برف انبار

0
برف انبار

اصفهان

برف انبار

معتدل کوهستانی

جاذبه ها: 0 تا

شهر برف انبار یكی از شهــرهای شهرستان فریدونشــهر می باشد كه این شهــرستان از توابع استان اصفهان از جانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن و از جانب شـمال غرب و غرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب به خوزستان و از جنــوب به چــهارمـحال بختیاری محدود می گردد، شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آســـفالته داران به فریدونشـــهر واقع شــــده است و در مورخه ۲۴/۶/۸۲ باجــمعیت ۶۰۰۰ نفر، از دو مجموعه روستایی خمسلووسنگباران با وسعت ۴۰۰ كیلومـــترمربع شكل یافته است و این شهر بافاصله ۱۵كیلومتری از مركز شهرستان و۱۵۰كیلومتری از مركز استان واقع شده است.

نام شــهر برف انبار براساس نام دهستان برف انبار كه یكی از دهستانهای ناحیه شمال شرقی شهرستان فریدونشهر بود،برف انبار نامـیده شد.این شــــهر از دو مركز روستایی خمسلووسنگباران تشكیل یافته است وساكنین محله خمسلو ازاقـوام ترك وبه زبان تركی تكلم می نمایندوبه زبان فارسی تسلط كامل دارند.چــــندین خانوار غیربومی ساكن در محـــله خمسلو كه از پشتكوه به این محله مهاجرت داشته اندوبه زبان لری صحبت می نمایـــند وساكنین محله سنگباران درگذشـــته ارمنی بوده اند كه بتدریج این طبقه اجتماعی به اصفهان مهاجرت نموده ومسلمانان جایگزین آنان شــده اند,لذا زبان آنان نیز در بدو امــر ارمنی زبان بوده است و پس از مـهاجرت آنان، ساكنین جایگزین اززبان محلی كه عمدتاً لری وتركی است بهره میگــیرند ودین ساكنین هردو محـــله اسلام ومذهـــب آنان شــیعه است. ونسبت به مراسم مذهبی همانــندسایر روستاهای منطقه دارای اعتقادات محكم می باشنــدكه بااهدای ۱۴شهید گلگون كفن وچندین ایثارگر،آزاده وجانباز به میهن انقلاب اسلامی همانندسایرشهرهای كشوربرای پیروزی انقلاب اسلامی اهـــــداء نمودند. شهــر برف انبـار با جمعیت تقریبی ۶۰۰۰نفر، روستای خویگان علیا راتحت نفوذ مستقیم خوددارد.( لازم به ذكر است كه جمعیت شهر برف انبار مطابق سزشماری سال ۱۳۹۰در حدود ۵۳۳۶و ۱۵۵۷ خانوار بوده است.)

تاریخچه و ویژگیهای شهر

منطقه فریدن وفریدونشهـــردارای سابقـــه تاریخی طــولانی است ونام باستانی فریدن درارمنه قدیم پرتیكان بوده وكلی از آبادترین نقاط مركزی ایران محسوب می شــده است،بطـــوریكه بنای قـــریه شاهپورآباد را به شاهپــور دوم ساسانی نسبت می دهندو آثار قدیم درآن زیاد یافت شده است.سابقه طـــولانی تاریخی منطقه ارتباط مستقیم دارد.با ویژگیهای طبیعی وآب وهوائی آن،چشمه های جوشـــان،آبهــای روان،جویبارها، ارتفاعات سرسبز و آب و هوای مناسب برای دامـــداری و وجـــود گیاهان مرتعی از مهمتـــرین عــوامــل پیــدایش آبادیهای منطقه بشمار می آید، بدیهی است سرسختی طبیعت و ارتفــاعات نیــزعــامــل مهم درجهت امنیت آن وتداوم تاریخی مراكـــز مذكور است،برف انبار نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.وجوداراضی نسبتاً مسطح وحاصلخیـز،نهرهای متعدد درمیــان آنها،خاك مساعــد برای توسعــه كشت از جمله عوامل اصلی پیـــدایش شهـــر و در مسیراصلی ارتباطی قــرارداشتن از عمده عوامل توسعه آن بشمار می آید.

همانطوركه در بررسیهای متعدد قبل اظهار شد شهربرف انبار از دو روستای خمسلو و سنگباران تشكیل شده است وچون جمعیت مراكز مذكور رقم اندكی است،لذا حداكثر هركدام ازروستاهای مذكور می توانــد یک محله شهر باشند،بعبـــارت دیگـــر شهـــر برف انبار دارای دو محله خمسلو و سنگباران است كه هردو واجد هویت و اصالت بوده برای ساكنین قابل شناخت،درك و تشخیص است. بدیهی است هریك از مراكز گفته شده دارای واحدهای كوچكتری هستند برای مثال محله خمسلــو دارای ۱۰ زیرمحله بنامهای گلستان شهداء، خدادادیها، محله بالا، نقدیها، رضائی ها، بدرخانیها، خدادادیهای قدیم،كربلائی ها وسیدالی ها می باشـــد.

محله خمسلو كه به زبان تركی به (نی)(قمش) گفته می شـــود چون دركنار رودخانه واقع در بخش جنوبی خمسلو(نی) روییده میشود نام این مركز بنام قمشلو نامیده شده واین نام به مرور زمان تبدیل به خمسلو گشته است. همینطور در ارتباط با نام گذاری این مـــركـــز چنین اظهار نظرشده كه چون بنیان گذاران آن پنج برادر بوده اند (بزبان عربی بمعنای پنج است) این مركز بنام خمسلـــو نامیـــده شـــده اســت و روستــای سنگباران كه درحال حاضر یكی از محله های شهـر را تشكیل می دهد، قـــبل از رسمیت یافــتن شهـــر برف انبار مركز دهستان برف انبار بوده است.

متوسط بارندگی سالانه ۳۳۴/۲ میلیمتر میباشد و بیشتـــــرین بارندگی دراسفنــدماه با ۸/۶۱ و كمترین درخــــردادماه با ۹/۰ میلیمتر و شهریور به واسطه عـــدم بارندگی خشكتـــرین ماه سال می باشد. متوسط دمای سالانه ۹/۳ درجه سانتیگراد،سردترین ماه با متوسط ۴/۳ و گرمترین آن با متوسط ۲۲/۱درجـــه سانتیگـــراد به ترتیب متعلق به دی مــاه و تیـــرماه میباشد.حداقل مطلق دما در سردترین ماه ۳۰ وحداكثر مطلق دما برابربا ۳۶/۵ سانتیگراد درماه های فوق می باشد،جهت وزش باد غالب درمنطقه جنوب غربی به سمت شمال شرقی است.

موقعیت جغـرافیـایی وگردشگری شهر

شهربرف انبار یكی از شهــرهای شهرستان فریدونشهر ازتوابع استان اصفهان از جانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن و از جانب شمال غرب و غرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب به خوزستان و از جنــوب به چهارمحال بختیاری محدود می گردد.شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آسفالته داران به فریدونشهر واقع شـده است وارتفاع آن از سطح دریا با ۳۲درجه و۵۸دقیقه عرض شمالی و۵۰ درجه و ۸ دقیقه طول شرقی ۲۳۰۰ می باشد، شهــر برف انبار یكی ازمناطق جلگه ای آبرفتی منطقه و كشاورزی می باشدكه در منطقه كوههای زاگرس قراردارد و سه ارتفاع مشخص بنامهای : ۱ـ كوه خشكه رود با ارتفاع ۳۷۵۰متر در جنــوب غربی ۲ـ كوه دزاك به ارتفاع ۲۷۹۴ متـر در جنوب شرقی ۳ـ كوه قره بیشه به ارتفاع ۲۵۰۰متر در شمال شرقی كه آنرا احاطه نموده است.و با قرارداشتن درسرراه جاده اصلی اصفهان به خوزستان و مهمترین راه ارتباطی شهرستان فریدونشهر به شهرستان فریدن و اهمیت خاص ، این شهر را از لحاظ دسترسی به شبكه های اصلی كشور اشاره نمود.

مدارک تاریخی و جغرافیای نشان می دهد كه درگذشته های بسیار دور منطقه فریدن و فریدونشهر دارای سابقه تاریخی طولانی است و نام باستانی فریدن در ارامنه قدیم پرتیكان بوده و ایالتی مهم برای قوم آریا در سالهای پیش از اسلام بوده است و آثاری از این ادوار در چند كیلومتری شهر درمزرعه ای بنام قهستان برخرابه ها و سنگ قبرها هنوز باقی است و یكی از آبادترین نقاط مركزی ایران محسوب می شده است .سابقه تاریخی منطقه ارتباط مستقیم دارد با ویژگیهای طبیعی و آب و هوای آن، چشمه های جوشان، آبهای روان، جویبارها، ارتفاعات سرسبز و آب وهوای مناسب برای دامداری و وجود گیاهان مرتعی ومهمترین گیاهان این منطقه عبارتند از: كما، زول، چاشیر، كلوس، لنگر می باشند كه برای تغدیه دامها درزمستان بیشتر از كما و زول استفاده می گردد و گیاهان داروئی متعددی نیز درمنطقه میـرویدكه بنامهای اورجی، بوسوری، بیاله، چای كوهی، ریواس، قارچ، پالوزه، گوزوانه، انزلا، دوختی، مندک، انگور، صفا وكتیرا و گزانگبین و غسنی كه شیره گیاه است.


این ناحیه حدود ۲۵۰سال قبل جنگلی بوده است بطوریكه در كوههای شمال فریدونشهر و غرب افوس درصخرهایی كه كمتر انسان می تواند از آنها عبور كند،درختانی نظیرسیب ،بادام، بلوط و زرشک وحشی بسیاردیده می شود.شهربرف انبار باداشتن فصل تابستانی بسیار زیبا وآب وهوایی خنک و زمستانی سرد و بارش برف زیاد و بهاری دل انگیز كه روح هر بیننده ای را طراوت می بخشد واین منطقه باداشتن مناطق زیبا ودیدنی برای گردشگری در تابستان ، نظیر منطقه طبیعی و دیدنی بنام زیارتگاهی امامزاده ادریس كه در شمال شرقی و حدود سه كیلومتری این شهر قراردارد كه این آثار متبركه محل قدمگاه و جای پنجه دست وجای پای اسب امامزاده می باشد كه با داشتن قدمت بالا ، باغهای زیبا و چشمه های جوشان كه مردم این شهر و روستاهای اطراف به این امامزاده اعتقاد فراوانی دارند و در شمال غربی و در حدود ۴كیلومتری شهر، روستای بنام خویگان علیا قراردارد كه جاده اصلی آن از مركز شهربرف انبار عبور میكند كه این روستا باداشتن كلیساهای زیبا و با قدمت بالا و سنگهای قبر های باقدمت بیش از صد سال ،باغهای زیبا وچشمه های جوشانه دراین روستا وجود دارد و در شهربرف انبار باغهای زیبا ودل انگیزی وجود دارد مانند باغهای معروف به برف انبار و خشكری و با عبور آبهای روان و چشمه های جوشانی و با قرارداشتن دردل كوه،مناطقی زیبا و طبیعی برای گردشگری و تفریحی می باشد.

اقتصاد شهر

فعالیتهای اقتصادی ساكنین شهــربرف انبار نیز همانند كل منطقه فــریدن و فریدونشهـــر حول محور كشاورزی و دامداری و رشته های مرتبط باآن است.مهمتــــرین ویژگی اقتصادی شهربرف انبار كشاورزی است. در مرحله بعد دامداری و كارگــــری ساده و صنــایع دستی واجد اهمیت است.عمده محصــــــولات كشاورزی درمحله های خمسلو و سنگباران اختصاص به كشت سیب زمینی وگندم دارد به ترتیبی كه سطح زیركشت مراكز مذكـــور ۴۶درصد سطح كل زیركشت محصولات كشاورزی راتشكیل میــــــدهد و سایر محصولات زیر كشت برف انبار را جو- حبوبات- و علوفه تشكیل می دهد، بدیهی است طی چنــــدسال گذشته توسعه فعالیت كشاورزی بخصوص درجهت افزایش تولیدات گندم و سیب زمینی قابل ملاحظه بوده است. بطــــوریكه وسعت اراضی زیركشت انواع محصـــولات كشاورزی از حد ۱۲۶۰ هكتار نیز فراتر رفته وصرفاً ۸۴۰ هكتار آن اختصاص به كشت سیب زمینی دارد و با توسعه امكانات كشاورزی همانند آموزش، ماشین آلات، كود و سموم و تامین آب امكان توسعه در بخش كشاورزی برف انبار وجود دارد. دامــــداری شهربرف انبار نیز واجد اهمیت است.كه به صورت سنتی و مكانیز می باشد و تعداد قابل توجهی درشهر نگهداری می شود به ترتیبی كه متوسط هرخانوار، ۸/۱گاو و۶/۸ راس گوسفند دارد و عمده فعالیت زنان شهربرف انبار در زمینه قالی بافی از نوع كاشانی و خوانساری می باشد.

فعالیت صنعتی

قطب صنعتی در فاصله ۱۳كیلومتری شمال شرقی شهـــر فــریدونشهــر در جوار محله سنگباران قراردارد، این قطب صنعتی ازطرف شرق به جاده اصلی فریدونشــهر- اهــــواز، ازطرف غرب به كوههای منطقه، از طرف شمال به محلــه سنگباران و از طــرف جنـــوب به زمینهای كشــاورزی شهربرف انبار محدود میشــود.طـرح قطـب صنعتی در سال ۱۳۶۷ تهیه و به تصــویب دفتـــر فنی استــانداری اصفهان رسیـــده است.

مقداركل مساحت زمین ۵۴۰۰۰ مترمربع می باشــــدكه ۸۳۰ متـــر طول و۶۵۰ مترعرض دارد، این مقدار زمین به ۷۴پلاک مجزا تقسیم بندی شده است.

محاسن قطب صنعتی

- این طرح از نظرمكان یابی و جهت وزش بادها و موقعیت جغرافیایی در مكان مناسب واقع شده.

- از نظر دسترسی به جاده و راههای ســــراســـری (نزدیك به جاده اهـــواز- اصفهان) درموقعیت مطلوبی می باشد.

- موجبات توسعه اقتصادی منطقه و اشتغال زائی و جلــــــوگیری از مهاجرت به شهـرها خواهد بود.

- باتوجه به موادخام موجود در منطقه مانند پشم،سیب زمینی،شیر و… تولیداتی نظیرنخ، پارچه، نشاسته، كره، ماست ،پنیر و…. تهیــه و به بازارهای مصـــرف صادره كه موجـــب رونق اقتصادی منطقــه خـواهــد گــردید تحویل داده میشود.

ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:

1,795 بازدید

0 نظر

درج: 19 بهمن 1401

افزودن نظر

جهت ارسال نظر در سایت عضو شوید.
نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*

نظرات کاربران

در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir