معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت نیمه‌متمرکز کنکور ۹۱

+7

با آرزوي موفقيت‌‌ براي‌‌ كليه‌ داوطلبان‌‌ گرامي‌، بدين ‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌ شدگان‌ رشته‌هاي نيمه متمركز فوق را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:
الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مراكز آموزش دانشگاه‌ پيام‌‌نور، مؤسسات‌ آموزش ‌‌عالي‌ غيرانتفاعي‌‌‌ و‌ غيردولتي‌ و واحدهاي بين المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي معرفي‌ شدگان‌ هريك‌ از كدرشته‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز تا چند برابر ظرفيت‌ پذيرش هر رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ و اسامي‌ آنان‌ در هر كدرشته‌ اعلام‌ گرديده‌ است.
ب) نحوه گزينش چندبرابر ظرفيت و ساير ضوابط رشته هاي تحصيلي نيمه‌متمركز در دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ 2 درج‌ گرديده‌ است ‌و داوطلباني‌ كه‌ در هريك‌ از كدرشته‌هاي‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كدرشته‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز پذيرفته‌ شده‌‌اند، برابر ضوابط مندرج‌ در دفترچه ‌راهنماي‌ شماره‌ 2 در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌ و يا رشته‌هاي‌ نيمه‌‌ متمركز قرار نگرفته‌‌اند. بديهي است كليه داوطلبان متقاضي رشته و يا رشته‌هاي نيمه‌متمركز مي‌بايست در هنگام تكميل فرم انتخاب رشته، در اولويتهاي قبل از رشته هاي متمركز اقدام به انتخاب رشته هاي نيمه متمركز مورد علاقه خود نموده باشند. به‌ عبارت‌ ديگر داوطلباني‌ در رديف‌ معرفي‌‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ هريك‌ از كدرشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز قرار گرفته‌اند كه‌ در كد رشته‌ متمركز انتخابي‌ بعد از كدرشته‌ نيمه‌‌‌متمركز پذيرفته‌ شده‌ باشند و يا بطور كلي‌ در رديف‌ پذيرفته‌شدگان‌ رشته‌ متمركز قرار نگرفته‌ باشند.
ح) در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1391، محدوديتي براي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز، از نظر تعداد كدرشته وجود نداشته و داوطلبان مي‌توانستند در صورت تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته‌هاي نيمه‌متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر گروه آزمايشي و يا در هر دوره ، در 2 كدرشته نيمه ‌متمركز با توجه به اولويت‌هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه از سوي سازمان معرفي شده است.
د) داوطلبان پذيرفته شده رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال 91 توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يك ‌از رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز قرار گرفته‌اند، در صورتيكه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ يا رشته‌‌هاي‌ نيمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و پس از انتخاب كدرشته محل در سايت اينترنتي سازمان، به عنوان پذيرفته شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو مي گردد و مي بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت نام و ادامه تحصيل نمايند و امكان بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نمي‌باشد.
ه‍) براساس مصوبه هيأت محترم وزيران به منظور تامين هزينه برگزاري آزمون عملي، معرفي شدگان مجموعه رشته‌هاي مجسمه‌سازي، نقاشي، ارتباط تصويري، هنرهاي تجسمي، گرافيك، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، آهنگ سازي، موسيقي (جهاني، ايراني و نظامي)، كتابت و نگارگري، نمايش، و تربيت بدني مي‌بايست نسبت به واريز مبلغ 59.000 ريال (معادل پنج هزار و نه صد تومان) بابت هزينه آزمون عملي به حساب شماره 748 خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) اقدام و سپس شماره و تاريخ فيش واريزي را حداكثر تا تاريخ مقرر اعلام شده از (25/7/91 لغايت 30/7/91) به سازمان با درج اطلاعات فيش واريزي براي هر رشته در سايت ‌اينترنتي سازمان به نشاني www.Sanjesh.org اعلام تا نسبت به برنامه‌ريزي حوزه‌هاي آزمون عملي اقدام مقتضي بعمل آيد. عدم اقدام به موقع درخصوص پرداخت هزينه آزمون عملي و درج اطلاعات فيش واريزي در اين تاريخ در سايت سازمان باعث محروميت از شركت معرفي‌شدگان رشته‌هاي مذكور در آزمون عملي خواهد شد. لازم است بر روي اصل فيش واريزي عبارت «بابت آزمون عملي» ، نام رشته نيمه‌متمركز و نام داوطلب قيد شده و آن را در روز آزمون عملي تحويل نماينده سازمان سنجش نمايند.
تذكر مهم: در هر آزمون عملي داوطلب مي‌بايست مبلغ فوق را حتماً به صورت جداگانه واريز نمايد، به عنوان مثال: داوطلبي كه براي دو رشته متفاوت نیمه‌متمرکز نقاشي و مجسمه سازي معرفي شده است ، به ازاي هر رشته‌اي كه معرفي گرديده ، بايد مبلغ آزمون عملي را طي دو فيش حتماً به صورت جداگانه با قيد نام رشته واريز نمايد ولي چنانچه در يك رشته با چند كد مثل مجموعه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در دوره‌هاي روزانه ، شبانه ، فرهنگيان ، غيرانتفاعي و يا پيام نور ، معرفي گرديده فقط يكبار واريز كافي است ، ضمناً با توجه به اينكه آزمون طراحي رشته‌هاي شامل: (نقاشي، هنرهاي تجسمي، ارتباط تصويري، گرافيك، طراحي پارچه و طراحي لباس) در يك نوبت و بصورت مجموعه برگزار مي‌شود در صورتيكه داوطلب در يك و يا تمامي اين رشته‌ها براي آزمون عملي معرفي شده منحصراً لازم است يك فيش پرداخت نمايد.
و) كليه معرفي‌شدگان چند ‌برابر ‌ظرفيت هر يك ‌از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمه‌ متمركز آزمون ‌سراسري سال 1391، لازم است با دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز از سايت اين سازمان، ابتدا نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي خود در فرم پيش نويس موجود در آن دفترچه اقدام نمايند و سپس نسبت به درج كد رشته‌ محلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته از تاريخ (1/9/91 لغايت 10/9/91 ) با مراجعه به سايت اين سازمان و بصورت اينترنتي اقدام نمايند. تأكيد مي‌گردد تكميل فرم انتخاب رشته در تاريخ فوق براي كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده يك يا چند رشته نيمه متمركز اعلام شده و اين داوطلبان در آزمون عملي و ساير مراحل گزينش رشته مذكور شركت كرده‌اند ، ضروري مي‌باشد. بديهي است عدم انتخاب دانشگاه محل تحصيل در موعد مقرر به منزلة انصراف از گزينش نهايي تلقي خواهد شد و هيچگونه عذري در اين رابطه از داوطلبان پذيرفته نمي‌باشد.
تذكر مهم: چنانچه هر يك از معرفي شدگان در مراحل مصاحبه ، معاينه و آزمون عملي و يا ساير مراحل گزينش شركت نمايند اما اقدام به انتخاب رشته مجدد اينترنتي ياد شده ننمايند، به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد. مهلت انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز قابل تمديد نمي‌باشد و به درخواست هايي كه بعد از زمان اعلام شده به اين سازمان ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ز) داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمه‌متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي و يا و رشته ارتباط تصويري دانشگاههاي تربيت دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه فرهنگيان اعلام‌ گرديده، لازم‌ است‌ پس از آزمون عملي و طراحي طي اطلاعيه كه متعاقباً از طريق سايت سازمان اطلاع رساني و اعلام خواهد شد براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه تخصصي و گزينش‌ به مراكز آموزش نيروي انساني وهيات مركزي گزينش وزارت‌ آموزش وپروش مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر براي مصاحبه تخصصي و يا مراحل گزينش به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش تلقي گرديده و مسوليت آن صرفاً به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
ح) اسامي پذيرفته شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف نيمه متمركز بعد از انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي توسط اين سازمان در نيمه دوم بهمن ماه سالجاري فقط از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد، لذا خواهشمنداست معرفي شدگان گرامي تا قبل از اين تاريخ پيگيري نتايج را ننمايند.
ط) كليه‌ معرفي ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه ، معاينه و آزمون علمي و عملي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ مندرج در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ آزمون عملي به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد. به ‌هيچ ‌عنوان آزمون هاي عملي و اختصاصي قابل تمديد و يا تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

ي) داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهاي‌ 9-88923595 (كد 021)، درساعت هاي اداري ويا بخش پاسخگويي غيرحضوري سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org مطرح نمايند.

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  7,006 بازدید

  0 نظر

  درج: 25 مهر 1391

  توسط: mahboubeh
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  دمت گرم‌ خوب بود ولی کم بود
  سلام خسته نباشید یک سوال داشتم این کتاب با کتاب پاور تست ریاضی
  amirmamad11338866@gmail.com خیلی خوب هستش و نکات ریز و درشتی
  سلام ممنون که تلاش میکنید فوق‌العاده است
  ۱ ساله منتظر این کتابیم حالا همینکه آزمون تیزهوشان رو بدیم چاپ
  سلام چاپ جدید این کتاب کی میاد

  آمار سایت

  کل مطالب: 19846
  کل نظرات: 29778
  کل اعضا: 245880
  جدیدترین عضو: u-295959
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2022 Mehromah.ir