تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1

+158

تغییرات کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 در سال تحصیلی 93-92 در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است.

تغيير شماره صفحه در چاپ 1392شماره صفحه شماره صفحه درچاپ 1391
حذف خود آزمايي شماره 1و2 از ص 3 وادغام با خود آزمايي ص 2 چاپ 92  3 چاپ 91  3 و 2
پاراگراف اول ستون دوم خط دوم :از نوع تركيب ....تا آخر جمله حذف و جايگزين شده با :به علت تنوع مونومرها ،تعداد وتكرار وترتيب قرار گيري متفاوت آنهاست كه پلي مرهاي متفاوتي به وجود مي آيند. چاپ 92  2:پاراگراف آخر ستون دوم خط دوم چاپ 91  3
شكل 1-7 روی پيكان هابه راست آنزيم 1 و به چپ آنزيم 2 اضافه شده است. چاپ 92  4 چاپ 91  4
پاراگراف دوم ستون اول اولين جمله :جمله تغيير يافته : پلي ساكاريد ها در ساختار سلول ها واستحكام آن ها نيز نقش دارند . چاپ 92  4: پاراگراف سوم ستون دوم اولين جمله چاپ 91  5
پاراگراف دوم ستون دوم خط چهارم :(فيبر ) اضافه شده است . چاپ 92  4: پاراگراف آخر ستون دوم خط چهارم چاپ 91  5
حذف خود آزمايي شماره 4 چاپ 92  -- چاپ 91  5
ستون اول اولين پاراگراف: حذف كلمه روغن چاپ 92  6 چاپ 91  6
زير عنوان موم ها اضافه شده :موم ها پلي مر اسيد هاي چرب طويل هستند و...اضافه شدن شكل ساختار كلي استروئيد ها * حذف خود آزمايي هاي 1و2و3و7 چاپ 92  7 چاپ 91  7
pH حذف بيشتر بدانيد چاپ 92  -- چاپ 91  9
آخرين جمله زير عنوان آنزيم ها چگونه عمل مي كنند : pH به جاي تغييرات اسيدي،تغييرات اضافه شدن" هيدروليز كننده" به زير نويس شكل چاپ 92  10 چاپ 91  10
حذف آخرين پاراگراف ستون دوم:امروز...كشت مي دهند . وحذف فعاليت 4-1 چاپ 92  -- چاپ 91  11
ستون اول آخرين جمله : پيچيده به جاي پلي مر ساده به جاي مونومر ها آمده چاپ 92  11 چاپ 91  12
پاراگراف دوم ستون دوم (ريبوز ) به جاي پنتوز آمده چاپ 92  12 چاپ 91  12
حذف فعاليت 5-1 وخود آزمايي هاي 4و5و6 از خود آزمايي هاي اين صفحه واضافه شدن شماره 6 از ص 15 به اين جا چاپ 92  -- چاپ 91  13
حذف فعاليت 6-1 چاپ 92  -- چاپ 91  14
حذف شماره 2و6 از فعاليت 7-1 چاپ 92  13 چاپ 91  15
تغيير شكل تريكودينا* چاپ 92  14 چاپ 91  16
برابر ستون دوم خط دوم: 1000 برابر به 2000 چاپ 92  15 ستون اول خط ماقبل آخر پاراگراف سوم چاپ 91  17
فعاليت 2- 1تغيير شكل ميكروسكوپ و تغيير در متن فعاليت * چاپ 92  17 چاپ 91  19
پاراگراف اول واولين خط پاراگراف دوم تغيير كرده است به : اندازه بيشتر سلولهاي هاي گياهي وجانوري بين mµ 10 تا 100 است.اندازه سلول هاي دراز عصبي وماهيچه اي وسلول هاي تخم بسياري از جانوران بيش از اين مقدار است .اندازه شكل هر سلول به عوامل مختلفي بستگي دارد . چاپ 92  19 چاپ 91  21
ستون دوم خط اول : اندامك به ساختار ستون دوم خط دوم: توليد مثل به تكثير تبديل شده چاپ 92 ستون اول خط ماقبل آخر: ص19 ستون اول خط آخر چاپ 91  21
حذف خود آزمايي 2 پاراگراف دوم از وقتي سلول ها تا آخر جمله حذف شده چاپ 92  -- چاپ 91  22
ستون دوم خط دوم :حذف جمله :اندازه بيشتر سلول هاي ......است . چاپ 92  -- چاپ 91  22
تغيير شكل 9- 2شكل سلول باكتري* چاپ 92  20 چاپ 91  23
عبارت اندامك غشادار به اندامك تبديل شده چاپ 92  21 چاپ 91  23 و 25
ستون اول پاراگراف دوم ،خط ماقبل آخر بعد از علامت سوال:"به علت وجود غشاء" اضافه شده اندامك هايي كه ......تا آخر جمله حذف شده ستون دوم اولين سطر تغيير كرده به:درخواهيد يافت كه تفاوت هايي در نوع اندامك هاي اين سلول ها وجود دارد. چاپ 92  23ستون اول پاراگراف ماقبل آخر چاپ 91  25
ستون دوم پاراگراف دوم قبل از بر خلاف اضافه شده:" به سلول هاي گياهي كه ديواره سلولي آن برداشته شده است پروتوپلاست مي گويند ." چاپ 92  ستون دوم پاراگراف دوم ص23 چاپ 91  25
شكل 24-6ازص93 (چاپ 91) به اين جا منتقل شده چاپ 92  24 چاپ 91  26
انتهاي پاراگراف اول اضافه شده :همچنين ريبوزوم ها درون ميتوكندري وكلروپلاست نيز وجود دارند. چاپ 92  23 آخرين جمله چاپ 91  26
كلمه ماقبل آخر بالاي عنوان ساختار غشاي سلولي.....: كلمه مجاورت به مقابل تبديل شده. زير عنوان ساختار غشاي سلولي :اولين پاراگراف خط ماقبل آخر قبل از پايان جمله اضافه شده : يعني نفوذ پذيري انتخابي دارد . چاپ 92  24 چاپ 91  24
خود آزمايي :حذف شماره 5تا 9 از خود آزمايي 2-2 وشماره 2و3 از خود آزمايي 3-2 وادغام آن ها چاپ 92  -- چاپ 91  28 و 29
ستون اول آخرين جمله: ريبوزوم به پيش ساز هاي ريبوزوم تبديل شده ستون دوم جمله ماقبل آخر اين جمله حذف شده :اين دو اندامك از نظر ساختار وعمل با هم تفاوت دارند . چاپ 92  26 چاپ 91  28 و 29
ستون اول پاراگراف دوم خط ششم تجزيه مي كنند به" تغيير مي دهند" تبديل شده چاپ 92  28 چاپ 91  31
دستگاه گلژي به جسم گلژي تبديل شده چاپ 92  29 چاپ 91  31
شكل 22-2 تغيير كرده است* چاپ 92  31 چاپ 91  33
حذف خود آزمايي ها بجز شماره 1،4،6 و 9 چاپ 92  -- چاپ 91  34
خودآزمايي 4-2 1شماره هاي ا و 3 در شماره 5 ساختمان به ساختار وعمل تبديل شده فعاليت 5-2 شماره1 و 2 آن حذف شده چاپ 92  - چاپ 91  36
شكل انتقال فعال اضافه شده * چاپ 92  35 چاپ 91  38
تغيير شكل 31-2* چاپ 92  37 چاپ 91  39
حذف خودآزمايي هاي شماره 1،2 و 4 از خود آزمايي 6-2 چاپ 92  -- چاپ 91  40
شماره 4 فعاليت 7-2 حذف تغيير شكل هاي شماره 5 فعاليت * چاپ 92  -- چاپ 91  41
تغيير شكل عنواني وعنوان فصل به :سفري در دنياي جانداران چاپ 92  39 چاپ 91  42
اضافه شدن متن وبيشتر بدانيد * چاپ 92  39 ، 40 و 41 چاپ 91  42
اضافه شدن عنوان :كلني ها ساده ترين جانداران پر سلولي هستند. چاپ 92  42 چاپ 91  42
ستون دوم اولين جمله :قبل از لوله گوارش اضافه شدن عبارت : بخشي از چاپ 92  43 چاپ 91  44
ستون اول خط چهارم : پروتئين هاي حل شده در آن به " پروتئين ها و مواد ديگر" چاپ 92  45 ستون اول خط پنجم چاپ 91  46
ستون اول خط دهم : عبارت : وبعضي به حفاظت آنها ، اضافه شده چاپ 92  46 چاپ 91  47
ستون اول ابتداي خط ششم :حذف كلمه فقط همانجا خط دهم :بعد از شاخه هاي جانبي و : " كنار برگ ها" اضافه شده ستون اول ودوم جمله :از كلاهك ريشه .......تا فلس هاي جوانه مي باشد .به بالاي عنوان روپوست در ستون دوم منتقل شده خط آخر ستون دوم بعد از كلمه پوستك اضافه شده :"از سلول هاي زيرين در برابر ..." پاراگراف آخر ،اولين جمله پس از كلمه ساقه :"وريشه" اضافه شده چاپ 92  48 چاپ 91  48
ستون اول زير شكل انتهاي خط دوم كلمه ساقه حذف وبه جاي آن" اندام هاي هوايي" آمده شكل 7-3 جايگزين شده با شكل برش عرضي ساقه وريشه گياهان تك لپه ودولپه* چاپ 92  48 چاپ 91  49
ستون اول خط دوم بعد از ديواره اي :كلمه "نخستين" اضافه شده زيرعنوان بافت اسكرانشيمي خط چهارم :بعد از ديواره دومين : كلمه" اغلب" آمده شكل 11-3 جايگزين شده با شكل نماي طولي آوند هاي چوبي* چاپ 92  50 چاپ 91  50
حذف شكل ب(آوند چوبي وسلول هاي پارانشيمي) ازشكل 12-3 چاپ 92  -- چاپ 91  51
ادغام فعاليت هاي 1-3و3- 3واضافه شدن توضيح فعاليت* حذف فعاليت 2-3 حذف خود آزمايي شماره 5-2 ،7 و12 چاپ 92  51 و 52 چاپ 91  52
عنوان فصل به گوارش اصلاح شد ستون دوم پاراگراف دوم از تغذيه وگوارش در... تا آخرشماره 4 ص55 حذف شده چاپ 92  53 چاپ 91  54
ستون اول خط پنجم از پايين :در بيرون از سلول هاي جاندار باشد حذف وبه جاي آن كلمه :"مجزايي" آمده ستون دوم خط دوم :بعد از اسفنج ها نيز اضافه شده :"كه پر سلولي هستند" چاپ 92  54 چاپ 91  55
ستون دوم خط سوم:مواد غذايي به "باقي مانده مواد" تبديل شده چاپ 92  56 چاپ 91  57
انتهاي پاراگراف اول از ستون اول: آنزيم ها به" شيره هاي گوارشي " تبديل شده خط آخر پاراگراف :كلمه خون حذف شده چاپ 92  57 چاپ 91  58
شكل 5-4 ساختار بخشي از روده باريك به ص 63( چاپ 91)و61( چاپ 92 )منتقل شده چاپ 92  58 و 61 چاپ 91  59
ستون دوم پاراگراف ماقبل آخر:"آنزيم ها ....ترشح مي شوند ." حذف شده چاپ 92  -- چاپ 91  61
حذف بخش هايي از بيشتر بدانيد چاپ 92  60 و 61 چاپ 91  62
شكل محل اتصال روده كوچك به روده بزرگ اضافه شده از شكل 4-4ص 58 (چاپ 91) بيشتر بدانيد مسلمانا ن نو آور اضافه شده* چاپ 92  64 چاپ 91  --
اضافه شدن شكل مقايسه طول لوله گوارش در جانور گياهخوار با گوشتخوار* چاپ 92  65 چاپ 91  --
همه خود ازمايي ها حذف جز: 4 و 7 و 14 تا 17 و 23 تا 26 ، 20 و 21 چاپ 92  -- چاپ 91  66
فعاليت 1-4 شماره 1و5 حذف شده چاپ 92  -- چاپ 91  67
شكل اسپيرومتر اضافه شده* چاپ 92  70 چاپ 91  71
حذف خود ازمايي ها بجز 2و6و7 ب-7 به ظرفيت حياتي اصلاح شده چاپ 92  -- چاپ 91  71
پاراگراف مربوط به تكلم به بالاي عنوان سرفه وعطسه ...منتقل شده چاپ 92  -- چاپ 91  72
فعاليت 3-5 خط اول به جاي بيكربنات" معرف بلوم تيمول بلو (آبي رنگ) "آمده خط دوم :محلول معرف بيكربنات به" محلول رقيق برم تيمول بلو" تبديل شده درشكل 10- 5 به جاي آب آهك يا محلول بي كربنات "CO2 آمده " معرف چاپ 92  72 چاپ 91  73
شماره 1و5 از خود آزمايي حذف شده چاپ 92  -- چاپ 91  74
به بيشتربدانيد متن اضا فه شده:"ابولحسن علي بن عباس مشهور به "اهوازي"پزشك ايراني سده چهارم هجري براي اولين بار درتاريخ پزشكي وبر خلاف دانشمندان ديگر آن زمان كه عقيده داشتند قلب از سه بطن راست ، مياني وچپ تشكيل شده ،بيان كرد كه قلب از دو بطن راست وچپ تشكيل شده است ." چاپ 92  76 چاپ 91  77
متن1-6 فعاليت اصلاح شده* چاپ 92  78 چاپ 91  78
ستون دوم اولين پاراگراف :سرعت انتشار تحريك در ...زياد است اصلاح شده است به:"سرعت انتشار تحريك در ميوكارد قلب وبافت گرهي آن زياد است ." چاپ 92  79 ستون اول بالاي عنوان دريچه قلب ورگها،خط سوم از پايين چاپ 91  79
عنوان وتوضيح كارديوگرافي حذف شده فعاليت 6-2 خلاصه شده است . چاپ 92  79 و 80 چاپ 91  80
اضافه شدن شكل ساختار رگ هاي خوني * چاپ 92  81 چاپ 91  81
خود آزمايي شماره 3 حذف شده فعاليت شماره 5-ب حذف شده چاپ 92  82 چاپ 91  82
اضافه شدن شكل تبادل مواد بين مويرگ هاومايع بين سلولي * چاپ 92  84 چاپ 91  83
خود آزمايي شماره 4و5 حذف شده چاپ 92  86 چاپ 91  85
تصحيح شكل سلول هاي سفيد خون :دانه هاي سيتوپلاسم لنفوسيت ومونوسيت حذف شده وهسته بازوفيل اصلاح شده چاپ 92  شكل17-6 ، 87 چاپ 91  86
ستون اول خط چهارم از پايين حذف عبارت : "با خاصيت تاكتيك شيميايي" چاپ 92  89 چاپ 91  88
ستون دوم پاراگراف اول خط چهارم از پايين حذفي دارد وجمله آخر اصلاح شده : حذف جمله :در حساسيت ها (آلرژي ها )نيز تعداد ائوزينوفيل ها ... زياد مي شود . آخرين جمله اصلاح شده به :....از خون خارج ووارد بافت مي شوند .در اين پديده ،شكل گلبول هاي سفيد تغيير مي كند به طوري كه آن ها مي توانند از منافذ مويرگ هاي خوني عبور كنند . چاپ 92  89 چاپ 91  88
ستون اول خط ماقبل آخر قبل از آخرين جمله اضافه شده :"وبه دنبال آن كم خوني وانسداد رگ ها را ايجاد مي كند كه ممكن است بسيار خطرناك باشد ." چاپ 92  90 چاپ 91  89
ستون اول: تغييرشكل ساختار سلول هاي درون پوست* حذف آخرين پاراگراف چاپ 92  92 چاپ 91  92
حذف شكل 24-6 تغيير شكل دومسير حركت آب در عرض ريشه گياه * چاپ 92  93 چاپ 91  93
حذف شكل 25-6 اضافه شدن شكل عدسك در تنه درخت * چاپ 92  94 چاپ 91  94
اصلاح متن جهت گيري شعاعي رشته هاي سلولزي ...* چاپ 92  97 چاپ 91  97
تغيير شكل مدل جريان فشاري * چاپ 92  -- چاپ 91  99
حذف خود آزمايي هاي 5 و 6 و 8 و 9 و 11 و 14 چاپ 92  101 چاپ 91  100
شكل اشام سنج اضافه شده* چاپ 92  102 چاپ 91  101
در شكل 1-7 مار هاي خشكي زي به حلزون هاي خشكي زي تبديل شده چاپ 92  104 چاپ 91  103
ستون اول خط پنجم از پايين حذف كلمه كراتينين چاپ 92  104 چاپ 91  103
تغيير فعاليت 1-7 تشريح كليه چاپ 92  105 چاپ 91  104
حذف خود آزمايي شماره 1و2 چاپ 92  -- چاپ 91  107
عنوان :دفع مواد زايد در گياهان به دفع مواد در گياهان تبديل شده چاپ 92  110 چاپ 91  108
ستون اول خط سوم : جانداران به جانوران تبديل شده چاپ 92  133 چاپ 91  111
اضافه شدن شكل باله هاو بادكنك شناي ماهي* چاپ 92  114 چاپ 91  112
ستون دوم از پايين خط چهارم : "به نام صفحه هنسن" ودر آخرين جمله :"در وسط ... ديده مي شود" حذف شده چاپ 92  -- چاپ 91  113
تغيير شكل ساختار ساركومر* چاپ 92  116 چاپ 91  114
حذف شكل ساختاربخشي از يك سلول ماهيچه اي ستون اول بالاي عنوان "انقباض ايزوتونيك" آخرين جمله اصلاح شده به : ....كلسيم ذخيره اي دارند .كلسيم در هنگام تحريك ماهيچه آزاد وسبب آغاز فرايند انقباض مي شود . چاپ 92  117 چاپ 91  115
تغيير شكل ساختار استخوان دراز.. * چاپ 92  119 چاپ 91  117
تغيير شكل ساختار يك مفصل * چاپ 92  121 چاپ 91  119
ستون دوم بالاي عنوان رباط ها استخوان ها ...اضافه شده :"مفصل هايي كه نام برديم از نوع متحرك اند. مفصل هايي مانند مفصل بين مهره اه از نوع نيمه متحرك ومفصل بين استخوان هاي جمجمه از نوع ثابت هستند ." چاپ 92  122 چاپ 91  120
به بيشتر بدانيد اضافه شد ه است :" بخشي از كليات قانون به شكستگي هاي استخوان ها ،علت ،انواع وروش هاي درماني آنها اختصاص دارد .كليات قانون در قرن دوازدهم ميلادي به زبان لاتين ترجمه شد وتا قرن هفدهم در مدارس پزشكي اروپا تدريس مي شد ." چاپ 92  123 چاپ 91  121

لازم به ذكر است در كتاب چاپ 92 شكل عنواني اغلب فصل ها واندازه شكل ها ی متن نيز تغيير كرده است . بخش هايي را كه در جدول با * مشخص شده اند در فايل پيوست قرار دارند .

توضیحات عکس مربوطه -جهت بزرگنمایی تصاویر روی آن ها کلیک کنید
 فعاليت 1-7 تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 عدسك تنه درخت تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 ساختار مفصل تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 انتقال فعال
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 باله هاي ماهي
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
اسمز
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 ساختار باكتري
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
 ساختار استخوان دراز
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
اسپيرومتر
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
ساختار ساركومر
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
ساختار استروئيد
 
آشام سنج
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
آوند هاي چوبي
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
تريكودينا
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
تصوير عنواني فصل 3
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
2-1فعاليت
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
2-22 واكوئل
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
تصوير عنواني فصل 6
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
دو مسير حركت آب
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
ساختار رگهاي خوني
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
ساختار سلول درون پوست
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
مدل جريان فشاري
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
مقايسه روده گوشتخوار
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
برش عرضي ساقه وريشه
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
فعاليت 7-2 ش5
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
فعاليت تشريح قلب
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
جهت گيري شعاعي
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
مسلمانان نوآور
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
صفحه 40
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
صفحه 41
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
صفحه 39
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
صفحه 18
تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1
صفحه 17 تغییرات كتاب زيست شناسی وآزمايشگاه 1

zist-1-change.pdf 4213 pdf 627 Kb 10 شهریور 1392

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  32329 بازدید

  6 نظر

  درج: 10 شهریور 1392

  توسط: admin
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: مدیر سایت

  ارسال دیدگاه (6 مورد)

  نقل قول: Dr.Reza
  سلام
  تغییرات کتاب زیست سوم و فیزیک سوم چاپ 93 رو کی میذارید؟؟؟پ smiley67

  ::روابط عمومی مهروماه::
  خیلی زود تغییرات برروی سایت قرار خواهد گرفت.

  لطفا سریع تر این کار را انجام دهید.
  با تشکر از زحمات و کتاب های شما به ویژه سری لقمه.
  .
  1394/04/6 - 17:01
 • +1
  بقیه ی کتابا تغییراتی نداشتن که نذاشتین؟؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  فایل تغییرات کتاب درسی برای کنکور 95 تهیه و برروی سایت گذاشته خواهدشد.
  .
  1394/03/31 - 14:22
 • +1
  سلام
  تغییرات کتاب زیست سوم و فیزیک سوم چاپ 93 رو کی میذارید؟؟؟پ smiley67

  ::روابط عمومی مهروماه::
  خیلی زود تغییرات برروی سایت قرار خواهد گرفت.
  .
  1394/03/24 - 09:15
 • +3
  سلام یا شما اشتباه میکنید یا من! کتاب زیست دوم دبیرستان برای کنکور 94 باید چاپ 91 باشه. نه 92!
  پیش دانشگاهی چاپ 93
  سوم دبیرستان چاپ 92
  دوم دبیرستان چاپ 91

  ::روابط عمومی مهروماه::
  ممنون از پیگیر شما. بله شما کاملاً صحیح می فرمایید.
  مورد قبلی اصلاح شد.
  .
  1393/07/12 - 16:55
 • +14
  برای کنکور94،که باید کتاب دوم92 خونده بشه،این تغییرات برای کنکوریهای94 هستش؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  دوست عزیز برای کنکور 94 باید زیست سال دوم چاپ سال 91 مطالعه شود و کتاب های مهروماه متناسب با کنکور 94 هستند.
  .
  1393/06/9 - 19:37
 • +7
  ایول دمتون گرم کامل کامل بود
  .
  1392/12/25 - 21:48
 • +21
  پیام سیستم - برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  کامل ترین مجموعه به سبک دفترچه آزمون سراسری heart_eyes heart_eyes heart_eyes
  سلام.من دیپلم تجربی دارم میخواهم کنکور ریاضی شرکت کنم.ریاضیمم بد نیست.میخواستم بدونم که این کتاب تا چه درصدی پوشش میده؟برای من مناسب هست؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم این کتاب همه مطالب رو از ریاضیَ( 1)تا دیفرانسیل رو به طور کامل پوشش داده و شما میتونید با مطالعه و برنامه ریزی دقق امتیاز خوبی کسب کنی.


  با سلام خدمت مدیریت محترم انتشارات مهر و ماه:
  دو تا سوال در مورد  سری معجزه دارم اول این که من چاپ95[نوبت چاپ:پنجم] رو دارم ایا تغیری در درسنامه ها ایجاد شده یا نه.[برای کنکور97]
  دوم اینکه  امکان چاپ کتاب معجزه ریاضی پایه و دیفرانسیل برای رشته ریاضی هست یا نه؟؟؟چون فیزیکش که عالیه رییاضیشم چاپ کنید که نور علا نور میشه.
  ممنون

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم در درسنامه ها تغییری ایجاد نشده. در مورد سوال دوم انشالله در آینده این عناوین هم به کتاب های معجزه اضافه خواهند شد.


  ببخشید میشه پاسخ تشریحی آزمونهای جامع چاپ۳۹ رو هم بذارین؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  چاپ 39 flushed خیلی قدیمیه. پیشنهاد میکنم حتما از کتاب جدید استفاده کنیئد.


  با عرض ادب خدمت شما ٬ ببخشید میخواستم بگم سال پیش (چهارم) انسانی تاریخ ادبیات نداره ٬ پس چرا روی جلد این کتاب نوشته شده سال چهارم. با تشکر از شما

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست عزیز این کتاب مربوط به تاریخ ادبیات عمومی میباشد یعنی گروه ریاضی و تجربی البته دوستان گروه انسانی میتونن برای مطالعه تاریخ ادبیات عمومی از این کتاب استفاده کنند.


  سلام.کی موجود میشه؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز کتاب چاپ شده و خیلی زود امکان ثبت سفارش کتاب برای شما فراهم خواهدشد.
  با سلام . بابت هندبوک هایی که برای ما یازدهمی ها میزنید واقا سپاس گزارم . ولی فقط یکی کمه . توروخدا برای زمین شناسی هم هندبوک چاپ کنید چون واقا حجمش زیاده . اگه چاپ نمیشه حتما بگید.
  با تشکراز انتشارات خوبتان heart_eyes kissing_heart

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید. حتماً پیشنهاد شما مطرح خواهد شد.
  سلام به مهر و ماه عزیز.من یه دبیر هستم و در خراسان جنوبی درس میدم،شنیده بودم که موسسه ی مهر و ماه کتاب رایگان به دبیران و معلمان اهدا میکند،خواستم بپرسم این قضیش چیجوریه؟؟؟
  ممنون میشم سریع تر جواب بدین

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  همکار گرامی برای شرکت در طرح دریافت کتاب اهدایی به لینک My Webpage مراجعه و ثبت نام کنید.
  این کتاب شامل تمامی مباحث ریاضی 1 و 2 و آمار و حسابان و دیفرانسیل هستش یا منتخبی از مباحث؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  بله این کتاب داری درسنامه های کامل، حاوی کلیه نکات مربوط به هر بخش و همچنین بیش از 3000 تست از مباحث ریاضی1، ریاضی2، آمار و مدلسازی، حسابان و دیفرانسیل میباشد که شما را به تسلط کامل در این مباحث خواهد رساند.
  سلام و خسته نباشید
  آیا برای کتاب های زیست دهم و یازدهم کتاب نامه ی زیست منتشر میشه یا نه؟
  اخه بهترین کتاب زیستن

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز عناوین جدید و جذابی برای درس زیست پایه دهم و یازدهم در راه است.

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 5184
  کل نظرات: 10582
  کل اعضا: 33009
  جدیدترین عضو: عدد اول
  بازدید امروز: 4429
  بازدید دیروز: 67984 [-4.12 %]
  بازدید کل: 42245651
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 0 نفر
  افراد مهمان : 26 نفر
  ربات ها : 0 مورد
  در کل: 26 نفر [اطلاعات بیشتر]