تغییرات کتاب درسی زیست یازدهم 97_98

+43

تغییرات کتاب زیست شناسی 2 در سال تحصیلی 97-98 در جدول زیر تهیه شده است.


شماره صفحهتغيير(هاي) انجام شده
2پاراگراف دوم خط 10، بعد از غلاف میلین، پیوسته نیست و اضافه شده است
3بخش واژه شناسی اضافه شده است: آسه ( axon / آکسون) هر دو کلمه به معنی محور است. آسه از کلمه آس گرفته شده است که به محور سنگ آسیا گفته می شود. دارینه ( dendrite / دندریت) هر دو کلمه به معنی درخت و درخت وار است. دارینه از کلمه دار به معنی درخت و (ینه) که پسوند شباهت است ساخته شده که در کل آنچه شبیه درخت است معنی می دهد.
4آخر خط 4: از آنها منتشر شوند حذف شده و به روش انتشار تسهیل شده عبور کنند جایگزین شده است
4پاراگراف دوم خط هفتم، کلمه شیب حذف شده است.
6خط دوم: (آکسون یا دندریت بلند) حذف شده و رشته عصبی آکسون یا دندریت بلند است، جایگزین شده
6 
7پاراگراف دوم، خط پنجم کامه جسم حذف شده است
7در قسمت بیشتر بدانید کلمه گایا اصلاح شده و کلمه گاما جایگزین شده است.
7 
8پاراگراف دوم خط سوم: متن که از یاخته ها ترشح می شوند. حذف شده است.و خط بعد هم از دلایل بیماری جایگزین از دلایل به بیماری شده است
8در بخش بیشتر بدانید قبل از کلمه پارکینسون، رَعشه اضافه شده است.
9 
9 
10 
11 
11پاراگراف دوم خط سوم: سرفه و مرکز اصلی تنظیم تنفس است. اضاه شده
11پاراگراف دوم، خط دوم بعد از بصل النخاع، کلمه تنفس حذف شده است
11پاراگراف سوم، خط آخر بعد از گوناگون به کمک مغز و نخاع اضافه شده است
11در قسمت پایین بیشتر بدانید، واژه شناسی (کناره ای Limbic / لیمبیک) این کلمه از ریشۀ فرانسوی Limbe به معنای حاشیه و کناره گرفته شده است و واژه کناره ای همان معنا را می دهد. اضافه شده است
12 
12شکل 17 سامانه لیمبیک (بخش های بنفش رنگ)
13شکل 18 تصویر ها مصرف گلوکز را در مغز فرد سالم و فرد مصرف کننده کوکائین نشان می دهند. رنگ های آبی تیره و روشن مصرف کم گلوکز و رنگ زرد و قرمز مصرف زیاد آن را نشان می دهند. توجه کنید بهبود فعالیت مغز به زمان طولانی نیاز دارد؛ بخش پیشین مغز بهبود کمتری را نشان می دهد.
14 
16 
18پاراگراف دوم تغییر کرده است: در پلاناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند.هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است. دو طناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانورکشیده شده اند، با رشته هایی به هم متصل اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد می کنند. این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است. رشته های جانبی متصل به آن نیز، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.
20خط اول گیرندۀ حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت می کند. اثر محرک به پیام عصبی تبدیل می شود
20در تصویر پ) کلمه فشار حذف شده است
21در بخش حواس پیکری: در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه های اسکلتی و زرد پی ها، گیرنده هایی وجود دارند که اطلاعات حسی رادریافت م یکنند. اینها گیرنده های حس های پیکری اند. حس های پیکری شامل حسّ تماس، دما، وضعیت و دردند. انتهای دندریت آزاد، مانند گیرنده های درد، یا انتهای دندری تهایی درون پوششی از بافت پیوندی مانند گیرندۀ فشار در پوست نمونه هایی از گیرنده های حواس پیکری اند. (شکل 1)
23 
24 
26 
28پاراگراف دوم خط دوم، شامل ماهیچه ها حذف شده است
28شکل 5 در قسمت بیشتر بدانید آمده است
30 
31 
33در پاراگراف دوم خط چهارم : در تماس اند حذف شده و قرار دارند جایگزین شده است
34در شکل 17 پرد صماع حذف شده است
36متن زیر عکس تغییر کرده است: لوب های )پیازهای( بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب های بویایی انسان بزرگ تر است.
39در بخش ساختار استخوان، خط چهارم: مرکز تیغه های استخوانی اند که از سلول های استخوانی و ماده زمینه ای اطراف آنها تشکیل شده است.
42بخش مفصل: مفصل محل اتصال استخوان ها باهم است. در بعضی مفص لها، استخوا نها حرکت نمی کنند. نمونه آن مفصل ثابت در استخوان های جمجمه است. جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که در محل مفصل های ثابت لب ههای دندان هدار آنها در هم فرو رفته و محکم شد هاند.
48 
49گیرنده های خود در سطح یاخته ماهیچه ای، یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود. با تحریک یاختۀ ماهیچه ای، یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن آزاد می شود. در نتیجه این عمل، سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شوند.
49خط دوم زیر عکس:و با حرکتی مانند پارو زدن، خطوط Z به سمت هم کشیده می شوند
49در توقف انقباض: با اتمام انقباض، یون های کلسیم
51 
54خط اول در فصل اول جایگزین فصل گذشته شده است
55اول خط یاخته های عصبی جایگزین نورون ها شده
56بخش واژه شناسی اضافه شده: غدۀ زیرمغزی ( hypophysis /هیپوفیز) برآمدگی در زیر مغز میانی هیپوفیز خوانده می شود که از کلمه (هیپو) به معنای زیر و (فیز) به معنای زائده ساخته شده است و غده زیرمغزی کاملاً معنی و مغهوم آن را می رساند.
59خط آخر (مقدار کمی) حذف شده است
60پاراگراف آخر خط واپایش حذف و کلمه کنترل جایگزین شده است
75وقتی لنفوسیت، آنت یژنی را شناسایی می کند تکثیر می شود و علاوه بر لنفوسیت های عمل کننده )پادتن ساز یا T کشنده( یاخته های دیگری به نام لنفوسیت های خاطره پدید می آید که تا مدت ها در خون باقی می مانند )شکل 16 (.
62خط یکی مونده به آخر پاراگراف آخر (از وجود جانوران در اطراف خود آگاه شوند)حذف شده است.
64 
67حاشیه سمت چپ پایین واژه شناسی با تعریف زیر افزوده شده است. (واژه شناسی تراگذری ) diapedesis /دیاپدز( دیاپدز به معنای از میان چیزی گذشتن است و تراگذری نیز از دو جزء ترا به معنی آن سو )طرف دیگر( و گذر به معنی عبور کردن تشکیل شده است.)
69همۀ عوامل بیمار یزا را نم یتوان با بیگان هخواری از بین برد. در برابر عوامل بیمار یزای بزر گتری مثل کرم های انگل که قابل بیگان هخواری نیستند، ائوزینوفی لها مبارزه م یکنند. ائوزینوفی لها محتویات دان ههای خود را به روی انگل م یریزند )شکل 6(. بازوفیل ها، به مواد حساسیت زا پاسخ می دهند. دانه های این یاخته ها هیستامین و ماده ای به نام هپارین دارند. هپارین ضد انعقاد خون است.
70مبحث پروتئین ها پاراگرافش دو تغییر داشته و به صورت زیر درآمده(علاوه بر یاخته ها، پروتئین ها هم در ایمنی بدن نقش دارند.پروتئین های مکمل، گروهی از پروتئین های خون )محلول در خوناب( اند. این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیرفعال اند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال م یشوند. واکنش فعال شدن، به این صورت است که وقتی یکی از این پروتئین ها فعال می شود، دیگری را فعال م یکند و به همین ترتیب ادامه می یابد. پروتئین های فعال شده به کمک یکدیگر، ساختارهای حلق همانندی را در غشای میکروب ها ایجاد م یکنند که مشابه یک روزنه عمل می کند. این روزنه ها عملکرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند و سرانجام یاخته بیگانه می میرد )شکل 8(. علاوه بر آن، قرارگرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب، باعث می شود که بیگانه خواری آن آسان تر انجام شود)
72مبحث (لنفوسیت ها و شناسایی آنت یژن) پاراگراف دومش خط دوم قبل از (آنتی ژن)کلمۀ (پادگن)اومده. و مبحث نحوۀ عملکرد لنفوسیت B کل پاراگرافش تغییر کرده شده (لنفوسیت B آنتی ژن سطح میکروب ها یا ذرات محلول مثل سم میکروب ها را شناسایی م یکند. از میان لنفوسی تهای با گیرند ههای مختلف، آن لنفوسیتی که توانسته است آنتی ژن را شناسایی کند به سرعت تکثیر م یشود و یاخته هایی به نام پادتن ساز )پلاسموسیت( را پدید م یآورد )شکل 11 (. یاختۀ پادتن ساز پادتن ترشح م یکند. پادتن همراه مایعات بین یاخت های، خون و لنف به گردش در م یآید و هر جا با میکروب یا آنتی ژن های محلول برخورد کرد آن را نابود، یا ب یاثر م یسازد.)
72 
72 
73 
75پاراگراف دوم و سوم از بالا یک سری تغییرات داشته مثل (وقتی لنفوسیت، آنت یژنی را شناسایی می کند تکثیر می شود و علاوه بر لنفوسیت های عمل کننده )پادتن ساز یا T کشنده( یاخته های دیگری به نام لنفوسیت های خاطره پدید می آید که تا مدت ها در خون باقی می مانند )شکل 16 (. وجود تعداد زیادی لنفوسیت خاطره در خون، باعث می شود تشخیص آنتی ژن سری عتر صورت پذیرد و برای برخوردهای بعدی، تعداد بیشتری لنفوسیت خاطره پدید آید.)
75 
76 
77پاراگراف دوم خط آخر در نتیجه سیستم ایمنی اضافه شده.
77در قسمت بیشتر بدانید پاراگراف آخر خط دوم کلمه ی چکاپ حذف شده.
78در قسمت ایمنی در جانوران خط سوم بعد از کلمه ی مگس ویرگول بعدش حذف شده و در کلمه ی بعدش میوه ی ،ی اش حذف شده.
80بیشتر بدانید از صفحه 80 حذف شده است و به صفحه 81 اضافه شده است.
80پاراگراف اول کلمه مادۀ وراثتی حذف شده.
80پاراگراف اول نیم خط آخرش حذف و به جای آن جمله ی ،و در حین تقسیم یاخته فشرده می شوند. اضافه می شود.
80قسمت اجزای کروموزوم خط سوم بجای کلمه ی،هر کروموزوم ،این کروموزوم شده است.
80قسمت اجزای کروموزوم خط چهارم کلمه ی (همانند)، بجای،(شبیه به هم) شده است.
80قسمت اجزای کروموزوم خط هفتم (دوکروماتیدی)حذف و بجاش(کروموزوم مضاعف)اضافه شده.
81سمت چپ صفحه بالای بخش بیشتر بدانید مبحثی تحت عنوان، واژه شناسی با توضیحات زیر فامینه ) chromatin /کروماتین( فامینک ) chromatid /کروماتید( فام تن ) chromosome /کروموزوم( فام و کروم هر دو به معنای رنگ هستند که در کلمات متفاوتی به کار رفته، وقتی به صورت توده رنگ پذیر دیده می شوند فامینه، به صورت اجسام رنگ پذیر فام تن و جزء کوچک تر اینها همراه با پسوند صغیر )ک( به کار رفته و فامینک خوانده می شود. اضافه شده است
81 
81پاراگراف آخر خط آخر اول جمله آخر (هسته یاخته‌های پیکری)اضافه شده.
82حاشیه سمت راست صفحه مبحثی تحت عنوان واژه شناسی و در زیر توضیحات(پیش چهر ) prophase /پروفاز( پس چهر ) metaphase / متافاز( میان چهر ) interphase /اینترفاز(و... phase در انگلیسی به معنی مرحله است و از نظر ریشه شناسی به شکل های مختلف ماه از هلال تا بدر برمی گردد، و در اصل به معنی ظاهر ، نما و جلوه می باشد. از آنجایی که در هر مرحله از تقسیم یاخته به ظهور نماهای متفاوتی در زیر میکروسکوپ منجر می شود معادل چهر که مجازًا معنی مرحله را می دهد برای آن انتخاب شده است. در عین حال از پیشوندهای پیش، پس، پسین و واپسین، نیز استفاده شده که تقدم و تأخر مراحل نشان داده شود. پسین = پس تر واپسین = آخرین)آمده است.
82 
83خط اول صفحه بجای(کاملا شبیه هم)کلمه ی(یکسان)اضافه شد.
83خط اول و دوم، پاراگراف آخر بجای (میان یاخته)از کلمه (سیتوپلاسم) استفاده شده.
85آخر پاراگراف اول این جمله اضافه شود(در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند)
85در عنوان پرومتافاز،جمله ی( بلافاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود.)حذف شده است.
85درخط دوم پاراگراف عنوان پرومتافاز(به قطعات کوچک تر) از جمله حذف میشود.
85خط دوم پاراگراف مبحث(پسین چهر) بجای کلمه (جدا شدن)از (فاصله گرفتن) استفاده میکنیم.
85 
88حاشیه سمت راست مبحثی تحت عنوان (واژه شناسی) با تعریف ( دگر نشینی ) metastasis /متاستاز( «متا » به معنی دگر و «استاز » به معنی ایستادن و تثبیت است. دگرنشینی نیز به معنای برخاستنا ز یک بافت یا اندام و نشستن در بافت یا اندام دیگر است.)در زیر آن آمده است.
88 
89 
91خط اول پاراگراف اول کلمه (سوختگی ها)حذف شده.
92حاشیه سمت راست صفحه (واژه شناسی کاستمان ) meiosis /میوز( meioun به معنی کاستن است. کاست از مصدر کاستن همراه با )مان( واژه کاستمان را می سازد که به فرایند کاسته شدن تعداد کروموزوم ها در حین تقسیم اشاره دارد.)آمده است.
92پاراگراف دوم خط پنجم در بخش توضیحات شکل 14 بجای (در )از(پیش از)استفاده شده.
92 
93 
98حاشیه سمت راست صفحه (واژه شناسی زامه ) sperm /اسپرم( زامه از کلمه زام به معنی ازدواج کردن یا زاماد )زوماد( برای نشان دادن نر، گرفته شده است. با استفاده از آن واژه های زامه زایی، زامه زا، زام یاختک و زام یاخته ساخته و معنی پیدا می کنند.)اضافه شده است.
98پاراگراف دوم خط دوم بجای (در یک جفت بیضه)،(در یک جفت خاگ)شده است.
98 
99خط سوم پاراگراف اول (از میتوز) به (از هر بار میتوز) تغییر کرده است.
99پاراگراف دوم خط هفتم قسمت (در سر به صورت)به (در سر اسپرم به صورت) تغییر کرده است.
100پاراگراف آخر خط آخر بجای (اسپر م ها را به بیرون)تغییر کرده به(اسپر مها را از طریق میزراه به بیرون)
101سمت چپ بالای صفحه (واژه شناسی برخاگ ) epididymis / اپیدیدیم( epi به معنای روی و بر روی و didymos به معنای بیضه است. برخاگ برگرفته از خاگ به معنای بیضه و بر به معنای روی بیضه است و به ساختاری رشته مانند بر روی بیضه اشاره دارد.)اضافه شده است.
101از پایین خط چهارم بجای(مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها)به جمله ی(مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها)تغییر کرده است.و از پایین در انتهای خط دوم بعد از قسمت های دیگر بدن (رشد ماهیچه ها و استخوان ها.)
101 
102پاراگراف آخر خط آخر (از آنها)به(از اووسیت و یاخته های تغذیه کننده)تغییر کرده است
102حاشیه سمت راست پایین صفحه موضوع (واژه شناسی)با تعریف زیرآورده( مام یاخته ) oocyte /اووسیت( مامه و مام به معنای مادر برای نشان دادن تخمک ماده به کار می رود. مام یاخته به معنای یاخته ای که پس از تقسیم کاستمانی، مامه یا تخمک ایجاد می کند و واژه هایی مثل مامه زایی، مام یاختک و مامه زا از همین کلمه ساخته می شود.)
102 
103حاشیه سمت چپ وسط صفحه موضوع (واژه شناسی)با تعریف زیرآورده( انبانک ) follicle /فولیکول( فولیکول با معنی حفره کوچک و گرد در میان بافت یا اندام و کیسه کوچک آمده است و واژه انبانک که از انبان به معنی کیسه به همراه )ک( علامت تصغیر تشکیل شده است همان معنی را می دهد.)
104خط دوم کادره فعالیت4 (ثانویه و اووم)به(ثانویه و تخمک)تغییر کرده است.
104پاراگراف اول خط چهارم ابتدای جمله کلمۀ (حرکت) قبل از زوائد انگشت مانند {کلمۀ(ابتدای)از جمله حذف شده} لولۀ رحم در اطراف آن {کلمۀ (حرکت می کنند)ازجمله حذف شده. و اووسیت ثانویه را به درون لولۀ رحم هدایت {کلمۀ(می کنند)به (می کند) تبدیل شده}
104 
105در تعریف چرخۀ تخمدانی قسمت (تخمدان تعدادی اووسیت) کلمۀ (تعدادی)حذف شده است.
107کلمۀ (آزادکننده) از ابتدای جمله خط ششم حذف شده،و در ادامه جمله { پیامی می دهد که هورمون آزادکننده ای ترشح کند. هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک ،کلمۀ (می کند) اضافه می شود.
107خط اول پاراگراف آخر{استروژن در واقع دو نقش متضاد را ایفا م یکند؛بجای کلمۀ (درغلظت کم)،(افزایش اندک آن)از آزاد شدن} شده است.
108خط اول صفحه آخرخط(تخم با تقسیمات متوالی با طی)به(تخم با تقسیم های پی درپی و گذر از)تغییر کرده است.
108 
109پاراگراف اول کلا تغییرکرده و شده (با ورود سرِ اسپرم به اووسیت، هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد م یشود. در همین حال، اووسیت ثانویه، میوز را تکمیل م یکند و به تخمک تبدیل م یشود. هستۀ تخمک با هسته اسپرم ادغام م یشود و یاختۀ تخم با 23 جفت کروموزوم شکل م یگیرد )شکل 12 (.)
109پاراگراف دوم خط سوم ، این تودۀ توپر،بجای کلمۀ(توپر)جملۀ(پریاخته ای توپر با نام مورولا)تغییر کرده است.
109پاراگراف دوم خط آخرجملۀ (که سرانجام در تشکیل جفت دخالت میکند)با جملۀ (که در مراحل بعدی برون شامۀ جنین )پرده کوریون( را می سازد. کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم جفت را تشکیل می دهد) عوض شده است.
110ابتدای پاراگراف اول به جای کلمۀ(درادامه)،(بعد ازجایگزینی)تغییر میکنه و سپس کل پاراگراف آخر جاشو با پاراگراف بالاییش عوض میکنه.و خط اول پاراگرافی که جابجا شده با پاراگراف آخر حذف شده، و بجاش با(کوریون، هورمونی به نام HC)شروع میشود
111حاشیه سمت چپ بالا موضوع (واژه شناسی)با تعریف{درون شامه جنین ) amnion /آمنیون(،برون شامه جنین ) chorion /کوریون(،شامه به معنی پرده و پوشش است،جنین توسط دو پرده محافظت می شود:یک پردۀ درونی تر به نام درون شامه،و دیگری که بیرون قرار می گیرد،به نام برون شامه. برای جلوگیری،از خلط آنها با پرده های قلب کلمه،جنین پشت آنها قرار می گیرد.}آمده است.
112بالای مبحث {(صوت نگاری )سونوگرافی}ی پاراگراف اضافه میکنیم (همزمان با تشکیل جفت یاخته های توده درونی لایه های زاینده را تشکیل می دهند که از رشد و تمایز آنها بافت های مختلف جنین ساخته می شود. ابتدا رگ های خونی و روده شروع به نمو می کنند سپس جوانه های دست و پا ظاهر می شوند. در انتهای ماه اول اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود. در طی ماه دوم همه اندام ها شکل مشخص می گیرند. در انتهای سه ماه اول اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود. در سه ماهه دوم و سوم ، جنین به سرعت رشد می کند و اندام های آن شروع به عمل می کنند به طوریکه در انتهای سه ماهه سوم قادر است در خارج از بدن مادر زندگی کند).
116حاشیه سمت راست بالای صفحه موضوع (واژه شناسی نر ماده) /Hermaphroditeهرمافرودیت(هرمافرودیت از دو کلمه Hermesبه معنی مذکر و aphrodite به معنی مؤنث است و به موجودی اشاره دارد که هر دو اندام تناسلی نر و ماده را دارد. واژه نر ماده نیز صورت صریح همین مفهوم است.)آمده است.
116 
117پاراگراف دوم خط اول آخر خط (لقاح تخمک ها) شده(لقاح تخم ها)
126پاراگراف آخر خط دوم و سوم تغییر کرده و شده (ساختاری به نام کیسۀ رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می کند.)
128حاشیه سمت راست بالا (واژه شناسی درون دانه ) endosperm /آندوسپرم( endo به معنای درون و sperm به معنی دانه است. بافت ذخیره ای درون دانه با این نام خوانده می شود که واژه درون دانه با تعریف علمی آن مطابقت دارد.)اضافه شده است.
132عکس (الف)با(ب)جابجا شده است.
143پاراگراف اول (جیبرلین ها و رویش بذر غَلات)از خط دوم تا آخرش یک سری تغییرات داشته و به صورت زیر در آمده(می سازند. این هورمون بر خارجی ترین لایۀ آندوسپرم )لایۀ گلوتن دار( اثر می گذارد و سبب تولید و رهاشدن آنزیم های گوارشی در دانه می شود )شکل 8(.این آنزیم ها دیوارۀ یاخته ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کنند. نشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیلاز تجزیه می شود.)
150خط آخراین صفحه قسمت بعد از ریزش برگ اش حذف شده
82توضیح شکل 17 این صفحه شده (شکل 17 سنگواره تشکیل شده از ترشحات گیاه و حشره)
اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  52,810 بازدید

  33 نظر

  درج: 9 مرداد 1397

  توسط: zinatlou
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (33 مورد)

  سلام من سال 98 کنکور دادم وپشت کنکوری سال 99 هستم این تغیرات درسی مال سال 99 هست ؟ من سایتای دیگه رو که نگاه کردم نوشته بود دروسی مثل زیست و شیمی دهم ویازدهم و دوازدهم حتما باید دوباره تهیه بشه این درسته ؟
  این تغیراتی که شما ذکر کردین کامله ؟ یعنی نیازی نیست تا کتابا رو یه بار دیگه بخرم ؟ cold_sweat cold_sweat

  ::روابط عمومی::
  کوثرجان این تغییرات برای مقطع یازدهم سال 97-98 می‌باشد و برای کنکور 99 هم شما می‌توانید از این کتاب استفاده نمایید زیرا کتاب درسی یازدهم امسال تغییرات زیادی نداشته است.
  .
  1398/07/14 - 09:19
 • +1
  میشه لطفا تغییرات زیست دوازدهمم بذارید ؟ توروخدا... هیچ جا نیست... لطفا بذارید :(((
  .
  1398/07/9 - 13:47
 • +11
  سلام لطفا تغییرات زیست دهم چاپ 95 واسه کنکور 99بزارید
  .
  1398/07/1 - 13:02
 • +3
  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم این تغییرات رو نمیشه به صورت فایل پی دی اف دانلود کرد؟
  .
  1398/06/28 - 14:12
 • +2
  سلام لطفا تغییرات کتاب زیست دهم سال 96 نسبت به 95 رو قرار بدید.ممنون
  .
  1398/06/25 - 23:39
 • +3
  سلام کتاب یازدهم کنکور99 نبست به کتاب یازدهم کنکور 1400 فرق کرده یا ن؟

  ::روابط عمومی::
  خیر تغییرات بیشتر در قسمت دوازدهم می‌باشد.
  .
  1398/06/8 - 15:42
 • 0
  سلام و خسته نباشید
  کتاب های یازدهم 98 منتشر شد
  لطف میکنید تغیییرات رو لحاظ کنید...
  با تشکر
  .
  1398/06/5 - 17:20
 • 0
  سلام
  این تغییرات برای پشت کنکوری 99 هم هست؟

  ::روابط عمومی::
  پایه یازدهم تغییراتی دیگری نداشته است.
  .
  1398/05/19 - 16:06
 • +1
  سلام این اصلاحیات واسه کنکور 99 هم مناسبه؟[b][/b]

  ::روابط عمومی::
  بله دوست خوبم مناسب می‌باشد.
  .
  1398/05/9 - 00:53
 • 0
  سلام لطفا تغییرات کتاب دهم سال ۹۶_۹۷ رو دوباره بزارید ????????????????????????من ۹۹ کنکور میدم ولی پشت کنکوریم خواهش میکنم بزارید

  ::روابط عمومی::
  دوست خوبم تغییرات کتاب درسی را برای شما در این قسمت قرار داده ایم.
  .
  1398/04/26 - 12:37
 • +1
  سلام. لطفا تغییرات سایر دروس مثل شیمی و عربی و دین وزندگی در پایه های مختلف از سال تحصیلی97-98 نسبت به96-97 اعلام نمایید. با تشکر

  ::روابط عمومی::
  محمدجان تمامی تغییرات کتاب درسی برای شما در این صفحه قرار داده شد.
  .
  1398/04/22 - 19:06
 • 0
  کتاب های دیگه هم تغییر کردن ؟اگه کردن لطفا بزارید
  .
  1398/04/14 - 17:47
 • +1
  سلام ببخشید لینک دانلود این فایل کجاست من پیداش نمیکنم واقعا احتیاجه دانلودش کنم ممنون از کار خوب و مفیدتون

  ::روابط عمومی::
  گلی جان، این مطلب فایلی برای دانلود ندارد و مطالب برای شما جهت مطالعه روی سایت آورده شده است.
  .
  1398/04/8 - 13:35
 • 0
  سلام خسته نباشیذ لطف کنیذ بقیه درس ها رو بذاریذ

  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز برای در این صفحه تغییرات کتاب درسی 98-97 برای شما قرار داده شد.
  .
  1398/01/17 - 19:04
 • 0
  سلام خسته نباشید سوالم اینه که این کتاب را برای کنکور 98 بخوانیم مشکلی پیش نمیاد؟

  ::روابط عمومی::
  خیر این کتاب برای کنکور 98 می‌باشد.
  .
  1398/01/1 - 14:43
 • 0
  1 2 3
  کتاب های لقمه
  کتاب های امتحانیوم
  کتاب های موضوعی
  کتاب های کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های تست پایه

  آخرین نظرات ارسالی

  خیلی عالیه خیلی عالیه
  سلام کنکوریوم تجربی کنکور ۱۴۰۳ کی موجود میشه؟ سلام کنکوریوم
  نروژی اولی از راسته یا چپ؟ نروژی اولی از راسته یا چپ؟
  سلام وقت بخیر،بیخشید این کتاب تا اوایل بهمن موجود میشه خواهشا

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir