بودجه‌بندی کنکور

23,886

در این بخش به بودجه‌بندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پرداخته شده است. جهت مشاهده دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید.


  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته ریاضی

  ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6  6  6
  مثلثات  3  1  1  2  3  3  4  3  4
  دنباله و سری  2  2  2  2  -  1  1  2  2
  حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4  2  2
  تابع  1  5  6  8  6  3  2  2  1
  انتگرال  3  2  2  2  2  2  2  2  2
  تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  -  -  3  1  1
  دستگاه اعداد  1  1  -  -  -  1  -  -  -
  ترکیبیات  1  1  -  1  1  2  1  -  -
  آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2  -  -
  هندسه پایه
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  -  1  1
  تشابه  1  -  -  1  -  2  2  1  1
  دایره  1  1  2  2  2  1  1  2  2
  هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1  2  2
  تبدیل ها  1  1  1  -  1  1  1  1  1
  استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3  1  1
  جبر و احتمال
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استدلال  1  1  2  1  2  1  1  2
  مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3  1  1
  فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2  4  4
  هندسه تحلیلی و جبر خطی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  بردار  1  2  2  1  1  1  1  1  1
  خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2  2  2
  مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2  2  2
  ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  -  2  1  1  1
  دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1  2  2
  ریاضیات گسسته
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  گراف  2  2  1  3  3  1  1  1  2
  نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3  3  2
  احتمال  1  2  2  2  3  2  3  -  -
  فیزیک
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  ویژگی های ماده  1  -  -  -  -  3  1  -  -
  گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3  2  3
  الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3  3  3
  جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4  3  3
  القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2  2  2
  کار و انرژی  1  1  -  1  1  1  1  1  1
  حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4  4  4
  دینامیک  3  5  4  4  4  4  4  4  4
  مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2  3  3
  حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2  2  2
  امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5  3  3
  امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2  2  2
  فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2  2  2
  مغناطیس  4  1  2  2  2  -  2  2  2
  فشار و چگالی  -  2  1  3  3    1  3  3
  بردار  -  -  1  1  1  2  1  -  -
  شیمی 2
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3  3  2
  جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1  3  3
  پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1  -  1
  پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4  3  3
  شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1  2  3
  شیمی 3
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5  4  4
  ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  محلول ها  4  4  4  4  4  4  4  4  1
  شیمی 4
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2  3  4
  تعادل  3  2  3  3  2  2  3  2  2
  اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4  4  4
  الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3  3  3
  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته تجربی

  علوم زمین سال چهارم
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1  -  -  -  -  1  1  1  1
  فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
  فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
  فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
  فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 9  1  -  -  -  2  2  2  2
  فصل 10  -  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 11  2  2  1  2  -  -  -  -
  فصل 12  1  1  1  1  -  -  -  -
  زمین شناسی سال سوم
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1  -  -  -  -  -  -  -  -
  فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
  فصل 3  -  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
  فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
  فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
  فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 9  2  1  1  1  2  1  1  1
  ریاضی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  تصاعد و لگاریتم  1  2  2  -  1  2  2  2  2
  آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
  معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
  تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
  مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
  حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
  مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
  انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
  توابع نمایی و لگاریتمی  -  1  -  2  1  1  -  -  -
  دستگاه معادلات  1  1  1  -  -  1  -  -  -
  معادله ی درجه 2  1  -  1  -  -  1  1  1  1
  ماتریس  1  -  -  1  -  1  1  1  1
  هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2
  زیست شناسی 1
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  مولکول های زیستی  -  -  -  -  -  -  -  -
  سفری به درون سلول  2  3  3  1  -  -  -  1
  سازمان بندی سلول ها  -  1  1  1  2  1  1  1
  تغذیه و گوارش  4  -  -  3  2  4  4  2
  تبادل گازها  1  -  -  -  2  -  -  1
  گردش مواد  4  4  4  2  5  5  5  5
  تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  -  -  -  -  1  1  1  1
  حرکت  1  4  4  2  3  2  2  2
  زیست شناسی 2
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  ایمنی  1  2  2  1  1  1  1  1
  دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3  1  1
  حواس  3  1  1  1  -  1  2  2
  هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1  2  2
  ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  -  -  -  -
  کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  -  2  1  1
  میوز و تولید مثل جنسی  -  1  1  -  1  2  -  -
  ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3  3  3
  تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3  2  2
  رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2  2  2
  تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3  2  2
  زیست شناسی 4
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2  2  2
  تکنولوژی زیستی  2  2  2  -  -  1  1  1
  پیدایش و گسترش زندگی  -  -  1  1  -  -  2  2
  تغییر و تحول گونه ها  -  -  1  1  -  3  3  3
  ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4  2  2
  پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  -  1  -  1  1  1  1  1
  رفتار شناسی  2  -  -  3  1  1  1  1
  شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7  2  2
  ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2  1  1
  آغازیان  4  3  3  3  2  4  4
  قارچ ها  1  2  1  1  2  2  1  1
  فیزیک
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  -  -  1  1  1  1
  گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3  3  3
  الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2  1  1
  کار و انرژی  1  -  1  -  1  1  1  1  1
  حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3  4  4
  دینامیک  2  3  2  2  2  3  3  2  2
  حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1  2  2
  امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1  1  1
  فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3  2  2
  فشار  -  1  1  1  1  -  -  2  2
  مغناطیس  1  -  1  1  1  1  1  1  1
  صوت            2  1  1  1
  فیزیک هسته ای            1  -  1  1
  شیمی 2
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2  2  2
  جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2  2  2
  پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2  2  2
  پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4  4  4
  شیمی آلی  2  2  2  2  2    2  2  2
  شیمی 3
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4  6  6
  ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4  4  4
  محلول ها  4  3  4  4  4  4  4  4  4
  شیمی 4
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3  3  3
  تعادل  3  3  3  2  3  2  3  3  3
  اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2  2  2
  الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3  3  3
  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  7  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته انسانی

  ریاضی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  استدلال ریاضی  1  1  1  -  -  -  -  1
  مثلثات  1  1  1  -  -  -  -  -
  عبارت گویا و مجموعه ها  2  1  2  2  2  1  2  3
  چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  2  2  1  2  1  2  1  1
  تابع و معادله  4  4  4  4  4  3  4  4
  ترکیبیات و جایگشت  1  1  1  1  1  1  1  1
  دنباله اعداد  2  2  1  2  2  2  2  2
  احتمال  2  2  2  2  2  2  2  2
  لگاریتم  1  1  1  1  1  1  2  2
  بهینه سازی  1  1  2  1  1  1  -  -
  توان و معادله توانی  -  1  -  -  1  1  2  1
  دستگاه محورهای مختصات  -  -  1  1  -  1  -  -
  نامعادلات      -  1  -  -  -  -
  آمار و مدل سازی  3  3  3  3  3  4  4  3
  زبان و ادبیات اختصاصی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6
  تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
  آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
  نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
  سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
  قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
  وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5
  زبان عربی اختصاصی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
  قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10
  تاریخ
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5
  جغرافیا
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5
  اقتصاد
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1 - مقدمات  1  -  1  -  1  -  1  1
  فصل 2 - مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
  فصل 1 - تولید و بازار  1  1  -  2  1  1  1  1
  فصل 2 - تولید و بازار  1  1  1  1  1  -  -  -
  فصل 1 - مدیریت کلان اقتصاد  1  -  -  -  1  1  1  1
  فصل 2 - مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  -  -  1  1  1
  فصل 3 - مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
  فصل 1 - توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
  فصل 2 - توسعه اقتصادی  1  -  1  1  -  1  1  1
  فصل 3 - توسعه اقتصادی  1  1  -  1  -  1  1  1
  فصل 1 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
  فصل 2 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
  فصل 3 - بازارهای مالی  1  -  2  1  1  1  -  -
  فصل 1 - اقتصاد جهانی  1  -  1  1  1  1  1  1
  فصل 2 - اقتصاد جهانی  1  2  -  1  2  -  1  1
  علوم اجتماعی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  سال دوم  7  6  5  6  7  4  3
  سال سوم  5  6  7  6  5  1  3
  سال چهارم  8  8  8  8  8  6  9
  ترکیبی 3 سال  -  -  -  -  -  3  3
  ترکیبی دوم و چهارم  -  -  -  -  -  2  2
  ترکیبی سوم و چهارم  -  -  -  -  -  4  4
  فلسفه و منطق
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  فلسفه سال سوم  5  6  6  5  5  5  4
  منطق سال سوم  7  9  9  10  10  11  10
  فلسفه سال چهارم  13  10  10  10  10  9  10
  روانشناسی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
  فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
  فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
  فصل 4  4  4  2  2  4  7  7

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی

میشود5 #:-S
خیلی عالیه!!!!!!!
کامبین 1398/03/1 - 21:48
سلام کتاب موجود نمیشه ؟
سلام . ببخشید اگه بخوایم بریم این رشته حتما باید زبانمان خوب باشه
مهمان سروش 1398/03/1 - 21:19
کتاب ۱۰۰۰تست هوش و استعداد بهتر است یا۱۵۰۰

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 11061
کل نظرات: 17575
کل اعضا: 42988
جدیدترین عضو: ladymetal
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir