• دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  دبستان نیکا دوره دوم چهارم تا ششم
  تهران ، منطقه 7
  764
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 7
  782
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 7
  813
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 7
  1,140
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر (شعبه مرکزی)
  تهران ، منطقه 7
  1,795
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  1,079
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا
  تهران ، منطقه 7
  885
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اتحاد نوین
  تهران ، منطقه 7
  1,439
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه احسان
  تهران ، منطقه 7
  741
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  987
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  780
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه البرز پایدار
  تهران ، منطقه 7
  1,352
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 7
  751
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  773
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  710
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی (ع)
  تهران ، منطقه 7
  759
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,087
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,040
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 7
  652
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,209
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,115
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  692
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  563
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 7
  846
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بینات
  تهران ، منطقه 7
  711
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی
  تهران ، منطقه 7
  742
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 7
  722
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه جواد الائمه
  تهران ، منطقه 7
  657
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حسام
  تهران ، منطقه 7
  675
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حیان
  تهران ، منطقه 7
  784
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 7
  664
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه داور
  تهران ، منطقه 7
  885
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر معین
  تهران ، منطقه 7
  658
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه سعادت
  تهران ، منطقه 7
  1,073
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 7
  654
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رستم
  تهران ، منطقه 7
  606
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 7
  756
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رضا نیکرو
  تهران ، منطقه 7
  775
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره بنیانیان
  تهران ، منطقه 7
  2,538
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 7
  737
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 7
  845
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلام سهروردی
  تهران ، منطقه 7
  1,778
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 7
  677
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سید رضی
  تهران ، منطقه 7
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,557
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,600
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,132
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,212
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای انقلاب اسلامی
  تهران ، منطقه 7
  956
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید احمدی روشن
  تهران ، منطقه 7
  1,037
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید باقری
  تهران ، منطقه 7
  1,065
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 7
  708
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جوادنیا
  تهران ، منطقه 7
  780
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حسینیان
  تهران ، منطقه 7
  827
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داودآبادی
  تهران ، منطقه 7
  664
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 7
  683
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دهقان
  تهران ، منطقه 7
  767
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 7
  621
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضایی
  تهران ، منطقه 7
  657
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید روح الهی
  تهران ، منطقه 7
  873
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید سیدان
  تهران ، منطقه 7
  697
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید شامران
  تهران ، منطقه 7
  1,065
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شعبانی
  تهران ، منطقه 7
  904
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهرتاش
  تهران ، منطقه 7
  739
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 7
  603
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ضیغمی
  تهران ، منطقه 7
  825
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 7
  954
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی گل
  تهران ، منطقه 7
  706
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاریان
  تهران ، منطقه 7
  1,423
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قدوسی
  تهران ، منطقه 7
  695
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محسن آزادی
  تهران ، منطقه 7
  695
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد حسین فهمیده
  تهران ، منطقه 7
  2,945
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 7
  606
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مظلوم
  تهران ، منطقه 7
  835
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید معززی
  تهران ، منطقه 7
  828
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید همدانی
  تهران ، منطقه 7
  717
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید واثقی
  تهران ، منطقه 7
  861
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 7
  610
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کرک آبادی
  تهران ، منطقه 7
  677
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 7
  698
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوق یادگیری
  تهران ، منطقه 7
  1,038
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  556
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  646
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صبوری
  تهران ، منطقه 7
  643
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صداقت
  تهران ، منطقه 7
  678
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 7
  720
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طالقانی
  تهران ، منطقه 7
  593
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طبرسی
  تهران ، منطقه 7
  660
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طلوع اسلام
  تهران ، منطقه 7
  1,410
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عارف
  تهران ، منطقه 7
  637
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  966
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  1,037
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم سلیم
  تهران ، منطقه 7
  666
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم تهران
  تهران ، منطقه 7
  616
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوری
  تهران ، منطقه 7
  588
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه غدیر
  تهران ، منطقه 7
  682
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  798
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  615
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  691
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  591
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرزانه
  تهران ، منطقه 7
  776
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 7
  625
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 8
  تهران ، منطقه 7
  1,486
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان تهران
  تهران ، منطقه 7
  637
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان آسمانی
  تهران ، منطقه 7
  1,062
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  736
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  579
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  526
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فروغ علم
  تهران ، منطقه 7
  723
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرگام
  تهران ، منطقه 7
  542
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  681
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  750
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فواد
  تهران ، منطقه 7
  524
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه قوامی
  تهران ، منطقه 7
  615
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه محراب
  تهران ، منطقه 7
  684
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 7
  600
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معصومه شریف
  تهران ، منطقه 7
  745
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  622
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  517
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  554
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  578
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 7
  578
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه موفقیان
  تهران ، منطقه 7
  1,405
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مولوی
  تهران ، منطقه 7
  674
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه میثاق
  تهران ، منطقه 7
  760
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میثم
  تهران ، منطقه 7
  593
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نجم
  تهران ، منطقه 7
  595
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 7
  940
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ندای حق
  تهران ، منطقه 7
  719
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 7
  598
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نصر
  تهران ، منطقه 7
  1,847
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نهال انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  623
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  751
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 2
  تهران ، منطقه 7
  1,818
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  900
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  1,004
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  566
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  772
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  544
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 7
  586
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه هویزه
  تهران ، منطقه 7
  773
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 7
  568
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه ولی عصر (عج)
  تهران ، منطقه 7
  863
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پاکزادنیا
  تهران ، منطقه 7
  791
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویش تفکر
  تهران ، منطقه 7
  1,042
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیام انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  580
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیمانه ثنا
  تهران ، منطقه 7
  1,252
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,047
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,138
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر دانش
  تهران ، منطقه 7
  761
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  1,292
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  667
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه یاس نبی
  تهران ، منطقه 7
  2,779
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  پیش دبستان و دبستان نیکا دوره اول ( پیش دبستان، اول تا سوم)
  تهران ، منطقه 7
  675
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir