دبیر جغرافیا

6,832
  دبیر جغرافیا

  رشته دبيري در مورد هر درس علاقه خاص و استعداد خودش را مي خواهد ، علاقه انسان به رشته دبيري نبايد از روي ناچاري باشد. معلمي شغلي نيست كه بتوان با حساب سرانگشتي آن را انتخاب كرد . اين درست است كه معلم بايد حق الزحمه اش پرداخت و قدر و منزلش دانسته شود ولي با وضع فعلي كه ما داريم بايد به اين نكته توجه كرد كه سياست هاي كلي حمايت هاي مناسبي را از معلم و مقام او انجام نداده است در اينجا رشته مورد نظر ما رشته دبيري جغرافياست .با تكيه بر جنبه هاي علمي – كاربردي جغرافيا و اهميتي كه امروزه اين علم در شناخت محيط زندگي و راهگشايي ها و حل بسياري از آلام و مشكلات يافته است.

  هدف اصلي از برنامه تربيت دبير جغرافيا تربيت معلم در سطح كارشناسي (ليسانس )براي آموزش جغرافيا در مقطع دبيرستان مي باشد.

  بدين منظور براي رشته جغرافيا برنامه تربيت دبير ويژه اي با تلفيقي از دروس پايه ، اصلي و تخصصي جغرافياي طبيعي و انساني تنظيم شده است تا دانشجويان را در فراگيري مباني علمي لازم و نيز در امر آموزش جغرافيا توانا سازد.

  3-ساختار برنامه آموزشي : تعداد كل واحدهاي آموزشي 135 واحد است كه مطابق جدول زير به دروس عمومي دروس تربيتي ، دروس پايه – دروس اصلي الزامي و دروس اصلي اختياري تقسيم مي شود. - دروس عمومي 20واحد

  -دروس تربيتي 24 واحد

  - دروس پايه 24واحد

  -دروسي اصلي الزامي 59 واحد -دروس اصلي اختياري 8 واحد

  4- طول دوره و شكل نظام آموزشي :

  دوره كارشناسي جغرافيا 4 سال است نظام آموزشي اين دوره واحدي است و كليه دروس عملي و نظري آن طي 8 نيمسال ارائه مي شود. طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته و حداقل زمان لازم براي هر واحد نظري 1 ساعت در هفته مي باشد . تبصره :

  حداقل و حداكثر طول دوره آموزشي كارشناسي تربيت دبير جغرافيا برابر مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي است. مجموعه دروس جغرافيايي برنامه آموزشي جغرافيا تربيت دبير 91 واحد است كه به 3 دسته بشرح ذيل تقسيم مي شود. - دروس پايه 24 واحد

  - دروس اصلي الزامي 59 واحد

  - دروس اصلي اختياري8 واحد

  5-جنبه هاي عملي دروس و سفرهاي علمي : شنخت همه جانبه مسائل جغرافيايي ايران بدون مشاهدات علمي امكان پذير نمي باشد، بازديد هاي علمي اعم از بازديد هاي كوتاه چند ساعته تا چند روزه مكمل دروس نظري است و دانشجويان را از ذهن گرايي به واقع نگر ي سوق ميدهد و آنها را بهدرك صحيح از پديده هاي محيطي رهنمون مي شود از اين رو نقش بنيادي بازديدهاي علمي – آموزشي را ميتوان در اهداف عمده ذيل بيان كرد. 1- كمك به تفهيم مفاهيم و مسائل جغرافيا يي كه در كلاس آموخته شده است. 2- دانشجو در محيط ها و موقعيت هاي جديد معلومات و برداشتهاي تازه اي كسب مي كند. 3- حس كنجگاوي شخصي دانشجو پرورش يافته و او را در شناخت صحيح محيط ياري ميدهد. 4- دانشجو مهارتهاي اوليه مانند خواندن نقشه ، تشخيص عوارض و كاربرد روش هاي علمي را در بررسي و فهم چشم اندازها و پديده هاي طبيعي و انساني و نيز مفاهيمي چون پراكندگي فضايي ، هماهنگي مكاني ، تفاوتهاي مكاني و درك يكپارچگي و سيستمي ديدن محيط را تجربه مي نمايد.

  تبصره 1: استاد راهنماي مسافرتها و بازديد ها ي علمي بايستي قبل از انجام سفر مناطق ايستگاهها و مراكز مورد بازديد و استراحت را مشخص و امكانات و نيازهاي سفر را تعيين كند و بصورت يك طرح سفر به گروه جغرافيا ارائه نمايد.

  تبصره 1: دانشجو به عنوان بخشي از وظايف علمي و آموزشي خود در مسافرتها و بازديد هاي علمي شركت مي جويد. لذا مسئوليت قانوني هرگونه پيشامد ناگوار احتمالي برعهده شخص دانشجو است.

  تبصره 3: با توجه به نقش مثبت و سازنده مسافرتها و بازديد هاي علمي لازم است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي زمينه هاي ، امكانات و تداركات لازم براي انجام مسافرتهاي علمي گروه هاي جغرافيا در داخل كشور فراهم آورند.

  تبصره 4: كليه دروس مربوط به جغرافياي ايران در صورت صلاحديد استاد درس مي تواند با مسافرتها و بازديدهاي علمي چند ساعته تا يك هفته اي توام باشد در مورد ساير دروس در صورت ضرورت شوراي عمومي گروه هاي جغرافيا تصميم مي گيرد. 6-پروژه : براي رشته جغرافيا گرايش تربيت دبير پروژه 2 واحد ارائه شده است.

  7-دروس اختيار ي: دروس اختياري ، دروسي است كه با توجه به بند سوم بخشنامه شماره 616/12 مورخه 13/3/69 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، گروههاي آموزشي جغرافيا مي توانند با توجه به شرايط علمي – تخصصي خود تعداد 8 واحد درسي از ميان دروس ستاره دار انتخاب و ارائه نمايد. مرجع تصميم گيري براي انتخاب دروس فوق شوراي عمومي گروه جغرافياي هر دانشگاه مي باشد.

  8 گروه آموزشي جغرافيا در صورتي مجاز به ايجاد هر يك از گرايشهاي مصوب هستند كه حداقل دو عضو علمي با درجه دكتري تخصصي كه موضوع رساله دكتري آنها در زمينه گرايش مورد نظر باشد ، داشته باشند.

  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- آباده      
  2 آزاد- آران و بیدگل      
  3 آزاد- ابرکوه      
  4 آزاد- اردکان      
  5 آزاد- اسد آباد      
  6 آزاد- اسفراین      
  7 آزاد- اسلام آباد غرب      
  8 آزاد- الیگودرز      
  9 آزاد- اهواز      
  10 آزاد- ایلام      
  11 آزاد- بجنورد      
  12 آزاد- بروجن      
  13 آزاد- بناب      
  14 آزاد- بندر انزلی      
  15 آزاد- بندر ترکمن      
  16 آزاد- بهشهر      
  17 آزاد- بیجار      
  18 آزاد- بیرجند      
  19 آزاد- پاوه      
  20 آزاد- تبریز      
  21 آزاد- تربت جام      
  22 آزاد- تربت حيدريه      
  23 آزاد- تفت      
  24 آزاد- تنکابن      
  25 آزاد- تهران      
  26 آزاد- جهرم      
  27 آزاد- خوانسار      
  28 آزاد- دزفول      
  29 آزاد- دماوند      
  30 آزاد- رشت      
  31 آزاد- رودسر      
  32 آزاد- زرین شهر      
  33 آزاد- ساری      
  34 آزاد- ساوه      
  35 آزاد- سقز      
  36 آزاد- سنندج      
  37 آزاد- شاهین شهر      
  38 آزاد- فردوس      
  39 آزاد- فریدون شهر      
  40 آزاد- فریمان      
  41 آزاد- فسا      
  42 آزاد- فیروزآباد      
  43 آزاد- قوچان      
  44 آزاد- گرگان      
  45 آزاد- گناباد      
  46 آزاد- گنبدکاووس      
  47 آزاد- لامرد      
  48 آزاد- ماکو      
  49 آزاد- مشکین شهر      
  50 آزاد- ممسنی      
  51 آزاد- میاندوآب      
  52 آزاد- میناب      
  53 آزاد- نقده      
  54 آزاد- نهاوند      
  55 آزاد- نور آباد      
  56 آزاد- هشترود      
  57 آزاد- وزوان      
  58 آزاد- کبودر آهنگ      
  59 آزاد- کرج      
  60 آزاد- کرمان      
  61 آزاد-ابهر      
  62 آزاد-اراک      
  63 آزاد-ارومیه      
  64 آزاد-بندر عباس      
  65 آزاد-بوشهر      
  66 آزاد-زاهدان      
  67 آزاد-نیشابور      
  رديف نام درس
  1 آب و هواي کره زمين
  2 آموزش جغرافيا در جهان
  3 اصول عكسهاي هوايي و ماهواره اي
  4 اصول هيدرولوژي و جغرافيايي آبها
  5 اقليم ايران
  6 برنامه ريزي روستايي در ايران
  7 برنامه ريزي شهري در ايران
  8 پروژه
  9 جغرافيا و برنامه ريزي ناحيه اي : (مباني و ايران)
  10 جغرافيا و صنعت توريسم
  11 جغرافياي اقتصاد ايران 1 : كشاورزي
  12 جغرافياي اقتصادي ايران 2: صنعت ، انرژي ، حمل و نقل
  13 جغرافياي جمعيت ايران
  14 جغرافياي جهان سوم
  15 جغرافياي خاك (مباني و ايران )
  16 جغرافياي روستايي ايران
  17 جغرافياي رياضي (زمين در فضا)
  18 جغرافياي زيستي: (مباني و ايران )
  19 جغرافياي سياسي : (مباني و ايران )
  20 جغرافياي شهري ايران
  21 جغرافياي كشورهاي آسيايي
  22 جغرافياي كشورهاي سرمايه داري
  23 جغرافياي ناحيه اي ايران 1 :سواحل شمال و جنوب
  24 جغرافياي ناحيه اي ايران 2-مناطق كوهستاني
  25 جغرافياي ناحيه اي ايران3 : مناطق خشك و نيمه خشك
  26 روش تحقيق در جغرافيا
  27 رياضيات پايه براي جغرافيا
  28 زمين شناسي براي جغرافيا
  29 ژئومورفولوژي ايران
  30 ژئومورفولوژي عملي –آزمايشگاهي
  31 شناخت قاره ها
  32 شناخت مشاهير جغرافيدانان جهان اسلام
  33 شناخت منابع و ماخذ جغرافياي ايران
  34 شهرها و شهركهاي جديد
  35 فلسفه جغرافيا و جغرافياي کاربردي
  36 كاربرد آمار و احتمالات در جغرافيا
  37 كارتوگرافي (نقشه كشي و تهيه نقشه هاي موضوعي )
  38 كامپيوتر در جغرافيا
  39 مباني اقليم شناسي
  40 مباني جغرافياي اقتصادي 1 کشاورزي
  41 مباني جغرافياي اقتصادي 2 : صنعت ، انرژي ، حمل و نق
  42 مباني جغرافياي جمعيت
  43 مباني جغرافياي روستايي
  44 مباني جغرافياي شهري
  45 مباني ژئومرفولوژي 2 ديناميک
  46 مباني ژئومورفولوژي 1 : ساختماني
  47 مباني علم اقتصاد
  48 مباني علم جغرافيا
  49 مباني كوچ و كوچ نشيني در ايران
  50 متون جغرافيا به زبان انگليسي 1
  51 متون جغرافيايي به زبان انگليسي 2
  52 منابع و مسائل آب ايران
  53 نقشه برداري
  54 نقشه خواني و كاربرد نقشه در جغرافيا
  55 ويژگي هاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي
  56 کاربرد عکسهاي هوايي و ماهواره اي درجغرافيا
  فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های دبیری در آموزش و پرورش، فرهنگسراها و مراکزی به نحوی با علم جغرافیا و دانش جغرافیا مرتبط هستند می توانند مشغول به کار شوند.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های پرسوال
کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع انسانی
کنکوریوم

دسته بندی مطالب

کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع

آخرین نظرات ارسالی

منتشر کنین لطفا سریع تر
امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
محمد 1402/08/21 - 18:58
وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
سلام اسب هاشون رو عوض کردن
سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

آمار سایت

کل مطالب: 19974
کل نظرات: 30150
کل اعضا: 310369
جدیدترین عضو: u-360449
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir