• دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  دبستان نیکا دوره دوم چهارم تا ششم
  تهران ، منطقه 7
  851
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 7
  823
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آسیه
  تهران ، منطقه 7
  865
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان
  تهران ، منطقه 7
  1,225
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر (شعبه مرکزی)
  تهران ، منطقه 7
  1,916
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  1,137
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ابن سینا
  تهران ، منطقه 7
  949
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اتحاد نوین
  تهران ، منطقه 7
  1,604
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه احسان
  تهران ، منطقه 7
  786
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  1,038
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه احمدیه
  تهران ، منطقه 7
  843
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه البرز پایدار
  تهران ، منطقه 7
  1,491
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد (ع)
  تهران ، منطقه 7
  802
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  850
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام صادق (ع)
  تهران ، منطقه 7
  756
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام هادی (ع)
  تهران ، منطقه 7
  817
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,192
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امیر
  تهران ، منطقه 7
  1,146
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 7
  696
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,323
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه صفا
  تهران ، منطقه 7
  1,200
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  754
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 7
  618
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 7
  906
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بینات
  تهران ، منطقه 7
  794
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه تقوی
  تهران ، منطقه 7
  813
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 7
  760
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه جواد الائمه
  تهران ، منطقه 7
  708
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حسام
  تهران ، منطقه 7
  720
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حیان
  تهران ، منطقه 7
  833
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 7
  702
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه داور
  تهران ، منطقه 7
  927
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه دکتر معین
  تهران ، منطقه 7
  698
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه راه سعادت
  تهران ، منطقه 7
  1,137
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 7
  689
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رستم
  تهران ، منطقه 7
  645
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رشد
  تهران ، منطقه 7
  807
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه رضا نیکرو
  تهران ، منطقه 7
  834
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه زهره بنیانیان
  تهران ، منطقه 7
  2,734
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 7
  776
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه سرای دانش
  تهران ، منطقه 7
  902
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سلام سهروردی
  تهران ، منطقه 7
  1,924
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 7
  734
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سید رضی
  تهران ، منطقه 7
  817
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,695
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه سیمای نور
  تهران ، منطقه 7
  1,736
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,207
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه شایستگان نور
  تهران ، منطقه 7
  1,325
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای انقلاب اسلامی
  تهران ، منطقه 7
  993
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شهید احمدی روشن
  تهران ، منطقه 7
  1,113
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید باقری
  تهران ، منطقه 7
  1,110
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 7
  745
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید جوادنیا
  تهران ، منطقه 7
  834
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حسینیان
  تهران ، منطقه 7
  879
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید داودآبادی
  تهران ، منطقه 7
  702
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دستغیب
  تهران ، منطقه 7
  729
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید دهقان
  تهران ، منطقه 7
  811
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 7
  668
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید رضایی
  تهران ، منطقه 7
  690
 • پسرانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه شهید روح الهی
  تهران ، منطقه 7
  934
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید سیدان
  تهران ، منطقه 7
  743
 • دخترانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید شامران
  تهران ، منطقه 7
  1,116
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید شعبانی
  تهران ، منطقه 7
  943
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید شهرتاش
  تهران ، منطقه 7
  781
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید صدوقی
  تهران ، منطقه 7
  664
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ضیغمی
  تهران ، منطقه 7
  883
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید طهماسبی
  تهران ، منطقه 7
  1,019
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید علی گل
  تهران ، منطقه 7
  765
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاریان
  تهران ، منطقه 7
  1,478
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قدوسی
  تهران ، منطقه 7
  744
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید محسن آزادی
  تهران ، منطقه 7
  735
 • پسرانه
  متوسطه اول/هیات امنایی
  مدرسه شهید محمد حسین فهمیده
  تهران ، منطقه 7
  3,077
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 7
  640
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید مظلوم
  تهران ، منطقه 7
  914
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید معززی
  تهران ، منطقه 7
  863
 • پسرانه
  دبستان/شاهد
  مدرسه شهید همدانی
  تهران ، منطقه 7
  756
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید واثقی
  تهران ، منطقه 7
  908
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید چمران
  تهران ، منطقه 7
  645
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کرک آبادی
  تهران ، منطقه 7
  729
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید کلاهدوز
  تهران ، منطقه 7
  748
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه شوق یادگیری
  تهران ، منطقه 7
  1,090
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  610
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صالح
  تهران ، منطقه 7
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه صبوری
  تهران ، منطقه 7
  683
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه صداقت
  تهران ، منطقه 7
  733
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه صدیقین
  تهران ، منطقه 7
  767
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طالقانی
  تهران ، منطقه 7
  629
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طبرسی
  تهران ، منطقه 7
  694
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه طلوع اسلام
  تهران ، منطقه 7
  1,484
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عارف
  تهران ، منطقه 7
  682
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  1,054
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علامه امینی
  تهران ، منطقه 7
  1,111
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علم سلیم
  تهران ، منطقه 7
  707
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم تهران
  تهران ، منطقه 7
  652
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه علوم نوری
  تهران ، منطقه 7
  624
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه غدیر
  تهران ، منطقه 7
  716
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  853
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  678
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  765
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فراگیران مرزی
  تهران ، منطقه 7
  627
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرزانه
  تهران ، منطقه 7
  815
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرزانگان
  تهران ، منطقه 7
  678
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه فرزانگان 8
  تهران ، منطقه 7
  1,617
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرزانگان تهران
  تهران ، منطقه 7
  677
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرشتگان آسمانی
  تهران ، منطقه 7
  1,115
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  828
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  624
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 7
  583
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فروغ علم
  تهران ، منطقه 7
  767
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه فرگام
  تهران ، منطقه 7
  580
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  739
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه فضیلت
  تهران ، منطقه 7
  857
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فواد
  تهران ، منطقه 7
  561
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه قوامی
  تهران ، منطقه 7
  659
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه محراب
  تهران ، منطقه 7
  735
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 7
  644
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معصومه شریف
  تهران ، منطقه 7
  808
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  658
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه معصومیه
  تهران ، منطقه 7
  554
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  592
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معلم
  تهران ، منطقه 7
  612
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 7
  627
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه موفقیان
  تهران ، منطقه 7
  1,558
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه مولوی
  تهران ، منطقه 7
  734
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه میثاق
  تهران ، منطقه 7
  842
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه میثم
  تهران ، منطقه 7
  634
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نجم
  تهران ، منطقه 7
  634
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ندای آزادی
  تهران ، منطقه 7
  1,046
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ندای حق
  تهران ، منطقه 7
  776
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نرگس
  تهران ، منطقه 7
  648
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نصر
  تهران ، منطقه 7
  2,037
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نهال انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  676
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 1
  تهران ، منطقه 7
  794
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه نیکا شعبه 2
  تهران ، منطقه 7
  1,943
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  970
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه هاتف
  تهران ، منطقه 7
  1,075
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  608
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  897
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هاجر
  تهران ، منطقه 7
  595
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه هدایت
  تهران ، منطقه 7
  641
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه هویزه
  تهران ، منطقه 7
  857
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه وحدت
  تهران ، منطقه 7
  607
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه ولی عصر (عج)
  تهران ، منطقه 7
  1,023
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه پاکزادنیا
  تهران ، منطقه 7
  843
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویش تفکر
  تهران ، منطقه 7
  1,121
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیام انقلاب
  تهران ، منطقه 7
  619
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پیمانه ثنا
  تهران ، منطقه 7
  1,361
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,140
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کلام مهر
  تهران ، منطقه 7
  1,254
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه کوثر دانش
  تهران ، منطقه 7
  796
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  1,395
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه گویا
  تهران ، منطقه 7
  735
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه یاس نبی
  تهران ، منطقه 7
  2,996
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  پیش دبستان و دبستان نیکا دوره اول ( پیش دبستان، اول تا سوم)
  تهران ، منطقه 7
  742
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir