهران ، منطقه 5
  701
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهاردانش
  تهران ، منطقه 5
  753
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  1,092
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  1,350
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بهان
  تهران ، منطقه 5
  755
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بهشت فردوس
  تهران ، منطقه 5
  816
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  1,255
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  654
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بهنام
  تهران ، منطقه 5
  737
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه توانا
  تهران ، منطقه 5
  665
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه توانا
  تهران ، منطقه 5
  688
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 5
  916
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جابر ابن حیان
  تهران ، منطقه 5
  1,660
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه جامی
  تهران ، منطقه 5
  695
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جهاد
  تهران ، منطقه 5
  2,805
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جواد الائمه
  تهران ، منطقه 5
  1,061
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حدیث
  تهران ، منطقه 5
  1,376
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت ابراهیم 2
  تهران ، منطقه 5
  970
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا 1
  تهران ، منطقه 5
  660
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا 2
  تهران ، منطقه 5
  658
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 5
  1,294
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 5
  673
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت فاطمه (س)
  تهران ، منطقه 5
  640
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم (اقلیت) 1
  تهران ، منطقه 5
  685
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم (اقلیت) 2
  تهران ، منطقه 5
  952
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکیم سنایی
  تهران ، منطقه 5
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکیم سنایی
  تهران ، منطقه 5
  853
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 5
  720
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خاتم
  تهران ، منطقه 5
  779
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  1,504
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  783
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خضرا
  تهران ، منطقه 5
  725
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
  تهران ، منطقه 5
  1,409
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
  تهران ، منطقه 5
  725
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه خیام
  تهران ، منطقه 5
  713
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه خیام
  تهران ، منطقه 5
  1,212
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دارالعلم
  تهران ، منطقه 5
  1,973
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانش مفید
  تهران ، منطقه 5
  679
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانش مفید
  تهران ، منطقه 5
  896
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دانشجو
  تهران ، منطقه 5
  771
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دانشجو
  تهران ، منطقه 5
  1,002
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه دکتر ایوب آزاد حسینی
  تهران ، منطقه 5
  2,813
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه دکتر غلامحسین مصاحب
  تهران ، منطقه 5
  2,953
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه رازی 1
  تهران ، منطقه 5
  900
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 5
  739
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 5
  658
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رشاد
  تهران ، منطقه 5
  700
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رضوان تهران
  تهران ، منطقه 5
  1,690
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رضوان تهران
  تهران ، منطقه 5
  1,180
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رنگین کمان
  تهران ، منطقه 5
  1,218
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه رهروان امام
  تهران ، منطقه 5
  1,439
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهروان معرفت
  تهران ، منطقه 5
  738
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهروان معرفت
  تهران ، منطقه 5
  674
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهپویان عطیه (س)
  تهران ، منطقه 5
  1,278
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  622
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  655
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه رهیار
  تهران ، منطقه 5
  641
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رهیار 2
  تهران ، منطقه 5
  778
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه روش نوین
  تهران ، منطقه 5
  595
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه روشنگران
  تهران ، منطقه 5
  1,703
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 5
  612
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 5
  619
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زنده یاد یحیی زاده 1
  تهران ، منطقه 5
  837
 • دخترانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه ستایش
  تهران ، منطقه 5
  933
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سردار شهید احمد کاظمی
  تهران ، منطقه 5
  843
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سرداران شهید
  تهران ، منطقه 5
  906
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 5
  590
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام سبز
  تهران ، منطقه 5
  999
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سلام صادقیه
  تهران ، منطقه 5
  1,313
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سلام همت (گلستان همت)
  تهران ، منطقه 5
  1,302
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 5
  795
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سما 1
  تهران ، منطقه 5
  1,076
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سما 2
  تهران ، منطقه 5
  826
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 4
  تهران ، منطقه 5
  884
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سما 5
  تهران ، منطقه 5
  1,047
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سمیه
  تهران ، منطقه 5
  737
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سوره
  تهران ، منطقه 5
  604
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سوم شعبان
  تهران ، منطقه 5
  802
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیاوش وصال 1
  تهران ، منطقه 5
  636
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سیاوش وصال 2
  تهران ، منطقه 5
  628
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه سید الشهدا 1
  تهران ، منطقه 5
  750
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سیمای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  1,087
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سیمای فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  986
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سینا
  تهران ، منطقه 5
  1,340
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شمیم یاس
  تهران ، منطقه 5
  1,297
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهادت 1
  تهران ، منطقه 5
  635
 • نامعلوم/
  مدرسه شهدای اکباتان
  تهران ، منطقه 5
  1,378
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای باغ فیض
  تهران ، منطقه 5
  1,129
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنایع هواپیمابی 2
  تهران ، منطقه 5
  715
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صنایع هواپیمایی 1
  تهران ، منطقه 5
  966
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای طلائیه
  تهران ، منطقه 5
  683
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهدای معلم
  تهران ، منطقه 5
  1,439
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای منطقه 5
  تهران ، منطقه 5
  750
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهدای کن
  تهران ، منطقه 5
  654
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهرزاد نواندیش
  تهران ، منطقه 5
  1,527
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید آقایان 2
  تهران ، منطقه 5
  710
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید آوینی 1
  تهران ، منطقه 5
  1,146
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید باکری
  تهران ، منطقه 5
  968
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حافظ آبروشن 1
  تهران ، منطقه 5
  1,046
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دکتر لواسانی 2
  تهران ، منطقه 5
  623
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه شهید رجائی 1
  تهران ، منطقه 5
  681
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید سعید کهن
  تهران ، منطقه 5
  962
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید شاملو
  تهران ، منطقه 5
  681
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صمدائی 1
  تهران ، منطقه 5
  616
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 5
  610
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید طاهریان
  تهران ، منطقه 5
  1,062
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس حصارکی 1
  تهران ، منطقه 5
  699
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباس حصارکی 2
  تهران ، منطقه 5
  629
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی صیاد شیرازی
  تهران ، منطقه 5
  614
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی عسگری 1
  تهران ، منطقه 5
  678
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه شهید عموئیان
  تهران ، منطقه 5
  2,853
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید فکوری 1
  تهران ، منطقه 5
  781
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید قاضی طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  1,327
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مجید عباسی 2
  تهران ، منطقه 5
  912
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 5
  845
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح 1
  تهران ، منطقه 5
  589
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مفتح 2
  تهران ، منطقه 5
  722
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مهدیزاده 2
  تهران ، منطقه 5
  1,047
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نادعلی 1
  تهران ، منطقه 5
  1,083
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید ناظم
  تهران ، منطقه 5
  2,147
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید هاشمی نژاد 1
  تهران ، منطقه 5
  790
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید چراغی
  تهران ، منطقه 5
  1,011
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 5
  641
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کاظم موسوی 1
  تهران ، منطقه 5
  738
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کاظم موسوی 2
  تهران ، منطقه 5
  632
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهیدان حاجعلی و لادنبخش
  تهران ، منطقه 5
  728
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شکوفه های انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 5
  1,245
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صادقین
  تهران ، منطقه 5
  702
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه صدرا
  تهران ، منطقه 5
  1,241
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه طلوع سبز
  تهران ، منطقه 5
  2,037
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه طلوع سبز
  تهران ، منطقه 5
  1,220
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 5
  659
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عدالت
  تهران ، منطقه 5
  691
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه عدالت 2
  تهران ، منطقه 5
  696
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عصمت
  تهران ، منطقه 5
  1,116
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه عفاف
  تهران ، منطقه 5
  2,509
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 5
  1,855
 • پسرانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه علامه حلی 5
  تهران ، منطقه 5
  1,317
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه علامه سید محمد حسین طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  653
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  1,035
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 5
  965
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوی تهران
  تهران ، منطقه 5
  1,011
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فراز دانش
  تهران ، منطقه 5
  793
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فردوس
  تهران ، منطقه 5
  712
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فردوسی حکیم
  تهران ، منطقه 5
  1,368
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  1,056
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  901
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,278
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان ایران
  تهران ، منطقه 5
  877
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  733
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 5
  635
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 5
  762
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرهنگ نوین
  تهران ، منطقه 5
  1,269
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرهیختگان پویا
  تهران ، منطقه 5
  838
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضه
  تهران ، منطقه 5
  1,398
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 5
  666
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  641
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  718
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه قلم
  تهران ، منطقه 5
  674
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه لاله های انقلاب اسلامی 1
  تهران ، منطقه 5
  705
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه لاله های انقلاب اسلامی 2
  تهران ، منطقه 5
  590
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر
  تهران ، منطقه 5
  667
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر اندیشمند
  تهران ، منطقه 5
  1,487
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبتکر نوین
  تهران ، منطقه 5
  812
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مبعث
  تهران ، منطقه 5
  690
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مبعث 1
  تهران ، منطقه 5
  691
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مبینا
  تهران ، منطقه 5
  1,742
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محقق
  تهران ، منطقه 5
  609
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه محمد
  تهران ، منطقه 5
  647
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه محیا
  تهران ، منطقه 5
  728
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه محیا
  تهران ، منطقه 5
  693
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مدرس
  تهران ، منطقه 5
  588
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مرحوم سرفراز
  تهران ، منطقه 5
  1,191
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مرحوم ضیایی
  تهران ، منطقه 5
  996
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه مرحوم علی اکبر بادامچی
  تهران ، منطقه 5
  3,197
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 5
  717
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معرفت هستی
  تهران ، منطقه 5
  705
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه معلم شهید
  تهران ، منطقه 5
  847
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه معین
  تهران ، منطقه 5
  709
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 5
  714
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ممتاز ایران
  تهران ، منطقه 5
  1,112
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه ممتاز ایران 2
  تهران ، منطقه 5
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهد اسلام
  تهران ، منطقه 5
  722
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه مهدویه کن 1
  تهران ، منطقه 5
  744
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه مهدی پور
  تهران ، منطقه 5
  2,967
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهر
  تهران ، منطقه 5
  620
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مهر 2
  تهران ، منطقه 5
  607
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهران پویان
  تهران ، منطقه 5
  2,006
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه مهرورزان
  تهران ، منطقه 5
  727
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه مهرگان
  تهران ، منطقه 5
  717
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه موحد
  تهران ، منطقه 5
  874
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میثاق اندیشه
  تهران ، منطقه 5
  603
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  1,028
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  651
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میعاد
  تهران ، منطقه 5
  594
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان پورسینا
  تهران ، منطقه 5
  1,358
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نخبگان پورسینا
  تهران ، منطقه 5
  827
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نمونه فردوس
  تهران ، منطقه 5
  651
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور المهدی
  تهران ، منطقه 5
  936
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور ایمان
  تهران ، منطقه 5
  887
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور ایمان
  تهران ، منطقه 5
  840
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نور نرگس
  تهران ، منطقه 5
  1,838
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور نرگس
  تهران ، منطقه 5
  749
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  818
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  749
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نورا
  تهران ، منطقه 5
  687
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نیایش
  تهران ، منطقه 5
  622
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیلوفر
  تهران ، منطقه 5
  711
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف جو
  تهران ، منطقه 5
  718
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  915
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  832
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هدی
  تهران ، منطقه 5
  676
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  1,121
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  741
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  742
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  928
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هما
  تهران ، منطقه 5
  1,319
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هوشمند
  تهران ، منطقه 5
  598
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هوشمند
  تهران ، منطقه 5
  604
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه هیربد
  تهران ، منطقه 5
  1,374
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه والفجر 1
  تهران ، منطقه 5
  625
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه وحدت اسلامی
  تهران ، منطقه 5
  1,006
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ولایت
  تهران ، منطقه 5
  730
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پرفوسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  731
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  1,466
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی
  تهران ، منطقه 5
  751
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه پروفسور حسابی 1
  تهران ، منطقه 5
  718
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پویندگان
  تهران ، منطقه 5
  643
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پویندگان
  تهران ، منطقه 5
  709
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیام جاوید 2
  تهران ، منطقه 5
  817
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  1,316
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  749
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیشگامان
  تهران ، منطقه 5
  787
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیوند
  تهران ، منطقه 5
  1,331
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کارآموز
  تهران ، منطقه 5
  575
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر
  تهران ، منطقه 5
  643
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوشیار گیلانی
  تهران ، منطقه 5
  733
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه کوشیار گیلانی 2
  تهران ، منطقه 5
  886
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گام آفتاب
  تهران ، منطقه 5
  1,892
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir