ظرفیت پذیرش پنچ گروه آزمایشی کنکور ۹۸ اعلام شد

0
ظرفیت پذیرش پنچ گروه آزمایشی کنکور ۹۸ اعلام شد

براساس اعلام سازمان سنجش جمعا ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ داوطلب در کنکور امسال وارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواهند شد که از این تعداد ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر از طریق آزمون و ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر نیز بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته خواهند شد.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۸ برای رقابت در ۵ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد ۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب در گروه علوم تجربی، ۲۸۲ هزار و ۵۴۲ نفر در گروه علوم انسانی، ۲۵ هزار و ۷۲ داوطلب در گروه آزمایشی هنر و ۱۰ هزار و ۵۲ نفر نیز در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی شرکت کردند.

در گروه آزمایشی ریاضی و فنی جمعا ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ داوطلب در دانشگاه‌ها و موسسات عالی پذیرش خواهند شد که ۴۷ هزارو ۶۰۲ نفر آن‌ها در دوره روزانه، تعداد ۹۷۰۰ نفر دوره شبانه و ۹۸۰ نفر نیز از آن‌ها در پردیس‌های خودگردان پذیرش می‌شوند.

همچنین در این گروه آزمایشی تعداد ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر که ۹۲۰۵ نفر آن‌ها و ۴۲۶۷ نفر شبانه و ۴۳۵ نفر پردیس خودگردان هستند به صورت سوابق تحصیلی و تعداد ۴۸ هزار و ۷۴۸ نفر که تعداد ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر آن‌ها روزانه و ۵۴۳۳ نفر شبانه و همچنین ۵۴۵ نفر نیز خودگردان هستند به صورت با آزمون پذیرش خواهند شد. در گروه آزمایشی تجربی ۵۴۲ هزار و ۸۴ داوطلب، در گروه آزمایشی علوم انسانی ۲۵۹ هزار و ۴۲۱ داوطلب، در گروه آزمایشی هنر ۳۶ هزار و ۲۲۷ داوطلب و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز ۳۰ هزار و ۳۰۵ داوطلب و در مجموع یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳ شرکت کننده در جلسه آزمون حاضر شدند.

بیش از ۸۲۸ داوطلب در کنکور ۹۸ مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود ۷۶۷ هزار نفر بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی برای دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرش می‌شوند.

پذیرش در دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشور برای مهر سال ۹۸ به دو صورت پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی و هم پذیرش با آزمون صورت می‌گیرد.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در گروه آزمایشی علوم ریاضی جمعا ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر پذیرش خواهند شد که ۹ هزار و ۲۰۵ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۴۲۶۷ نفر نیز در نوبت دوم یا شبانه خواهد بود. در واقع در این گروه آزمایشی تعداد ۴۸ هزار و ۷۴۸ داوطلب به صورت با آزمون پذیرش می‌شوند که تعداد ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۵۴۳۳ نفر نیز در دوره شبانه پذیرفته خواهند شد. در واقع ۵۴۵ نفر نیز در پردیس خودگردان‌ها پذیرش می‌شوند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی جمعا ۷۰ هزار و ۷۱۲ داوطلب پذیرش خواهند شد که تعداد ۳۷ هزار و ۱۴۱ داوطلب در دوره روزانه و ۵۳۵۱ نفر نیز در دوره شبانه پذیرش خواهند شد. همچنین ۲۱۰۵ نفر نیز در پردیس‌های خودگردان پذیرفته می‌شوند.

در واقع از جمع پذیرفته شدگان رشته‌های علوم تجربی تعداد ۳۴ هزار و ۵۲۱ داوطلب که ۸۳۱۲ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۴۱۹۵ نفر آن‌ها در نوبت دوم و ۴۰ نفر نیز در پردیس‌های خودگردان هستند به صورت سوابق تحصیلی پذیرش خواهند شد. در پذیرش برای رشته‌های با آزمون علوم تجربی نیز ۳۶ هزار و ۱۹۱ داوطلب که ۲۸ هزار و ۸۲۹ نفر آن‌ها روزانه و ۱۱۵۶ نفر شبانه و ۲۰۶۵ نفر آن‌ها نیز به صورت پردیس‌های خودگردان هستند نیز به شیوه باآزمون پذیرفته خواهند شد.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در گروه علوم انسانی جمعا ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ داوطلب پذیرش خواهند شد که ۱۷ هزار و ۷۵ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۳۸۹۲ نفر در نوبت دوم یا شبانه و ۱۱۰ نفر نیز در پردیس خودگردان هستند، پذیرش خواهند شد. طبق این آمار تعداد ۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفر از داوطلبان که ۴۹۵ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۵۴۰ نفر در دوره شبانه هستند به صورت پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد.

همچنین در همین گروه آزمایشی نیز تعداد ۲۷ هزار و ۹۸۱ داوطلب که ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر آن‌ها روزانه و ۳۳۵۲ نفر نیز نوبت دوم هستند به صورت با آزمون پذیرش خواهند شد.

در گروه آزمایشی هنر جمعا تعداد ۲۰ هزار و ۲۱۰ داوطلب پذیرش خواهند شد که ۳۹۳۵ نفر آن‌ها در دوره روزانه و ۵۴۵ نفر دوره شبانه و ۳۰ نفر دوره خودگردان هستند، پذیرش خواهند شد. در همین گروه آزمایشی نیز تعداد ۱۵ هزار و ۵۸۶ داوطلب که ۶۱۶ نفر آن ها به صورت روزانه و ۱۳۹ نفر شبانه و ۳۰ نفر نیز خودگردان هستند به صورت پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی انجام می‌گیرد و همچنین ۴۶۲۵ نفر که تعداد ۳۳۱۹ نفر آن‌ها روزانه و ۴۰۶ نفر نیز شبانه هستند براساس پذیرش براساس آزمون پذیرفته می‌شوند.

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی جمعا ۲۵ هزار و ۲۲۱ داوطلب پذیرش خواهند شد که ۳۹۱۳ نفر آن‌ها روزانه و ۹۲۴ نفر شبانه و ۴۰ نفر نیز خودگردان هستند، پذیرش خواهند شد. در واقع در این گروه آزمایشی تعداد ۴۲۷۵ نفر به صورت پذیرش براساس آزمون صورت می‌گیرد که ۲۷۳۸ نفر آن‌ها روزانه و ۴۵۹ نفر شبانه و ۲۰۰ نفر نیز خودگردان هستند. همچنین ۲۰ هزار و ۹۴۶ نفر نیز به صورت سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها در این گروه آزمایشی پذیرش خواهند شد که از این تعداد ۱۱۷۵ نفر روزانه و ۴۶۵ نفر شبانه و همچنین ۳۰ نفر خودگردان هستند.

به طور کلی در آزمون سراسر سال ۹۸ تعداد ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ داوطلب پذیرفته خواهند شد که از این تعداد ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ داوطلب در دوره روزانه و ۲۵ هزار و ۹۸۷ نفر در دوره شبانه و همچنین ۳۲۹۱ نفر نیز در پردیس‌های خودگردان پذیرش می‌شوند.

براساس آمار اعلام شده تعداد ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ داوطلب در دانشگاه‌ها برای مهر امسال به صورت پذیرش براساس آزمون و ۵۹۶ هزار و ۸۷ نفر نیز به صورت پذیرش براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  1,027 بازدید

  0 نظر

  درج: 16 مرداد 1398

  توسط: mahini
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  با سلام این کتاب کی موجود میشه ؟
  مرتفع ترین شهر ایران لاله زار در استان کرمان هست با ارتفاع ۳۰۰۰
  سلام یه سوال : من این بسته کنکوریوم تجربی رو مهر ۱۴۰۱ خریداری
  سلام وقت بخیر. میشه بگید چاپ جدید این کتاب کی میاد ممنون .
  سلام علیکم ممنونم خیلی برای امتحان نهایی کمکم کرد.
  امیر سام 1402/03/7 - 14:05
  خوب بود 🤬😐

  آمار سایت

  کل مطالب: 19846
  کل نظرات: 29758
  کل اعضا: 251168
  جدیدترین عضو: u-301247
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2022 Mehromah.ir