تاریخ

2,368
  تاریخ
  تاريخ را مي‌توان مطالعه حيات اجتماعي انسان در زمان، همراه با تحليل براي نوسازي اکنون و معرفت و آگاهي نسبت به آينده تعريف کرد.
  آموزش تاريخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهاي جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاريخي و بررسي آنها با روشهاي علمي است. آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاريخ را در کشورمان ايجاب مي‌کند، مطالعات و پژوهشهاي نو و بازشناسي ارزشهاي مادي و معنوي در ايران و اسلام از آغاز تا کنون و با الهام از انقلاب اسلامي و جهان بيني منبعث از آن است.
  تاريخ بايد رسالت خود را در تغيير زير بنايي و بنيادي بر پايه مطالعه مواريث ارزشمند جامعه ايراني و اسلامي و نيز تاريخ جهان به انجام رساند و با تقويت حس کنجکاوي، دقت علمي و علاقه و تفکر و ابداع و خلاقيت، گذشته را همچون چراغي فراسوي نسل کنوني بيفروزد تا در پرتو آن با استفاده از تجارب تاريخي در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به آنچه براي پيشرفت و تکامل اين سرزمين اسلامي ضروري است، دست يابد.
  از آنجا که کشورمان در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتمعاي و سياسي نيازمند تربيت عالمان و محققان در اين زمينه است و با نظر به اينکه دانشگاهها، مرکز آموزش و پرورش متخصصان در رشته‌هاي گوناگون علمي و از جمله تاريخ بشمار مي‌رود، از اين رو ضروري و شايسته است که برنامه‌ريزي تاريخ، متناسب با نيازهاي جامعه و پا به پاي تحولات علمي در سطح جهان، در خدمت رفع نيازهاي علمي و اجرايي کشور قرار گيرد و مقدمات رشد و شکوفايي و پيدايش عالمان و محققان بزرگ در اين رشته از علوم انساني را در سطح جهان فراهم سازد.
  ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به اين رشته در ازمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي عبارتند از: ضريب 2 براي درس رياضي، ضريب 2 براي درس اقتصاد، ضريب 2 براي درس ادبيات فارسي، ضريب 1 براي درس زبان عربي، ضريب 3 براي درس تاريخ و جغرافي، ضريب 1 براي درس علوم اجتماعي، ضريب 2 براي درس فلسفه و منطق و ضريب 2 براي در روانشناسي.
  علاقه به تحقيق و مطالعه پيرامون مسائل تاريخي و داشتن حافظه قوي و همچنين داشتن قدرت بيان خوب جهت گرايش دبيري از عوامل موفقيت در اين رشته است.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- آباده  
     
  2 آزاد- بافت  
     
  3 آزاد- بجنورد  
     
  4 آزاد- تنکابن  
     
  5 آزاد- داراب  
     
  6 آزاد- شاهرود  
     
  7 آزاد- شبستر  
     
  8 آزاد- شهر بابک  
     
  9 آزاد- شهرری  
     
  10 آزاد- شوشتر  
     
  11 آزاد- محلات  
     
  12 آزاد- نجف آباد  
     
  13 آزاد- نور  
     
  14 آزاد-ابهر  
     
  15 اراک  
     
  16 اروميه  
     
  17 الزهرا تهران  
     
  18 امام خمینی قزوین  
     
  19 بیرحند  
     
  20 تبریز  
     
  21 تهران  
     
  22 خرم آباد  
     
  23 خوارزمي  
     
  24 زاهدان  
     
  25 شهیدچمران اهواز  
     
  26 صنعتی اصفهان  
     
  27 یزد  
     
  رديف نام درس
  1 آشنايي با خطوط و زبانهاي ايران پيش از اسلام
  2 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
  3 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي
  4 اقتصاد سياسي
  5 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  6 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي تاريخي آن
  7 انقلاب مشروطيت و تحولات سياسي، اجتماعي
  8 ايران پيش از تاريخ
  9 تاريخ آفريقا
  10 تاريخ احزاب و مطبوعات ايران در دوره قاجار
  11 تاريخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهاني اول
  12 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا کنون
  13 تاريخ اروپا در قرون جديد
  14 تاريخ اروپا در قرون وسطي
  15 تاريخ استعمار غرب و رشد سرمايه‌داري
  16 تاريخ اسلام
  17 تاريخ اسلام از ميلاد پيامر اکرم تا سال 41 هجري
  18 تاريخ اسلام در آسياي ميانه
  19 تاريخ اسلام در حوزه اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا
  20 تاريخ اسلام در ممالک قفقاز
  21 تاريخ انديشه‌ها و مکاتب سياسي در غرب
  22 تاريخ انديشه‌هاي اقتصادي
  23 تاريخ انديشه‌هاي سياسي در ايران و اسلام
  24 تاريخ ايران از ايلامي‌ها و آريايي‌ها
  25 تاريخ ايران در دورۀ ساسانيان
  26 تاريخ ايران در دورۀ سلوکي و اشکاني
  27 تاريخ بالکان با تکيه بر گسترش اسلام در آن
  28 تاريخ بيزانس
  29 تاريخ پيامبران
  30 تاريخ تحليلي زندگاني ائمه معصومين (ع)
  31 تاريخ تحولات سياسي ... ايران از آغاز دوره
  32 تاريخ تحولات سياسي ... ايران از زوال ايلخانان تا
  33 تاريخ تحولات سياسي ... ايران در دورۀ
  34 تاريخ تحولات سياسي ... ايران در دورۀ حمله مغول و
  35 تاريخ تحولات سياسي ... ايران در دورۀ سامانيان
  36 تاريخ تحولات سياسي ... ايران در دورۀ سلجوقيان
  37 تاريخ تحولات سياسي ... ايران در دورۀ غوريان و
  38 تاريخ تحولات سياسي ... در دورۀ صفويان
  39 تاريخ تحولات سياسي ... در دورۀ صفويان
  40 تاريخ تحولات سياسي... جهان اسلام از سال
  41 تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
  42 تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
  43 تاريخ تشيع 1 (از آغاز قرن تا پنجم هجري)
  44 تاريخ تشيع 2 (از قرن پنجم هجري تا قرن دهم هجري)
  45 تاريخ تفکر سياسي در دوره قاجار
  46 تاريخ تمدنهاي مشرق زيمن
  47 تاريخ چين و ژاپن
  48 تاريخ خليج فارس و سرزمينهاي همجوار
  49 تاريخ ديپلماسي ايران
  50 تاريخ روسيه و اتحاد شوروي تا فروپاشي اتحاد شوروي
  51 تاريخ سلسله‌هاي شرقي ايران (پيشداديان کيانيان)
  52 تاريخ شبه قاره هند
  53 تاريخ عثماني و خاورميانه
  54 تاريخ عرفان و تصوف در ايران و اسلام
  55 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
  56 تاريخ فرهنگ و تمدن ايران
  57 تاريخ قاره آمريکا
  58 تاريخ گسترش اسلام در افريقا و اروپا از آغاز سقوط
  59 تاريخ محلي
  60 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه
  61 تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و جهان
  62 تاريخ نهضت‌ها و جنبش‌هاي اسلامي جهان
  63 تاريخ هنر و معماري اسلامي
  64 تاريخ يونان و رم
  65 تربيت بدني 2
  66 تمرين دبيري 1
  67 تمرين دبيري 2
  68 توليد و کاربرد مواد آموزشي
  69 جامعه شناسي تاريخي
  70 جغرافياي انساني
  71 جغرافياي تاريخي سرزمينهاي اسلامي
  72 خلفاي فاطمي مصر و حمدانيان
  73 روانشناسي اجتماعي
  74 روانشناسي تربيتي
  75 روش تحقيق در تاريخ
  76 روشها و فنون تدريس (کليات)
  77 ريشه‌هاي تاريخي توسعه نيافتگي در ايران
  78 زبان خارجي
  79 سنجش و اندازه‌گيري
  80 شناخت و نقد مباني و ماخذ ايران بعد از اسلام
  81 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام
  82 فارسي
  83 فرهنگ و تمدن ايران در دورۀ صفوي
  84 فلسفه تاريخ
  85 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 1
  86 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 2
  87 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 1
  88 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1
  89 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 2
  90 قرائت و ترجمه متون تاريخي به زبان عربي 2
  91 قوم شناسي و مردم شناسي تاريخي ايران
  92 قيام کربلا و نقش آن در نهضت‌هاي شيعي
  93 گاهشماري و تقويم
  94 مباني برنامه‌ريزي آموزش متوسطه
  95 مباني تاريخ اجتماعي ايران
  96 مباني تکوين و تحول تمدنهاي جهان
  97 مباني جامعه‌شناسي
  98 مباني حکومت و ساخت قدرت در تاريخ ايران
  99 مباني علم اقتصاد
  100 مباني علم سياست
  101 متون اسلامي
  102 مديريت آموزشي
  103 معارف اسلامي 2
  104 نهضت روحانيت در دو سده اخیر ايران
  105 نهضت فلسطين
  106 کليات جغرافيا (با تکيه بر جغرافياي ايران)
  107 کليات و مباني علم تاريخ
  فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي تاريخ توانائي آن را خواهند يافت كه در سازمانهاي دولتي و غير دولتي از قبيل وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موزه‌ها، مراكز اسناد ملي، صدا و سيما، مراكز نگهداري آرشيو‌هاي دولتي در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، روزنامه‌ها و مجلات و مراكز چاپ و نشر كتاب و مانند آن به انجام تحقيقات تاريخي در حد تحقيقات بين‌المللي و تدريس تاريخ در مراكز آموزشي بپردازند.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی


دانلود pdf کتاب‌های ...
1397 مهر 03
سلام
این کتابای اضافی چیه؟
نظام قدیم 8 ساعته که نبودن و چهارشنبه ها تعطیل بودند چه گلی به سرشون زدند دیگه از ما که انتظاری نیست

پاسخ‌نامه کتاب آمو ...
1397 مهر 03
سلام من فقط کتاب کارو خریدم و الان پاسخنامشم احتیاج دارم که البته چاپش هم فرق میکنه میشه از این کتاب استفاده کرد؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام دوست عزیز بله شما میتونید از پاسخنامه جدید استفاده کنید.
مهمان Farnaz
آموزش و تست فارسی 2 ...
1397 مهر 03
سلام ميخواستم بدونم شماره تماستون چنده؟ واسه دبير ادبياتم ميخواستم.ايشون خيلي عجله دارن
ممنون ميشم پاسخ بديد

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست خوبم در قسمت تماس با ما میتونید اطلاعات تماس قسمت های مختلف انتشارات رو ببینید. blush
حاتمی
مهندسی هوافضا
1397 مهر 03
ایا رشته هوافضا سخته؟

[quote]::روابط عمومی مهروماه::
هر رشته ای حتماً سختی های مربوط به خودش رو داره. اگر علاقه مند باشید سختی های اون براتون راحت میشه. wink

لقمه طلایی واژگان س ...
1397 مهر 03
سلام.این کتاب کی موجود میشه؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست خوبم موجودی این کتاب به زودی تکمیل خواهد شد.

کتاب آموزش و کار زی ...
1397 مهر 03
سلام کتاب کار زیست یازدهم تجربی کی تو سایت قرار می گیره برای خرید?

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز این کتاب همین حالا موجود است و میتونید کتاب رو سفارش بدید blush

پاورتست زیست شناسی ...
1397 مهر 03
سلام کی چاپ میشه؟ حدودا؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
با آرزوی بهترین ها برای شما .این کتاب در همین چند روز توزیع خواهد شد.
مائده فلاح
لقمه طلایی دستگاه ه ...
1397 مهر 03
سلام خسته نباشید هزینه پست معمولی چقدر میشه؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام دوست هزینه ارسال خوبم بستگی به وزن بسته شما دارد البته در صورتی که خرید شما بیش از 150000 تومان باشد بسته شما به صورت رایگان ارسال خواهد شد.
سلام
خواهشمندم است مطالب مشاوره ای تون در کانال تلگرام مهروماه بیشتر بزارید مطالب مشاوره ای و انگیزشی تون بسیار عالی و فوق العاده هست ممنونم

::روابط عمومی مهروماه::
سلام تینا جان از همراهی همیشگی شما خرسندیم. blush

ریاضیات تجربی جامع ...
1397 مهر 03
نقل قول: مهمان محمدجواد
سلام میخواستم کتاب سفارش بدم چاپ چندم به دستم میرسه؟و اینکه چندتا تست داره کلا توش؟ممنون

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز در این کتاب بیش از 1450 تست وجود دارد و در صورت سفارش شما از فروشگاه اینترنتی آخرین چاپ این کتاب برای شما ارسال خواهد شد blush


سلام نوشتین بیش از 4هزارتا تست جلد اول با دوم یعنی 4000تا تست دارن؟دوم تنهایی 1450 تا داره؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
بله؛ مجموعه تست ها در این عنوان کتاب بیش از 14000 تست میباشد.

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 8257
کل نظرات: 14604
کل اعضا: 36155
جدیدترین عضو: mohamad137979
بازدید امروز: 44805
بازدید دیروز: 82162 [+3.18 %]
بازدید کل: 53129470
بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
اعضای آنلاین: 3 نفر
افراد مهمان : 128 نفر
ربات ها : 1 مورد
در کل: 132 نفر [اطلاعات بیشتر]
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir