تغییرات كتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه

+5

تغییرات کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه در سال تحصیلی 96-95 در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است.

تغيير شماره صفحه در چاپ 1395شماره صفحه شماره صفحه درچاپ 1394
حذف فعالیت شماره ی 1 در صفحه 5 از کتاب قبلی
چاپ 95  5 چاپ 94  -
اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره صفحه
چاپ 95  -
چاپ 94  4
تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی
چاپ 95  4 چاپ 94  4
تغییر مثال 1 و اضافه شدن مثال شماره ی 2
چاپ 95  5 چاپ 94  5
تغییر توضیح انرژی جنبشی
چاپ 95  6 چاپ 94  6
اضافه شدن مثال شماره 3 و 4 و شکل1-9
چاپ 95  - چاپ 94  6
تغییر تمرین 2
چاپ 95  7 چاپ 94  7
اضافه شدن مثال شماره 5 و تمرین شماره ی 3
چاپ 95  - چاپ 94  8
تغییر پاسخ دهید 2
چاپ 95  9 چاپ 94  9
اضافه شدن مثال 6
چاپ 95  - چاپ 94  9
تغییر تمرین 4
چاپ 95  10 چاپ 94  10
اضافه شدن آزمایش کنید 1
چاپ 95  - چاپ 94  11
اضافه شدن مثال 8 و فعالیت 2
چاپ 95  - چاپ 94  12
تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی
چاپ 95  13 چاپ 94  13
اضافه شدن فعالیت های 3 و 4
چاپ 95  - چاپ 94  14
تغییر توضیح انرژی باد
چاپ 95   17 چاپ 94  17
تغییر توضیح انرژی برقی آبی
چاپ 95   18 چاپ 94  18
تغییر توضیح سوخت های گیاهی
چاپ 95  19
چاپ 94  19
اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن
چاپ 95  -
چاپ 94  20-21
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  -
چاپ 94  21
تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های ضافی
چاپ 95  -
چاپ 94  23-24-25-26
اضافه شدن شکل های 1-2 و 2-2
چاپ 95  -
چاپ 94  28
اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس
چاپ 95   - چاپ 94  29
حذف ساخت دماسنج و مدرج ساختن دماسنج
چاپ 95   34 چاپ 94  -
اضافه شدن شکل 2-3 و فعالیت 2
چاپ 95  -
چاپ 94  30
تغییر پاسخ دهید 1 و اضافه شدن مورد ب
چاپ 95  30 چاپ 94  30
اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی
چاپ 95 
چاپ 94  31
اضافه شدن پاسخ دهید 2 و فعالیت 3  و آزمایش کنید 2
چاپ 95  - چاپ 94  32
اضافه شدن زندگینامه ی ابن شاطر
چاپ 95  -
چاپ 94  33
تغییر توضیح رسانش گرما
چاپ 95  34 چاپ 94   34
اضافه شدن فعالیت 5 و تغییر تغییر توضیحات متن
چاپ 95  -
چاپ 94  35
اضافه شدن آزمایش کنید 4 و پاسخ دهید 4
چاپ 95   - چاپ 94  36
تغییر توضیحات گرمای ویژه
چاپ 95  - چاپ 94  38
تغییر فناوری و کاربرد
چاپ 95  - چاپ 94  36
تغییر در سه آزمایش کنید
چاپ 95  38-39 چاپ 94  38-39
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  - چاپ 94  41
تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو
چاپ 95  43-44-45 چاپ 94  43-44-45
اضافه شدن ساختار اتمی
چاپ 95  - چاپ 94  47
(به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود ) یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی
چاپ 95  - چاپ 94  50-53
یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی
چاپ 95  66 چاپ 94  66
یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی
چاپ 95  67 چاپ 94  67
بهای انرژی الکتریکی مصرفی
چاپ 95  69 چاپ 94  69
تغییر پاسخ دهید 1
چاپ 95  78
چاپ 94  78
اضافه شدن شکل 4-1 و 4-3
چاپ 95  - چاپ 94  78
اضافه شدن توضیحاتی به متن
چاپ 95  - چاپ 94  79
اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان
چاپ 95  - چاپ 94  81
تغییر فعالیت 4 و شکل 4-9
چاپ 95  83 چاپ 94  83
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  - چاپ 94  85
تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر
چاپ 95  86 چاپ 94  86
تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر
چاپ 95  87 چاپ 94  87
اضافه شدن فعالیت 8
چاپ 95  - چاپ 94  87
تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر
چاپ 95  88 چاپ 94  88
اضافه شدن فعالیت 9
چاپ 95  90 چاپ 94  90
اضافه شدن فعالیت 10 و آزمایش کنید 7
چاپ 95  - چاپ 94  91
تغییر توضیح کانون آینه ی محدب
چاپ 95  91 چاپ 94  91
تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب
چاپ 95  92 چاپ 94  92
اضافه شدن فعالیت 11
چاپ 95  - چاپ 94  92
اضافه شدن فعالیت 12
چاپ 95  - چاپ 94  93
اضافه شدن فعالیت 13 و مثال 1
چاپ 95  - چاپ 94  94
اضافه شدن معادله ی آینه های کروی
چاپ 95  - چاپ 94  94
اضافه شدن مثال 2 و 3 و تمرین 1
چاپ 95  - چاپ 94  95
اضافه شدن فعالیت 14 و مثال 7
چاپ 95  - چاپ 94  96
تغییر مثال 5 و 6
چاپ 95  97 چاپ 94  97
اضافه شدن مثال 7
چاپ 95  - چاپ 94  98
اضافه شدن پاسخ دهید 5 و تمرین 2
چاپ 95  - چاپ 94  99
اضافه شدن فعالیت 15
چاپ 95  - چاپ 94  100
تغییر پرسش ها و مسایل
چاپ 95  101-102-103-104-105 چاپ 94  101-102-103-104-105
تغییر آزمایش کنید 2
چاپ 95  108 چاپ 94  108
اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرود اسنل
چاپ 95  - چاپ 94  110
اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن
چاپ 95  - چاپ 94  110
اضافه شدن تمرین 1
چاپ 95  - چاپ 94  111
اضافه شدن فعالیت 1 و تغییر فعالیت 2
چاپ 95  - چاپ 94  112
اضافه شدن مثال 2 و آزمایش کنید 4 و تغییر فعالیت 3
چاپ 95  - چاپ 94  113
اضافه شدن زندگی نامه ابن هیثم
چاپ 95  - چاپ 94  114
تغییر جدول ضریب شکست مواد
چاپ 95  114 چاپ 94  114
تغییر توضیح زاویه حد
چاپ 95  116 چاپ 94  116
اضافه شدن آزمایش کنید 5
چاپ 95  - چاپ 94  116
اضافه شدن مثال 5 و تغییر فعالیت 4 و 5
چاپ 95  - چاپ 94  117
تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب
چاپ 95  - چاپ 94  119
اضافه شدن توضیح طیف نور سفید
چاپ 95  - چاپ 94  121
اضافه شدن مثال 6
چاپ 95  - چاپ 94  122
اضافه شدن تمرین 2 و فعالیت 8
چاپ 95  - چاپ 94  122
تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا
چاپ 95  - چاپ 94  123
تغییر در ویژگی های عدسی های همگرا
چاپ 95  123 چاپ 94  123
تغییر آزمایش کنید 7
چاپ 95  - چاپ 94  124
تغییر کپی کردن از نام
چاپ 95  - چاپ 94  124
اضافه شدن فعالیت 9 و آزمایش کنید 8
چاپ 95  - چاپ 94  125
اضافه شدن زندگی نامه ی ابهن سهل
چاپ 95  - چاپ 94  126
اضافه شدن فعالیت 10
چاپ 95  - چاپ 94  128
اضافه شدن فعالیت 11
چاپ 95  - چاپ 94  130
اضافه شدن معادله عدسی ها
چاپ 95  - چاپ 94  130
اضافه شدن آزمایش کنید 9
چاپ 95  - چاپ 94  131
اضافه شدن تمرین 3
چاپ 95  - چاپ 94  132
تغییر مثال 9
چاپ 95  133 چاپ 94  133
اضافه شدن مثال 10 و 11 و فعالیت 12
چاپ 95  - چاپ 94  135
اضافه شدن سه خط به متن درس
چاپ 95  - چاپ 94  140
تغییر پرسشها و مسایل
چاپ 95  142-143-144-145 چاپ 94  142-143-144-145

منبع: موسسه آموزشی و مشاوره ای نام

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  8,220 بازدید

  0 نظر

  درج: 11 مهر 1395

  توسط: goljah
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های واقعا جامع انسانی
  همراه من
  کنکوریوم
  کتاب های لقمه

  دسته بندی مطالب

  کتاب های موضوعی
  کتاب های پاور تست

  آخرین نظرات ارسالی

  فقط تنها مشکلی که هست نمیدونم هجده سالگی کیو انتخاب کنم به
  سلام وقتتون بخیر با پرداخت این مبلغ 740 تومان جلد 1 شامل درسنامه
  سلام. ایا این کتاب تو چاپ 1403 ویرایش شده؟؟
  سلام کنکور خارج اردیبهشت رو نمی زارین؟
  لطفا صادقانه و بدون هیچگونه تبلیغی به سوالی که دارم جواب بدید
  من پرستاری میخوامممممم

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir