انتقالی دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

0
انتقالی دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور آگاهی متقاضیان در زیر نحوه و شرایط مهمانی و نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تشریح شده است.

نحوه ثبت درخواست: دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آئین نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام کند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام شود.. بدیهی است دانشجو مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود.

نحوه بررسی و مدارک مورد نیاز:

تمام دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام کنند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبداء، مقصد و سازمان مرکزی نیست.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است. همچنین انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیم سال آخر تحصیل ممنوع است.

براساس این بخشنامه میهمانی دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبداء واحد مقصد و سازمان مرکزی امکان پذیر است و در صورتی که شهر مورد درخواست دانشجو، پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر می تواند و ترم میهمانی شود.

انتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبداء، واحد مقصد، مرکز آزمون و سازمان مرکزی امکان پذیر است.

واحدها و مراکز دانشگاهی مقصد باید پس از پایان هر نیم سال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزش آنان به واحد مبداء ارسال کنند، بدیهی است این گونه دانشجویان باید در هر نیم سال میهمانی ضمن اخذ لیست دروسی از واحد مبداء جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند.

در خواست نقل و انتقال پذیرفته شدگان جدید الورود در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه از بدو قبولی به واحد مقصد امکان پذیر و بدیهی است در خواست نقل و انتقال سایر دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشته یک نیم سال از قبولی ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبداء امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشته یک نیم سال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویان واحدها الکترونیکی ممنوع است.

دریافت پایان نامه دانشجوی میهمانی در صورت نداشتن منع آموزشی با نظر معاونت آموزشی واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد و تایید کمیسیون موارد خاص دانشجویی امکان پذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه:

به منظور ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه دانشجوئی درصورتیکه دانشجو پس از انتخاب رشته محل، ازدواج دائم کرده با ارائه مدارک لازم، انتقال یا میهمانی وی به هریک از واحدهای دانشگاهی امکانپذیر است.

همچنین انتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل زن که پس از انتخاب رشته محل متارکه کرده اند با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحدهای دانشگاهی و میهمانی دانشجویان زن تا پایان سال اول شیردهی امکانپذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگران :

به منظور ارج نهادن به مقام والای خانواده شاهد و ایثارگران و طبق ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران انتقال یا میهمانی دانشجویان مذکور به شرط پذیرش با آزمون به شرح ذیل امکانپذیر است.

انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان ۲۵ % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد، انتقال یا میهمانی دانشجویان آزادگان، اسرا، جانبازان ۲۵ % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد، میهمانی جانبازان ۵ % درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تا قبل از تاریخ ۲۴/۷/۶۷ ، در بدو پذیرش با ارائه مدارک لازم، به هر یک از واحدهای دانشگاهی امکانپذیر است.

تبصره ۱ : مجوز انتقال یا میهمانی واجدین شرایط ماده فوق پس از تأیید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه امکانپذیر است.

تبصره ۲ : منظور از «دانشجویان شاهد» در این ضابطه، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر است

ضوابط میهمانی دانشجویان باردار ، بیمار و معلول:

میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوایی شدید باشند در صورت تأیید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی و تائید کمیسیون پزشکی)، میهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که کمیسیون پزشکی بیماری آنان را صعب العلاج تشخیص داده است (نظیر اماس، سرطان، دیالیزی و هموفیلی و…) و میهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی موردنیاز در محل تحصیل به شرط تائید کمیسیون پزشکی و همچنین تایید کمیسیون نقل وانتقال دانشجویی دانشگاه پس از ثبت نام اولیه در واحد دانشگاهی مبدأ از بدو قبولی امکانپذیر است.

تبصره ۱ : شهریه ثابت و متغیر دانشجویان میهمان دائم در هر نیمسال توسط واحد مقصد اخذ و در مهلت مقرر شهریه ثابت به حساب واحد مبدأ واریز میگردد. بدیهی است در خصوص دانشجویانی که از بدو ورود در واحد مقصد میهمان دائم میگردند لزومی به ارسال لیست دروس در هر نیمسال از واحد مبدأ نیست.

تبصره ۲ : به منظور تکمیل پرونده دانشجویان میهمان دائم، واحد مقصد موظف است کارنامه تحصیلی دانشجو و سایر مکاتبات ضروری را در هر نیمسال به واحد مبدأ ارسال کند.

تبصره ۳ : با توجه به لزوم داشتن تواناییهای جسمی و روحی برای ادامه تحصیل در برخی از رشته ها مانند پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، تربیت بدنی، دامپزشکی و … با نظر کمیسیون پزشکی درخواست دانشجویان این قبیل رشته ها به مراجع ذیربط ارجاع و پس از تغییر رشته درخواست آنان قابل بررسی خواهد بود.

ضابطه میهمانی بر اساس چند دانشجویی:

درصورتیکه بیشتر از یک نفر از افراد تحت تکفل خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) بطور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به هریک از واحدهای دانشگاهی به شرط موافقت واحدهای مبدا و مقصد با ارائه مدارک لازم امکانپذیر است.

ضابطه میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند:

میهمانی دانشجویان مجردی که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر و همچنین دانشجویان متأهل که همسر یا فرزند آنان فوت کنند با ارائه مدارک لازم به هریک از واحدهای دانشگاهی امکانپذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام وقت (شاغل و بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی:

انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادی و اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی در صورت احراز شرایط (کسب حداقل ۹۰ % نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یا عضو هیأت علمی (مطابق حکم کارگزینی) و در صورت عدم وجود رشته، گرایش و مقطع به نزدیکترین واحد محل خدمت از بدو قبولی امکانپذیر است.

چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال ۹۰ % نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند؛ مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی در طی دونیمسال میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل ۱۴ و گذراندن ۱۶ واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل ۱۵ (پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی:

انتقال کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی به نزدیکترین واحد محل خدمت پذیرفته شده (به استثنای واحد محل خدمت) از بدو قبولی در صورت کسب ۹۰ %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مقطع مربوطه در واحد مقصد امکانپذیر است.

چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال، ۹۰ % نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند؛ مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی در طی دو ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی با کسب معدل کل ۱۴ و گذراندن ۱۶ واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل ۱۵ (پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ضوابط انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۰۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی:

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب ۹۰ % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوطه برای رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکانپذیر است.

تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب ۵/۹۲ % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در همان مقطع و ١٢ گروه آزمایشی سهمیه مربوط برای رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکانپذیر است.

تبصره ۱ : چنانچه فرزند عضو هیات علمی حدنصاب لازم برای انتقال (۹۰ % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) را کسب نکند؛ مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی در طی دو نیمسال میهمانی با کسب معدل کل ۱۴ (پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

تبصره ۲ : انتقال مشروط برای تغییر رشته وجود ندارد.

تبصره ۳ : تسهیلات این مصوبه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی نیست.

تبصره ۴ : استفاده از این تسهیلات فقط برای یکبار در دوره تحصیل و حداکثر تا پایان ترم اول پذیرش امکانپذیر است.

ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی :

میهمانی دانشجویانی که در عضویت تیم های ملی فدراسیون های ورزشی بوده و با تأیید وزارت ورزش و جوانان حضور ایشان در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی گواهی میشود، پس از احراز شرایط همکاری با دانشگاه و تأیید معاونت ورزش دانشگاه امکانپذیر است.

همچنین میهمانی دانشجویانی که در تیم های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند، با تأیید معاونت ورزش دانشگاه امکانپذیر است.

ضوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری:

میهمانی وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء (بندهای «ج» و «د» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری) و همسر و فرزندان آنان در هر نیمسال تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند به محل مأموریت و یا نزدیکترین شهر به محل اشتغال پس از تأیید کمیسیون نقل و انتقالات دانشجویی امکانپذیر است.

انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما:

انتقال فارغ التحصیلان دبیرستان های سازمان سما که حداقل ۴ سال آخر دوره تحصیلی خود را در دبیرستان های سازمان سما گذرانده باشند پس از تایید معاونت سازمان سما دانشگاه و در صورت کسب حداقل ۹۰ % نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی از بدو قبولی امکانپذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازی:

انتقال دانشجویان به هر یک از واحدهای گروه همتراز و پایین تر به شرط موافقت واحدهای مبدا و مقصد و پرداخت هزینه انتقال امکان پذیر است. بدیهی است موافقت واحدهای مبدا و مقصد از طریق سامانه و بدون نیاز به مراجعه دانشجو انجام می شود.

میهمانی دانشجویان به هریک از واحدهای جدول همترازی در صورت داشتن شرایط عمومی، کسب امتیاز و اولویت نسبت به سایر دانشجویان متقاضی میهمانی در واحد مقصد با توجه به ظرفیت در رشته/مقطع شهر و امتیاز (بر مبنای نسبت جدول همترازی واحد مقصد و مبدا، میانگین کل، سابقه میهمانی و ضریب اولویت دانشجویان خواهر) امکانپذیراست.

تبصره: با توجه به تعیین امتیاز، امکان انتخاب ۵ گزینه برای واحد مقصد وجود خواهد داشت تا در صورت عدم کسب امتیاز در اولویت های اول، اولویت های بعدی دانشجو توسط سامانه بررسی شود.

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  1,478 بازدید

  0 نظر

  درج: 31 شهریور 1397

  توسط: m.hosseini
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام پایتخت ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های واقعا جامع انسانی
  همراه من
  کنکوریوم
  کتاب های لقمه

  دسته بندی مطالب

  کتاب های موضوعی
  کتاب های پاور تست

  آخرین نظرات ارسالی

  فقط تنها مشکلی که هست نمیدونم هجده سالگی کیو انتخاب کنم به
  سلام وقتتون بخیر با پرداخت این مبلغ 740 تومان جلد 1 شامل درسنامه
  سلام. ایا این کتاب تو چاپ 1403 ویرایش شده؟؟
  سلام کنکور خارج اردیبهشت رو نمی زارین؟
  لطفا صادقانه و بدون هیچگونه تبلیغی به سوالی که دارم جواب بدید
  من پرستاری میخوامممممم

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir