• دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  دبستان شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  1,154
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  متوسطه اول شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  979
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  متوسطه دوم شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  863
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 15 خرداد
  تهران ، منطقه 20
  2,075
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 18 دی
  تهران ، منطقه 20
  2,100
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 20
  1,530
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 20
  1,316
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن 1
  -- ، منطقه 20
  1,233
 • متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه آرمیتا مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  3,228
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه آرمینه مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  1,612
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه آریو مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  1,687
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه آزاده
  تهران ، منطقه 20
  2,786
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 20
  1,455
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آفرینش
  تهران ، منطقه 20
  1,178
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آل محمد
  -- ، منطقه 20
  1,455
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آل یاسین
  تهران ، منطقه 20
  2,049
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه آیت اله خامنه‌ای
  تهران ، منطقه 20
  999
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله صدر
  تهران ، منطقه 20
  1,063
 • کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله صدر
  تهران ، منطقه 20
  1,074
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 20
  939
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابراهیم
  تهران ، منطقه 20
  912
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه ابراهیم
  تهران ، منطقه 20
  979
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ارشاد
  تهران ، منطقه 20
  825
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسلامی تزکیه
  -- ، منطقه 20
  891
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اسلامی تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  879
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اشرفی اطفهانی (ائمه اطهار)
  تهران ، منطقه 20
  1,112
 • دخترانه
  متوسطه اول/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  856
 • دخترانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  929
 • دخترانه
  هنرستان/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  815
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ام البنین
  تهران ، منطقه 20
  2,729
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسگری
  تهران ، منطقه 20
  724
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسگری (ع)
  تهران ، منطقه 20
  667
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  1,872
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  748
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  814
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 20
  731
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 20
  776
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد
  تهران ، منطقه 20
  708
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 20
  799
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 20
  898
 • دبستان/
  مدرسه امام هادی
  تهران ، منطقه 20
  704
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 20
  785
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرالمؤمنین
  تهران ، منطقه 20
  753
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرکبیر
  تهران ، منطقه 20
  769
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 20
  822
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار
  تهران ، منطقه 20
  866
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 20
  767
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  879
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  775
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  1,086
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  1,598
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  1,703
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 20
  762
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 20
  788
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بنویدی
  تهران ، منطقه 20
  950
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  685
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  1,129
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 20
  1,078
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ثاراله
  تهران ، منطقه 20
  690
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه جدلی
  تهران ، منطقه 20
  1,006
 • پسرانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه جواد موفقیان
  تهران ، منطقه 20
  1,406
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 20
  793
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاتم
  تهران ، منطقه 20
  1,138
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 20
  844
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 20
  995
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حبیب بن مظاهر
  تهران ، منطقه 20
  1,295
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 20
  926
 • دخترانه
  متوسطه دوم/ایثارگران
  مدرسه حضرت خدیجه
  تهران ، منطقه 20
  936
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت رقیه
  تهران ، منطقه 20
  818
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 20
  646
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  2,805
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  740
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  770
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت علی اکبر
  تهران ، منطقه 20
  1,203
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت قاسم
  تهران ، منطقه 20
  1,179
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم
  تهران ، منطقه 20
  792
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت معصومه
  تهران ، منطقه 20
  1,068
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حمزه سیدالشهداء
  تهران ، منطقه 20
  1,290
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حمزه سیدالشهداء
  تهران ، منطقه 20
  758
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حنانه
  تهران ، منطقه 20
  2,215
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  1,015
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  1,328
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  739
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  818
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  873
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خبره فرشچی
  تهران ، منطقه 20
  928
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه خوارزمی
  تهران ، منطقه 20
  705
 • دخترانه
  نامعلوم/
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 20
  592
 • دخترانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه دانش (اقدس موفقیان)
  تهران ، منطقه 20
  988
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 20
  807
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 20
  670
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  1,064
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  938
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  1,557
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  1,059
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی ابتدایی دوره اول
  تهران ، منطقه 20
  762
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی ابتدایی دوره دوم
  تهران ، منطقه 20
  1,115
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی شعبه 1 متوسطه اول
  تهران ، منطقه 20
  787
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی شعبه 2 متوسطه اول
  تهران ، منطقه 20
  746
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر حکمت
  تهران ، منطقه 20
  997
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر رزمی
  تهران ، منطقه 20
  2,553
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رازی
  تهران ، منطقه 20
  734
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه راضیه شکرایی
  تهران ، منطقه 20
  2,663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 20
  2,273
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رحمانی
  تهران ، منطقه 20
  784
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 20
  830
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 20
  687
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه زکریای رازی
  تهران ، منطقه 20
  1,044
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 20
  685
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 20
  733
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه سالور
  تهران ، منطقه 20
  1,322
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 20
  900
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 20
  710
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 20
  1,459
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سپهر دانش
  تهران ، منطقه 20
  785
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه سپهر دانش
  تهران ، منطقه 20
  940
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه سید الشهدا
  تهران ، منطقه 20
  1,208
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شاکری
  تهران ، منطقه 20
  699
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شریعت
  تهران ، منطقه 20
  4,582
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  تهران ، منطقه 20
  941
 • کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  -- ، منطقه 20
  726
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای بی مزار
  تهران ، منطقه 20
  644
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای جوانمرد
  تهران ، منطقه 20
  1,020
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صالح آباد
  تهران ، منطقه 20
  725
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای فولاد
  تهران ، منطقه 20
  1,748
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای چیت ری
  تهران ، منطقه 20
  1,663
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید باقری
  تهران ، منطقه 20
  1,453
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 20
  1,024
 • پسرانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 20
  716
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه شهید بهشتی
  -- ، منطقه 20
  719
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ثانی
  تهران ، منطقه 20
  1,156
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حبیب‌پور
  تهران ، منطقه 20
  685
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حبیب‌پور
  تهران ، منطقه 20
  1,717
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 20
  1,290
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسی
  تهران ، منطقه 20
  1,456
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسی
  تهران ، منطقه 20
  683
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عراقی
  تهران ، منطقه 20
  914
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاری
  تهران ، منطقه 20
  1,449
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیوری
  تهران ، منطقه 20
  2,444
 • پسرانه
  کار و دانش/
  مدرسه شهید فاتحی
  تهران ، منطقه 20
  1,467
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید قاضی طباطبایی
  تهران ، منطقه 20
  784
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قدوسی
  تهران ، منطقه 20
  1,074
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قلنبر
  تهران ، منطقه 20
  1,156
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 20
  697
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدنی
  تهران ، منطقه 20
  758
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 20
  889
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مقدم
  تهران ، منطقه 20
  868
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناصری
  تهران ، منطقه 20
  1,692
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو
  تهران ، منطقه 20
  890
 • پسرانه
  دبستان/استثنایی
  مدرسه شیخ محمد خیابانی
  تهران ، منطقه 20
  789
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صدیقه طاهره
  تهران ، منطقه 20
  1,088
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه طاهباز
  تهران ، منطقه 20
  1,116
 • پسرانه
  متوسطه اول/استثنایی
  مدرسه طاهر
  تهران ، منطقه 20
  761
 • پسرانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه طاهر
  تهران ، منطقه 20
  701
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه طلوع آزادی
  تهران ، منطقه 20
  816
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه طواف و معماریان (بهشت)
  تهران ، منطقه 20
  5,507
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه عاشورا
  تهران ، منطقه 20
  759
 • دخترانه
  متوسطه اول/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  626
 • دخترانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  627
 • مختلط
  دبستان/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  607
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 20
  875
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه عرفان
  تهران ، منطقه 20
  1,056
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 20
  881
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه مجلسی
  تهران ، منطقه 20
  934
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 20
  1,057
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فتح المبین
  تهران ، منطقه 20
  1,046
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 20
  947
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 20
  733
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرنام
  تهران ، منطقه 20
  1,513
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 20
  697
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فروغ حضرت خدیجه
  تهران ، منطقه 20
  1,505
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فولادفر
  تهران ، منطقه 20
  1,503
 • دخترانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه قدس
  تهران ، منطقه 20
  711
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه قلم‌چی
  تهران ، منطقه 20
  683
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه مجتهده امین
  تهران ، منطقه 20
  1,513
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معاد
  تهران ، منطقه 20
  1,011
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 20
  1,540
 • پسرانه
  هنرستان/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 20
  928
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 20
  765
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه منتظر قائم
  تهران ، منطقه 20
  1,445
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه موجانی
  تهران ، منطقه 20
  2,140
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مولود کعبه
  تهران ، منطقه 20
  793
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مولوی
  تهران ، منطقه 20
  1,011
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مکتب اسلام
  تهران ، منطقه 20
  1,050
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مکتب الزهرا
  تهران ، منطقه 20
  707
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه میثم
  تهران ، منطقه 20
  697
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  1,745
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  900
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  695
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  950
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  828
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 20
  826
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه نجمه
  تهران ، منطقه 20
  665
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه ندای فاطمه
  تهران ، منطقه 20
  1,073
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نرجس خاتون
  تهران ، منطقه 20
  1,518
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نسیبه
  تهران ، منطقه 20
  886
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  697
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  725
 • دخترانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  1,550
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیلوفر رفیعی (عفت)
  تهران ، منطقه 20
  3,774
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 20
  1,396
 • پسرانه
  هنرستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف
  تهران ، منطقه 20
  896
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 20
  693
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پرتو دانش
  تهران ، منطقه 20
  954
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  744
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  1,059
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  786
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پویا
  تهران ، منطقه 20
  667
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پویا
  تهران ، منطقه 20
  645
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویا 2
  تهران ، منطقه 20
  619
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویا 3
  تهران ، منطقه 20
  979
 • نامعلوم/
  مدرسه پژوهش
  تهران ، منطقه 20
  641
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیامبر اکرم
  تهران ، منطقه 20
  756
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیمان
  تهران ، منطقه 20
  724
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه چمران
  تهران ، منطقه 20
  1,124
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کشاورز جود
  تهران ، منطقه 20
  2,546
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران مهدی
  تهران ، منطقه 20
  1,765
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یونس میرزایی
  تهران ، منطقه 20
  988
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  پیش دبستان شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  666
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir