زمان مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

+1
زمان مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای زمان مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی رشته های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن 97 را اعلام کرد .

پیرو اطلاعیه‌ مورخ 97/08/20، بدین‌‌ وسیله‌ نظر متقاضیان مرحله تكمیل ظرفیت رشته‌‌ های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین معرفی شدگان رشته‌ نیمه‌ متمركز آموزش تربیت بدنی پردیس‌ های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی كه در آزمون عملی رشته ذیربط شركت نموده اند ، برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1397 را ‌به‌ نكات زیر معطوف‌ می‌ دارد :

الف ) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌ های‌ تحصیلی دارای شرایط خاص ، افراد واجد شرایط در هر یك‌ از كد رشته‌ های‌ شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بین‌ كلیه داوطلبانی‌ كه‌ كدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب ‌نموده‌اند ، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد .

ب ) پذیرفته‌ شدگان رشته‌های متمركز آزمون سراسری سال 97 چنانچه در ردیف ‌معرفی‌ شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یك ‌از رشته‌‌های‌ فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت قرار بگیرند ، در صورتی كه برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه ، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ و یا رشته‌‌های‌ اعلام شده‌ ، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یك از رشته‌ های تحصیلی‌ دارای شرایط خاص اعلام‌ قبولی شوند ، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو شده و می‌ بایست در رشته قبولی جدید ثبت‌ نام و ادامه تحصیل نمایند ، بدیهی است  امكان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌ شدگان در رشته قبولی متمركز قبلی میسر نمی‌ باشد .  لذا داوطلبان گرامی لازم است در این خصوص دقت و توجه لازم بعمل آورند .

ج ) داوطلبانی كه نسبت به انتخاب یك یا چند كدرشته محل در مرحله تكمیل ظرفیت اقدام نموده ولی در این مرحله نسبت به معرفی آنان اقدام نگردیده، این دسته از داوطلبان یا ضوابط مربوط به پذیرش در این رشته ها را دارا نمی باشند و یا در مقایسه با سایر معرفی شدگان فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله هستند.

د ) اسامی پذیرفته‌ شدگان نهائی رشته‌ های مختلف تحصیلی متمركز و نیمه متمركز پردیس های دانشگاه فرهنگیان پس از انجام مراحل مصاحبه ، معاینه و سایر مراحل گزینش علمی نهایی در دهه دوم دی ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

** انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌ های عمومی معرفی‌ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. ( معرفی شدگان دقت نمایند كه در هر یك از مراحل مورد نظر، شركت نمایند ):

الف ) نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌ های عمومی گزینش :

توجه آن دسته از داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی‌ شدگان چندبرابرظرفیت هر یك از رشته‌ های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت و همچنین معرفی‌ شدگان رشته نیمه‌ متمركز كه در آزمون عملی رشته ذیربط شركت نموده‌اند ، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می‌دارد:

1- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی ( فرم شماره 1 ) مندرج در ذیل همین اطلاعیه ، نسبت به تكمیل دقیق آن و الصاق یك قطعه عكس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و كارت ملی حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ اعلام اسامی در سایت ، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ( جدول شماره 2 - نشانی و شماره تلفن هسته‌ ها ) پیوست اطلاعیه ارسال و یا به صورت حضوری ارایه نمایند .

2- لازم است در تكمیل فرم مشخصات دقت كافی معمول گردد . بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تكمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود .  

3- تكمیل نکردن فرم اطلاعات و یا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت ، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذكور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

تذکر مهم : معرفی‌ شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی ، طبق بخش « نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش » حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان ، جهت طی مراحل بررسی صلاحیت‌ های عمومی گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست) با در دست فرم شماره (1) و سایر مدارك مربوط مراجعه نمایند .

4- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل ، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌ های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی تلقی می‌ گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود .

ب ) اقـدامات لازم برای انجام فرایند گزینش و مصاحبه اختصاصی :

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری  برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد . انجام مصاحبه تخصصی  صرفاً درمهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امكان پذیرمی‌ باشد . انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده ، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهد بود . پذیرش دانشجو در مرحله تكمیل ظرفیت و رشته های نیمه متمركز آزمون سراسری سال  97، منحصراً برای پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 « بخش پیوست‌ها » دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397  و اطلاعیه  مورخ 97/08/20 سازمان سنجش آموزش كشورخواهد بود .

1- جدول شماره ( 1 ) نام ، نشانی و شماره تلفن مراكز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌ شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌ های نیمه متمركز و مرحله تكمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 97 در رشته‌ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران می باشد كه داوطلبان ضرورت دارد برای شركت در مصاحبه تخصصی در زمان مقرر در مراكز مجری حضور یابند .

تذكر : معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراكز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقبا از طریق اداره كل آموزش و پرورش استان بومی داوطلب اعلام خواهد شد .

2- از معرفی‌ شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد كه دارای شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحه 2 و 3 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97 و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش كشور ( كسب نمره علمی كل 6500 و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه ی دوم ( معدل سه پایه  اول، دوم و سوم )، بومی بودن در كد رشته محل انتخابی ، برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی ، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین 75/07/01 به بعد ») باشند در غیر اینصورت انجام مصاحبه علمی – تخصصی ، منتفی خواهد بود .

تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن تحت هر شرایطی تغییر نخواهد كرد .

3- ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چند برابر باید توسط پزشك معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش ، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد . در غیر این صورت انجام مصاحبه امكان پذیر نخواهد بود.

4- موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی و تایید صلاحیت‌ های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌ گردد ، بلكه كلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصی و بررسی و تایید صلاحیت‌ های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی كه براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام می گردد، دارای بالاترین نمره علمی نهایی در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند .

تبصره : داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در كد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه‌ های مزبور اقدام نمایند و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شركت نمایند .

5- تغییر رشته و گرایش ، تغییر اولویت ، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ ها و بلعكس در بدو  ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان‌ پذیر نخواهد بود .

6- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد ، تحت هر شرایط اعم از تأهل ، تجرد ، بُعد مسافت ، تکفل ، سرپرستی خانواده ، فوت والدین ، بیماری و غیره ... ممنوع می‌ باشد .

7- محل تحصیل پذیرفته‌ شدگان پس از ثبت‌ نام قطعی ، توسط پردیس‌ ها در واحد های تابعه ( سطح استان ) طبق جدول شماره (1) صفحه 3 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97 تعیین خواهد شد .  

تبصره 1 : در كلاس‌هایی كه به حد نصاب لازم (حداقل 20 نفر) برای تشكیل در پردیس محل قبولی نرسد دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته‌ شدگان در سطح پردیس‌ های كشور اقدام خواهد نمود . پذیرفته شدگان هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان "كان لم یكن" تلقی خواهد شد .

تبصره 2 : انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می‌ باشد .

8- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره صرفاً گرایش فعالیت های پرورشی ، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیلان به عنوان مربی امور تربیتی بكارگیری خواهند شد .

9- پذیرفته شدگان متمركز آزمون سراسری سال 97 در هر یك از كد رشته های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص كه به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی كه متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند ، مجاز به ثبت نام و شركت در گزینش رشته های تحصیلی مرحله تكمیل ظرفیت نبوده اند ، بنابراین در صورت معرفی به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی حذف خواهند شد .

10- جهت شركت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك ( كارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه درمانی ، درصورت وجود، دیپلم و یا گواهی تأیید شده كه معدل كل درآن قید شده است ) و یك قطعه عكس 4 ×3  كه درسال جاری گرفته شده باشد  ( ترجیحاً عكسی كه موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الكترونیكی به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است ) الزامی است .

11- زمان مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان : روز شنبه مورخ  17/ 9/ 1397 لغایت روز سه شنبه مورخ  27/ 9/1397  ( صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18) است .

تذكر: زمان دقیق انجام مصاحبه معرفی‌ شدگان توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد و معرفی‌ شدگان لازم است قبل از تاریخ  97/09/17 از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند .

12- براساس جدول تعرفه‌ های آزمون سراسری ، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ 96/09/19 به شماره ابلاغی 118015/ت 54754 هـ مورخ 96/09/25، هریك از داوطلبان معرفی شده برای هزینه انجام فرایند مصاحبه ، بارعایت موارد فوق، مبلغ 270.000 ( دویست و هفتاد هزار ) ریال به حسابی كه در زمان مصاحبه تخصصی اعلام می‌ گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تخصصی تحویل نمایند .

توجه: از داوطلبانی كه فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود .

13- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام ، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی ، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

تذكرات خیلی مهم:

1- داوطلبی كه در شهریور ماه سال جاری برای رشته‌های متمركز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی معرفی شده لیكن به دلیل نداشتن شرط" معدل ، سن و معاینات پزشكی " مطابق مفاد شرایط و ضوابط مندرج در صفحه 2 و 3 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال  97، از سوی آموزش و پرورش مورد تأیید قرار نگرفته‌اند . چنانچه در ردیف معرفی‌ شدگان رشته‌های نیمه‌ متمركز و یا تكمیل ظرفیت، قرار گیرند از مراجعه برای انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر واجد شرایط بودن ، خودداری نمایند .

تبصره : چنانچه داوطلبی در این مرحله به آموزش و پرورش معرفی شده باشد كه ویژگی جسمانی داوطلب ، نسبت به مراحل قبل آزمون تغییر كرده است موضوع مجددا توسط مركز مجری مصاحبه صرفاَ برای رشته ¬ های نیمه متمركز و یا تكمیل ظرفیت ( حسب معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش ) مورد بررسی خواهد گرفت .

2- داوطلبی كه در شهریورماه سال جاری برای رشته‌ های متمركز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی معرفی شده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرارگرفته است می‌ بایست نسبت به تكمیل فرم پذیرش در مركز مجری مصاحبه و هسته گزینش استان اقدام نمایند . عدم مراجعه به هریك از مراكز مزبور ( هسته گزینش و پردیس مجری مصاحبه ) ، به منزله انصراف از رشته‌ های نیمه‌ متمركز و یا تكمیل ظرفیت ، تلقی خواهد شد.

3- مسئولیت رعایت مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون سراسری سال 97 به عهده داوطلبان ذكور می باشد ، چنانچه سازمان وظیفه عمومی به هر دلیلی با معافیت تحصیلی آنان موافقت ننماید ، قبولی داوطلب لغو خواهد شد . بنابراین بمنظور صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون ، توصیه می شود قبل از طی مراحل مصاحبه اختصاصی ، از وضعیت نظام وظیفه عمومی خود مبنی بر صدور معافیت تحصیلی اطمینان حاصل نمایند .

4- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته های نیمه متمركز و با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به این رشته ها، چنانچه داوطلبانی بصورت همزمان در رشته های متمركز، نیمه متمركز و یا تكمیل ظرفیت پذیرفته نهایی شوند . ملزم به ثبت نام و تحصیل در رشته نیمه متمركز بوده و قبولی متمركز و تكمیل ظرفیت آنان "كان لم یكن" تلقی خواهد شد .

5- به موجب كارنامه نهایی كه از سوی سازمان سنجش برای رشته های متمركز شهریور ماه سال جاری صادر شده و در كارنامه نهایی داوطلبان برای برخی از كدرشته محل های انتخابی ، كد (5) به مفهوم عدم تایید صلاحیت های عمومی درج شده است ، چنانچه اینگونه داوطلبان نسبت به گزینش خود درخواست رسیدگی مجدد نموده باشند و متعاقب آن در رشته - های مرحله تكمیل ظرفیت شركت نمایند ، در صورت اعلام قبولی همزمان برای دو رشته ، ملاك برای تحصیل رشته های متمركز خواهد بود . بنابراین رشته تكمیل ظرفیت آنان حذف خواهد شد .

نكته مهم برای داوطلبان معرفی‌ شده رشته‌ نیمه متمركز آموزش تربیت‌ بدنی پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال 1397 :

معرفی‌ شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ آموزش تربیت‌ بدنی پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1397 در صورتی كه در آزمون عملی مورخ 97/09/01 و 97/09/02 شركت نموده‌اند ، می‌ بایست طبق توضیحات مندرج در این اطلاعیه و براساس برنامه زمانی مربوط برای انجام مراحل مصاحبه ، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل‌ های تعیین شده مراجعه نمایند . بدیهی است آن دسته از معرفی‌ شدگانی كه در آزمون عملی شركت ننموده‌اند حتی در صورت تایید مراحل مصاحبه ، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوی آموزش و پرورش نیز از گزینش نهایی حذف خواهند شد .

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  2,276 بازدید

  0 نظر

  درج: 7 آذر 1397

  توسط: m.hosseini
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های لقمه
  کتاب های امتحانیوم
  کتاب های موضوعی
  کتاب های کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های تست پایه

  آخرین نظرات ارسالی

  خیلی عالیه خیلی عالیه
  سلام کنکوریوم تجربی کنکور ۱۴۰۳ کی موجود میشه؟ سلام کنکوریوم
  نروژی اولی از راسته یا چپ؟ نروژی اولی از راسته یا چپ؟
  سلام وقت بخیر،بیخشید این کتاب تا اوایل بهمن موجود میشه خواهشا

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir