در این بخش به بودجه‌بندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پرداخته شده است. جهت مشاهده دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید.


زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6  6  6
مثلثات  3  1  1  2  3  3  4  3  4
دنباله و سری  2  2  2  2  -  1  1  2  2
حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4  2  2
تابع  1  5  6  8  6  3  2  2  1
انتگرال  3  2  2  2  2  2  2  2  2
تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  -  -  3  1  1
دستگاه اعداد  1  1  -  -  -  1  -  -  -
ترکیبیات  1  1  -  1  1  2  1  -  -
آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2  -  -
هندسه پایه
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  -  1  1
تشابه  1  -  -  1  -  2  2  1  1
دایره  1  1  2  2  2  1  1  2  2
هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1  2  2
تبدیل ها  1  1  1  -  1  1  1  1  1
استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3  1  1
جبر و احتمال
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال  1  1  2  1  2  1  1  2
مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3  1  1
فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2  4  4
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
بردار  1  2  2  1  1  1  1  1  1
خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2  2  2
مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2  2  2
ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  -  2  1  1  1
دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1  2  2
ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
گراف  2  2  1  3  3  1  1  1  2
نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3  3  2
احتمال  1  2  2  2  3  2  3  -  -
فیزیک
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4  4  4
ویژگی های ماده  1  -  -  -  -  3  1  -  -
گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3  2  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3  3  3
جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4  3  3
القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2  2  2
کار و انرژی  1  1  -  1  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4  4  4
دینامیک  3  5  4  4  4  4  4  4  4
مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2  3  3
حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5  3  3
امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2  2  2
مغناطیس  4  1  2  2  2  -  2  2  2
فشار و چگالی  -  2  1  3  3    1  3  3
بردار  -  -  1  1  1  2  1  -  -
شیمی 2
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3  3  2
جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1  3  3
پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1  -  1
پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4  3  3
شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1  2  3
شیمی 3
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5  4  4
ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4  4  4
محلول ها  4  4  4  4  4  4  4  4  1
شیمی 4
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2  3  4
تعادل  3  2  3  3  2  2  3  2  2
اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4  4  4
الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3  3  3
زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  -  -  -  -  1  1  1  1
فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  1  -  -  -  2  2  2  2
فصل 10  -  1  1  1  1  1  1  1
فصل 11  2  2  1  2  -  -  -  -
فصل 12  1  1  1  1  -  -  -  -
زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  -  -  -  -  -  -  -  -
فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
فصل 3  -  1  1  1  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  2  1  1  1  2  1  1  1
ریاضی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  -  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  -  1  -  2  1  1  -  -  -
دستگاه معادلات  1  1  1  -  -  1  -  -  -
معادله ی درجه 2  1  -  1  -  -  1  1  1  1
ماتریس  1  -  -  1  -  1  1  1  1
هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2
زیست شناسی 1
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
مولکول های زیستی  -  -  -  -  -  -  -  -
سفری به درون سلول  2  3  3  1  -  -  -  1
سازمان بندی سلول ها  -  1  1  1  2  1  1  1
تغذیه و گوارش  4  -  -  3  2  4  4  2
تبادل گازها  1  -  -  -  2  -  -  1
گردش مواد  4  4  4  2  5  5  5  5
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  -  -  -  -  1  1  1  1
حرکت  1  4  4  2  3  2  2  2
زیست شناسی 2
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ایمنی  1  2  2  1  1  1  1  1
دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3  1  1
حواس  3  1  1  1  -  1  2  2
هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1  2  2
ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  -  -  -  -
کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  -  2  1  1
میوز و تولید مثل جنسی  -  1  1  -  1  2  -  -
ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3  3  3
تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3  2  2
رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2  2  2
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3  2  2
زیست شناسی 4
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2  2  2
تکنولوژی زیستی  2  2  2  -  -  1  1  1
پیدایش و گسترش زندگی  -  -  1  1  -  -  2  2
تغییر و تحول گونه ها  -  -  1  1  -  3  3  3
ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4  2  2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  -  1  -  1  1  1  1  1
رفتار شناسی  2  -  -  3  1  1  1  1
شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7  2  2
ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2  1  1
آغازیان  4  3  3  3  2  4  4
قارچ ها  1  2  1  1  2  2  1  1
فیزیک
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3  3  3
ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  -  -  1  1  1  1
گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3  3  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2  2  2
مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2  1  1
کار و انرژی  1  -  1  -  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3  4  4
دینامیک  2  3  2  2  2  3  3  2  2
حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1  2  2
امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1  1  1
فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3  2  2
فشار  -  1  1  1  1  -  -  2  2
مغناطیس  1  -  1  1  1  1  1  1  1
صوت            2  1  1  1
فیزیک هسته ای            1  -  1  1
شیمی 2
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2  2  2
جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2  2  2
پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2  2  2
پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4  4  4
شیمی آلی  2  2  2  2  2    2  2  2
شیمی 3
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4  6  6
ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4  4  4
محلول ها  4  3  4  4  4  4  4  4  4
شیمی 4
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3  3  3
تعادل  3  3  3  2  3  2  3  3  3
اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2  2  2
الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3  3  3
زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  7  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال ریاضی  1  1  1  -  -  -  -  1
مثلثات  1  1  1  -  -  -  -  -
عبارت گویا و مجموعه ها  2  1  2  2  2  1  2  3
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  2  2  1  2  1  2  1  1
تابع و معادله  4  4  4  4  4  3  4  4
ترکیبیات و جایگشت  1  1  1  1  1  1  1  1
دنباله اعداد  2  2  1  2  2  2  2  2
احتمال  2  2  2  2  2  2  2  2
لگاریتم  1  1  1  1  1  1  2  2
بهینه سازی  1  1  2  1  1  1  -  -
توان و معادله توانی  -  1  -  -  1  1  2  1
دستگاه محورهای مختصات  -  -  1  1  -  1  -  -
نامعادلات      -  1  -  -  -  -
آمار و مدل سازی  3  3  3  3  3  4  4  3
زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6
تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5
زبان عربی اختصاصی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10
تاریخ
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5
جغرافیا
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5
اقتصاد
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1 - مقدمات  1  -  1  -  1  -  1  1
فصل 2 - مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
فصل 1 - تولید و بازار  1  1  -  2  1  1  1  1
فصل 2 - تولید و بازار  1  1  1  1  1  -  -  -
فصل 1 - مدیریت کلان اقتصاد  1  -  -  -  1  1  1  1
فصل 2 - مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  -  -  1  1  1
فصل 3 - مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
فصل 1 - توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
فصل 2 - توسعه اقتصادی  1  -  1  1  -  1  1  1
فصل 3 - توسعه اقتصادی  1  1  -  1  -  1  1  1
فصل 1 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 2 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 3 - بازارهای مالی  1  -  2  1  1  1  -  -
فصل 1 - اقتصاد جهانی  1  -  1  1  1  1  1  1
فصل 2 - اقتصاد جهانی  1  2  -  1  2  -  1  1
علوم اجتماعی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
سال دوم  7  6  5  6  7  4  3
سال سوم  5  6  7  6  5  1  3
سال چهارم  8  8  8  8  8  6  9
ترکیبی 3 سال  -  -  -  -  -  3  3
ترکیبی دوم و چهارم  -  -  -  -  -  2  2
ترکیبی سوم و چهارم  -  -  -  -  -  4  4
فلسفه و منطق
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فلسفه سال سوم  5  6  6  5  5  5  4
منطق سال سوم  7  9  9  10  10  11  10
فلسفه سال چهارم  13  10  10  10  10  9  10
روانشناسی
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
فصل 4  4  4  2  2  4  7  7

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟


  
کل مطالب: 8666
کل نظرات: 15659
کل اعضا: 38013
جدیدترین عضو: Manizheh
بازدید امروز: 12733
بازدید دیروز: 61932 [-13.10 %]
بازدید کل: 55331434
بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
اعضای آنلاین: 0 نفر
افراد مهمان : 50 نفر
ربات ها : 1 مورد
در کل: 51 نفر [اطلاعات بیشتر]

mehromah.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای انتشارات مهروماه محفوظ می باشد.