علوم اجتماعی

3,595
  علوم اجتماعی
  در سلسله مراتب مباحث دانشگاهي به ويژه در علوم اجتماعي رشته هاي مردم شناسي و انسان شناسي از مباحث نسبتاً جديد در يکصد سال اخير است. انسان شناسي Anthropology در يک ديد کلي، مطالعه خصوصيات انساني است که ويژگي هاي جسماني نشانه هاي فرهنگي، فکري و تاريخي را در بر گرفته و به مطالعه چگونگي دنياي تغييرات و دلايل تحولات زيستي در گروهها و جمعيتهاي مختلف انساني مي پردازد .
  مراد از مردم شناسي Ethnology مطالعه ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي گروههاي انساني در محدوده جغرافيائي معين و در دوره تاريخي مشخص است که عناصر ويژه اي نظير، زبان، هنر، موسيقي، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقيات، خانواده، خويشاوندي، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون ... را در برمي گيرد. فرهنگ Culture نيز با گسترش دامنه مطالعات و تحقيقات فرهنگي و پيشرفت تکنولوژي، داراي معنا و مفهومي وسيع و همه جانبه گرديده است، به طوري که در تعريف آن آمده است:
  فرهنگ عبارت است از مجموعه اي شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقيات، مهارت ها و فنون، هنر و ... که انسان به عنوان عضوي از جامعه آن را فرا مي گيرد و در قبال آن جامعه نيز تعهداتي دارد.
  به اين ترتيب مطالعه و تحقيق فرهنگها قسمت عمده اي از قلمرو مردم شناسي را در برمي گيرد. از اين رو برخي از دانشمندان دانش مردم شناسي و انسان شناسي را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادي و غيرمادي) مي دانند.
  زيبائي رشته علوم اجتماعي به ارتباطات زيبائي كه بين اجتماع انسان‌ها برقرار است ، بر مي‌گردد.
  انسان‌ها در كنار يكديگر نيازهاي فراوان خود را مرتفع مي‌كنند و اين فراواني نياز، پيچيدگي‌هاي زيادي را براي رسيدن به رفاه اجتماعي بوجود مي‌آورد. مسائلي مانند مسكن، اشتغال، آموزش، بهداشت، ... در رشته علوم اجتماعي پژوهش و مطالعه براي رسيدن به رفاه را بررسي مي‌كند.
  علاقه به مسائل خبري و اجتماعي، داشتن روحيه جمع گرائي و داشتن بيان خوب و در پايان پايه قوي آماري از شروط موفقيّت در اين رشته است.
  در كنكور سراسري ، ضريب درس رياضي 4 مي‌باشد.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- آباده  
     
  2 آزاد- آزاد شهر  
     
  3 آزاد- آشتیان  
     
  4 آزاد- ایلام  
     
  5 آزاد- بردسیر  
     
  6 آزاد- تبریز  
     
  7 آزاد- تربت جام  
     
  8 آزاد- تهران  
     
  9 آزاد- خلخال  
     
  10 آزاد- دامغان  
     
  11 آزاد- دهاقان  
     
  12 آزاد- رودهن  
     
  13 آزاد- زرند  
     
  14 آزاد- زنجان  
     
  15 آزاد- شوشتر  
     
  16 آزاد- شیروان  
     
  17 آزاد- قوچان  
     
  18 آزاد- گرمسار  
     
  19 آزاد- گناباد  
     
  20 آزاد- نراق  
     
  21 آزاد- کرمان  
     
  22 آزاد-اراک  
     
  23 آزاد-جهرم  
     
  24 الزهرا تهران  
     
  25 بابلسر  
     
  26 بوعلی سینا همدان  
     
  27 تهران  
     
  28 خوارزمي  
     
  29 شاهد تهران  
     
  30 شهیدچمران اهواز  
     
  31 شیراز  
     
  32 صنعتی اصفهان  
     
  33 علامه طباطبائی  
     
  34 یزد  
     
  رديف نام درس
  1 آمار در علوم اجتماعي
  2 آمار و احتمالات مقدماتي
  3 ارتباطات انساني
  4 ارتباطات بين‌المللي
  5 ارتباطات تصويري
  6 ارتباطات در جهان سوم
  7 ارتباطات سياسي
  8 ارتباطات و توسعه
  9 ارتباطات و فرهنگ
  10 ارزيابي پروژه
  11 اصول روابط بين الملل (الف و ب)
  12 اصول روابط عمومي
  13 اصول روزنامه‌نگاهري
  14 اصول علم اقتصاد 1
  15 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
  16 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي
  17 اصول و مباني ارتباطات
  18 افکار عمومي و وسايل ارتباطات جمعي
  19 اقتصاد روستايي
  20 انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم
  21 انسان در اسلام
  22 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي ان
  23 باستان شناسي فرهنگي
  24 بررسي مسائل اجتماعي ايران
  25 بررسي و تحليل پروژه‌هاي انجام شده
  26 برنامه ريزي منطقه و کاربرد در /ت
  27 پايان‌نامه
  28 پيايي گروهي
  29 تاريخ اسلام
  30 تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام
  31 تاريخ روزنامه نگاري
  32 تجزيه و تحليل برنامه‌هاي راديو و تلويزيون
  33 تحليل محتوا و گفتمان پيامهاي ارتباط
  34 تحولات جامعه روستايي ايران
  35 تربيت بدني 2
  36 تعليم و تربيت در اسلام
  37 تغيرات اجتماعي
  38 تمرين دبيري 1
  39 تمرين دبيري 2
  40 توسعه اقتصادي
  41 توليد و کاربرد مواد آموزشي
  42 تکنولوژي چاپ و نشر
  43 تکنولوژي هاي جديد ارتباطي
  44 جامعه شناسي
  45 جامعه شناسي آموزش و پرورش
  46 جامعه شناسي انقلاب
  47 جامعه شناسي ايلات عشاير ايران
  48 جامعه شناسي جهاني شدن
  49 جامعه شناسي خانوادگي
  50 جامعه شناسي روستايي
  51 جامعه شناسي سينما
  52 جامعه شناسي شهري
  53 جامعه شناسي قشرها و نابرابريها
  54 جامعه شناسي هنر
  55 جغرافياي انساني ايران
  56 جهاني شدن ارتباطات
  57 حقوق ارتباطات
  58 حقوق اساسي
  59 حقوق تجارت
  60 راسانه ها و گروهاي اجتماعي
  61 رفاه اجتماعي
  62 روانشناسي اجتماعي کاربردي روستايي
  63 روانشناسي تربيتي
  64 روانشناسي کودکي و نوجواني
  65 روزنامه نگاري تخصصي
  66 روزنامه نگاري علمي 2 گزارش مطبوعات
  67 روش بررسي و افکار عمومي
  68 روش تحقيق
  69 روش تحقيق پيشرفته آماري
  70 روش تحليل جمعيت شناسي
  71 روش کمي 3
  72 روشها و فنون تدريس
  73 روشهاي بررسي و تحليل پيامهاي ارتباط
  74 روشهاي پزوهش در ارتباطات جمعي
  75 رياضيات پايه
  76 رياضيات پيش دانشگاهي
  77 زبان انگليسي
  78 زبان پيش دانشگاهي 1
  79 زبان پيش دانشگاهي 2
  80 زبان تخصصي 1 متون علوم اجتمعاي
  81 زبان تخصصي 2
  82 زبان تخصصي مطالعه در متونن ارتباطات 2
  83 زبان فارسي
  84 زيست شناسي عمومي
  85 سمينار مسائل سياسي و استراتژي معاصر
  86 سمینار نقد فيلم
  87 سنجش و اندازه‌گيري
  88 سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت
  89 شيوه نگارش فارسي در مطبوعات
  90 طرح تحقيق
  91 فارسي
  92 فتوژورناليسم (عکاسي خبري)
  93 گرافيک و صفحه آرايي در مطبوعات
  94 مباني برنامه‌ريزي آموزش متوسطه
  95 مباني تاريخ اجتماعي
  96 مباني جامعه شناسي 1
  97 مباني جامعه شناسي 2
  98 مباني زبان شناسي
  99 مباني فلسفه 1
  100 مباني مطالعات انتقادي در ارتباطات
  101 متون اسلامي
  102 مديريت آموزشي
  103 مديريت ارتباطات اجتماعي
  104 مديريت بحرانهاي ارتباطي
  105 مردم شناسي ايران
  106 مردم شناسي ايلات و عشاير
  107 مسائل رسانه‌اي ايران و جهان
  108 معارف اسلامي 2
  109 مقدمات ارتباطات کامپيوتري
  110 مقدمات جامعه‌شناسي
  111 نظامهاي خويشاوندي و خانواده
  112 نظريه‌ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي 1
  113 نظريه‌هاي تغييرات اجتماعي
  114 نظريه‌هاي جامعه شناسي 1
  115 نظريه‌هاي جامعه شناسي 2
  116 نقد و تفسير و مقاله در مطبوعات
  117 ويراستاري و مديريت اخبار
  118 کليات حقوق
  با نگاهي به چند سرفصل رشته علوم اجتماعي مي توانيم به اهميت و بازار کار آن نگاهي تازه داشته باشيم جامعه شناسي انقلاب، جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي، جامعه شناسي در ادبيات فارسي، جامعه شناسي پزشکي، جامعه شناسي سياسي، جامعه شناسي کار، جامعه شناسي آموزش و پرورش، جامعه شناسي جهان سوم، مردم شناسي ايران، جغرافياي انساني ايران، جامعه شناسي ايلات و عشاير، روانشناسي اجتماعي، اصول علم سياست، مباني جمعيت شناسي.
  رشته علوم اجتماعي بخشي از زيربناي بسياري از برنامه ريزي هاي کشوري براي افراد هر جامعه است در واقع نهادهاي سياست گذار، نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، شهرداري ها، فرهنگ سراها، انجمن هاي خصوصي و دولتي، وزارتخانه هاي ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزيستي، کميته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوي بسيار ديگري از مراکز بايد به کارشناسان خبره اين رشته مراجعه و به عنوان يکي از عوامل مهم در تصميم گيري هاي خرد و کلان لحاظ نمايند.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی


لقمه زیست یازدهم
1396 اسفند 26
واااااای . کتابتون عاااالیه . بهتر از این نمیشه . کتاب دستگاه های بدن به روش پزشکی رو هم زودتر جاااپ کنید لطفا .

معمای 9 بچه در خانه
1396 اسفند 26
سلام بچه ۹ داره با بچه ۴ که شطرنج بازی‌میکنه شطرنج بازی میکنه...

معمای 9 بچه در خانه
1396 اسفند 26
ممکنه نفر چهارم داره با کامپیوتر بازی میکنه
و نفر نهم یه کار دیگه انجام بده
مثل آهنگ گوش دادن

جمع‌بندی دين و زند ...
1396 اسفند 26
سلام قربان من چاپ 93 دارم میخواسم بدونم تا اخرین چاپ چقد تغییر داره ایا لازمه ک چاپ جدید بگیرم؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
قطعاً تغییرات زیاد بود. توصیه میشه حتما از چاپ جدید کتاب استفاده کنید.

معمای 9 بچه در خانه
1396 اسفند 26
نهمی داره کارای اونارو میبینه و ثبت میکنه

معمای 9 بچه در خانه
1396 اسفند 26
داره با بچه 4 شطرنج بازی میکنه

لقمه زبان نهم
1396 اسفند 26
سلام
میخواستم بدونم تا کی اماده میشه ؟؟؟؟؟
یعنی میتونم تا قبل از امتحانات بخونمش ؟؟؟؟؟؟
با تشکر

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز زمان دقیق چاپ این کتاب اعلام نشده است لطفا شماره همراه خودتون رو در لینک به من اطلاع بده ثبت کنید تا به محض چاپ کتاب به شما اطلاع داده شود.

لقمه ریاضی یازدهم
1396 اسفند 26
دمتون گرم خيلي باحاله
.......
مهندسی هوافضا
1396 اسفند 26
ببخشید.ااگر کسی بخواهد فضانورد شود،میتواند از طریق هوافضا وارد شود؟؟؟

جمع‌بندی ادبیات اخ ...
1396 اسفند 25
ببخشید اگه من الان این کتابو سفارش بدم با توجه ب تعطیلی هایی ک هست کی ب دستم میرسه؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
اگر امرروز سفاش بدی بسته شما 5 فرورین به بعد به دست شما خواهد رسید.

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 5790
کل نظرات: 12360
کل اعضا: 34932
جدیدترین عضو: علیرضا آفتابali1380rezaی
بازدید امروز: 6337
بازدید دیروز: 24810 [-67.02 %]
بازدید کل: 47936054
بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
اعضای آنلاین: 0 نفر
افراد مهمان : 46 نفر
ربات ها : 2 مورد
در کل: 48 نفر [اطلاعات بیشتر]
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir