• دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  دبستان نیکا دوره دوم چهارم تا ششم
  تهران ، منطقه 7
  895
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 7
  855
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 7
  891
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 7
  1,256
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر (شعبه مرکزی)
  تهران ، منطقه 7
  1,994
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  1,172
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا
  تهران ، منطقه 7
  983
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اتحاد نوین
  تهران ، منطقه 7
  1,652
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه احسان
  تهران ، منطقه 7
  818
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  1,075
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  873
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه البرز پایدار
  تهران ، منطقه 7
  1,541
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 7
  829
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  884
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  783
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی (ع)
  تهران ، منطقه 7
  844
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,225
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,181
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 7
  730
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,366
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,245
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  780
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  638
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 7
  941
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بینات
  تهران ، منطقه 7
  817
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی
  تهران ، منطقه 7
  840
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 7
  788
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه جواد الائمه
  تهران ، منطقه 7
  731
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حسام
  تهران ، منطقه 7
  747
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حیان
  تهران ، منطقه 7
  854
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 7
  720
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه داور
  تهران ، منطقه 7
  947
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر معین
  تهران ، منطقه 7
  720
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه سعادت
  تهران ، منطقه 7
  1,171
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 7
  709
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رستم
  تهران ، منطقه 7
  665
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 7
  835
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رضا نیکرو
  تهران ، منطقه 7
  855
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره بنیانیان
  تهران ، منطقه 7
  2,819
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 7
  800
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 7
  923
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلام سهروردی
  تهران ، منطقه 7
  2,008
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 7
  759
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سید رضی
  تهران ، منطقه 7
  851
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,745
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,788
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,249
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,378
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای انقلاب اسلامی
  تهران ، منطقه 7
  1,020
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید احمدی روشن
  تهران ، منطقه 7
  1,144
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید باقری
  تهران ، منطقه 7
  1,134
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 7
  764
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جوادنیا
  تهران ، منطقه 7
  859
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حسینیان
  تهران ، منطقه 7
  903
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داودآبادی
  تهران ، منطقه 7
  724
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 7
  757
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دهقان
  تهران ، منطقه 7
  834
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 7
  701
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضایی
  تهران ، منطقه 7
  715
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید روح الهی
  تهران ، منطقه 7
  958
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید سیدان
  تهران ، منطقه 7
  769
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید شامران
  تهران ، منطقه 7
  1,151
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شعبانی
  تهران ، منطقه 7
  968
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهرتاش
  تهران ، منطقه 7
  812
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 7
  690
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ضیغمی
  تهران ، منطقه 7
  907
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 7
  1,056
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی گل
  تهران ، منطقه 7
  787
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاریان
  تهران ، منطقه 7
  1,507
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قدوسی
  تهران ، منطقه 7
  767
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محسن آزادی
  تهران ، منطقه 7
  758
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد حسین فهمیده
  تهران ، منطقه 7
  3,144
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 7
  664
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مظلوم
  تهران ، منطقه 7
  946
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید معززی
  تهران ، منطقه 7
  885
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید همدانی
  تهران ، منطقه 7
  780
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید واثقی
  تهران ، منطقه 7
  933
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 7
  667
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کرک آبادی
  تهران ، منطقه 7
  752
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 7
  771
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوق یادگیری
  تهران ، منطقه 7
  1,132
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  632
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صبوری
  تهران ، منطقه 7
  710
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صداقت
  تهران ، منطقه 7
  753
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 7
  790
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طالقانی
  تهران ، منطقه 7
  653
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طبرسی
  تهران ، منطقه 7
  713
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طلوع اسلام
  تهران ، منطقه 7
  1,552
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عارف
  تهران ، منطقه 7
  705
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  1,086
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  1,147
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم سلیم
  تهران ، منطقه 7
  728
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم تهران
  تهران ، منطقه 7
  674
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوری
  تهران ، منطقه 7
  647
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه غدیر
  تهران ، منطقه 7
  738
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  886
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  701
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  798
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  650
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرزانه
  تهران ، منطقه 7
  839
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 7
  698
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 8
  تهران ، منطقه 7
  1,672
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان تهران
  تهران ، منطقه 7
  700
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان آسمانی
  تهران ، منطقه 7
  1,148
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  861
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  646
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  604
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فروغ علم
  تهران ، منطقه 7
  790
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرگام
  تهران ، منطقه 7
  605
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  764
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  887
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فواد
  تهران ، منطقه 7
  581
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه قوامی
  تهران ، منطقه 7
  684
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه محراب
  تهران ، منطقه 7
  760
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 7
  669
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معصومه شریف
  تهران ، منطقه 7
  840
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  682
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  575
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  613
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  639
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 7
  650
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه موفقیان
  تهران ، منطقه 7
  1,637
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مولوی
  تهران ، منطقه 7
  760
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه میثاق
  تهران ، منطقه 7
  874
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میثم
  تهران ، منطقه 7
  658
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نجم
  تهران ، منطقه 7
  655
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 7
  1,092
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ندای حق
  تهران ، منطقه 7
  801
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 7
  670
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نصر
  تهران ، منطقه 7
  2,094
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نهال انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  698
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  820
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 2
  تهران ، منطقه 7
  1,985
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  1,008
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  1,102
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  628
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  947
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  615
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 7
  662
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه هویزه
  تهران ، منطقه 7
  892
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 7
  629
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه ولی عصر (عج)
  تهران ، منطقه 7
  1,061
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پاکزادنیا
  تهران ، منطقه 7
  873
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویش تفکر
  تهران ، منطقه 7
  1,165
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیام انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  639
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیمانه ثنا
  تهران ، منطقه 7
  1,395
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,169
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,290
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر دانش
  تهران ، منطقه 7
  818
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  1,438
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  765
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه یاس نبی
  تهران ، منطقه 7
  3,091
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  پیش دبستان و دبستان نیکا دوره اول ( پیش دبستان، اول تا سوم)
  تهران ، منطقه 7
  766
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir