تغییرات كتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه

+4

تغییرات کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه در سال تحصیلی 96-95 در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است.

تغيير شماره صفحه در چاپ 1395شماره صفحه شماره صفحه درچاپ 1394
حذف فعالیت شماره ی 1 در صفحه 5 از کتاب قبلی
چاپ 95  5 چاپ 94  -
اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره صفحه
چاپ 95  -
چاپ 94  4
تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی
چاپ 95  4 چاپ 94  4
تغییر مثال 1 و اضافه شدن مثال شماره ی 2
چاپ 95  5 چاپ 94  5
تغییر توضیح انرژی جنبشی
چاپ 95  6 چاپ 94  6
اضافه شدن مثال شماره 3 و 4 و شکل1-9
چاپ 95  - چاپ 94  6
تغییر تمرین 2
چاپ 95  7 چاپ 94  7
اضافه شدن مثال شماره 5 و تمرین شماره ی 3
چاپ 95  - چاپ 94  8
تغییر پاسخ دهید 2
چاپ 95  9 چاپ 94  9
اضافه شدن مثال 6
چاپ 95  - چاپ 94  9
تغییر تمرین 4
چاپ 95  10 چاپ 94  10
اضافه شدن آزمایش کنید 1
چاپ 95  - چاپ 94  11
اضافه شدن مثال 8 و فعالیت 2
چاپ 95  - چاپ 94  12
تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی
چاپ 95  13 چاپ 94  13
اضافه شدن فعالیت های 3 و 4
چاپ 95  - چاپ 94  14
تغییر توضیح انرژی باد
چاپ 95   17 چاپ 94  17
تغییر توضیح انرژی برقی آبی
چاپ 95   18 چاپ 94  18
تغییر توضیح سوخت های گیاهی
چاپ 95  19
چاپ 94  19
اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن
چاپ 95  -
چاپ 94  20-21
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  -
چاپ 94  21
تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های ضافی
چاپ 95  -
چاپ 94  23-24-25-26
اضافه شدن شکل های 1-2 و 2-2
چاپ 95  -
چاپ 94  28
اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس
چاپ 95   - چاپ 94  29
حذف ساخت دماسنج و مدرج ساختن دماسنج
چاپ 95   34 چاپ 94  -
اضافه شدن شکل 2-3 و فعالیت 2
چاپ 95  -
چاپ 94  30
تغییر پاسخ دهید 1 و اضافه شدن مورد ب
چاپ 95  30 چاپ 94  30
اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی
چاپ 95 
چاپ 94  31
اضافه شدن پاسخ دهید 2 و فعالیت 3  و آزمایش کنید 2
چاپ 95  - چاپ 94  32
اضافه شدن زندگینامه ی ابن شاطر
چاپ 95  -
چاپ 94  33
تغییر توضیح رسانش گرما
چاپ 95  34 چاپ 94   34
اضافه شدن فعالیت 5 و تغییر تغییر توضیحات متن
چاپ 95  -
چاپ 94  35
اضافه شدن آزمایش کنید 4 و پاسخ دهید 4
چاپ 95   - چاپ 94  36
تغییر توضیحات گرمای ویژه
چاپ 95  - چاپ 94  38
تغییر فناوری و کاربرد
چاپ 95  - چاپ 94  36
تغییر در سه آزمایش کنید
چاپ 95  38-39 چاپ 94  38-39
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  - چاپ 94  41
تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو
چاپ 95  43-44-45 چاپ 94  43-44-45
اضافه شدن ساختار اتمی
چاپ 95  - چاپ 94  47
(به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود ) یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی
چاپ 95  - چاپ 94  50-53
یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی
چاپ 95  66 چاپ 94  66
یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی
چاپ 95  67 چاپ 94  67
بهای انرژی الکتریکی مصرفی
چاپ 95  69 چاپ 94  69
تغییر پاسخ دهید 1
چاپ 95  78
چاپ 94  78
اضافه شدن شکل 4-1 و 4-3
چاپ 95  - چاپ 94  78
اضافه شدن توضیحاتی به متن
چاپ 95  - چاپ 94  79
اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان
چاپ 95  - چاپ 94  81
تغییر فعالیت 4 و شکل 4-9
چاپ 95  83 چاپ 94  83
اضافه شدن فعالیت 6
چاپ 95  - چاپ 94  85
تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر
چاپ 95  86 چاپ 94  86
تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر
چاپ 95  87 چاپ 94  87
اضافه شدن فعالیت 8
چاپ 95  - چاپ 94  87
تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر
چاپ 95  88 چاپ 94  88
اضافه شدن فعالیت 9
چاپ 95  90 چاپ 94  90
اضافه شدن فعالیت 10 و آزمایش کنید 7
چاپ 95  - چاپ 94  91
تغییر توضیح کانون آینه ی محدب
چاپ 95  91 چاپ 94  91
تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب
چاپ 95  92 چاپ 94  92
اضافه شدن فعالیت 11
چاپ 95  - چاپ 94  92
اضافه شدن فعالیت 12
چاپ 95  - چاپ 94  93
اضافه شدن فعالیت 13 و مثال 1
چاپ 95  - چاپ 94  94
اضافه شدن معادله ی آینه های کروی
چاپ 95  - چاپ 94  94
اضافه شدن مثال 2 و 3 و تمرین 1
چاپ 95  - چاپ 94  95
اضافه شدن فعالیت 14 و مثال 7
چاپ 95  - چاپ 94  96
تغییر مثال 5 و 6
چاپ 95  97 چاپ 94  97
اضافه شدن مثال 7
چاپ 95  - چاپ 94  98
اضافه شدن پاسخ دهید 5 و تمرین 2
چاپ 95  - چاپ 94  99
اضافه شدن فعالیت 15
چاپ 95  - چاپ 94  100
تغییر پرسش ها و مسایل
چاپ 95  101-102-103-104-105 چاپ 94  101-102-103-104-105
تغییر آزمایش کنید 2
چاپ 95  108 چاپ 94  108
اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرود اسنل
چاپ 95  - چاپ 94  110
اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن
چاپ 95  - چاپ 94  110
اضافه شدن تمرین 1
چاپ 95  - چاپ 94  111
اضافه شدن فعالیت 1 و تغییر فعالیت 2
چاپ 95  - چاپ 94  112
اضافه شدن مثال 2 و آزمایش کنید 4 و تغییر فعالیت 3
چاپ 95  - چاپ 94  113
اضافه شدن زندگی نامه ابن هیثم
چاپ 95  - چاپ 94  114
تغییر جدول ضریب شکست مواد
چاپ 95  114 چاپ 94  114
تغییر توضیح زاویه حد
چاپ 95  116 چاپ 94  116
اضافه شدن آزمایش کنید 5
چاپ 95  - چاپ 94  116
اضافه شدن مثال 5 و تغییر فعالیت 4 و 5
چاپ 95  - چاپ 94  117
تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب
چاپ 95  - چاپ 94  119
اضافه شدن توضیح طیف نور سفید
چاپ 95  - چاپ 94  121
اضافه شدن مثال 6
چاپ 95  - چاپ 94  122
اضافه شدن تمرین 2 و فعالیت 8
چاپ 95  - چاپ 94  122
تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا
چاپ 95  - چاپ 94  123
تغییر در ویژگی های عدسی های همگرا
چاپ 95  123 چاپ 94  123
تغییر آزمایش کنید 7
چاپ 95  - چاپ 94  124
تغییر کپی کردن از نام
چاپ 95  - چاپ 94  124
اضافه شدن فعالیت 9 و آزمایش کنید 8
چاپ 95  - چاپ 94  125
اضافه شدن زندگی نامه ی ابهن سهل
چاپ 95  - چاپ 94  126
اضافه شدن فعالیت 10
چاپ 95  - چاپ 94  128
اضافه شدن فعالیت 11
چاپ 95  - چاپ 94  130
اضافه شدن معادله عدسی ها
چاپ 95  - چاپ 94  130
اضافه شدن آزمایش کنید 9
چاپ 95  - چاپ 94  131
اضافه شدن تمرین 3
چاپ 95  - چاپ 94  132
تغییر مثال 9
چاپ 95  133 چاپ 94  133
اضافه شدن مثال 10 و 11 و فعالیت 12
چاپ 95  - چاپ 94  135
اضافه شدن سه خط به متن درس
چاپ 95  - چاپ 94  140
تغییر پرسشها و مسایل
چاپ 95  142-143-144-145 چاپ 94  142-143-144-145

منبع: موسسه آموزشی و مشاوره ای نام

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  1860 بازدید

  0 نظر

  درج: 11 مهر 1395

  توسط: goljah
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  پیام سیستم - برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  کامل ترین مجموعه به سبک دفترچه آزمون سراسری heart_eyes heart_eyes heart_eyes
  سلام.من دیپلم تجربی دارم میخواهم کنکور ریاضی شرکت کنم.ریاضیمم بد نیست.میخواستم بدونم که این کتاب تا چه درصدی پوشش میده؟برای من مناسب هست؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم این کتاب همه مطالب رو از ریاضیَ( 1)تا دیفرانسیل رو به طور کامل پوشش داده و شما میتونید با مطالعه و برنامه ریزی دقق امتیاز خوبی کسب کنی.


  با سلام خدمت مدیریت محترم انتشارات مهر و ماه:
  دو تا سوال در مورد  سری معجزه دارم اول این که من چاپ95[نوبت چاپ:پنجم] رو دارم ایا تغیری در درسنامه ها ایجاد شده یا نه.[برای کنکور97]
  دوم اینکه  امکان چاپ کتاب معجزه ریاضی پایه و دیفرانسیل برای رشته ریاضی هست یا نه؟؟؟چون فیزیکش که عالیه رییاضیشم چاپ کنید که نور علا نور میشه.
  ممنون

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم در درسنامه ها تغییری ایجاد نشده. در مورد سوال دوم انشالله در آینده این عناوین هم به کتاب های معجزه اضافه خواهند شد.


  ببخشید میشه پاسخ تشریحی آزمونهای جامع چاپ۳۹ رو هم بذارین؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  چاپ 39 flushed خیلی قدیمیه. پیشنهاد میکنم حتما از کتاب جدید استفاده کنیئد.


  با عرض ادب خدمت شما ٬ ببخشید میخواستم بگم سال پیش (چهارم) انسانی تاریخ ادبیات نداره ٬ پس چرا روی جلد این کتاب نوشته شده سال چهارم. با تشکر از شما

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست عزیز این کتاب مربوط به تاریخ ادبیات عمومی میباشد یعنی گروه ریاضی و تجربی البته دوستان گروه انسانی میتونن برای مطالعه تاریخ ادبیات عمومی از این کتاب استفاده کنند.


  سلام.کی موجود میشه؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز کتاب چاپ شده و خیلی زود امکان ثبت سفارش کتاب برای شما فراهم خواهدشد.
  با سلام . بابت هندبوک هایی که برای ما یازدهمی ها میزنید واقا سپاس گزارم . ولی فقط یکی کمه . توروخدا برای زمین شناسی هم هندبوک چاپ کنید چون واقا حجمش زیاده . اگه چاپ نمیشه حتما بگید.
  با تشکراز انتشارات خوبتان heart_eyes kissing_heart

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید. حتماً پیشنهاد شما مطرح خواهد شد.
  سلام به مهر و ماه عزیز.من یه دبیر هستم و در خراسان جنوبی درس میدم،شنیده بودم که موسسه ی مهر و ماه کتاب رایگان به دبیران و معلمان اهدا میکند،خواستم بپرسم این قضیش چیجوریه؟؟؟
  ممنون میشم سریع تر جواب بدین

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  همکار گرامی برای شرکت در طرح دریافت کتاب اهدایی به لینک My Webpage مراجعه و ثبت نام کنید.
  این کتاب شامل تمامی مباحث ریاضی 1 و 2 و آمار و حسابان و دیفرانسیل هستش یا منتخبی از مباحث؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  بله این کتاب داری درسنامه های کامل، حاوی کلیه نکات مربوط به هر بخش و همچنین بیش از 3000 تست از مباحث ریاضی1، ریاضی2، آمار و مدلسازی، حسابان و دیفرانسیل میباشد که شما را به تسلط کامل در این مباحث خواهد رساند.
  سلام و خسته نباشید
  آیا برای کتاب های زیست دهم و یازدهم کتاب نامه ی زیست منتشر میشه یا نه؟
  اخه بهترین کتاب زیستن

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز عناوین جدید و جذابی برای درس زیست پایه دهم و یازدهم در راه است.

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 5184
  کل نظرات: 10582
  کل اعضا: 33009
  جدیدترین عضو: عدد اول
  بازدید امروز: 4437
  بازدید دیروز: 67984 [-4.12 %]
  بازدید کل: 42245655
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 0 نفر
  افراد مهمان : 30 نفر
  ربات ها : 0 مورد
  در کل: 30 نفر [اطلاعات بیشتر]