تغییرات دفترچه سوالات کنکور 1401

0
تغییرات دفترچه سوالات کنکور 1401
رئیس سازمان سنجش جزئیات تغییرات دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 1401 رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان را اعلام کرد. قرار است این تغییرات برای ایجاد امنیت بیشتر آزمون اجرا شود.

عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره جزییات برگزاری آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: ما یک سری تغییرات را در کنکور امسال اعمال کردیم که این تغییرات در جهت ایجاد آسایش، آرامش و از بردن استرس داوطلبان است. لذا ما امسال روندی را در سازمان سنجش آموزش کشور ایجاد کردیم و تعداد پاسخ نامه‌ها را از ۵ عدد به ۱۴ رساندیم.

وی بیان کرد: ۱۴ پاسخنامه مجزا برای پنج گروه آزمایشی را پیش بینی کردیم. برای هر پنج گروه آزمایشی سوالات و پاسخنامه‌های مجزا پیش بینی شده است و در هر پنج گروه آزمون عمومی نیز مجزا با دفترچه و پاسخنامه مجزا خواهد بود که به شکل شخصی‌سازی شده در پاکت قرار می‌گیرد. هر پنج گروه آزمایشی ۱۰۰ سوال عمومی دارند که در ۷۵ دقیقه پاسخگوی آن خواهند بود. پس از آن دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های عمومی جمع آوری و آزمون اختصاصی شروع خواهد شد.

پورعباس در توضیح رویه آزمون‌های اختصاصی گفت: در آزمون اختصاصی تفکیکی که صورت گرفته این است که سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی هر کدام دو دفترچه تخصصی و دو پاسخنامه اختصاصی دارند که این دو دفترچه با پاسخنامه مربوطه شخصی‌سازی شده و در پاکت قرار می‌گیرند.

تغییرات دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 1401 ریاضی

وی درباره دفترچه عمومی و اختصاصی گروه ریاضی گفت: در گروه آزمایشی ریاضی دفتر چه اختصاصی گروه ریاضی دو بخش می‌شود که شامل دفتر شماره «دو» و دفتر شماره «سه» با دو پاسخنامه مجزا برای هرکدام است. دفتر شماره دو شامل درس ریاضیات با ۵۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۸۰ دقیقه، دفتر شماره سه شامل درس فیزیک ۴۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۵۰ دقیقه، درس شیمی ۳۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۳۰ دقیقه و جمع ۷۰ سوال در ۸۰ دقیقه خواهد بود. همچنین گروه ریاضی یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه دارد.


تعداد سوالات و پاسخنامه کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دفترچه عمومی


دفتر شماره «یک»
100 سوال با 75 دقیقه

یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه

دفترچه اختصاصی

دفتر شماره «دو»
50سوال در 80 دقیقه
ریاضیات با ۵۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۸۰ دقیقه
دفتر شماره «سه»
70 سوال در 80 دقیقه
شامل درس فیزیک ۴۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۵۰ دقیقه، درس شیمی ۳۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۳۰ دقیقه

تغییرات دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 1401 تجربی

رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره دفترچه عمومی و اختصاصی گروه علوم تجربی گفت: در گروه علوم تجربی یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال طی بازه پاسخ‌دهی ۷۵ دقیقه طراحی شده است. علاوه بر این دو دفترچه اختصاصی دیگر نیز دارند، دفترچه شماره ۲ شامل درس ریاضی همراه ۳۰ سوال در زمان پاسخ دهی ۵۰ دقیقه، زیست‌شناسی ۵۰ سوال با زمان پاسخ گویی ۴۰ دقیقه است. مجموع دفترچه شماره ۸۰ سوال در ۹۰ دقیقه می‌شود.

وی افزود: دفترچه شماره ۳ گروه علوم تجربی شامل درس فیزیک ۳۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، شیمی ۳۵ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، زمین‌شناسی ۲۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۱۶ دقیقه است که در مجموع سوالات دفترچه سوم گروه علوم تجربی ۸۵ سوال در ۹۰ دقیقه است.

رئیس سازمان سنجش درباره دفترچه ویژه بهیاران توضیح داد: دفترچه شماره چهار در گروه تجربی با ۳۵ سوال برای بهیاران طراحی شده که طی ۲۰ دقیقه باید پاسخگوی آن باشند. در واقع یک دفترچه مخصوص بهیاری با پاسخنامه ویژه در نظر گرفته شده است.


تعداد سوالات و پاسخنامه کنکور تجربی ۱۴۰۱
دفترچه عمومی
دفتر شماره «یک»
100 سوال با 75 دقیقه
یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه


دفترچه اختصاصی

دفتر شماره «دو»
۸۰ سوال در ۹۰ دقیقه
شامل درس ریاضی همراه ۳۰ سوال در زمان پاسخ دهی ۵۰ دقیقه، زیست‌شناسی ۵۰ سوال با زمان پاسخ گویی ۴۰ دقیقه است.
دفتر شماره «سه»
۸۵ سوال در ۹۰ دقیقه
شامل درس فیزیک ۳۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، شیمی ۳۵ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، زمین‌شناسی ۲۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۱۶ دقیقه

دفتر شماره «چهار» (ویژه بهیاران)
۳۵ سوال برای بهیاران با 20 دقیقه زمان

تغییرات دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 1401 انسانی

وی درباره جزئیات سوالات گروه علوم انسانی گفت: در این گروه یک آزمون عمومی با پاسخنامه اختصاصی و دو دفترچه اختصاصی داریم. دفترچه شماره ۲ شامل درس ریاضی ۲۰ سوال با زمان پاسخدهی ۲۵ دقیقه، درس اقتصاد ۱۵ سوال با بازه زمانی ۱۰ دقیقه، زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال با بازه زمانی ۳۰ دقیقه، علوم اجتماعی ۲۰ سوال با زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. بنابراین دفترچه شماره ۲ گروه علوم انسانی ۸۵ سوال بازه زمانی ۷۰ دقیقه دارد.

پورعباس ادامه داد: دفترچه شماره ۳ گروه علوم انسانی شامل درس زبان عربی ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه زمان، تاریخ جغرافیا هر کدام ۱۵ سوال با ۲۵دقیقه زمان، فلسفه و منطق ۲۰ سوال و ۲۰ دقیقه زمان، روانشناسی ۲۲ سال با ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی در نظر گرفته شده است. در مجموع ۹۰ سوال با ۸۵ دقیقه زمان است.

وی افزود: در این میان یک تعداد از افراد دیپلم علوم و معارف اسلامی دارند که این‌ها در درس زبان و تاریخ با گروه علوم انسانی متفاوت هستند، لذا دفترچه شماره ۳ این افراد از دفترچه شماره ۳ سایر گروه‌ها در برخی سوالات متمایز است که شخص‌سازی شده و جای نگرانی وجود ندارد.


تعداد سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی ۱۴۰۱
دفترچه عمومی
دفتر شماره «یک»
100 سوال با 75 دقیقه
یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه


دفترچه اختصاصی 

دفتر شماره «دو»
85 سوال در 70 دقیقه
شامل درس ریاضی ۲۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۲۵ دقیقه، درس اقتصاد ۱۵ سوال با بازه زمانی ۱۰ دقیقه، زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال با بازه زمانی ۳۰ دقیقه، علوم اجتماعی ۲۰ سوال با زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه
دفتر شماره «سه»
۹۰ سوال با ۸۵ دقیقه
شامل درس زبان عربی ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه زمان، تاریخ جغرافیا هر کدام ۱۵ سوال با ۲۵دقیقه زمان، فلسفه و منطق ۲۰ سوال و ۲۰ دقیقه زمان، روانشناسی ۲۲ سال با ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی

دفتر شماره «سه »(ویژه دیپلمه های علوم و معارف اسلامی)
در این میان یک تعداد از افراد دیپلم علوم و معارف اسلامی دارند که این‌ها در درس زبان و تاریخ با گروه علوم انسانی متفاوت هستند، لذا دفترچه شماره ۳ این افراد از دفترچه شماره ۳ سایر گروه‌ها در برخی سوالات متمایز است که شخص‌سازی شده و جای نگرانی وجود ندارد.

تغییرات دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 1401 هنر و زبان

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره سوالات عمومی و اختصاصی گروه هنر توضیح داد: گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه زمان دارند.

گروه زبان‌های خارجه نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.


تعداد سوالات و پاسخنامه کنکور هنر ۱۴۰۱
دفترچه عمومی
دفتر شماره «یک»
یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی

دفتر شماره «دو»
یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه

تعداد سوالات و پاسخنامه کنکور زبان ۱۴۰۱
دفترچه عمومی
دفتر شماره «یک»
یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی 

دفتر شماره «دو»
همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

 پورعباس در توضیح برنامه‌ریزی برای طراحی این نوع دفترچه‌ها گفت: دفترچه‌های کنکور کاربردوست و داوطلب دوست شده‌اند زیرا فاصله گزینه‌ها زیادتر شده و برای هر درسی ستون مجزا داریم که خیلی ریز و به هم چسبیده نیستند. این رویه کمک می‌کند خدایی نکرده اشتباهی برای جابجا زدن پاسخ‌ها صورت نگیرد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پاسخ نامه‌ای که خلوت باشد آرامش بیشتری ایجاد می‌‎کند سپس پاسخنامه‌ها جمع آوری شده و برای مدت خیلی زیاد در دست داوطلب قرار نمی‌گیرد همین مسئله امنیت آزمون را بالا می‌برد و موجب افزایش عدالت آموزشی می‌شود. همچنین اگر خدایی نکرده نقشه‌ای از پیش طراحی شده باشد خنثی می‌شود. البته زحمت و مصرف کاغذ ما را حداقل سه برابر می‌کند ولی برای حفظ آرامش آزمون و امنیت آن این اتفاق برنامه‌ریزی شده است.


اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  970 بازدید

  0 نظر

  درج: 14 فروردین 1401

  توسط: u-143390
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های واقعا جامع انسانی
  همراه من
  کنکوریوم
  کتاب های لقمه

  دسته بندی مطالب

  کتاب های موضوعی
  کتاب های پاور تست

  آخرین نظرات ارسالی

  ببخشید کتاب که الان در دسترس هست برای کنکور 1404 مناسبه؟
  سلام وقت بخیر این چاپ کتاب مخصوص کنکور 1404 هست؟
  سلام ببخشید کتاب برای چاپ 1403 کس موجود میشه؟
  سلام روزتون بخیر کتاب رو موجود نمی کنید ؟
  سلام خسته نباشید ایا این چاپ اخرین چاپ مخصوص کنکور 1404 عه یا

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir