تغییرات کتاب شیمی 3 و آزمایشگاه

+145

عنوان های مهم ترين تغييراتی كه در كتاب شيمی 3 و آزمايشگاه 93-92 انجام شده عبارت است از:

 1. انتقال مبحث ((استوكيومتری محلول ها)) از بخش 1 به بخش 3 كتاب.

 2. حذف مبحث ((تعيين آنتالپی واكنش با استفاده از آنتالپی پيوندها)) از بخش 2.

 3. حذف مبحث ((درصد حجمي و غلظت معمولي)) از بخش 3.

 4. حذف مبحث ((درصد تفكيك يوني)) از بخش 3.

 5. اضافه شدن جمله ها و عبارتهايي به حاشيه ی صفحه ها.

 6. ويرايش متن هر سه بخش كتاب و حذف كلمه ها و جمله هاي ناصواب و بعضا نادرست.

 7. تغيير سوالات مطرح شده در قالب ((خود را بيازماييد)) و ((فكر كنيد)).

در ادامه جزئيات تغييرات انجام شده را در قالب 3 جدول جداگانه براي هر بخش، خدمت عزيزان ارايه مي كنيم. تغییرات در فایل PDF در انتهای مطلب ضمیمه شده و قابل دانلود می باشد.

بخش 1
صفحه عنوان مبحث تغيير(هاي) انجام شده
1 مقدمه­ ی آغازي بخش 1. شكل ابتداي بخش و توضيح نوشته شده­ی آن، تغيير يافته است.
2. مقدمه­ی آغازي بخش، تغيير يافته است.
3. شكل حاشيه عوض شده است.
3 واكنش شيميايي و شيوه­هاي نمايش آن هاي نمايش آن 1. سه قسمت به سوالات ((خود را بيازماييد)) اضافه شده است.
2. نام و فرمول شيميايي شش گونه از يون­هاي چند اتمي به حاشيه اضافه شده است.
3. سوالات ((فكر كنيد)) تغيير يافته است.
4 موازنه كردن معادله­ی يك واكنش شيميايي 1. مبحث ((موازنه­ی معادله­ی واكنش­هاي شيميايي به روش وارسي)) به عنوان يك مبحث جداگانه حذف و در مبحث ((موازنه كردن معادله­ی يك واكنش شيميايي)) ادغام شده، شكل كلي بيان مطلب نيز تغيير يافته است.
2. پايين­ترين عبارت نوشته شده در حاشيه اضافه شده است.
5 موازنه كردن معادله­ی يك واكنش شيميايي 1. از چهار عبارت نوشته شده در حاشيه، سه عبارت پاييني، اضافه شده است.
2. سوالات ((خود را بيازماييد)) تغيير كرده است.
7 واكنش سنتز يا تركيب 1. توليد پلي­پروپن و پلي تترا فلوئورو اتن و فرمول ساختار­ی پلي­اتن و پلي­پروپن اضاف شده است.
2. واكنش پليمريزاسيون اتن حذف و واكنش پليمريزاسيون پروپن جايگزين آن شده است.
3. تصوير پاييني و عبارت زير اين تصوير به حاشيه اضافه شده است.
7 واكنش تجزيه 1. واكنش تجزيه­ی هيدروژن كربنات ها حذف شده است.
2. ساختار P 4 O 10 و P 4 و توضيحات مربوطه از حاشيه حذف شده است.
8 واكنش تجزيه 1. واكنش تجزيه­ی نمك­هاي آبدار حذف شده است.
2.واكنش و شكل مربوط به تجزيه­ی HgO از حاشيه حذف شده است.
9 خود را بيازماييد 1. سوال 2 به ((خود را بيازماييد)) اضافه شده است.
9 واكنش جابجايي يگانه 1. شكل حاشيه به متن آورده شده است. 2. شكلي جديد و عبارت زير آن به حاشيه اضافه شده است.
10 واكنش جابجايي يگانه 1. واكنش فلزاتي كه واكنش پذيري كمتري نسبت به فلزات قليايي و قليايي خاكي دارند با اسيدها حذف شده است، ( نمونه­اي از اين واكنش­ها در ((خود را بيازماييد)) اين صفحه باقي مانده است).
2. ((خود را بيازماييد))هاي مباحث واكنش جابه­جايي يگانه و دوگانه ادغام شده­اند.
10 آزمايش كنيد 1. آزمايش مربوط به يون Ba 2 + حذف شده است.
11 آزمايش كنيد 1. سه شكل مربوط به سه واكنش آمده در آزمايش، به حاشيه اضافه شده است.
12 روابط مولي- مولي در محاسبه­هاي استوكيومتري 1. شكل 5 اضافه شده است.
13 تبديل تعداد مول ها به جرم و برعكس 1. تصوير پاييني و عبارت زير اين تصوير به حاشيه اضافه شده است.
14 خود را بيازماييد 1. سوال 3 حذف شده است.
14 تجزيه­ی عنصري و استوكيومتري فرمولي 1. عنوان (( استوكيومتري فرمولي)) به عنوان ((تجزيه­ی عنصري و استوكيومتري فرمولي)) تغيير كرده است.
2. مبحث ((تجزيه­ی عنصري و استوكيومتري فرمولي)) در قالبي جديد و به صورتي ديگر ارايه شده است.
3. شكل 7 اضافه شده است.
4. عبارتي مفصل در مورد آسپرين به حاشيه اضافه شده است.
16 خود را بيازماييد 1. سوالات كاملا تغيير كرده­اند.
16 حاشيه 1. در ادامه­ی توضيحاتي در مورد الكل­ها كه از صفحه­ی 15 شروع شده، دو عبارت جديد به حاشيه اضافه شده است.
2. بيوگرافي مربوط به زكرياي رازي از حاشيه­ی اين صفحه به حاشيه­ی صفحه­ی 37 انتقال يافته است.
17 حاشيه 1. شكلي كه در مورد تزريق آمونياك به خاك است، به صفحه­ی 1 انتقال يافته است.
19 خود را بيازماييد 1. سوالات كاملا تغيير كرده­اند.
21 حاشيه 1. عبارتي جديد اضافه شده است.
21 خود را بيازماييد 1. سوال 1 و 3 اضافه شده است. (سوال 3 در صفحه­ی 22 است).
23 درصد خلوص مواد 1. بيان و توضيح مبحث ((درصد خلوص مواد)) تغيير كرده است.
2. شكل­هاي 9 و 10 اضافه شده است.
3. عبارت موجود در حاشيه اضافه شده است.
28 خود را بيازماييد 1. سوال 2 اضافه شده است.
2. شكل دوم و عبارت زير آن كه مربوط به سوال 2 است به حاشيه اضافه شده است.
28 استوكيومتري محلول­ها از بخش 1 به بخش 3 منتقل شده است.
28 واكنش دهنده­ی محدود كننده 1. عنوان ((واكنش دهنده­ی محدود كننده و واكنش دهنده­ی اضافي)) به عنوان ((واكنش دهنده­ی محدود كننده)) تغيير كرده است.
2. بيان و توضيح مبحث در قالبي تازه انجام شده است.
3. واكنش دهنده­ی اضافي از بحث حذف شده است.
4. شكل 13 اضافه شده است.
29 فكر كنيد 1. سوالات كاملا تغيير كرده­اند.
30 واكنش دهنده­ی محدود كننده 1. روش تعيين واكنش دهنده­ی محدود كننده تغيير كرده است (به صورتي كه در بارم بندي امتحان نهايي ذكر مي­شود، نوشته شده است).
31 نمونه­ی حل شده 1. پاسخ بر اساس روش جديد تعيين واكنش دهنده­ی محدود كننده، نوشته شده است.
37 بيشتر بدانيد 1. بيشتر بدانيد قبلي حذف شده و زندگي نامه­ی جابر بن حيان جايگزين آن شده است.
بخش 2
صفحه عنوان مبحث تغيير(هاي) انجام شده
41 حاشیه 1. عبارتي در مورد ظرفيت گرمايي حذف شده است.
42 آيا انرژي ماده به مقدار آن بستگي دارد؟ 1. مواد مس، اتيلن گليكول، آمونياك، نيتروژن، هيدروژن و هليم از جدول 1 حذف شده ­اند.
43 آيا انرژي ماده به مقدار آن بستگي دارد؟ 1. سوال 1 به ((خود را بيازماييد)) اضافه شده است.
44 ترموديناميك چيست؟ 1. در سطر پنجم اين مبحث تعريف ترموديناميك كامل­تر شده و تغيير يافته است.
45 فكر كنيد 1. سامانه ­هاي مطرح شده در سوال 1 تغيير كرده و شكل نيز به اين سوال اضافه شده است.
46 خواص سامانه 1. در سطر دوم اين مبحث جمله­ی ((اين خواص كه حالت ترموديناميكي سامانه را توصيف مي­كنند)) اضافه شده است.
2. عنوان ((جاري شدن انرژي در سامانه)) به عنوان ((انتقال انرژي بين سامانه و محيط)) تغيير يافته است.
3. شكل و عبارت زير آن به حاشيه اضافه شده است.
48 انرژي دروني و قانون اول ترموديناميك 1. مثال آغازي اين مبحث تغيير كرده است (از شروع مبحث تا پايان سطر دهم).
49 حاشيه 1. در عبارت موجود، واژه­ی ((مقدار)) در دو جا، به واژه­ی ((علامت)) تغيير يافته است.
50 حاشيه 1. عبارت دوم اضافه شده است.
51 حاشيه 1. عبارت اضافه شده است.
53 آزمايش كنيد 1. قسمت دوم كه تكرار آزمايش صفحه­ی قبل را خواستار بود، حذف شده است.
53 حاشيه 1. عبارتي در مورد نوبل اضافه شده است.
54 حاشيه 1. اولين عبارت حاشيه اضافه شده است.
55 آنتالپي استاندارد سوختن 1. تعداد موادي كه آنتالپي استاندارد سوختن آنها در جدول 3 آمده از 10 ماده به 6 ماده كاهش يافته است.
2. نوشتن حالت فيزيكي در قسمت ((فكر كنيد)) حذف شده است.
55 آنتالپي استاندارد تشكيل 1. تعداد موادي كه آنتالپي استاندارد تشكيل آنها در جدول 2 آمده از 16 ماده به 10 ماده كاهش يافته است
56 آنتالپي استاندارد تبخير 1. جدول مربوط به آنتالپي استاندارد تبخير حذف شده است.
56 آنتالپي استاندارد ذوب 1. جدول مربوط به آنتالپي استاندارد ذوب حذف شده است.
57 ميانگين آنتالپي پيوند 1. تعداد پيوندهايي كه ميانگين آنتالپي پيوند آنها در جدول 4 آمده از 30 پيوند به 10 پيوند كاهش يافته است.
62 خود را بيازماييد 1. سوال 3 تغيير كرده است.
64 خود را بيازماييد 1. قسمت ((پ)) اضافه شده است.
2. آنتالپي استاندارد تشكيل مواد شركت كننده در 3 واكنش، در قالب يك جدول آمده است.
64 تعيين آنتالپي واكنش با استفاده از آنتالپي پيوندها به طور كامل حذف شده است
65 آنتروپي و تعيين جهت پيشرفت واكنش­هاي شيميايي 1. عبارت ((اين شكل يك سامانه­ی منزوي را نشان مي­دهد)) درمورد شكل 14 به آخرين پارا گراف اضافه شده است.
67 آنتروپي و تعيين جهت پيشرفت واكنش­هاي شيميايي 1. پاراگراف سوم، سطر سوم عبارت آنتروپي هم يك تابع حالت ((و كميتي مقداري است)) اضافه شده است.
68 بيشتر بدانيد 1. ((آنتروپي و احتمال)) عنوان ((بيشتر بدانيد)) جديدي است كه اضافه شده است.
70 پيش­گويي جهت انجام واكنش­هاي شيميايي 1. شكل 15 اضافه شده است.
72 انرژي آزاد گيبس 1. نمونه­ی حل شده اضافه شده است.
2. سوال 2 ((خود را بيازماييد)) تغيير كرده است.
3. عبارت حاشيه اضافه شده است.
بخش 3
صفحه عنوان مبحث تغيير(هاي) انجام شده
73 شروع 1. شكل ابتداي بخش و توضيح زير آن تغيير كرده است.
74 محلول­ها نمونه­اي از مواد ناخالص 1. پاراگراف دوم از اين مبحث حذف شده است.
2. قسمت ((فكر كنيد)) اضافه شده است.
76 محلول­هاي مايع و اجزاي آنها 1. در پاراگراف دوم، سطر دوم كلمه­ی ((كووالانسي)) به كلمه­ی ((مولكولي)) تغيير كرده است.
2. شكل و عبارت زير آن به حاشيه اضافه شده است.
79 چرا محلول­ها به وجود مي­آيند؟ 1. بحث ((انحلال مولكول­هايي با ساختار قطبي- غيرقطبي)) به صورت خيلي خلاصه بيان شده است.
80 فكر كنيد 1. سوالات كاملا تغيير كرده است.
2. عبارت حاشيه اضافه شده است.
81 آنتالپي انحلال 1. كلمه­ی ((كووالانسي)) از سطر سوم حذف شده است.
2. عبارت زير شكل 4 به صورت دقيق­تر بيان شده است.
83 آنتروپي و انحلال 1. در دو قسمت ((آ)) و ((ب)) كلمه­ی ((جنبش)) جايگزين كلمه­ی ((تحرك)) شده است.
84 فكر كنيد 1. سوال 1 حذف شده و سوال ديگري جايگزين شده است.
85 همچون دانشمندان 1. در نمودار انحلالپذيري، منحني Li2SO4 كه انحلال آن در آب گرماده است، اضافه شده است.
2. شكل و عبارت زير آن به حاشيه اضافه شده است.
86 پيش بيني انحلالپذيري تركيب هاي يوني در آب 1. اين بحث و جدول مربوطه حذف شده است.
2. عبارت حاشيه در مورد اكسل اضافه شده است.
87 حاشيه 1. دو عبارت و يك شكل اضافه شده است.
87 غلظت محلول و روش­هاي بيان آن 1. مبحث ((غلظت محلول و روش­هاي بيان آن)) در قالبي تازه و به صورتي ديگر بيان شده است.
88 نمونه­ ی حل شده 1. عددهاي مساله تغيير كرده است.
89 خود را بيازماييد 1. عددهاي سوال 1 تغيير يافته است.
2. شكل و عبارت زير آن به حاشيه اضافه شده است.
89 فكر كنيد 1. ((فكر كنيد)) اضافه شده است.
89 درصد حجمي و غلظت معمولي 1. مبحث ((درصد حجمي)) حذف شده است.
2. مبحث ((غلظت معمولي)) حذف شده است.
89 غلظت مولي (مولار) 1. مبحث استوكيومتري محلول­ها از بخش 1 به بخش 3 منتقل شده است.
2. مقدمه­ی مفصل اين بحث حذف شده است.
91 آزمايش كنيد 1. مراحل ((تهيه­ی محلولي با غلظت معين به روش رقيق كردن حجم معيني از يك محلول غليظ)) از 4 مرحله به 5 مرحله افزايش يافته است.
2. شكل­ها و عبارت­هاي مربوط به اين شكل­ها به حاشيه اضافه شده است.
92 خود را بيازماييد 1. سوال 1 تغيير يافته و سوال هاي 2 و 3 اضافه شده است.
2. شكل و عبارت توضيحي آن به حاشيه اضافه شده است.
92 غلظت مولال 1. ((فكر كنيد)) مربوط به مبحث غلظت مولال حذف شده است.
92 محلول­هاي الكتروليت و غير الكتروليت 1. در يك سطر مانده به آخرين سطر صفحه، عبارت ((تركيب­هاي مولكولي قطبي)) جايگزين ((تركيب­هاي كووالانسي قطبي)) شده است.
2. در ادامه­ی همين بحث در صفحه­ی 93 نيز مولكولي بودن HCl جايگزين كووالانسي بودن اين تركيب شده است.
94 خود را بيازماييد 1. در قسمت ((پ)) سوال 2 باريم كلريد جايگزين منيزيم كلريد شده است.
94 درصد تفكيك يوني 1. مبحث درصد تفكيك يوني به طور كامل حذف شده است.
95 حاشيه 1. شكل و عبارت زير آن در مورد اتيلن گليكول اضافه شده است.
96 همچون دانشمندان 1. همه ­ی اعداد موجود در جدول، بر عدد 10 تقسيم شده­اند.
2. عبارتي به حاشيه اضافه شده است.
103 صابون و نقش امولسيون كنندگي آن 1. كلمه­ ی ((دراز زنجير)) از انتهاي كلمه­ ی (( اسيدهاي چرب)) از سطر اول پاراگراف اول، حذف شده است.
2. در عبارت حاشيه، تعداد كربن اسيدهاي چرب بين 14 تا 18 كربن بيان شده است (در كتاب قبلي اين تعدا بين 16 تا 22 كربن بيان شده بود).
3. در شكل 12 تعداد مولكول­هاي صابون نشان داده شده 1ز 3 مولكول به 1 مولكول كاهش يافته است.

shimi-3-change.pdf 3320 pdf 431.59 Kb 10 آذر 1392

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  22685 بازدید

  3 نظر

  درج: 10 آذر 1392

  توسط: admin
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: مدیر سایت

  ارسال دیدگاه (3 مورد)

  دوستان من امسال میرم سال چهارم اصلا مثه بقیه دوستام درس نمیخونم و نمیتونم بخونم تورو خدا یکی بهم کمک کمه نمره های امتحان نهاییم هم خیلی خوب شدن
  زیست19/5 شیمی19/75 ریاضی19/5 فیزیک 18/75 عربی 20 ادبیات19/75 زبان فارسی و زبان انگلیسی19/25

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز شما میتونی برای دریافت مشاوره در مورد نحوه مطالعه کتاب های مهرماه با شماره 02166968589 تماس بگیرید.
  .
  1394/04/27 - 16:31
 • -3
  سلام چاپ 92-93 با چاپ 93-94 فرقي كرده؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست خوبم خیلی زود لیست تغییرات در همین لینک اعلام خواهد شد.
  .
  1394/04/15 - 13:01
 • 0
  سلام
  من فارغ التحصیل هستم
  سال 91 پیش رو گذروندم.
  منابعی که من تهیه کردم کتاب های مهروماه(زیست و شیمی و فیزیک و ریاضی و ادبیات جامع) و کتاب های لقمه با کتاب زرد جمع بندی هست.من این منابع رو برای کنکور 93 گرفتم که متاسفانه نمیتونم امسال برم رشته مورد علاقمم.
  کتاب هام چاپ 92 هست همه
  این ها تغییر کردند؟
  تغییرات بالا اعمال شده؟
  میشه تغییرات بقیه کتاب ها رو هم اعلام کنید؟
  این تغییرات اضافه داشتن و یا فقط حذفیات بوده؟
  جزوه هایی که برای کنکور 93 داریم برای شیمی همچنان مفید هستند؟
  ::مهروماه::
  تغییراتی که برای کنکور 93 بوده برای همه دروس در کتابهای مهروماه هم اعمال شده. تغییرات 94 رو هم به مرور در سایت قرار میدیم.برای اطلاع دقیق تر در این باره با واحد روابط عمومی انتشارات تماس بگیر.66968589

  .
  1393/03/31 - 15:47
 • +7
  پیام سیستم - برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  کامل ترین مجموعه به سبک دفترچه آزمون سراسری heart_eyes heart_eyes heart_eyes
  سلام.من دیپلم تجربی دارم میخواهم کنکور ریاضی شرکت کنم.ریاضیمم بد نیست.میخواستم بدونم که این کتاب تا چه درصدی پوشش میده؟برای من مناسب هست؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم این کتاب همه مطالب رو از ریاضیَ( 1)تا دیفرانسیل رو به طور کامل پوشش داده و شما میتونید با مطالعه و برنامه ریزی دقق امتیاز خوبی کسب کنی.


  با سلام خدمت مدیریت محترم انتشارات مهر و ماه:
  دو تا سوال در مورد  سری معجزه دارم اول این که من چاپ95[نوبت چاپ:پنجم] رو دارم ایا تغیری در درسنامه ها ایجاد شده یا نه.[برای کنکور97]
  دوم اینکه  امکان چاپ کتاب معجزه ریاضی پایه و دیفرانسیل برای رشته ریاضی هست یا نه؟؟؟چون فیزیکش که عالیه رییاضیشم چاپ کنید که نور علا نور میشه.
  ممنون

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست خوبم در درسنامه ها تغییری ایجاد نشده. در مورد سوال دوم انشالله در آینده این عناوین هم به کتاب های معجزه اضافه خواهند شد.


  ببخشید میشه پاسخ تشریحی آزمونهای جامع چاپ۳۹ رو هم بذارین؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  چاپ 39 flushed خیلی قدیمیه. پیشنهاد میکنم حتما از کتاب جدید استفاده کنیئد.


  با عرض ادب خدمت شما ٬ ببخشید میخواستم بگم سال پیش (چهارم) انسانی تاریخ ادبیات نداره ٬ پس چرا روی جلد این کتاب نوشته شده سال چهارم. با تشکر از شما

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام 
  دوست عزیز این کتاب مربوط به تاریخ ادبیات عمومی میباشد یعنی گروه ریاضی و تجربی البته دوستان گروه انسانی میتونن برای مطالعه تاریخ ادبیات عمومی از این کتاب استفاده کنند.


  سلام.کی موجود میشه؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز کتاب چاپ شده و خیلی زود امکان ثبت سفارش کتاب برای شما فراهم خواهدشد.
  با سلام . بابت هندبوک هایی که برای ما یازدهمی ها میزنید واقا سپاس گزارم . ولی فقط یکی کمه . توروخدا برای زمین شناسی هم هندبوک چاپ کنید چون واقا حجمش زیاده . اگه چاپ نمیشه حتما بگید.
  با تشکراز انتشارات خوبتان heart_eyes kissing_heart

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید. حتماً پیشنهاد شما مطرح خواهد شد.
  سلام به مهر و ماه عزیز.من یه دبیر هستم و در خراسان جنوبی درس میدم،شنیده بودم که موسسه ی مهر و ماه کتاب رایگان به دبیران و معلمان اهدا میکند،خواستم بپرسم این قضیش چیجوریه؟؟؟
  ممنون میشم سریع تر جواب بدین

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  همکار گرامی برای شرکت در طرح دریافت کتاب اهدایی به لینک My Webpage مراجعه و ثبت نام کنید.
  این کتاب شامل تمامی مباحث ریاضی 1 و 2 و آمار و حسابان و دیفرانسیل هستش یا منتخبی از مباحث؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  بله این کتاب داری درسنامه های کامل، حاوی کلیه نکات مربوط به هر بخش و همچنین بیش از 3000 تست از مباحث ریاضی1، ریاضی2، آمار و مدلسازی، حسابان و دیفرانسیل میباشد که شما را به تسلط کامل در این مباحث خواهد رساند.
  سلام و خسته نباشید
  آیا برای کتاب های زیست دهم و یازدهم کتاب نامه ی زیست منتشر میشه یا نه؟
  اخه بهترین کتاب زیستن

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز عناوین جدید و جذابی برای درس زیست پایه دهم و یازدهم در راه است.

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 5184
  کل نظرات: 10582
  کل اعضا: 33009
  جدیدترین عضو: عدد اول
  بازدید امروز: 4435
  بازدید دیروز: 67984 [-4.12 %]
  بازدید کل: 42245654
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 0 نفر
  افراد مهمان : 30 نفر
  ربات ها : 0 مورد
  در کل: 30 نفر [اطلاعات بیشتر]